Vzor: Smlouva o směnečném vyplňovacím právu

Vzor smlouvy o směnečném vyplňovacím právu. Možnost stažení ve formátu MS Word.

Upozornění: Vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat.

Smlouva o směnečném vyplňovacím právu

uzavřená podle § 1746 odst. 2 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1 (Firma či jméno a příjmení): (doplnit)

sídlo či trvalé bydliště: (doplnit)

IČO či RČ: (doplnit)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (doplnit), spisová značka (doplnit)

zastoupen/a: (doplnit), (funkce doplnit)

bankovní spojení: (doplnit), číslo účtu: (doplnit)

(dále také jen „Oprávněný“)

a

1.2 (Firma či jméno a příjmení): (doplnit)

sídlo či trvalé bydliště: (doplnit)

IČO či RČ: (doplnit)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (doplnit), spisová značka (doplnit)

zastoupen/a: (doplnit), (funkce doplnit)

bankovní spojení: (doplnit), číslo účtu: (doplnit)

(dále také jen „Výstavce“)

Oprávněný a Výstavce dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o směnečném vyplňovacím právu

2. Úvodní ustanovení

2.1 Pro účely této smlouvy mají výrazy uvedené v tomto článku následující význam:

„Blankosměnka“ znamená směnka vlastní, vystavená Výstavcem v (doplnit) nikoli na řad Oprávněného dne (doplnit), splatná v (doplnit), s doložkou „bez protestu“, ve které nejsou ke dni uzavření této smlouvy vyplněny údaje směnečné sumy, měny, ve které má být směnečná suma proplacena, a data splatnosti směnky. Pro účely této smlouvy si smluvní strany sjednávají, že Blankosměnkou se rozumí i směnka úplná, která vznikne po doplnění chybějících údajů.

„Den vyplňovacího práva“ znamená den následující po (doplnit pořadí dne) dni, kdy má být plnění Oprávněného poskytnuté Výstavci na základě (doplnit identifikaci Zajištěné smlouvy) uzavřené mezi smluvními stranami dne (doplnit) Oprávněnému vráceno.

„Zajištěná smlouva“ znamená smlouvu o zápůjčce uzavřenou mezi Oprávněným a Výstavcem dne (doplnit), na základě níž Oprávněný poskytl Výstavci peněžní prostředky ve výši (doplnit). Zajištěnou smlouvou se rozumí i peněžité závazky Oprávněného vůči jakékoli jiné osobě neuvedené výše, pokud se tato osoba stala věřitelem v důsledku postoupení pohledávek některou z výše uvedených osob nebo jakéhokoli jiného právního nástupnictví po některé osobě uvedené výše.

2.2 Pokud ze souvislosti nebo z textu nevyplývá něco jiného, odpovídá u pojmů definovaných v této smlouvě jednotné číslo množnému a naopak.

3. Předmět smlouvy

3.1 Oprávněný a Výstavce tímto sjednávají závazek Výstavce poskytnout Oprávněnému na jeho první výzvu plnění odpovídající Zajištěné smlouvě nebo jakékoliv její části, a to do (doplnit) dnů od obdržení takové výzvy, nejdříve však (doplnit pořadí dne) den následující po Dni vyplňovacího práva.

3.2 Předmětem této smlouvy je i ujednání o způsobu vyplnění Blankosměnek, které Výstavce vystavil ve prospěch Oprávněného za účelem zajištění řádného a včasného splnění této povinnosti Výstavce.

3.3 Oprávněný potvrzuje, že při podpisu této smlouvy převzal od Výstavce 1 ks Blankosměnky vystavené k zajištění řádného a včasného splnění povinnosti Výstavce dle čl. 3.1 této smlouvy, tedy poskytnout Oprávněnému na jeho první výzvu plnění odpovídající Zajištěné smlouvě nebo jakékoliv její části.

3.4 Výstavce uděluje Oprávněnému neodvolatelné směnečné vyplňovací právo, které ho opravňuje k tomu, aby doplnil na kterékoli Blankosměnce chybějící náležitosti, tj. směnečnou sumu, měnu, ve které má být směnečná suma proplacena, a datum splatnosti, a učinil tak z příslušné Blankosměnky směnku úplnou.

3.5 Oprávněný je oprávněn využít svého vyplňovacího práva směnečného na základě této smlouvy v případě, že Výstavce nesplní svoji povinnost dle čl. 3.1 této smlouvy.

3.6 Výstavce souhlasí s tím, aby do směnečné sumy byla v plné výši zahrnuta veškerá plnění podle Zajištěné smlouvy, včetně jejich příslušenství. Směnečná suma bude na Blankosměnce vyjádřena v měně, v níž je Výstavce povinen plnit ze Zajištěné smlouvy. Výstavce dále souhlasí s tím, aby datem splatnosti byl kterýkoliv pracovní den následující po uplynutí lhůty (doplnit) dnů od doručení výzvy Oprávněného Výstavci dle článku 3.1 této smlouvy.

3.7 Oprávněný je povinen na výzvu sdělit Výstavci, jaká plnění ze Zajištěné smlouvy byla zahrnuta do směnečné sumy a doložit Výstavci jejich existenci.

4. Zánik směnečného vyplňovacího práva

4.1 Právo Oprávněného vyplnit Blankosměnky zaniká (doplnit pořadí dne) dnem následujícím po Dni vyplňovacího práva.

4.2 Do Dne vyplňovacího práva si smluvní strany sjednávají úschovu Blankosměnky u (doplnit označení schovatele (dále jen „Schovatel“), a to na základě podmínek stanovených úschovní smlouvou uzavřenou dne (doplnit) mezi smluvními stranami a Schovatelem. Schovatel je oprávněn vydat Blankosměnku Oprávněnému pouze za splnění následujících podmínek:

  • i) Schovatel písemně požádá Výstavce o doložení splnění povinností ze Zajištěné smlouvy;
  • ii) Výstavce v přiměřené lhůtě poskytnuté Schovatelem neprokáže věrohodným způsobem splnění povinností ze Zajištěné smlouvy.

4.3 Po prokázání splnění povinností ze Zajištěné smlouvy podle čl. 4.2 této smlouvy je Schovatel povinen Výstavci vrátit Blankosměnku, a to nejpozději do (doplnit) dnů ode dne prokázání splnění povinností ze Zajištěné smlouvy Oprávněnému.

NEBO

4.2 Do Dne vyplňovacího práva si smluvní strany sjednávají, že si Blankosměnku ponechá Oprávněný. Oprávněný vydá Blankosměnku Výstavci pouze pokud:

  • i) Výstavce v přiměřené lhůtě poskytnuté Oprávněným prokáže věrohodným způsobem splnění svých povinností ze Zajištěné smlouvy.

4.3 Po prokázání splnění povinností Výstavce ze Zajištěné smlouvy podle čl. 4.2 této smlouvy je Oprávněný povinen Výstavci vrátit Blankosměnku, a to nejpozději do (doplnit) dnů ode dne, kdy mu bylo splnění povinností ze Zajištěné smlouvy Výstavcem hodnověrným způsobem prokázáno.

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

5.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5.3 Veškeré změny a doplnění této smlouvy musí být učiněny písemně, po vzájemné dohodě obou smluvních stran formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.

5.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

5.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto dohodu pozorně přečetly, že jí plně porozuměly, že tato dohoda nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že obsah této dohody představuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V _________ dne _________                    V _________ dne _________

________________________                    ________________________

Oprávněný                                         Výstavce

UPOZORNĚNÍ

Tento vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat. Autor tohoto vzorového dokumentu nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím tohoto vzoru bez konzultace s advokátem či jiným právním odborníkem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby konkrétního zadavatele, důvod závazku a postavení smluvních stran. Před uzavřením dohody doporučujeme nechat vypracovat znalecký posudek u kvalifikovaného znalce, který určí tržní cenu dané nemovitosti. Za účelem úhrady ceny za vypořádání podílového spoluvlastnictví doporučujeme využít advokátní úschovu. Pro ověření vhodnosti tohoto vzoru a jeho případnou úpravu kontaktujte DKS LEGAL.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme