Vzor: Smlouva o utajení důvěrných informací

Vzor smlouvy o utajení důvěrných informací. Možnost stažení ve formátu MS Word.

Upozornění: Vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat.

Smlouva o utajení důvěrných informací

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

(Firma či jméno a příjmení): (doplnit)

sídlo či trvalé bydliště: (doplnit)

IČO či RČ: (doplnit)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (doplnit), spisová značka (doplnit)

zastoupen/a: (doplnit), (funkce doplnit)

bankovní spojení: (doplnit), číslo účtu: (doplnit)

(dále také jen „poskytovatel“)

a

1.2 (Firma či jméno a příjmení): (doplnit)

sídlo či trvalé bydliště: (doplnit)

IČO či RČ: (doplnit)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (doplnit), spisová značka (doplnit)

zastoupen/a: (doplnit), (funkce doplnit)

bankovní spojení: (doplnit), číslo účtu: (doplnit)

(dále také jen „příjemce“)

poskytovatel a příjemce dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o utajení důvěrných informací.

2. Úvodní ustanovení

2.1 Účelem této smlouvy je ochrana důvěrných informací smluvních stran, s nimiž se smluvní strany seznámí v rámci jednání o spolupráci a následné spolupráci, v jejímž rámci bude příjemce poskytovat poskytovateli služby (doplnit) (dále též jako „vzájemná spolupráce“).

2.2 Poskytovatel je připraven zpřístupnit příjemci určité důvěrné údaje a sdělení vztahující se k fungování poskytovatele a ve vztahu ke vzájemné spolupráci.

2.3 Poskytovatel má zájem na tom, aby příjemci poskytnuté důvěrné údaje a sdělení nebyly zneužity nebo aby nedošlo k jejich bezdůvodnému prozrazení.

3. Předmět smlouvy

3.1 Předmětem této smlouvy jsou práva a povinnosti smluvních stran vztahující se k ochraně a způsobu nakládání s

 • a) údaji a sděleními, které poskytovatel předá příjemci a které se přímo či nepřímo vztahují k fungování poskytovatele a vzájemné spolupráci;
 • b) informacemi, které příjemce sám získá o poskytovateli a jeho fungování;
 • c) informacemi vytvořenými příjemcem jakýmkoliv zpracováním informací výše popsaných; a
 • d) informace týkající se obsahu této smlouvy

(dále jen „důvěrné informace“).

3.2 Veškeré důvěrné informace se považují za důvěrné informace v souladu s § 1730 občanského zákoníku.

3.3 Příjemce bere na vědomí, že

 • a) důvěrné informace dle předchozího článku mohou být příjemci sděleny ve více krocích;
 • b) poskytovatel neposkytuje jakékoliv prohlášení ohledně pravdivosti a úplnosti poskytnutých důvěrných informací.

3.4 Oznámí-li písemně poskytovatel příjemci, že určitá informace již nemá povahu důvěrné informace, přestane být takováto informace chráněna způsobem stanoveným touto smlouvou. Oznámení je účinné okamžikem jeho doručení příjemci.

4. Ochrana důvěrných informací

4.1 Příjemce se touto smlouvou zavazuje:

 • a) zajistit, že důvěrné informace budou chráněny se stejnou péčí a stejnými bezpečnostními opatřeními, jaké by příjemce uplatnil při ochraně vlastního obchodního tajemství;
 • b) učinit opatření přiměřená rizikům, a to zejména proti náhodnému nebo nezákonnému zničení či náhodné ztrátě, pozměnění, neoprávněnému sdělování či přístupu k důvěrným informacím;
 • c) nesdělit, nepředat a nezpřístupnit jakékoli důvěrné informace či jejich část třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele;
 • d) nevyužít důvěrné informace pro jiný účel, než je vzájemná spolupráce;
 • e) neučinit vůči třetím osobám žádné prohlášení týkající se správnosti důvěrných informací.

4.2 Příjemce je však oprávněn sdělit, předat či zpřístupnit důvěrné informace:

 • a) zaměstnancům a členům orgánů příjemce,
 • b) odborným poradcům příjemce,

za předpokladu, že

 • i) výše uvedená oprávněná osoba důvěrné informace potřebuje z titulu výkonu své funkce nebo svého postavení a současně je ve stejném rozsahu zavázaná povinností mlčenlivosti; a
 • ii) příjemce odpovídá za porušení závazků z této smlouvy výše uvedenými oprávněnými osobami stejně, jako by tyto závazky sám porušil.

4.3 Povinnost nesdělit, nepředat či nezpřístupnit se nevztahuje na důvěrné informace, které

 • a) jsou všeobecně a veřejně přístupné jinak, než porušením ustanovení tohoto článku příjemcem,
 • b) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona, jiného právního předpisu, a to pouze byly-li důvěrné informace poskytnuty osobám oprávněným na základě takového zákona, a pouze v nejužším možném rozsahu.

4.4 Vznikne-li příjemci povinnost důvěrné informace sdělit způsobem podle předchozího odstavce, je o tom nejpozději do 3 dnů povinen informovat poskytovatele.

5. Vrácení materiálů

5.1 Příjemce se zavazuje na výzvu poskytovatele nejdéle do 10 dnů vrátit poskytovateli veškeré nosiče informací a materiály obsahující důvěrné informace, včetně všech kopií.

5.2 Příjemce se dále zavazuje trvale odstranit všechny důvěrné informace z jakéhokoliv svého zařízení, kde byly důvěrné informace uloženy.

6. Náhrada škody a vydání majetkového prospěchu

6.1 Poruší-li příjemce nebo jiná osoba, které příjemce důvěrné informace poskytl nebo zpřístupnil kterýkoliv závazek z této smlouvy, a poskytovateli tímto porušením způsobí újmu nebo získá majetkový prospěch, má poskytovatel nárok na náhradu vzniklé újmy a na zaplacení částky odpovídající majetkovému prospěchu.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

7.2 Žádná se smluvních stran nesmí převést svá práva a povinnosti z této smlouvy či její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

7.3 Pokud není dohodnuto jinak v této smlouvě, každá ze smluvních stran hradí a nese své náklady spojené se sjednáním a plněním závazků z této smlouvy.

7.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž poskytovatel i příjemce obdrží po jednom z nich.

7.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, že jí plně porozuměly, že tato dohoda nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že obsah této dohody představuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V _________ dne _________ V _________ dne _________

________________________ ________________________

poskytovatel příjemce

UPOZORNĚNÍ

Tento vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat. Autor tohoto vzorového dokumentu nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím tohoto vzoru bez konzultace s advokátem či jiným právním odborníkem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby konkrétního zadavatele, důvod závazku a postavení smluvních stran. Pro ověření vhodnosti tohoto vzoru a jeho případnou úpravu kontaktujte DKS LEGAL.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme