Zacházení s návykovými látkami a přípravky a činnosti s prekursory drog – podmínky

V dokumentu naleznete podmínky vydání oprávnění a další informace o povolovacím řízení k provozování činnosti Zacházení s návykovými látkami a přípravky a zacházení s prekursory.zpět na dokument „Zacházení s omamnými látkami a přípravky a zacházení s prekursory“

Podmínky udělení povolení

Povolení k zacházení vydává Ministerstvo zdravotnictví. Na vydání povolení k zacházení není právní nárok.

Povolení k zacházení opravňuje pouze k činnostem v něm uvedeným, a jedná-li se o povolení k výrobě, může v něm být stanoven nejvyšší přípustný objem výroby návykových látek, přípravků. Změny v povolených činnostech nebo jejich rozšíření je možno provést jedině na základě nového povolení k zacházení. Vydáním nového povolení k zacházení zaniká dosavadní povolení k zacházení

Povolení k zacházení může být vydáno pouze bezúhonné fyzické osobě, která má trvalý pobyt na území České republiky, nebo právnické osobě se sídlem v České republice. Podmínka trvalého pobytu nebo sídla v České republice neplatí, jedná-li se o občana členského státu Evropské unie, o státního občana České republiky, který nemá na území České republiky pobyt, nebo o právnickou osobu se sídlem v členském státě Evropské unie. U právnické osoby se prokazuje bezúhonnost fyzických osob, které jsou zapsány v obchodním rejstříku jako osoby oprávněné za ni jednat; u právnické osoby, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, se prokazuje bezúhonnost fyzických osob, které jsou označeny ve zřizovacích dokumentech jako osoby oprávněné za ni jednat. Bezúhonností se pro účely tohoto zákona rozumí skutečnost, že fyzická osoba nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti se zacházením s návykovými látkami, prekursory a léčivy. Za účelem doložení bezúhonnosti žadatele si Ministerstvo zdravotnictví vyžádá podle zvláštního právního předpisu výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Povolení k zacházení může být vydáno pouze právnické nebo fyzické osobě, která ustanovila odpovědnou osobu. To neplatí, pokud fyzická osoba – podnikatel prokáže, že splňuje požadavky kladené na odpovědnou osobu.

Náležitosti žádosti

Žádost o povolení k zacházení se podává na formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví.

Pokud se žádá o povolení k výrobě návykových látek a přípravků přiloží se k žádosti technologický předpis zamýšlené výroby.

Požadavky související s poskytováním služeb poskytovatelem z jiného členského státu

Subjekt musí mít povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky vydané Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

Další informace o povolovacím řízení

Příslušný úřad

 • Ministerstvo zdravotnictví

Kontrolní a dozorové orgány

 • Ministerstvo zdravotnictví

Postup udělení povolení

 • Žadatel zašle žádost o vydání povolení Ministerstvu zdravotnictví. V řízení se postupuje dle správního řádu.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • 30 dnů ode dne, kdy příslušný úřad obdržel žádost, včetně příloh.

Poplatky

 • 5.000,- Kč

Doba platnosti povolení

 • 5 let
 • Osoba, které končí platnost povolení k zacházení a má v úmyslu i nadále zacházet s návykovými látkami a přípravky, je povinna předat Ministerstvu zdravotnictví žádost o vydání nového povolení k zacházení nejpozději 6 týdnů před skončením platnosti povolení k zacházení.

Právní úprava

 • Zákon č. 167/1998 Sb. o návykových látkách

Související právní předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb. , Správní řád
 • vyhláška č. 123/2006 Sb. o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků
 • vyhláška č. 125/2006 Sb., kterou se stanoví tiskopisy formulářů podle zákona č. 167/1998 Sb. , o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 83/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory
 • zákon č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Správní řád)
 • zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) ve znění pozdějších předpisů
 • zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Existující komunitární úprava

 • Rozhodnutí Rady ze dne 13. září 1999, kterým se 4-MTA jako nová syntetická droga, která musí být podrobena kontrolním opatřením a trestům. (1999/615/JHA)
 • Rozhodnutí Rady ze dne 28. února 2002, týkající se kontrolních opatření a trestních sankcí s ohledem na nový druh syntetické drogy PMMA. (2002/188/JHA)
 • Rozhodnutí Rady 2003/847/SVV ze dne 27. listopadu 2003, o kontrolních opatřeních a trestních sankcích ve vztahu k novým syntetickým drogám 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 a TMA-2.
 • Rozhodnutí Rady 2008/206/JVV, ze dne 3. března 2008 o vymezení 1-benzylpiperazinu (BZP), jako nové psychoaktivní látky, která má podléhat kontrolním opatřením a trestně právním ustanovením.

zpět na dokument „Zacházení s omamnými látkami a přípravky a zacházení s prekursory“

Doporučujeme