Zacházení se živočišnými produkty – podmínky pro schválení a registraci

V dokumentu naleznete podmínky pro schválení a registraci, a další informace o povolovacím řízení nutné k provozování činnosti Zacházení se živočišnými produkty.zpět na dokument „Zacházení se živočišnými produkty – schválení a registrace krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

V souladu s předpisy Evropských společenství je třeba požádat krajskou veterinární správu o schválení a registraci, popřípadě jen o registraci podniku, závodu, popřípadě jiného zařízení, oznámit krajské veterinární správě datum zahájení činnosti a provozovat ji až po schválení, popřípadě registraci a oznamovat krajské veterinární správě změny údajů rozhodných z hlediska schválení, popřípadě registrace.

Náležitosti žádosti

Provozovatel podniku, ve kterém se zachází se živočišnými produkty a který podléhá podle zákona a předpisů Evropských společenství schválení a registraci, popřípadě jen registraci, uvede v žádosti o schválení a registraci, jejíž náležitosti jsou stanoveny jednak v ustanovení § 22 odst. 1 veterinárního zákona a jednak v ustanovení § 32 vyhlášky č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se konkrétně o:

a) obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu, jméno, popř. jména, příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo trvalého pobytu, pobytu nebo bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu, pobytu nebo bydliště, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu; tyto údaje doloží ověřenou kopií dokladu o registraci podnikání,
b) adresu podniku, kterého se žádost bezprostředně týká,
c) údaje o druhu a rozsahu činnosti (údaje o objemu výroby a uvádění živočišných produktů do oběhu).

Některé další skutečnosti, které jsou nezbytné pro posouzení žádosti se zřetelem na možná rizika pro zdraví lidí a zvířat a  mohou být poskytnuty krajské veterinární správě v podobě příslušných příloh k žádosti. Jedná se zejména o

a) kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas,
b) umístění podniku v území s vyznačením (popisem) jeho relevantních vazeb na okolí, jmenovitě z hlediska dopravního a z hlediska ochrany životního prostředí (situační plánek),
c) celkové konstrukční a dispoziční řešení podniku včetně technologického zařízení (plánek objektu podniku, v případě potřeby příslušnou část stavební dokumentace),
d) bližší určení a vybavení jednotlivých provozních prostorů,
e) některé technické podrobnosti (úprava podlah, stěn, stropů, dveří, oken, kanalizační systém, větrání, osvětlení, hygienické zázemí apod.),
f) zásobování pitnou vodou (zdroj, vodovodní řád, odběrová místa, roční plán odběru vody podle spotřeby, výsledky laboratorního vyšetření vody),
g) postupy založené na zásadách HACCP11) a o systém vlastní kontroly podmínek výroby a zdravotní nezávadnosti živočišných produktů,
h) organizaci provozu a sanitaci podniku (provozní a sanitační řád) a o zajištění účinných postupů pro případ výskytu nebezpečné nákazy,
i) dezinfekci, dezinsekci a deratizaci (zajištění, používané prostředky, plán akcí, jejich evidence a vyhodnocování),
j) způsob třídění, bezpečné ukládání či ošetřování vedlejších živočišných produktů, jejich zpracovávání nebo předávání do zařízení určeného k jejich neškodnému odstraňování nebo k dalšímu zpracovávání, jakož i způsob likvidace ostatních odpadů.

Změny v údajích rozhodných z hlediska schválení, popřípadě registrace oznámí provozovatel podniku uvedeného v odstavci 1 písemně krajské veterinární správě, a to bez průtahů, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Krajská veterinární správa si může vyžádat doložení dalších skutečností (např. vybavení provozovny, apod.)

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • Schválení a registrace

Příslušný úřad

 • Krajská veterinární správa

Kontrolní a dozorové orgány

 • Krajská veterinární správa

Postup udělení povolení

 • Žádost posoudí a schválí Krajská veterinární správa.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • KVS vydá rozhodnutí o schválení a registraci, příp. jen o registraci v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Poplatky

 • Schválení a registrace podniku 500,- Kč – položka 72 písm. b) z.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Registrace podniku 100,- Kč – položka 72 písm. c) z.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Doba platnosti povolení

 • Doba platnosti není omezena


Právní úprava

 • Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)


Související právní předpisy

 • Vyhl. č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů

Existující komunitární úprava

 • nařízení EP a Rady č. 852/2004
 • nařízení EP a Rady č. 853/2004
 • nařízení EP a Rady č. 854/2004

zpět na dokument „Zacházení se živočišnými produkty – schválení a registrace krok za krokem“

• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme