Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání

Lhůty pro podání daňových přiznání k jednotlivým daním stanoví zvláštní hmotné předpisy, které tyto daně upravují. Jedinou výjimkou je zákon o daních z příjmů, který lhůtu pro podání daňového přiznání neupravuje. Lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob a k dani z příjmů právnických osob upravuje zákon o správě daní a poplatků. Z důležitých důvodů může být před uplynutím lhůty k podání přiznání zažádáno o prodloužení lhůty k podání.

Základní informace k životní situaci

Lhůty pro podání daňových přiznání k jednotlivým daním stanoví zvláštní právní předpisy, které tyto daně upravují; jedinou výjimkou je zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, který lhůtu pro podání daňového přiznání neupravuje.

Lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob a k dani z příjmů právnických osob upravuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

V určitých, zvlášť odůvodněných případech je daňový subjekt oprávněn podat žádost o prodloužení této lhůty.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat:

 • daňový subjekt – fyzická osoba,
 • daňový subjekt – právnická osoba; za právnickou osobu jedná statutární orgán nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn jednat jejím jménem podle jiného právního předpisu,
 • zákonný zástupce nebo opatrovník fyzické osoby, která nemůže před správcem daně jednat z důvodu omezené svéprávnosti (zejm. pro nedostatek věku nebo z důvodu jejího omezení soudem),
 • zmocněnec zvolený daňovým subjektem nebo ustanovený zástupce,
 • společný zmocněnec či společný zástupce,
 • zaměstnanec právnické osoby nebo jiná fyzická osoba, která vykonává činnost této právnické osoby – právnická osoba je může pověřit, aby jednali jejím jménem před správcem daně v rozsahu tohoto pověření,
 • zaměstnanec podnikající fyzické osoby nebo jiná fyzická osoba pověřená k tomu, aby jednala jejím jménem před správcem daně v rozsahu tohoto pověření,
 • prokurista právnické osoby – při správě daní je oprávněn jednat jejím jménem, může-li podle udělené prokury jednat samostatně.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání musí být podána před uplynutím zákonné lhůty pro jeho podání.

Správce daně může prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání až o 3 měsíce.

Pokud předmět daně tvoří i příjmy, které jsou předmětem daně v zahraničí, může správce daně na žádost daňového subjektu v odůvodněných případech prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání až na 10 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

U daní, které mají zdaňovací období kratší než jeden rok (nepřímé daně – daň z přidané hodnoty a daň spotřební), je prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání nepřípustné.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Žádost je možné podat:

 • ústně do protokolu u příslušného správce daně,
 • písemně (v listinné podobě), a to buď prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo osobně přímo u správce daně; písemná podání musí být vlastnoručně podepsána osobou, která podání činí, nebo
 • elektronicky za použití aplikace „Elektronická podání pro Finanční správu (EPO)“, dostupné na webu EPO, popř. prostřednictvím datové schránky.

Ze žádosti musí být patrno – kdo ji činí, jaká konkrétní lhůta pro podání daňového přiznání má být prodloužena (tj. zejména k jaké dani, k jakému zdaňovacímu období, popř. případu se vztahuje), o jakou délku má být lhůta prodloužena a důvody prodloužení.

Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na příslušný finanční úřad, resp. na jeho územní pracoviště, na němž je uložen spis.

Kontakt poplatníků s finančními úřady je zajištěn prostřednictvím územních pracovišť finančních úřadů.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Obraťte se na správce daně uvedeného v bodu 08.

Před osobní návštěvou se u správce daně informujte o jeho úředních hodinách pro veřejnost.

Kontakty na orgány Finanční správy naleznete na internetových stránkách Finanční správy České republiky.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

V případě osobního jednání je úřední osoba oprávněna požadovat předložení průkazu totožnosti.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Podle položky 1, bodu 1 písm. b) sazebníku, který je přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí žádosti nebo návrhu o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování podléhá správnímu poplatku ve výši 300 Kč.

Poplatek lze uhradit např. vylepením kolkové známky na žádost či v hotovosti na pokladně územního pracoviště příslušného finančního úřadu.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

Nevydá-li však správce daně rozhodnutí do doby, o niž má být lhůta podle žádosti prodloužena, nebo nevydá-li rozhodnutí do 30 dnů ode dne, kdy žádost obdržel, platí, že žádosti bylo vyhověno.

Je-li rozhodnutí, kterým nebylo žádosti plně vyhověno, oznámeno po uplynutí stanovené lhůty, o jejíž prodloužení je žádáno, končí běh této lhůty uplynutím tolika dnů po oznámení tohoto rozhodnutí, kolik dnů zbývalo v době podání žádosti do uplynutí stanovené lhůty.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit datovou zprávou:

Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy, která není podepsána způsobem, se kterým jsou spojeny účinky vlastnoručního podpisu pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno některým z výše uvedených způsobů elektronické komunikace, nebo písemně, popř. ústně do protokolu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o žádosti o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání není možné se odvolat a nelze uplatnit ani mimořádný opravný prostředek (tj. návrh na povolení obnovy řízení).

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny. V případě, že nebude dodržena lhůta k podání daňového přiznání (prodloužená lhůta), vzniká daňovému subjektu povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně (§ 250 daňového řádu).

Další informace

Můžete se obrátit na:

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Finanční správa

Za správnost návodu odpovídá útvar

Generální finanční ředitelství – Odbor daňového procesu

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2015

Popis byl naposledy aktualizován

25.09.2020

Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby