Zájmové země pro export

Hlavním cílem konceptu „zájmových zemí“ je přispět ke zvýšení a diverzifikaci českého vývozu a zároveň umožnit koncentraci aktivit orgánů státní správy na trhy, které mají výrazný potenciál růstu vývozu. Tento koncept určuje 26 zemí zvýšeného významu.Jedním ze specifických cílů nové Exportní strategie, schválené Vládou ČR v březnu 2012, je diverzifikace exportu do zemí mimo EU se zaměřením na základní parametry kvality českého exportu. Globalizace a diverzifikace zahraničních ekonomických vztahů je nezbytná a pro budoucnost českého hospodářství klíčová. Kromě 12 prioritních zemí bylo v rámci Exportní strategie pro období 2012–2020 definováno i 25 zájmových trhů. Na základě rozhodnutí Řídícího výboru pro implementaci Exportní strategie z října roku 2012 byla poté dodatečně zařazena Indonésie jako 26 zájmový trh s přihlédnutím k tomu, že je to země s velkým hospodářským potenciálem a mnoha příležitostmi pro české exportéry.

Pro první roky implementace Exportní strategie 2012–2020 bylo tedy definováno konkrétně těchto 26 zájmových zemí: Angola, Argentina, Austrálie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Egypt, Etiopie, Chile, Ghana, Chorvatsko, Indonésie, Izrael, Japonsko, JAR, Kanada, Kolumbie, Maroko, Moldavsko, Nigérie, Norsko, Peru, Senegal, Singapur, SAE, Švýcarsko a Thajsko.

Uvedený seznam zájmových zemí byl vypracován na základě požadavků podnikatelských reprezentací. Seznam bude periodicky upravován a vyhodnocován v závislosti na plnění dosažených cílů, situací na světových trzích a potřebách podnikatelské sféry. První ucelená aktualizace se uskuteční ke konci roku 2014, následně pak 2017.

Zájmové země jsou součástí Pilíře I. Exportní strategie 2012–2020, který se soustřeďuje na budování „Export Intelligence“ – tj. informačních zdrojů, databází a příslušných analytických nástrojů pro rozvoj exportu a internacionalizace, přičemž nedílnou součástí tohoto pilíře je i výběr optimálních kanálů pro předávání těchto informací samotným exportérům.

Jedním z prostředků k dosažení cílů nové Strategie v oblasti diverzifikace je definování prioritních trhů pro české vývozce ve spolupráci s podnikatelskou sférou. Tyto trhy byly identifikovány na základě růstového potenciálu ekonomik dotčených zemí, absorpční schopnosti jejich trhů, měřeno podílem na světovém dovozu a kompatibility ve vztahu k české ekonomice. Jde zpravidla o velké ekonomiky jež skýtají značný potenciál pro zvýšení českého exportu, trhy, na kterých je již české zboží a služby známé nebo trhy, kde ČR potřebuje budovat své pozice a za konkurencí z jiných zemí zaostáváme. Je třeba podotknout, že země EU stále představují a i v budoucnu budou představovat nejdůležitější odbytiště českého exportu.

Zájmové země pro export ČR

Doporučujeme