Základní dokumenty zahraniční rozvojové spolupráce ČR

Na základě kompetenčního zákona (zákon č. 2/1969 Sb. ve znění pozdějších úprav) je Ministerstvo zahraničních věcí ústředním orgánem státní správy České republiky pro oblast zahraniční politiky, v jejímž rámci vytváří koncepci a koordinuje zahraniční rozvojovou spolupráci a koordinuje vnější ekonomické vztahy. Článek obsahuje všechny základní dokumenty české zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS).

Česká republika (ČR) jako člen Evropské unie (EU) a mezinárodního společenství demokraticky a ekonomicky vyspělých zemí uznává princip solidarity mezi lidmi a mezi státy navzájem, a přijímá svůj díl odpovědnosti při řešení globálních problémů. Jedním z výrazů tohoto postoje je zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS), která je integrální součástí české zahraniční politiky. ČR v souladu s principy EU a ochranou zájmů ČR provádí a poskytuje vlastní ZRS a to jak na dvoustranném, tak na mnohostranném základě.

Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce ČR na léta 2010 až 2017

Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce je vedle zákona o ZRS (Zákon o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů) a humanitární pomoci a Zásadách pro poskytování ZRS jedním ze základních strategických dokumentů v oblasti rozvojové politiky. Účelem této koncepce je zasadit českou rozvojovou spolupráci do aktuálního zahraničněpolitického, ekonomického, bezpečnostního, sociálního a environmentálního kontextu, který se od přijetí předcházející koncepce (2002) výrazně změnil.

Zákon o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci

Dne 1. července 2010 vstoupil v platnost Zákon o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí. Zákon, který završuje proces transformace zahraniční rozvojové spolupráce ČR, obsahuje definice rozvojové spolupráce i humanitární pomoci a vymezuje pravomoci jednotlivých aktérů při jejich realizaci.

Prioritní země ZRS ČR

Programové země

Další programové dokumenty budou postupně přidávány.

Projektové země

Starší dokumenty

Zásady zahraniční rozvojové spolupráce po vstupu ČR do EU

Zásady zahraniční rozvojové spolupráce po vstupu ČR do EU, schválené  usnesením vlády ČR ze dne 31. března 2004 č. 302, definují zahraniční rozvojovou spolupráci v širším smyslu jako ucelenou vládní politiku vůči partnerským rozvojovým a transformujícím se zemím, v užším smyslu ZRS představuje pomoc českého státu vyjádřenou transferem financí, materiálu, expertní či technické pomoci za účelem dlouhodobého udržitelného rozvoje partnerských zemí.

Mezi hlavní cíle české ZRS patří snížení chudoby, sociální rozvoj, ekonomicko-průmyslový rozvoj, postupná integrace partnerských zemí do světové ekonomiky, rozvoj zemědělství, rozvoj a upevnění demokracie, lidských práv a řádné správy věcí veřejných, zavedení právních principů, řízení migrace, udržitelný rozvoj s důrazem na jeho environmentální složku a postkonfliktní obnova.

Koncepce zahraniční rozvojové pomoci ČR na léta 2002–2007

Koncepce zahraniční rozvojové pomoci ČR na léta 2002–2007, kterou vzala vláda ČR na vědomí svým usnesením č. 91 ze dne 23. ledna 2002, uvedla jako rámcový cíl v oblasti zahraniční rozvojové pomoci přispět v souladu s úsilím mezinárodního společenství k omezení chudoby v méně vyspělých částech světa cestou ekonomicko-sociálního udržitelného rozvoje. ČR se ztotožňuje s vícerozměrným přístupem k omezování chudoby, kterou nelze chápat pouze v ekonomických termínech nízkého příjmu na obyvatele, ale i v dalších sociálních a environmentálních vazbách. ČR plně podporuje mezinárodní rozvojové cíle (Millennium Development Goals – MDG), které vyplynuly z mezinárodních konferencí OSN v 90. letech a byly potvrzeny Miléniovým summitem OSN v roce 2000. Ústředním cílem je snížení počtu lidí žijících v absolutní chudobě o polovinu do roku 2015.

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR vychází z principů partnerství (ZRS musí být vedena poptávkou po pomoci ze strany příjemce, nikoliv nabídkou poskytovatele), efektivnosti a transparentnosti. ZRS odráží zájmy a potřeby ČR a napomáhá intenzifikaci politických a hospodářských vztahů mezi partnerskými zeměmi a ČR. Poskytování ZRS je v souladu s bezpečnostními zájmy ČR.

Prioritní země (2004 až 2009)

Zásady zahraniční rozvojové spolupráce, schválené usnesením vlády ČR ze dne 31. března 2004 č. 302, stanovily za nosnou součást ZRS ČR programy spolupráce s prioritními zeměmi s cílem přispět k uplatňování principů partnerství, efektivnosti a transparentnosti, stejně tak jako ve snaze zajistit podmínky pro důsledné uplatňování ustanovení zákona č. 40/ 2004 Sb. o veřejných zakázkách. Formulace programů posílí předvídatelnost rozvojové spolupráce a usnadní plánování aktivit všem aktérům rozvojové spolupráce.

V souladu s cíli uvedenými v Zásadách zahraniční rozvojové spolupráce a zahraničně politickými zájmy ČR schválila vláda záměr dlouhodobě směřovat českou ZRS do následujících prioritních zemí: Angolské republiky, Zambijské republiky, Vietnamské socialistické republiky, Mongolska, Jemenské republiky, Moldavské republiky, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory.

Doporučujeme