Základní rámec obchodování s vojenským materiálem

Obchod s vojenským materiálem je velice striktně regulován. Musí být v souladu s mezinárodními závazky České republiky a jejími zahraničně politickými, obchodními a bezpečnostními zájmy. Z těchto důvodů je nutné přesně definovat, co se považuje za obchod s vojenským materiálem a co je obsahem pojmu vojenský materiál. Dále pak zájemci o obchod s vojenským materiálem musí dostat povolení od Ministerstva průmyslu a obchodu k těmto obchodům a dále musí získat licenci pro danou obchodní operaci.

Definice základních pojmů v obchodu s vojenským materiálem

Obchodem s vojenským materiálem se rozumí:

 • vývoz vojenského materiálu přes hranice z České republiky,
 • dovoz vojenského materiálu přes hranice do České republiky,
 • nakládání s vojenským materiálem v zahraničí,
 • plnění závazků vůči zahraničním osobám a přijímání plnění od zahraničních osob, jejichž předmětem je vojenský materiál,
 • písemný projev vůle směřující k uzavření smluv vedoucích k výše uvedeným bodům a s tím související přenos informací, reklama a zprostředkovatelská činnost.

Předmětem obchodu s vojenským materiálem nesmí být zbraně hromadného ničení, kterými se rozumí zbraně:

 • jaderné,
 • chemické,
 • biologické.

Vojenským materiálem jsou:

 1. výrobky, jejich součásti a náhradní díly, které jsou vzhledem ke svým charakteristickým technickokonstrukčním vlastnostem posuzovány jako zkonstruované především pro použití v ozbrojených silách, ozbrojených bezpečnostních sborech a službách, nebo jsou hromadně v těchto složkách užívány k zabezpečení úkolů obrany a bezpečnosti státu,
 2. stroje, zařízení a investiční celky vyrobené, upravené, vybavené nebo zkonstruované pro vojenské použití, zejména pro vývoj, výrobu, kontrolu a zkoušení dalších výrobků, jejich součástí a náhradních dílů
 3. služby poskytované v souvislosti s vojenským materiálem, zejména provádění oprav, úprav, jakož i poskytování informací, vysílání a přijímání odborníků za účelem výzkumu, vývoje, konstrukce, výroby, úprav, oprav, údržby, použití a ovládání vojenského materiálu.

Administrativní úkony

Samotnému obchodu s vojenským materiálem je nutné:

 • získat povolení k obchodu s vojenským materiálem,
 • získat licenci na konkrétní obchodní transakci.

Bližší informace naleznete v zákoně č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem.

Doporučujeme