Zápis užitného vzoru

Pro technická řešení s nižší vynálezeckou úrovní, popř. menšího ekonomického významu, je možné zvolit jednodušší, rychlejší a méně nákladnou ochranu než je ochrana patentem, tzv. užitným vzorem. Užitným vzorem mohou být chráněna nová, průmyslově využitelná technická řešení, která přesahují rámec pouhé odborné dovednosti. Na rozdíl od patentu jsou z možnosti ochrany užitným vzorem vyloučeny všechny způsoby výroby nebo pracovní činnosti a biologické reproduktivní materiály.Identifikační kód

*

Kód životní situace

*

Pojmenování (název) životní situace

Zápis užitného vzoru

Základní informace k životní situaci

Pro ochranu technických řešení je, kromě ochrany patentem, možné zvolit i jednodušší, rychlejší a méně nákladnou ochranu, než je ochrana patentem, a to ochranu tzv. užitným vzorem.

Užitnými vzory mohou být chráněna nová, rámec pouhé odborné dovednosti přesahující a průmyslově využitelná technická řešení.

Na rozdíl od patentu jsou z možnosti ochrany užitným vzorem vyloučeny všechny způsoby výroby nebo pracovní činnosti a biologické reproduktivní materiály.

Kromě toho užitnými vzory nelze chránit objevy, vědecké teorie a matematické metody, pouhé vnější úpravy výrobků, plány, pravidla a způsoby vykonávání obchodní činnosti, programy pro počítače, a pouhé uvedení informace, které nelze považovat za technická řešení. A stejně tak užitnými vzory nelze chránit technická řešení, která jsou v rozporu s obecnými zájmy, zejména se zásadami lidskosti a veřejné morálky, odrůdy rostlin a plemena zvířat.

Ochrana užitným vzorem se nehodí v těch případech, kdy k využití chráněného předmětu dojde až v delším časovém odstupu. Naopak je vzhledem k „rychlosti“ řízení ideální pro předměty s kratší životností.

Účinky zápisu užitného vzoru jsou stejné jako účinky patentu, avšak s tím, že užitný vzor se zapisuje do rejstříku bez průzkumu novosti a úrovně přesažení rámce pouhé odborné dovednosti technického řešení, jeho monopol je také oproti patentu křehčí a postavení jeho majitele méně jisté.

Zapsaný užitný vzor platí 4 roky od podání přihlášky. Doba platnosti zápisu může být prodloužena na žádost majitele dvakrát, vždy o 3 roky.

Bez souhlasu majitele nesmí zapsaný užitný vzor nikdo využívat. Souhlas k jeho využití se poskytuje licenční smlouvou. Kromě toho může majitel převést užitný vzor na jinou osobu. Užitný vzor lze rovněž prodat. V případě porušení zapsaného užitného vzoru je založena plná občanskoprávní a trestní odpovědnost.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Přihlášku užitného vzoru je oprávněn podat původce nebo jeho právní nástupce. Původce je fyzická osoba, která vytvořila užitný vzor vlastní tvůrčí činností.

Přihlašovatelem může být i fyzická osoba, která není původcem, nebo právnická osoba, na níž bylo právo na užitný vzor převedeno.

Vytvořil-li původce užitný vzor ke splnění úkolů v pracovním poměru (tzv. zaměstnanecký užitný vzor), přechází právo na užitný vzor na zaměstnavatele, není-li smlouvou stanoveno jinak.

Původce, který vytvořil užitný vzor v pracovním poměru, je povinen zaměstnavatele o této skutečnosti neprodleně vyrozumět a předat mu podklady potřebné k posouzení užitného vzoru.

Neuplatní-li zaměstnavatel ve lhůtě do 3 měsíců od tohoto vyrozumění právo na užitný vzor (uplatní-li ho, může sám podat přihlášku užitného vzoru a uvede v ní, že jde o zaměstnanecký užitný vzor), přechází toto právo zpět na původce a on sám může podat přihlášku.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

O zápis užitného vzoru se žádá přihláškou užitného vzoru podanou (nejlépe na předepsaném tiskopisu) u Úřadu průmyslového vlastnictví.

Přihláška užitného vzoru smí obsahovat jen jedno technické řešení nebo skupinu řešení, která jsou vzájemně spojena tak, že uskutečňují jedinou technickou myšlenku. Technické řešení musí být v přihlášce vysvětleno tak jasně, aby jej mohl odborník uskutečnit.

Podáním přihlášky vzniká přihlašovateli právo přednosti. Právo přednosti, které vyplývá z mezinárodní smlouvy, musí přihlašovatel uplatnit již v přihlášce užitného vzoru a na výzvu Úřadu průmyslového vlastnictví je ve stanovené lhůtě prokázat, jinak se k němu nepřihlíží.

Úřad průmyslového vlastnictví podrobí přihlášku užitného vzoru průzkumu zápisné způsobilosti, tj. zda neobsahuje předmět, který není technickým řešením ve smyslu zákona, zda není vyloučen z ochrany užitným vzorem, zda zjevně nesplňuje podmínky průmyslové využitelnosti nebo zda nemá nedostatky bránící zápisu.

Úřad průmyslového vlastnictví neprovádí průzkum věcné způsobilosti k ochraně.

Oznámení o zápisu užitného vzoru do rejstříku zveřejní Úřad průmyslového vlastnictví ve věstníku.

Rozsah ochrany užitným vzorem je určen nároky na ochranu.

Úřad průmyslového vlastnictví vede řízení o přihlášce užitného vzoru s přihlašovatelem nebo jeho zástupcem. Původce užitného vzoru, pokud není současně přihlašovatelem, není účastníkem řízení.

Řízení o přihlášce se vede v jazyce českém. Je-li přihláška podána v cizím jazyce, musí být ve lhůtě stanovené Úřadem průmyslového vlastnictví přeložena do českého jazyka.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podejte přihlášku užitného vzoru. Přihláška se podává (pouze) písemně nebo elektronicky u Úřadu průmyslového vlastnictví. Podána může být osobně, poštou nebo za použití elektronických prostředků. Přihlášku lze podat také prostřednictvím datové schránky.

Přihláška podaná elektronicky musí být opatřena ověřeným elektronickým podpisem.

Dobou rozhodnou pro založení data podání, příp. práva přednosti, je doba, kdy přihláška došla do Úřadu průmyslového vlastnictví, nikoli doba, kdy byla předána poštovní přepravě.

Přihlášku lze podat i faxem či elektronicky bez ověřeného elektronického podpisu; v tomto případě musí být Úřadu průmyslového vlastnictví do 5 dnů doručen originál přihlášky, jehož obsah se shoduje s obsahem faxu / elektronického podání.

Byla-li přihláška podána faxem / elektronicky bez ověřeného elektronického podpisu, je právo přednosti založeno ke dni přijetí faxu / elektronického podání za předpokladu doručení originálu přihlášky podle předchozího odstavce. Na takto podanou přihlášku proto Úřad průmyslového vlastnictví vyznačí datum jejího přijetí, ale datum podání přihlášky stvrdí až po obdržení originálu přihlášky.

Na které instituci životní situaci řešit:

Úřad průmyslového vlastnictví

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kontakty na Úřad průmyslového vlastnictví jsou:

 • adresa: Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6
 • tel.: 220 383 xxx (provolba)
 • tel.: 220 383 111 – ústředna
 • fax: 224 324 718
 • e-mail: posta@upv.cz

Informační středisko – tel.: 220 383 120 Úřední hodiny studovny pro veřejnost (studovna umožňuje vedle dalších poskytovaných služeb prezenční studium registrovaných průmyslových práv, tj. zjištění tzv. stavu techniky u předmětu zájmu konkrétního návštěvníka):

 • 8:00–17:00 Pondělí
 • 8:00–16:00 Úterý
 • 8:00–17:00 Středa
 • 8:00–16:00 Čtvrtek
 • 8:00–14:30 Pátek

Obecné informace spojené s problematikou ochrany a s řízením o přihláškách vám poskytne Informační středisko Úřadu průmyslového vlastnictví na výše uvedené adrese.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněný formulář přihlášky užitného vzoru se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku (v jednom vyhotovení).

Přihláška musí obsahovat:

 • název nebo jméno přihlašovatele (musí být zachováno pořadí: příjmení, jméno, příp. titul); u českých s úplnou adresou, u zahraničních s úplnou adresou a zemí,
 • jméno původce – není-li přihlašovatelem (musí být zachováno pořadí: příjmení, jméno, příp. titul); u českých s úplnou adresou, u zahraničních s úplnou adresou a zemí,
 • název technického řešení,
 • projev vůle přihlašovatele, že žádá o zápis užitného vzoru do rejstříku,
 • údaje k uplatnění práva přednosti – datum podání přihlášky, její číslo a stát, popř. orgán, u něhož byla přihláška podána podle mezinárodní smlouvy, uplatňuje-li přihlašovatel právo přednosti podle mezinárodní smlouvy, a v případě, že už byla zveřejněna, číslo zveřejnění,
 • u odbočených přihlášek požadavek na přiznání data podání ze žádosti o udělení patentu podle § 10 zákona o užitných vzorech, s uvedením čísla přihlášky vynálezu / čísla mezinárodní PCT přihlášky / čísla evropské patentové přihlášky, z níž se „odbočuje“,
 • u vyloučených přihlášek užitného vzoru číslo a datum podání základní přihlášky,
 • adresu ke korespondenci (je-li jiná, než adresa přihlašovatele či jeho zástupce); pokud je přihlašovatelů více a nemají společného zástupce a v přihlášce neoznačili toho, kterému mají být zprávy a rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví zasílány, vyzve Úřad průmyslového vlastnictví všechny přihlašovatele, aby ve stanovené lhůtě určili, kterému z nich mají být zprávy doručovány,
 • podpis přihlašovatele(ů) nebo jeho zástupce.

Dále musí obsahovat příslušné podlohy a přílohy, kterými jsou:

 • popis technického řešení, nejméně jeden nárok na ochranu, příp. výkresy – to vše ve trojím vyhotovení, z nichž jedno vyhotovení musí vyhovovat požadavkům pro tisk a reprodukci (jedno vyhotovení musí přihlašovatel podepsat),
 • plná moc, je-li přihlašovatel zastupován,
 • doklad o nabytí práva na užitný vzor, je-li přihlašovatelem někdo jiný než původce (jiná fyzická nebo právnická osoba a není-li v přihlášce uvedeno, že se jedná o podnikový užitný vzor).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře přihlášky užitného vzoru se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku jsou dostupné v podatelně Úřadu průmyslového vlastnictví nebo na internetových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za úkony v řízení se platí správní poplatky. Poplatek za přijetí přihlášky užitného vzoru činí 1 000 Kč; pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i) činí 500 Kč.

Poplatek za:

 • přijetí žádosti o zápis licence k užitnému vzoru do rejstříku činí 600 Kč,
 • přijetí žádosti o určení, zda technické řešení spadá do rozsahu zapsaného užitného vzoru, činí 5 000 Kč,
 • přijetí návrhu na výmaz užitného vzoru z rejstříku činí 2 000 Kč,
 • každé prodloužení platnosti zápisu užitného vzoru činí 6 000 Kč.

Správní poplatky je možné platit hotově v budově Úřadu průmyslového vlastnictví, poštovní poukázkou, převodem z účtu nebo kolkem.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zákon o užitných vzorech nestanovuje lhůtu pro vyřízení přihlášky.

K zápisu řádně podané přihlášky užitného vzoru, bez nutnosti odstraňování nedostatků zjištěných při průzkumu zápisné způsobilosti, dochází zpravidla za tři až čtyři měsíce od podání přihlášky.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Za standardní situace je jediným účastníkem přihlašovacího řízení o přihlášce užitného vzoru přihlašovatel, který si může na základě plné moci ustanovit zástupce.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nedostatky zjištěné při průzkumu zápisné způsobilosti se sdělují výměrem Úřadu průmyslového vlastnictví přihlašovateli zpravidla s  jednoměsíční lhůtou k vyjádření.

Elektronická služba, kterou lze využít

Podání v elektronické podobě, opatřená zaručeným elektronickým podpisem, přijímá Úřad průmyslového vlastnictví prostřednictvím rozhraní pro elektronické podávání. Server elektronické podatelny je zapojen k veřejné datové síti v nepřetržitém provozu.

Podání přijímá Úřad průmyslového vlastnictví i na e-mailové adrese: posta@upv.cz. Ta podání, která mají podstatný vliv na vznik či zánik práv účastníků řízení a nejsou opatřena zaručeným elektronickým podpisem, však pro založení právních účinků musí být následně do 5 dnů doplněna originálem v souladu se správním řádem (§ 37 odst. 4 správního řádu).

Přihlášku lze podat také prostřednictvím datové schránky.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 116/2000 Sb., kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví)

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Pokud Úřad průmyslového vlastnictví vydá negativní rozhodnutí o přihlášce (zamítnutí přihlášky, zastavení řízení o přihlášce), obsahuje toto rozhodnutí poučení o opravném prostředku, kterým je rozklad, který je možno podat ve lhůtě do 1 měsíce od  doručení rozhodnutí.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Negativní ukončení řízení o přihlášce.

Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy naleznete na internetových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.

Další informace

Helpdesk

Patentoví zástupci a advokáti poskytují odbornou pomoc a rady včetně vypracování přihlášky, podání přihlášky a zastupování přihlašovatele při řízení o přihlášce před Úřadem průmyslového vlastnictví.

Adresy:

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Úřad průmyslového vlastnictví

Za správnost návodu odpovídá útvar

Úřad průmyslového vlastnictví – odbor patentový

Kontaktní osoba

Ing. Eva Schneiderová, Ph.D., ředitelka patentového odboru

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

03.11.2015

Popis byl naposledy aktualizován

03.11.2015

Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Tento text se v podstatě zabývá získáním ochrany pro užitný vzor, tj. u daného předmětu jedním ze vztahů veřejnoprávních – přihlašovatele a státu zastoupeného Úřadem průmyslového vlastnictví.

Zákon o užitných vzorech, spolu se zákonem o vynálezech a zlepšovacích návrzích, upravuje i další situace v nakládání s právy k užitným vzorům, k jejichž řešení je kompetentní Úřad průmyslového vlastnictví, jako jsou výmazová řízení (zrušování ochrany užitných vzorů, u kterých se zjistilo, že v okamžiku přihlášení nesplňovaly podmínky pro zápis do rejstříku).

Prostudování výše uvedených zákonů poskytuje orientaci i pokud jde o další práva a vztahy vyplývající z vlastnictví zapsaného užitného vzoru a obhajoby práv z něj plynoucích. Pokud jde o obhajobu a vymáhání práva k zapsaným užitným vzorům při jeho porušování třetími osobami, tedy zejména o soukromoprávní stránku problematiky užitných vzorů, v takových případech jsou k řešení kompetentní soudy a v naprosté většině případů je výhodné obrátit se na profesionální odbornou pomoc advokátů a patentových zástupců.