Zastoupení ČR v zahraničí a zahraniční mise v ČR

Zájmy ČR pomáhají prosazovat zahraniční mise České republiky v cizině. Jejich konkrétní statut je závislý na úrovni mezistátních vztahů České republiky a daného státu (velvyslanectví, konzuláty, mise, delegace, česká centra). Tyto oficiální reprezentace státu spadající pod Ministerstvo zahraničí doplňují ještě Integrovaná zahraniční síť Ministerstva průmyslu a obchodu a zastoupení agentury CzechTourism.

Zahraniční zastoupení České republiky

Zastoupení zahraničí v ČR

Kdo je kdo v zahraniční reprezentaci státu

Velvyslanectví zastupují Českou republiku v přijímajícím státě. Zastupitelská mise ve své činnosti vychází z koncepce zahraniční politiky ČR.

Zastupitelská mise zejména:

 • navazuje a rozvíjí styky a jedná se státními orgány, organizacemi, institucemi a představiteli veřejného života a s občany, jakož i s mezinárodními organizacemi a institucemi v přijímajícím státu
 • zajišťuje konzulární činnost v určeném konzulárním obvodu
 • navrhuje a na pokyn ústředí připravuje a zabezpečuje návštěvy oficiálních představitelů ČR a přijímajícího státu a podílí se na jejich jednání
 • získává, zapracovává, hodnotí a zasílá MZV informace o vnitropolitické, zahraničněpolitické, hospodářské a kulturní situaci přijímajícího státu se zvláštním zřetelem na jeho vztahy k ČR
 • informuje MZV o činnosti hlavních informačních prostředků v přijímajícím státě se zaměřením na publicitu o ČR, hledá a využívá vhodné formy a prostředky k šíření informací a publicity o ČR
 • sleduje plnění mezinárodních smluv, kterými jsou ČR a přijímající stát vázány, a předkládá návrhy na smluvní nebo jinou úpravu vztahových otázek s přijímajícím státem
 • udržuje styky se společnostmi přátel ČR a s krajanskými organizacemi
 • spolupracuje s českými centry
 • napomáhá při navazování a rozvoji styků českých subjektů s partnery v přijímajícím státě
 • hospodaří s majetkem ČR v zahraničí, který jí byl svěřen.

Generální konzuláty zastupují Českou republiku v určitém teritoriu přijímajícího státu.

 • Konzulární úřad plní funkce vyplývající z Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích a z konzulárních a jiných smluv sjednaných mezi ČR a přijímajícím státem. Konzulární úřad je řízen konzulárním odborem. V politických, obchodně-ekonomických, kulturních, školských a dalších otázkách nespadajících do působnosti konzulárního odboru, postupuje konzulární úřad podle pokynů příslušného odboru MZV a příslušné diplomatické mise.

Stálé mise a Stálé delegace zastupují Českou republiku v mezinárodní vládní organizaci nebo integračním uskupení.

 • Mise plní funkce vyplývající z mezinárodních smluv, na jejichž základě je ČR členem mezinárodní vládní organizace nebo integračního uskupení, nebo je k ní přidružena. Je řízena příslušným odborem MZV. Stálá mise zastupuje ČR v organizaci a udržuje potřebné spojení mezi ČR a organizací, napomáhá vyslaným delegacím ČR při jejich jednáních, informuje MZV a další orgány ČR o činnosti organizace a zasílá odbornou dokumentaci a literaturu týkající se její činnosti a udržuje styky s občany ČR zaměstnanými v sekretariátech mezinárodních organizací. Stálá delegace plní stejné funkce jako stálá mise, jediným příkladem je Stálá delegace ČR při NATO a ZEU v Bruselu. Příkladem Stálé mise je Stálá mise ČR při Evropských společenstvích v Bruselu. Viz též přehled stálých misí a delegací.

Česká centra reprezentují Českou republiku v zahraničí především v oblasti kultury, obchodu a cestovního ruchu.

 • Nemají diplomatický statut. Jsou řízena organizací Česká centra, která je příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí.

Honorární konzuláty a honorární generální konzuláty mají podobné funkce jako generální konzuláty. Jsou však vedeny honorárními konzulárními úředníky, kteří nemají diplomatický statut a nejsou zaměstnanci MZV.

 • Zřizování konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky upravuje zvláštní služební předpis. Ve své činnosti se honorární konzulární úředník řídí zejména Statutem honorárního konzulárního úředníka a Instrukcí pro výkon konzulárních funkcí honorárního konzulárního úředníka. Řízení konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem se řídí stejnými pravidly jako řízení generálních konzulátů. Titul „honorární generální konzul“ je hodností vyšší úrovně než „honorární konzul“, funkce a pravomoci nicméně zůstávají stejné.

Další úřady

Česká ekonomicko-kulturní kancelář – jediná česká ekonomicko-kulturní kancelář se nachází v Taipei na Tchaj-wanu. Důvodem jejího založení je neexistence diplomatických styků mezi ČR a Tchaj-wanem, a z toho vyplývající nemožnost založit na Tchaj-wanu zastupitelský úřad. Na rozdíl od velvyslanectví se česká ekonomicko-kulturní kancelář zaměřuje především na otázky kultury a obchodu.

Existují rovněž konzulární jednatelství (např. Marseille), která mohou být zřizována i v případě potřeby – například konzulární jednatelství při příležitosti Olympiád. Existuje rovněž tzv. Styčný úřad ČR v Ramalláhu. V určitých případech vznikají i pobočky velvyslanectví, je-li zapotřebí oddělené kanceláře v některém teritoriu (například pobočky velvyslanectví v Bonnu a Lagosu).

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme