Závěr Inovační strategie České republiky 2019–2030

Přejít na obsah Inovační strategie České republiky 2019-2030

Závěrem

Česká republika má mimořádnou příležitost stát se do roku 2030 jedním z inovačních lídrů Evropy. Jak prokazuje mezinárodní srovnání, má k tomu potenciál v rozhodujících nástrojích pozitivních změn, a to především v inovační infrastruktuře a podpoře digitalizace. K faktickému inovačnímu potenciálu má také jasnou představu, co je pro změnu třeba udělat, což prokazuje desatero akčního plánu, tzn. devět oblastí, které jsou významné pro změnu. V neposlední řadě má rovněž politickou vůli k provedení těchto změn.

Jeden z prvních kroků bude snaha zvýšit výdaje na výzkum a vývoj. Tyto výdaje budou vázány na hodnocení výzkumu, který bude stále kvalitnější v mezinárodním srovnání a stále užitečnější pro dobrý život lidí v Česku.

Jako průmyslová země, která dovedností svých lidí byla vždy na předních místech vývoje, se neobáváme změn označovaných jako Průmysl 4.0, ale budeme podporovat takový výzkum a vývoj, který posílí místo České republiky ve světě, zejména v oblasti umělé inteligence a digitalizace hospodářských odvětví. Ke kvalitě života občanů přispěje také digitalizace služeb veřejné správy, možnost poskytnout svá data veřejné správě pouze jednou a z jednoho místa s ní komunikovat. Zvláště významné bude prosazení práva občanů na digitální službu.

Ve světě platíme za mimořádně vynalézavý a kreativní národ. Vždycky jsme měli mimořádný technický potenciál, schopné inženýry a techniky. Nové výzvy vyžadují účinný systém polytechnického vzdělávání, nové způsoby výuky, digitální vzdělávání, podporu technického vzdělávání a manuální zručnosti již od školek. Budou upraveny školské vzdělávací programy, dále vzděláváni učitelé s praxí, a v tomto smyslu budou vedeni i studenti učitelských oborů.

Soustavně bude také posilována ochrana duševního vlastnictví. To vyžaduje zejména podporu systematického vzdělávání v této oblasti již od základních škol, podporu patentové ochrany a vymáhání práv v této oblasti.

Bude dále posílena podpora endogenních českých firem, spin-offs a startups, které vzniknou jak z akademického výzkumu, tak přirozených potřeb podniků ve všech oblastech společenských potřeb. Podle izraelského vzoru budeme vytvářet prostředí, kde stát podpoří svými nástroji nejrizikovější období vzniku nových firem.

S podporou z EU fondů a národních prostředků budou podporována nejperspektivnější centra a výzkumné infrastruktury, a to jak centra, která mohou dosáhnout mezinárodního významu, tak inovační centra, která budou vysoce užitečná pro českou společnost a hospodářství.

Produkční potenciál ekonomiky ČR, který byl v minulosti podpořen investičními pobídkami, bude obnovován a rozšiřován s podmínkou vazby na vysokou přidanou hodnotu produkce a spolupráci s výzkumnou infrastrukturou ČR. Investice v ČR byly v minulosti orientovány na podporu zaměstnanosti, přičemž budou dále orientovány na podporu inovativnosti.

Dnešní a budoucí infrastruktura zahrnuje nejen silnice, dálnice a železnice, ale také telekomunikační infrastrukturu a s ní spojenou logistiku. Budeme připraveni na autonomní dopravu, nové pohony dopravních prostředků, mj. s ohledem na dopady klimatických změn. V krátkém čase dojde k reformě stavebního práva tak, aby se zásadně urychlil schvalovací proces a bylo možné veškerou infrastrukturu stavět v krátkém čase po vzoru nejdynamičtějších inovativních zemí.

Československo bylo ve světě pojem. Česká republika má „nárok“ na obdobný brand. Budou použity všechny významné komunikační prostředky k systematické podpoře, aby tato značka ve světě rostla jako značka dynamické země, která má kvalitní podmínky pro život lidí.

Doporučujeme