Zkoušení osiv – podmínky pro získání pověření

V dokumentu naleznete podmínky získání pověření a další informace o povolovacím řízení ke zkoušení osiv.zpět na dokument „Zkoušení osiv – pověření krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

Pověření je možno vydat, jestliže:

 • vedoucí laboratoře prokáže odbornou způsobilost,
 • laboratoř se nachází v odpovídajících prostorách a je vybavena zařízením stanoveným vyhláškou,
 • zkoušení osiva probíhá v souladu s metodami stanovenými vyhláškou a pod úředním dozorem

Náležitosti žádosti

Jsou to identifikační údaje žadatele, informace o dosaženém vzdělání, seznam druhů nebo skupin druhů, pro které má být pověření uděleno a délka praxe v požadovaném úseku činnosti a její popis.

Požadavky související s poskytováním služeb poskytovatelem z jiného členského státu

Pro osoby pocházející z členských států Evropské unie platí stejné podmínky jako pro osoby pocházející z České republiky. Při uznávání odborné kvalifikace nebo jiné způsobilosti státních příslušníků členských států se postupuje podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států a Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • Pověření (rozhodnutí dle správního řádu).

Příslušný úřad

 • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Kontrolní a dozorové orgány

 • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský


Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • Do 30 dnů dle správního řádu

Poplatky

 • Poplatková povinnost není stanovena

Doba platnosti povolení

 • Povolení je uděleno na dobu neurčitou


Právní úprava

 • Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)


Související právní předpisy

 • Prováděcí právní předpis k zákonu č. 219/2003 Sb. – vyhláška č. 384/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu,

Existující komunitární úprava

 • Směrnice Rady ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh (66/401/EHS), ve znění pozdějších předpisů, (článek 2, odstavec 3, část B),
 • Směrnice Rady ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh (66/402/EHS), ve znění pozdějších předpidů, (článek 2, odstavec 3, část B),
 • Směrnice Rady 2002/54/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva řepy na trh,ve znění pozdějších předpisů, (článek 2, odstavec 3, část B),
 • Směrnice Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh, ve znění pozdějších předpisů, (článek 2, odstavec 4, část B),
 • Směrnice Rady 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh, ve znění pozdějších předpisů, (článek 2, odstavec 5, část B)

zpět na dokument „Zkoušení osiv – pověření krok za krokem“

Doporučujeme