Změny režimu vývozu střelných zbraní a střeliva nevojenského charakteru do třetích zemí

Ode dne 30. září 2013 se stává použitelným Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se provádí článek 10 protokolu Organizace spojených národů proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (protokol OSN o střelných zbraních), a stanoví vývozní povolení, opatření pro dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva.Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 stanoví jednotná pravidla vývozu střelných zbraní, jejich součástí, hlavních částí a střeliva nevojenského charakteru do zemí mimo Evropskou unii. Seznam střelných zbraní, jejich součástí, hlavních částí a střeliva, kterých se úprava Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 týká, je uveden v jeho Příloze I.

Vzhledem k tomu, že uvedený akt Evropské unie má formu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), je závazný a přímo použitelný v celém svém rozsahu ve všech členských státech s tím, že některé jeho články si současně vyžadují jejich konkrétní provedení prostřednictvím vnitrostátních legislativ členských států EU.

Česká republika připravila provedení těchto článků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 do českého právního řádu prostřednictvím novely zákona č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů. Tato novela byla publikována ve Sbírce zákonů České republiky pod číslem 281/2013 (Úplné novelizované znění zákona č. 228/2005 Sb. účinné od 30. 9. 2013 /485 kB/).

Současně byl připraven nový prováděcí předpis zákona č. 228/2005 Sb., jímž je nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu. Toto nařízení vlády s účinností od 30. září 2013 nahrazuje původní prováděcí předpis, jímž bylo nařízení vlády č. 230/2005 Sb.

Zákon č. 281/2013 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 228/2005 Sb., i nařízení vlády č. 282/2005 Sb. jsou zveřejněny ve Sbírce zákonů v částce č. 107 (ke stažení na stránkách Ministerstva vnitra).

Důležité změny spojené s prováděním Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012:

 • Rozdělení střelných zbraní, jejich součástí, hlavních částí a střeliva pří vývozu do třetích zemí do 15 kategorií, které jsou stanoveny v Příloze I. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 (pozn. pro dovoz střelných zbraní, jejich součástí, hlavních částí a střeliva nevojenského charakteru ze třetích zemí i pro jejich přepravu v rámci Evropské unie platí stávající kategorie nově uvedené v přílohách nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu).
 • Povinnost žádat o udělení povolení k vývozu střelných zbraní, jejich součástí, hlavních částí a střeliva uvedených v Příloze I. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 do třetích zemí i pro neobchodní vývozy prováděné fyzickou osobou nebo právnickou osobou usazenou v České republice (pozn. v těchto případech se nevyžaduje zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva vydávaný dle zákona č. 119/2002 Sb.).
 • Nové typy povolení k vývozu střelných zbraní, jejich součástí, hlavních částí a střeliva uvedených v Příloze I. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 do třetích zemí:
  • jednorázové povolení k jednotlivé přepravě jedné či více střelných zbraní, jejich součástí, hlavních částí a střeliva jednomu konkrétnímu příjemci ve třetí zemi
  • vícenásobné povolení k vícenásobné přepravě jedné či více střelných zbraní, jejich součástí, hlavních částí a střeliva jednomu konkrétnímu příjemci ve třetí zemi
  • souhrnné povolení k vícenásobné přepravě jedné či více střelných zbraní, jejich součástí, hlavních částí a střeliva několika konkrétním příjemcům v jedné či více třetích zemích
 • Povinnost žadatele předložit potřebné doklady, které prokazují, že dovážející třetí země povolila příslušný dovoz střelných zbraní, jejich součástí, hlavních částí a střeliva uvedených v Příloze I. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012.
 • Povinnost žadatele předložit potřebné doklady, které prokazují, že třetí země tranzitu neměla proti tranzitu střelných zbraní, jejich součástí, hlavních částí a střeliva uvedených v Příloze I. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 námitky (pozn. není vyžadováno v případě vývozu námořní nebo vzdušnou cestou a přes přístavy či letiště třetích zemí za předpokladu, že nedojde k překládce nebo změně dopravního prostředku).
 • Udělení povolení k vývozu střelných zbraní, jejich součástí, hlavních částí a střeliva uvedených v Příloze I. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 do třetích zemí na základě závazných stanovisek Ministerstva zahraničních věcí z hlediska zahraničně politických zájmů České republiky a dodržování mezinárodních závazků České republiky, zejména závazků vyplývajících z vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, a z členství České republiky v mezinárodních organizacích a Ministerstvo vnitra z hlediska vnitřního pořádku a bezpečnosti.
 • Možnost pozastavení čerpání povolení k vývozu střelných zbraní, jejich součástí, hlavních částí a střeliva uvedených v Příloze I. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 (pozn. nově bude zavedena možnost pozastavení čerpání povolení i pro dovoz střelných zbraní, jejich součástí, hlavních částí a střeliva nevojenského charakteru ze třetích zemí i povolení pro jejich přepravu v rámci Evropské unie).

K uvedené problematice uspořádala Licenční správa dne 11. září 2013 v sídle Ministerstva průmyslu a obchodu informativní seminář. Součástí semináře byla i prezentace k problematice, kterou naleznete v příloze.

V případě, že máte jakékoliv dotazy týkající se změn, můžete je zaslat písemně na e-mail elis@mpo.cz (do předmětu e-mailu napište „Změny v režimu vývozu nevojenských zbraní“).

Příloha ke stažení:

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Obranný průmysl | Služby

Doporučujeme