Značky kvality zahrnuté do Národního programu Česká kvalita

Národní program Česká kvalita je program podpory prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb.

Hlavním cílem programu je vytvořit jednotný systém, který umožní zviditelnit důvěryhodné a nezávislé značky kvality, zlepšit informovanost spotřebitelů o nabídce kvalitních výrobků nebo služeb na domácím trhu a pomoci českým firmám budovat vlastní obchodní značky.

Národní program Česká kvalita

O programu

Národní program Česká kvalita je program podpory prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb podporovaný vládou České republiky. Program je součástí Národní politiky kvality. Program Česká kvalita je garantován vládou a vznikl na základě usnesení vlády ČR č. 685 z 26. června 2002.

Aktuálně je v programu 22 značek kvality.

Hlavním cílem programu je vytvořit jednotný systém, který umožní zviditelnit důvěryhodné a nezávislé značky kvality, které jsou založené na objektivním ověřování kvality výrobků nebo služeb třetí stranou a vyloučit značky bez vypovídací schopnosti, které jsou jako informace pro spotřebitele zavádějící.

Základním principem Národního programu Česká kvalita je skutečnost, že neexistuje jediná podporovaná značka kvality, ale že je vytvořen program, který umožňuje, aby se na trhu objevilo libovolné množství značek kvality různých cechů, společenstev, sdružení apod., avšak značek, které splňují, kromě jiného, jednu zásadní podmínku – že základní kvalitativní ukazatele ověřuje třetí, nezávislá strana.

Každá značka v programu má přesně stanovená kritéria pro posuzování kvality podle konkrétního typu výrobků či služeb a musí splňovat čtyři základní podmínky:

  1. Výrobek musí mít v porovnání s obdobnými výrobky na trhu nadstandardní kvalitu
  2. Kvalitu musí ověřit nezávislá akreditovaná zkušebna
  3. Dodržování kvality musím být průběžně kontrolováno
  4. Musí být kontrolována spokojenost zákazníků.

Dokumenty:

Značky kvality

CZECH MADE

CZECH MADE

CZECH MADE je značkou kvality s nejdelší tradicí v České republice. Vznikla s cílem usnadnit spotřebitelům orientaci v dostupných výrobcích a službách na českém trhu. Poskytuje spotřebiteli jednoduchý návod, jak vybrat s minimálním rizikem kvalitní český výrobek nebo službu.

Zároveň je jejím smyslem podpora odpovědných českých výrobců a poskytovatelů služeb, kterým záleží na celkové a prokazatelné kvalitě vlastních produktů, chtějí poskytovat zákazníkům vysokou přidanou hodnotu, chovají se eticky a ekologicky, investují čas i finance do zlepšování technologií výroby, zajištění služeb a kontinuálně se vyvíjí. Značka podporuje společnosti v jejich rozvoji a růstu. Označení značkou CZECH MADE je zárukou vysoké kvality produktu.

Značku CZECH MADE mohou získat pouze české výrobky nebo služby, které úspěšně absolvují vícekriteriální hodnocení zaměřené na šetření všech zainteresovaných stran. Hodnocení vykonává zkušená komise složená z expertů a odborníků.

Seznam oceněných výrobků
Seznam oceněných služeb
Správce značky: Česká společnost pro jakost, z. s.

Zpět na začátek

Ekologicky šetrný výrobek/služba

Ekologicky šetrný výrobek

Národní program označování ekologicky šetrných výrobků a služeb.

V rámci Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků a služeb jsou produktům, které splňují stanovené požadavky týkající se jejich vlivu na životní prostředí udělovány ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek (EŠV) a Ekologicky šetrná služba (EŠS).

Národní program označování ekologicky šetrných výrobků a služeb se řídí ustanoveními technické normy ČSN ISO 14024 Environmentální značky a prohlášení – Environmentální značení typu I. Ekoznačky EŠV a EŠS jsou proto uznávaným dokladem o kvalitách výrobků a služeb i v zahraničí, ačkoli se vztahují jen na produkty nabízené na trhu České republiky.

Přehled oceněných produktů
Správce značky Česká informační agentura životního prostředí: CENIA

Zpět na začátek

Bezpečná a kvalitní hračka

Bezpečná a kvalitní hračka

Značka je určena výrobcům, kteří chtějí ukázat, že věnují zvýšenou pozornost bezpečnosti a kvalitě svých výrobků i kupujícím, kteří podle ní snadno rozeznají hračku se zárukou bezpečnosti a kvality.

Zpět na začátek

Bezpečné hračky

Projekt Bezpečné hračky je vhodnou příležitostí pro výrobce a obchodníky, kteří mají zájem o skutečně pečlivé posouzení výrobku z hlediska všech možných rizik.

Bezpečné hračky

Zakoupení výrobku, který je nositelem značky „Bezpečné hračky“ je pro konečného spotřebitele dobrou volbou a zárukou bezpečnosti garantovanou certifikací kompetentním pracovištěm.

Trvalý dozor nad kvalitou a bezpečností výrobku po celou dobu jeho uvádění na trh poskytuje vysokou míru jistoty, že hračka nezpůsobí přechodné či trvalé poškození zdraví dítěte.

Přehled oceněných výrobků
Správce značky: Institut pro testování a certifikaci, a. s.

Zpět na začátek

Česká kvalita – Nábytek

Česká kvalita Nábytek

Značka Česká kvalita nábytek umožňuje jednoznačně a jednoduše identifikovat tuzemskou výrobní nábytkářskou společnost, která byla přezkoumána kvalifikovanou institucí z hlediska kvality poskytované služby „zakázková výroba nábytku“.

Nebo značka označuje výrobek, který byl nezávislou odbornou institucí prověřen co do kvality, užitné hodnoty a bezpečnosti.

Přehled oceněných produktů
Informace o značce Česká kvalita Nábytek – služba
Informace o značce Česká kvalita Nábytek – produkt
Správce značky: Asociace českých nábytkářů

Zpět na začátek

Osvědčeno pro stavbu

Osvědčeno pro stavbu

Značka shody „Osvědčeno pro stavbu“ potvrzuje, že příslušný stavební výrobek má vlastnosti nezbytné pro zajištění výsledné kvality stavby, ověřené a dozorované nezávislou organizací.

Je zárukou pro všechny osoby a subjekty, které přicházejí do styku se stavebním výrobkem, že tento výrobek je v souladu s českými předpisy pro výstavbu a je vhodný pro zabudování do stavby na území ČR.

Přehled oceněných výrobků
Správce značky: Svaz zkušeben pro výstavbu

Zpět na začátek

QZ – Zaručená kvalita

QZ – ZARUČENÁ KVALITA

QZ – Zaručená kvalita je označení textilních výrobků, které informovuje spotřebitele o výjimečných kvalitách označeného výrobku. Takto označený výrobek byl ověřen v nezávislé zkušební laboratoři testováním.

Značka „QZ – Zaručená kvalita” vznikla jako podpora odpovědných podnikatelů a obchodníků. Na českém trhu je značka „QZ – Zaručená kvalita” bezmála 20 let.

Přehled oceněných produktů
Správce značky: SOTEX GINETEX CZ, z. s.

Zpět na začátek

Práce postižených

Práce postižených

Práce postižených – prezentace kvalitní a konkurenceschopné práce lidí se zdravotním postižením, kteří pracují v chráněném pracovním prostředí u zaměstnavatelů, kteří přizpůsobují svým zaměstnancům pracovní podmínky, aby i se svým handicapem mohli důstojně pracovat a zařadit se tak do běžné společnosti.

Přehled držitelů značky
Správce značky: Nadační fond pro podporu zaměstnání osob se zdravotním postižením

Zpět na začátek

Zdravotně nezávadná obuv bota pro Vaše dítě „ŽIRAFA“

Zdravotně nezávadná obuv – bota pro Vaše dítě „ŽIRAFA“

Značka je signálem pro rodiče dětí, že obuv byla dobrovolně certifikována a že je z hlediska konstrukce a použitých materiálů zdravotně nezávadná. Zaručuje rovněž bezpečnost při používání.

Přehled držitelů značky
Informace o značce Zdravotně nezávadná obuv – bota pro Vaše dítě „ŽIRAFA“
Správce značky: Česká obuvnická a kožedělná asociace

Zpět na začátek

APEK – Certifikovaný obchod

APEK – certifikovaný obchod

Značka kvality služeb internetových obchodů, které vyhovují certifikačním pravidlům Asociace pro elektronickou komerci (APEK). Poukazuje na internetové obchody, které zajišťují svým zákazníkům vysokou úroveň služeb.

Správce značky: Asociace pro elektronickou komerci

Zpět na začátek

SZUTEST – Product tested

SZUTEST – Product tested

Značka prokazuje shodu výrobků s požadavky odpovídajících technických norem, právních předpisů, účelu jejich používání a provozuschopnosti.

Informace o značce SZUTEST – Product tested
Správce značky: Strojírenský zkušební ústav, s. p.

Zpět na začátek

ESČ

ESČ

Značka ESČ vyjadřuje shodu vlastností označených výrobků s normami na elektrickou bezpečnost. Je to jeden z nejstarších symbolů pro bezpečný výrobek na světě.

Její udělování započalo již v roce 1926 a význam této značky se za více než 85 let nepřetržité existence prakticky nezměnil. ESČ je symbolem pro bezpečný výrobek, který je znám a žádán jak odbornou, tak i laickou veřejností.

Přehled držitelů značky
Správce značky: Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.

Zpět na začátek

Kvalitní a bezpečná montáž

Kvalitní a bezpečná montáž

Značka Kvalitní a bezpečná montáž vznikla v roce 2005 na základě požadavku a ve spolupráci s Unií elektrotechniků ČR. Vyjadřuje skutečnost, že držitel značky poskytuje služby, které jsou na dobré úrovni a které vyhovují požadavkům EU a že tato skutečnost je prověřena třetí nezávislou stranou.

Přehled držitelů značky
Správce značky: Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.

Zpět na začátek

CG

CG

Značka kvality výrobků pro plynárenství zvýrazňuje výrobky s trvale garantovanou kvalitou ověřenou podle jednotlivých kritérií.

Přehled držitelů značky
Informace o značce CG
Správce značky: GAS s. r. o.

Zpět na začátek

Certifikované služby IT

Certifikované služby IT

Smyslem zavedení značky je vyjádřit skutečnost, že držitel značky poskytuje službu na dobré úrovni, která vyhovuje požadavkům EU. Potvrzuje, že držitel značky poskytuje v oblasti informačních technologii službu, jejíž kvalita je ověřena nezávislou třetí stranou.

Přehled držitelů značky
Informace o značce: Certifikované služby IT
Správce značky: Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.

Zpět na začátek

Hřiště – Sportoviště – Tělocvična – Ověřený provoz

Hřiště – sportoviště – tělocvična – Ověřený provoz

Značka je důvěryhodnou informací pro všechny osoby, které přicházejí do styku s provozovaným  zařízením, jež je nositelem této značky, že provozované zařízení má a udržuje si vysokou míru bezpečného a kvalitního provozu.

Podstatou pro udělení licence k držení značky je ověřená a posléze průběžně ověřovaná kvalita a bezpečnost provozu třetí nezávislou stranou.

Přehled držitelů značky
Informace o značce Hřiště – sportoviště – tělocvična – Ověřený provoz
Správce značky: Kabinet pro standardizaci, o. p. s.

Zpět na začátek

Značka kvality v sociálních službách

Značka kvality v sociálních službách je systém externí certifikace pro sociální služby.

Značka kvality v sociálních službách

Cílem Značky kvality v sociálních službách je poskytnout novým uživatelům sociální služby či zájemcům o ni, ale také jejich rodinným příslušníkům, jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu mohou od života v daném zařízení sociálních služeb očekávat. Jde o systém externí certifikace, který je založen na tzv. udělování hvězd.

V praxi tak již při vstupu do zařízení uvidí jak jeho nový uživatel, tak případně i jeho rodina, zda jde např. o zařízení dvouhvězdičkové nebo pětihvězdičkové.

Značka kvality v sociálních službách hodnotí všechny důležité aspekty poskytování sociální služby, a to pouze z jednoho úhlu pohledu – z pohledu samotného uživatele této sociální služby.

Přehled držitelů značky
Správce značky: Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z.s.

Zpět na začátek

ITC certifikovaná kvalita

ITC – Certifikovaná kvalita

Značka je udělována výrobkům s vysokou úrovní bezpečnosti a kvality, spadajícím do rozsahu akreditace Certifikačního orgánu pro výrobky působícího při ITC. Vhodné oblasti pro aplikaci značky jsou stavební výrobky, předměty běžného užívání, elektrické výrobky, zdravotnické výrobky, nábytek apod.

Přehled držitelů značky
Informace o značce ITC – Certifikovaná kvalita
Správce značky: Institut pro testování a certifikaci, a.s. 

Zpět na začátek

Prověřená veřejně prospěšná organizace

Prověřená veřejně prospěšná organizace

Značka označuje neziskové organizace, které ve své činnosti splňují vysoké standardy transparentnosti a etiky, odpovědně naplňují svoje poslání a řádně hospodaří se získávanými prostředky.

Přehled držitelů značky
Informace o značce Prověřená veřejně prospěšná organizace
Správce značky: Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z. s.

Zpět na začátek

Diamantová liga kvality 

Diamantová liga kvality

Ocenění maloobchodních prodejen prokazující přidanou hodnotu pro zákazníka z hlediska nabídky kvalitního zboží a poskytovaných služeb. Společný projekt SOCR ČR a MPO pro soutěžení a následné oceňování prodejen.

Přehled držitelů značky
Informace o značce Diamantová liga kvality
Správce značky: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Zpět na začátek

Komfortní obuv

Komfortní obuv

Komfortní obuv“ – značka kvality garantuje dospělým spotřebitelům, že obuv odpovídá z hlediska své konstrukce požadavkům na zdravé obouvání, že je vyrobena z kvalitních a osvědčených materiálů a je v souladu s českými normami a předpisy. Kvalitu obuvi ověřuje nezávislá autorizovaná zkušebna a Komise zdravotně nezávadného obouvání.

Přehled držitelů značky
Správce značky: Česká obuvnická a kožedělná asociace

Zpět na začátek

Životnost PLUS

Životnost PLUS

Značka kvality Životnost PLUS je přiznávána Sdružením českých spotřebitelů (SČS) výrobkům či službám, pro které výrobce/poskytovatel služby deklaruje životnost, která je přiměřená reálným očekáváním spotřebitele.

Přehled oceněných výrobků
Správce značky: Sdružení českých spotřebitelů, z.ú.

Zpět na začátek

Převzato z Oficiálního portálu rady kvality ČR

Doporučujeme