Zpracovávání plánů a osnov pro lesy na území národních parků – podmínky pro získání povolení

V dokumentu naleznete podmínky získání a další informace o povolení činnosti Zpracování plánů a osnov správy lesů pro národní parky a náležitosti oznámení.zpět na dokument „Zpracovávání plánů a osnov pro lesy na území národních parků – licence krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

Obecnými podmínkami pro udělení licence fyzické osobě jsou:

 1. dosažení věku 18 let,
 2. státní občanství České republiky nebo občanství členského státu Evropské unie,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost

Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen

 1. pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem licence,
 2. pro jiný trestný čin, spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k povaze licence a osobě žadatele o udělení licence je obava, že se dopustí stejného nebo podobného činu při provozování činnosti, která je předmětem licence.

U právnické osoby musí obecné podmínky splňovat její odpovědný zástupce. Odpovědným zástupcem je fyzická osoba ustanovená právnickou osobou, která odpovídá za odbornou úroveň výkonu činností, které jsou předmětem licence.

Zvláštními podmínkami pro udělení licence jsou:

 1. odborné lesnické vzdělání,
 2. odborná lesnická praxe

Pro udělení licence podle § 26 odst. 1 lesního zákona se odborným lesnickým vzděláním rozumí vysokoškolské vzdělání lesnického směru a odborná praxe žadatele musí být alespoň deset let.

Pro udělení licence podle § 37 odst. 2 lesního zákona se odborným lesnickým vzděláním rozumí vysokoškolské vzdělání lesnického směru nebo úplné středoškolské vzdělání lesnického směru a odborná praxe žadatele musí být alespoň tři roky, jde-li o absolventa vysoké školy, a alespoň deset let, jde-li o absolventa střední školy.

U právnické osoby musí zvláštní podmínky splňovat její odpovědný zástupce.

Náležitosti žádosti

Žádost obsahuje:

U fyzických osob

 1. jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo a číslo občanského průkazu,
 2. obchodní jméno, pokud pod tímto jménem podniká,
 3. identifikační číslo, bylo-li mu přiděleno,
 4. označení předmětu licence o jejíž udělení je žádáno, popř. i doba, na kterou je licence žádána,

K žádosti fyzické osoby doloží:

 1. úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení odborného lesnického vzdělání, tzn. :
  • diplom o absolvování studia na lesnické fakultě příslušné vysoké školy, studijního odboru lesní inženýrství, ukončeného státní závěrečnou zkouškou,
  • vysvědčení o maturitní zkoušce na střední lesnické škole, studijní obor lesnictví nebo lesní hospodářství
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 6 měsíců
 3. popis dosavadní odborné lesnické praxe žadatele s uvedením počtu let trvání praxe

U právnických osob

 1. obchodní jméno, sídlo a právní formu žadatele,
 2. jméno a příjmení a trvalý pobyt osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem žadatele,
 3. identifikační číslo,
 4. označení předmětu licence,o jejíž udělení je žádáno, popř. i doba, na kterou je licence žádána,
 5. jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo a číslo občanského průkazu odpovědného zástupce,

K žádosti právnické osoby doloží:

 • výpis z Obchodního rejstříku, ne starší než 3 měsíce,
 • úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení odborného lesnického vzdělání odpovědným zástupcem,
 • popis dosavadní odborné lesnické praxe odpovědného zástupce s uvedením počtu let trvání praxe,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů odpovědného zástupce ne starší než šest měsíců. (Pokud neponechá vyžádání si výpisu na orgánu státní správy lesů podle § 41 odst. 4 lesního zákona)

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • licence

Příslušný úřad

 • krajské úřady, MŽP

Kontrolní a dozorové orgány

 • MŽP

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • Není uvedena

Poplatky

 • Dle zákona o správních poplatcích

Doba platnosti povolení

 • V licenci je označen předmět a její časový rozsah

Spojené řízení (uznávání kvalifikací a udělení oprávnění)

 • Ano

Vznik oprávnění uplynutím lhůty

 • NE

Právní úprava

 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích
 • Vyhláška č. 100/1996 Sb., o náležitostech žádosti o udělení licence v lesním hospodářství

Pojištění profesní odpovědnosti

 • Není uvedeno

Související právní předpisy

 • § 27/5:Na řízení o schvalování plánů nebo povolování jejich změn se nevztahují obecné předpisy o správním řízení, s výjimkou rozhodování o námitkách.

Existující komunitární úprava

 • Není uvedeno

zpět na dokument „Zpracovávání plánů a osnov pro lesy na území národních parků – licence krok za krokem“

• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme