Zpráva Světové banky o kapitálovém trhu v ČR

Ministerstvo financí zveřejňuje zprávu Světové banky o kapitálovém trhu v ČR. Publikovanou zprávu připravila Světová banka na žádost Ministerstva financí ČR a její příprava byla financována Evropskou komisí v rámci přípravné fáze programu podpory strukturálních reforem (SRSP, Structural Reform Support Programme).

Zpráva je výsledkem výzkumu týmů expertů Světové banky z různých zemí světa, kteří analyzovali podmínky a specifika kapitálového trhu přímo v ČR, což společně se skutečností, že se Česká republika na financování této zprávy nijak nepodílela, garantuje nezávislost této analýzy. Ministerstvo financí hodlá uplatnit výstupy a doporučení z této zprávy ve strategickém dokumentu „Koncepce rozvoje kapitálového trhu v ČR“.

Zpráva Světové banky popisuje současný stav kapitálového trhu v ČR a formuluje doporučení pro jeho další rozvoj. Významná jsou zejména doporučení pro další rozvoj kapitálového trhu v ČR, která jsou členěna do následujících tematických skupin:

  • Snížení regulatorní zátěže – Budování dohledových kapacit
  • Vytvoření obsahu
  • Zatraktivnění trhu pro emitenty
  • Zatraktivnění trhu pro investory
  • Podpoření vstupu malých a středních podniků na trh
  • Povzbuzení používání investičních fondů
  • Posílení sektoru penzijních fondů
  • Vybudování transparence finančního reportingu
  • Propojení trhu se sektorem faktoringových společností
  • Prohloubení obchodování s vládními dluhopisy

• Témata: Analýzy a statistiky

Doporučujeme