Přehled zákonů

Přehled důležitých zákonů vybraných se zřetelem pro potřeby podnikatelů. Zákony jsou tříděny abecedně – rozhoduje první písmeno v názvu zákona za souslovím „Zákon o“, nebo první písmeno ve vžitém zkráceném názvu zákona (např. „autorský zákon“). (Zákon o bankách je tak zařazen pod písmenem „B“; Občanský zákoník pak pod písmenem „O“). Odkazy na plné texty právních předpisů směřují na portál Zákonyprolidi.cz.

A   B   C   Č   D   E   F   I   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z   Ž

A

Autorský zákon

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
Zákon upravuje problematiku autorského práva – práva autora k jeho dílu a práva související s právem autorským (např.: právo výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu; právo výrobce zvukového/zvukově-obrazového záznamu k jeho záznamu; právo rozhlasového nebo TV vysílatele k jeho vysílání; právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu; právo nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jím vydaného díla pro osobní potřebu; právo pořizovatele k jím pořízené databázi). Zákon upravuje též ochranu práv dle tohoto zákona a kolektivní správu práv autorských a práv souvisejících. V neposlední řadě obsahuje úpravu autorskoprávní licenční smlouvy.

Zákon o advokacii

Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii
Zákon upravuje podmínky výkonu advokacie v ČR, tj. poskytování právních služeb advokáty. Zákon zejména stanoví podmínky, za nichž může advokát vykonávat advokacii, jeho hlavní povinnosti ve vztahu ke klientovi. Zákon dále upravuje způsoby výkonu advokacie a kárnou odpovědnost advokáta. V neposlední řadě je v zákoně upraveno postavení evropského advokáta, zahraniční společnosti, advokátního koncipienta a základní ustanovení o České advokátní komoře jako samosprávné profesní komoře sdružující advokáty.

zpět na začátek

B

Zákon o bankách

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách
Zákon o bankách upravuje zejména vznik, podnikání a zánik bank se sídlem na území ČR. Banky jsou dle zákona právnické osoby (a. s.), které přijímají vklady od veřejnosti a poskytují úvěry. K této činnosti musí získat od ČNB licenci. Zákon stanovuje požadavky na organizaci banky a na vedení jejího účetnictví. Zákon definuje institut Bankovního dohledu a nástroje pro případ zjištění nedostatku v činnosti banky (nucená správa, odnětí licence, likvidace banky). Zákon upravuje též problematiku pojištění pohledávek z vkladů.

zpět na začátek

C

Celní zákon

Zákon č. 13/1993 Sb., Celní zákon
Zákon upravuje některé právní vztahy v oblasti celnictví, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropské unie (Celní kodex a Nařízení Rady (EHS) o systému Společenství pro osvobození od cla; o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy; o sazební a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku). Zákon upravuje mj. sběr, zpracování a kontrolu statistických údajů; celní režimy; náhradu škody; celní dluh a správní delikty; zvláštní celní řízení (zboží pod ochranou mezinárodního práva). Zákon rovněž obsahuje výčet práv a povinností celníka.

Zákon o cenách

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
Zákon upravuje regulaci a kontrolu cen výrobku, výkonu, prací a služeb (obecně zboží) pro tuzemský trh. Vztahuje se i na ceny zboží z dovozu a na ceny zboží určeného pro vývoz. Je závazný i pro převody práv a pro převody a přechody vlastnictví k nemovitostem, včetně užívacích práv k nemovitostem. Zákon dále upravuje: problematiku cenové evidence; označování zboží cenami; postup při porušení cenových předpisů; úpravu řízení a stanovení sankcí; vymezuje pravomoc cenových kontrolních orgánů.

zpět na začátek

Č

Zákon o České národní bance

Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance
Zákon upravuje činnost ústřední banky ČR – České národní banky. Hlavním cílem činnosti ČNB je péče o cenovou stabilitu. Konkrétně ČNB: určuje měnovou politiku; vydává bankovky a mince; řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank; vykonává bankovní dohled nad činností bank a též spolupracuje s ústředními bankami jiných zemí. Zákon upravuje mj.: organizaci ČNB; vztah k vládě a dalším orgánům; nástroje měnové regulace; pravomoc ČNB v devizovém hospodářství; obchody ČNB; pravidla hospodaření banky.

Zákon o České obchodní inspekci

Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci
Zákon zřizuje Českou obchodní inspekci. ČOI kontroluje právnické a fyzické osoby prodávající zboží, výrobky a poskytující služby na vnitřním trhu (vč. spotřebitelských úvěrů) zejména zda: dodržují podmínky k zabezpečení jakosti zboží (zdravotní a hygienická nezávadnost); používají ověřená měřidla; nedochází ke klamání spotřebitele. U potravin, pokrmů a tabákových výrobků kontroluje ČOI jen poctivost prodeje. Zákon upravuje zejména: postup kontrol; pravomoci inspektorů; sankce a spolupráci ČOI s dalšími organizacemi.

zpět na začátek

D

Zákon o dani silniční

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční
Zákon stanovuje co je předmětem daně (obecně: silniční motorová vozidla určená k podnikání); kdo má povinnost platit silniční daň (obecně: fyzická nebo právnická osoba); jak se zjišťuje základ daně (např. dle zdvihového objemu motoru, součtu největších povolených hmotností); jaké jsou jednotlivé sazby daně pro jednotlivé kategorie vozidel (rozdělení dle počtu náprav a tonáže). Dále zákon upravuje možné slevy na dani; definuje zdaňovací období a náležitosti spojené s daňovým přiznáním.

Zákon o dani z nemovitých věcí

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
Zákon upravuje daň z nemovitostí (daň z pozemků, daň ze staveb). Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území ČR vedené v katastru nemovitostí. Předmětem daně ze staveb jsou stavby (včetně bytů a nebytových prostor) na území ČR. Poplatníky jsou v obou případech vlastníci (pozemku, resp. stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru). Zákon stanovuje pro oba typy daně způsob stanovení základu daně, sazby daně a možnosti osvobození od daně. Dále upravuje problematiku zdaňovacího období, daňového přiznání a zaokrouhlování. Zákon dále zmocňuje obce k vydání obecně závazné vyhlášky, kterou daň z nemovitostí zvýší určitým koeficientem.

Zákon o dani z přidané hodnoty

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Zákon upravuje daň z přidané hodnoty, uplatňovanou na zboží, služby a nový dopravní prostředek z jiného členského státu, který byl pořízen za úplatu osobou nepovinnou k dani.. Řeší situaci vzniklou členstvím v EU – dodání zboží/poskytnutí služby v tuzemsku – pořízení zboží z jiného státu EU – dovoz zboží. Kromě obvyklých pojmů (daňové subjekty, doklady; místo plnění; základ a sazby daně; souhrnné hlášení) definuje též zvláštní režimy (mj. elektronické a cestovní služby; použité zboží; umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti). Přílohy: mj. seznamy zboží a služeb podléhajících snížené sazbě daně.

Zákon o daních z příjmů

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon upravuje daň z příjmů fyzických a právnických osob – pro obě definuje základní pojmy (poplatníci a předmět daně; osvobození od daně; sazby; zdaňovací období; základ daně a daňová ztráta/položky snižující základ). Zvláště pro fyzické osoby ještě např. příjmy ze závislé činnosti; daň stanovená paušální částkou; nezdanitelná část základu daně; příjmy z kapitálového majetku, z pronájmu. Od 1.1.2014 jsou součástí zákona i daň dědická a darovací, jelikož došlo ke zrušení zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Zákon má 3 přílohy (Třídění hmotného majetku do odpisových skupin a 2 postupy při změně účtovací soustavy).

Daňový řád

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
Zákon upravuje postup správců daní, práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob při správě daní. Jde o základní procesní předpis, který obsahuje úpravu daňového řízení (účastníků, vedení spisu, základní zásady řízení), a to pro všechna dílčí řízení – nalézací (yyměřovací. doměřovací, o řádném opravném prostředku), při placení daní (o posečkání daně, o zajištění daně, exekuční, o řádném opravném prostředku) a o mimořádných ,opravných a dozorčích prostředcích.

Devizový zákon

Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon
Devizový zákon upravuje především práva a povinnosti tuzemců a cizozemců (např.: Oznamovací povinnost; Práva a povinnosti devizových míst; Obchody s devizovými hodnotami; Nabývání nemovitostí v tuzemsku), problematiku devizové kontroly (např.: Povinnosti kontrolovaných osob; Postup při zjištění porušení devizových předpisu; Pokuty) a další záležitosti (např.: Devizová licence, Vztah k mezinárodním smlouvám; Opatření při vážných hospodářských a finančních poruchách; Depozitní povinnost).

Zákon o dluhopisech

Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech
Zákon upravuje postup při vydávání dluhopisů bez ohledu na to, kdo je emitentem. Zákon definuje pojem dluhopis, jeho náležitosti, proces vydání a splácení dluhopisu (např.: emisní podmínky, jejich schvalování a zveřejňování; oddělení práva na výnos dluhopisu), zvláštní druhy dluhopisu (např.: hypotéční zástavní list; státní dluhopis; komunální dluhopis; vyměnitelný a prioritní dluhopis; podřízený dluhopis, sběrný dluhopis). Upraven je též státní dozor nad dodržováním zákonných podmínek, který vykonává ministerstvo.

Zákon o důchodovém pojištění

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Zákon upravuje důchodové pojištění pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele (související povinnosti zaměstnavatelů upravují jiné zákony). Účast na pojištění je povinná pro fyzické osoby (např. zaměstnanci, společníci a jednatelé spol. s r. o., OSVČ, zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti, soudci). Zákon upravuje podmínky pro jednotlivé typy důchodu (starobní, invalidní, vdovský/vdovecký a sirotčí), a dále např. tzv. náhradní dobu pojištění; výpočtový základ; způsob zvyšování důchodu a jejich souběh.

zpět na začátek

E

Zákon o elektronickém podpisu

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
Zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu stanovených povinností a sankce za porušení povinností stanovených zákonem. Elektronickým podpisem se rozumí údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě a které umožňují ověření totožnosti podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě. Zákon definuje např.: soulad s originálem; povinnosti podepisující osoby a poskytovatele certifikačních služeb; odpovědnost za škodu; výkon dozoru; podmínky udělení akreditace a další.

Zákon o elektronických komunikacích

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
Zákon upravuje na základě práva Evropské unie podmínky podnikání a výkon státní správy, včetně regulace trhu, v oblasti elektronických komunikací. Mění pravidla regulace trhu klasických telekomunikačních služeb, ale vztahuje se i na nové služby elektronických komunikací – např. služby kabelových televizí nebo digitálního vysílání. Zákon se však nevztahuje na obsah služeb poskytovaných prostřednictvím sítí elektronických komunikací (obsah RTV vysílání, finančních služeb apod.). Upravuje též práva účastníka při reklamaci vyúčtování za služby elektronických komunikací a stanoví příslušnost Českého telekomunikačního úřadu k řešení účastnických sporů.

Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Zákon upravuje elektronické úkony státních orgánů, orgánů územních samosprávných celků apod. orgánů vůči fyzickým osobám a právnickým osobám. Zákon zavádí tzv. datové schránky (elektronická úložiště zřizovaná a spravovaná Ministerstvem vnitra) pro komunikaci státní správy s právnickými a fyzickými osobami.

Zákon o evropské družstevní společnosti

Zákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti
Zákon zavádí do právního řádu České republiky novou formu právnické osoby – evropskou družstevní společnost. Zákon popisuje orgány evropské družstevní společnosti a jejich oprávnění, zapojení zaměstnanců evropské družstevní společnosti do jejího řízení a jednotlivé způsoby založení evropské družstevní společnosti.

Zákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení

Zákon č. 360/2004 Sb., o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS)
Zákon zavádí do právního řádu České republiky novou formu právnické osoby – Evropské hospodářské zájmové sdružení (EHZS). Zákon popisuje problematiku zápisu EHZS do obchodního rejstříku, stanoví podmínky pro výkon funkce jednatele a zastavení a zánik účasti v EHZS.

Zákon o evropské společnosti

Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti
Zákon zavádí do právního řádu České republiky novou formu právnické osoby – evropskou společnost. Zákon popisuje orgány evropské společnosti a jejich oprávnění, zapojení zaměstnanců evropské společnosti do jejího řízení a jednotlivé způsoby založení evropské společnosti.

Exekuční řád

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
Zákon upravuje pravomoci soudních exekutorů a způsoby provádění exekucí (srážkami ze mzdy/příjmu; přikázáním pohledávky; prodejem movitých věcí a nemovitostí, postižením závodu; zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech, správou nemovité věci, pozastavením řidičského oprávnění, uspokojením práv na nepeněžité plnění). Exekutor je státem pověřená fyzická osoba provádějící nucený výkon exekučních titulů za úplatu. Při výkonu má postavení veřejného činitele. Samosprávným orgánem exekutorů je Exekutorská komora ČR. Státní dohled vykonává ministerstvo spravedlnosti, jehož ministr exekutory jmenuje a odvolává.

zpět na začátek

F

Zákon o Finanční správě České republiky

Zákon č. 456/2011 Sb., o finanční správě České republiky
Zákon se zabývá soustavou správních orgánů pro výkon správy daní, tedy Generálním finančním ředitelstvím, Odvolacím finančním ředitelství a finančními úřady. Generální ředitelství vede centrální evidence a registry nezbytné pro výkon působnosti orgánů finanční správy a stejně jako Odvolací finanční ředitelství a finanční úřady provádí řízení o správních deliktech. Čtrnáct finančních úřadů pak mj. vykonává správu daní, vykonává dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami a vykonává finanční kontrolu.  Zákon také upravuje práva a povinnosti zaměstnanců v orgánech finanční správy a povinnost poskytování údajů ministerstvu a orgánům Finanční správy.

zpět na začátek

I

Zákon o informačních systémech veřejné správy

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
Zákon stanovuje práva a povinnosti v souvislosti s informačními systémy (IS) veřejné správy. Zákon definuje úkoly a pravomoci Ministerstva vnitra: mj. rozvoj IS veřejné správy; zajištění tvorby standardu; stanovení a správa referenčního rozhraní; správa portálu veřejné správy; koordinace podmínek pro podporu rozvoje elektronického obchodu; kontrola orgánů veřejné správy v oblasti IS; vydávání Věstníku. Zákon dále upravuje mj. náležitosti IS; problematiku atestace a sankcí za porušení povinností.

Zákon o inspekci práce

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
Zákon upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, práva a povinnosti při kontrole a sankce za porušení stanovených povinností. Zákon obsahuje rozsáhlý výčet přestupků (v případě zaměstnavatelů – fyzických osob) a správních deliktů (v případě zaměstnavatelů právnických osob), kterých se lze dopustit v různých oblastech pracovněprávního vztahu.

Zákon o investičních pobídkách

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)
Zákon upravuje problematiku investičních pobídek (podmínky; postup při jejich poskytování a výkon státní správy). Pro získání investiční pobídky (slevy na daních z příjmu; převodu pozemků včetně související infrastruktury za zvýhodněnou cenu; hmotné podpory vytváření nových pracovních míst/rekvalifikaci zaměstnanců/pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci) musí žadatel splnit určité podmínky (mj. realizace investiční akce na území ČR; zahájení výroby; vynaložení prostředků (vybrané průmyslové obory); pořízení strojního zařízení; šetrnost výroby k životnímu prostředí.

Zákon o investičních společnostech a fondech

Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a fondech
Zákon upravuje problematiku investičních společností a fondů, podmínky pro obhospodařování a administraci investičních fondů a zahraničních investičních fondů a nabízení investic do těchto fondů. Zákon definuje pojmy jako je obhospodařovatel, administrátor, depozitář, hlavní podpůrce, investiční fond a upravuje řízení o žádostech o povolení k činnosti investiční společnosti, samosprávného investičního fondu, zahraniční osobě, hlavního administrátora.

Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
Zákon upravuje řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Dále zákon upravuje oddlužení dlužníka (tzv. osobní bankrot).

zpět na začátek

K

Katastrální zákon

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
Zákon upravuje problematiku Katastru nemovitostí ČR. Katastr je veřejný seznam, který obsahuje soubor údajů o nemovitých věcech v ČR (soupis; popis, geometrické a polohové určení nemovitosti; zápis vlastnických a jiných práv k těmto nemovitostem). Katastr slouží především k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí a dalším účelům. Zákon upravuje mj. správu katastru; povinnosti vlastníků, obcí a orgánů veřejné moci; a dále závaznost údajů, veřejnost katastru a poskytování údajů z katastru.

Zákon o kolektivním vyjednávání

Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání
Zákon upravuje kolektivní vyjednávání mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli nebo jejich organizacemi (za případné součinnosti státu), jehož cílem je uzavření kolektivní smlouvy. Zákon upravuje postup při uzavírání kolektivních smluv, způsoby řešení sporu (před zprostředkovatelem, před rozhodcem, vyhlášení stávky či výluky).

Zákon o komoditních burzách

Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách
Zákon upravuje problematiku komoditních burz. Jedná se o právnickou osobu zřízenou především k organizování burzovních obchodů se zbožím (komoditami). Jde o koupi a prodej komodit za stanovených podmínek mezi oprávněnými osobami. Zákon upravuje mimo jiné: založení, vznik, zrušení a zánik burzy; vnitřní členění burzy a jejích orgánů; kdo a za jakých podmínek se může stát členem burzy; způsoby obchodování na burze; institut burzovních dohodců a oprávnění státního dozoru (včetně korespondujících sankcí).

Zákon o kontrole

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků, jiných orgánů a právnických nebo fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy, při kontrole činnosti orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků, jiných orgánů, právnických a fyzických osob. Kontrolní orgán při kontrole dle tohoto zákona zjišťuje, jak kontrolovaná osoba plní povinnosti, které jí vyplývají z jiných právních předpisů nebo které jí byly uloženy na základě těchto předpisů.

zpět na začátek

L

Listina základních práv a svobod

Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
Listina základních práv a svobod je součástí ústavního pořádku České republiky. Jedná se o nejdůležitější dokument v oblasti ochrany práv jednotlivce v ČR (Ústava na Listinu odkazuje již ve třetím článku). Listina je členěna do několika hlav. Hlava druhá upravuje lidská práva a svobody (též politická práva); hlava třetí pak práva národnostních a etnických menšin; hlava čtvrtá definuje hospodářská, sociální a kulturní práva a hlava pátá zaručuje právo na soudní a jinou právní ochranu.

zpět na začátek

M

Zákon o mediaci

Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)
Zákon upravuje výkon a účinky mediace prováděné zapsanými mediátory. Mediací je postup při řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody. Zákon upravuje také organizaci mediace a sankce za přestupky a správní delikty.

Zákon o mezinárodním právu soukromém

Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
Účelem tohoto zákona je stanovit, kterým právním řádem se řídí občanskoprávní, rodinné, pracovní a jiné podobné vztahy s mezinárodním prvkem a upravit právní postavení cizinců. Zákon stanoví postup pro určení rozhodného práva, a to pro případy věcných práv, závazkového práva, pracovního práva, dědického práva, rodinného práva, práva duševního vlastnictví, cenné papíry, investiční nástroje a jiné listiny. Zákon dále upravuje pravomoc justičních orgánů ČR v řízeních s mezinárodním prvkem. Je třeba zdůraznit, že ustanovení tohoto zákona se nepoužijí v případě, že mezinárodní smlouva stanoví něco jiného.

Zákon o místních poplatcích

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
Zákon zmocňuje obce k vybírání místních poplatků, jež obec blíže upraví obecně závaznou vyhláškou obce. Místními poplatky dle tohoto zákona jsou: (i) poplatek ze psů, (ii) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, (iii) poplatek za užívání veřejného prostranství, (iv) poplatek ze vstupného, (v) poplatek z ubytovací kapacity, (vi) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, (vii) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, (viii) poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.

N

Zákon o nemocenském pojištění

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Zákon upravuje problematiku nemocenského pojištění (NP) pro případ dočasné pracovní neschopnosti, nařízené karantény, těhotenství a mateřství a ošetřování člena domácnosti nebo péče o něj a organizaci a provádění pojištění. Zákon zejména vymezuje okruh pojištěných osob a stanoví podmínky, za jejichž splnění těmto osobám vzniká nárok na výplatu dávky (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství). Dále zákon upravuje např. dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce a řadu souvisejících skutečností.

Notářský řád

Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
Zákon upravuje základní zásady notářské činnosti a požadavky na notáře. Dále zákon popisuje notářské úřady a pracovníky notáře. Zákon rovněž obsahuje úpravu notářské samosprávy včetně zřízení notářské komory. Dále zákon popisuje jednotlivé činnosti vykonávané notářem (sepisování notářských zápisů o právních jednáních, zápisů se svolením k vykonatelnosti, ověřování pravosti podpisu, notářskou úschovu atd.).

zpět na začátek

O

Občanský soudní řád

Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád
Občanský soudní řád je procesním předpisem, který obsahuje úpravu sporného řízení před soudem. Upravuje věcnou a místní příslušnost soudů, požadavky na úkony soudu a účastníků řízení, definuje účastníky řízení, obsahuje komplexní úpravu doručování. Dále upravuje průběh soudního řízení před soudem prvního stupně, stanoví průběh dokazování, popisuje náležitosti soudního rozhodnutí. Občanský soudní řád dále vymezuje odvolací důvody a upravuje též mimořádné opravné prostředky. Obsahuje rovněž úpravu výkonu rozhodnutí.

Občanský zákoník

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
Jde o základní právní předpis celého soukromého práva, který tvoří obecnou úpravu ve vztahu k velkému množství jiných zákonů. Občanský zákoník je rozdělen do pěti částí – obecná část, rodinné právo, absolutní majetková práva, relativní majetková práva, ustanovení společná, přechodná a závěrečná. V obecné části jsou vymezeny pojmy, s nimiž občanský zákoník dále pracuje. Do druhé části zákona je vtělen dosud platný a účinný zákon o rodině a je zde upraven nejen institut manželství, ale i příbuzenství a švagrovství a různé formy péče o dítě. Část absolutní majetková práva obsahuje definici vlastnictví, práva k cizím věcem a problematiku dědění. Relativní majetková práva jsou nejobsáhlejší částí zahrnující různé druhy smluv a závazky z deliktního jednání. Poslední část se zabývá legislativně technickou problematikou, zejména tím, které dosavadní zákony nový právní předpis ruší.

Zákon o obecné bezpečnosti výrobku

Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobku a o změně některých zákonů (zákon obecné bezpečnosti výrobků)
Zákon upravuje problematiku obecné bezpečnosti výrobků uváděných na trh a do oběhu. Zákon se nevztahuje na použité výrobky (starožitnosti; výrobky určené k opravě/úpravě). Zákon upravuje mj.: obecné požadavky na bezpečnost výrobku; náležitosti průvodní dokumentace a označování výrobku; povinnosti osob a orgánů veřejné správy při zajišťování bezpečnosti výrobků (dozor, pokuty; oznamovací a informační povinnosti); ochranu trhu před dováženými nevyhovujícími výrobky se zřetelem na země mimo EU.

Zákon o obchodních korporacích

Zákon 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
Zákon úzce souvisí s občanským zákoníkem a zabývá se úzce vymezeným okruhem právnických osob – obchodními korporacemi. Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení) a družstva (družstvo v užším smyslu, bytové družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost). Zákon upravuje základní podmínky fungování obchodních korporací – založení, vnitřní strukturu orgánů, odpovědnost členů těchto orgánů, činnost v rámci koncernu, zrušení.

Zákon o obětech trestných činů

Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)
Zákon upravuje práva obětí trestných činů, poskytování peněžité pomoci obětem trestných činů státem a vztahy mezi státem a subjekty, které poskytují služby obětem trestných činů. Obětí se rozumí fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil. Pokud byla trestným činem způsobena smrt oběti, považuje se za oběť též její příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel nebo registrovaný partner nebo druh, je-li osobou blízkou.

Zákon o oceňování majetku

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon oceňování majetku)
Zákon upravuje způsoby oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot a služeb (nemovité věci – stavby, pozemky, trvalé porosty, věcná práva k nemovitým věcem; majetková práva; cenné papíry; ostatní majetek jako platební karty, ceniny, vklady, podíly v obchodních korporacích; obchodní závod). Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou (cena, která by byla dosažena při prodejích stejného majetku/služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění). Další možné způsoby oceňování dle tohoto zákona: nákladový, výnosový, porovnávací způsob, oceňování podle hodnot (jmenovité, účetní, kurzové) a sjednanou cenou.

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
Zákon zavádí do právního řádu České republiky odpovědnost státu a územních samosprávných celků (krajů a obcí) za škodu, kterou způsobí nezákonným rozhodnutím, nebo nesprávným úředním postupem. Zákon stanoví pravidla pro uplatnění nároku na náhradu škody, možnost státu domáhat se regresní úhrady škody, úpravu promlčecí doby a souvisejících otázek.

Zákon o ochraně biotechnologických vynálezů

Zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb.
Zákon upravuje problematiku ochrany biotechnologických vynálezů. Zákon vymezuje některé pojmy (biologický materiál; mikrobiologický postup; v zásadě biologický způsob pěstování rostlin nebo chov zvířat), dále definuje patentovatelné biotechnologické vynálezy (musí se týkat izolovaného biologického materiálu; rostlin nebo zvířat; mikrobiologického nebo jiného technického postupu a výrobku) a výluky z patentovatelnosti. Upravuje též rozsah ochrany; vyčerpání práv; omezení práv majitele patentu; nucenou (křížovou) licenci a podmínky přihlášky biotechnologického vynálezu.

Zákon o ochraně hospodářské soutěže

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon ochraně hospodářské soutěže)
Zákon upravuje ochranu hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení dohodami soutěžitelů, zneužitím dominantního postavení soutěžitelů, spojením soutěžitelů nebo orgány veřejné správy. Vztahuje se i na jednání soutěžitelů (fyzické a právnické osoby, jejich sdružení) v cizině, pokud to narušuje hospodářskou soutěž v ČR. Zákon upravuje mj.: kompetence Úřadu na ochranu hosp. soutěže; pokuty, opatření k nápravě; dohody narušující soutěž (horizontální, vertikální); problematiku spojování soutěžitelů.

Zákon o ochraně osobních údajů

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Zákon upravuje ochranu osobních údajů o fyzických osobách (práva a povinnosti při zpracování těchto údajů). Zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, samospráva, fyzické a právnické osoby automatizovaně nebo jinými prostředky. Nevztahuje se na zpracování údajů fyzickou osobou pro osobní potřebu a ve vymezených případech též na zpravodajské služby a polici). K zabezpečení ochrany údajů zákon zřizuje Úřad pro ochranu osobních údajů (struktura úřadu; kompetence; sankce). Zákon dále definuje citlivé údaje a stanoví zvláštní pravidla pro nakládání s nimi.

Zákon o ochraně průmyslových vzorů

Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon upravuje problematiku ochrany průmyslových vzorů (vzhled výrobku nebo jeho části). Průmyslové vzory splňující podmínky (novost a individuální povaha) zapisuje Úřad průmyslového vlastnictví do rejstříku průmyslových vzorů. Zákon upravuje mj.: rozsah, počátek a dobu trvání ochrany; právo k průmyslovému vzoru; práva vyplývající ze zápisu průmyslového vzoru; způsob zániku a výmazu průmyslového vzoru; problematiku převodu, licence a spoluvlastnictví k zapsanému průmyslového vzoru; úpravu řízení o přihlášce průmyslového vzoru.

Zákon o ochraně spotřebitele

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
Zákon upravuje problematiku ochrany spotřebitele (fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání). Zákon stanoví některé podmínky podnikání; úkoly veřejné správy; oprávnění spotřebitelů, sdružení spotřebitelů nebo jiných právnických osob založených k ochraně spotřebitele. Zákon popisuje některé příklady nekalých obchodních praktik a tyto praktiky zakazuje. Zákon se vztahuje především na prodej výrobků a poskytování služeb na území ČR. Ustanovení předpisů upravujících podmínky výroby, dovozu, prodeje a označování výrobků a poskytování služeb nejsou tímto zákonem dotčena.

Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Zákon zakládá zaměstnancům právo na poskytnutí částky odpovídající až třem splatným měsíčním mzdám za rozhodné období, kterým je 5 měsíců a 15 kalendářních dnů následujících po dni, kdy místně příslušná krajská pobočka Úřadu práce zveřejnila informace o zaměstnavatelích, jejichž zaměstnanci mohou uplatnit své mzdové nároky. Tyto finanční prostředky vyplácí Úřad práce. Zákon podrobně upravuje podmínky této výplaty, zveřejňování seznamu zaměstnavatelů, jejichž zaměstnanci mají na výplatu nárok a řadu souvisejících otázek.

Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
Zákon upravuje ochranu zemědělského půdního fondu, jejímž cílem je chránit nenahraditelný výrobní prostředek a složku životního prostředí. Fond je tvořen pozemky zemědělsky obhospodařovanými (orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny); půdou dočasně neobhospodařovávanou; chovnými rybníky a půdou potřebnou k zajišťování zemědělské výroby (např. polní cesty, závlahové vodní nádrže). Zákon upravuje mj.: zásady ochrany; pokuty a proces odnětí půdy z fondu (sazebník odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu je přílohou zákona).

Zákon o ochranných známkách

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)
Zákon upravuje problematiku ochranných známek (OZ – označení tvořené slovy, písmeny, číslicemi, kresbou nebo tvarem výrobku/obalu určené k rozlišení výrobku/služeb pocházejících od různých podnikatelů). Zákon upravuje průběh řízení o přihlášce OZ (průzkum a zveřejnění přihlášky; projednání námitky; zápis OZ); práva z OZ (omezení; vyčerpání; licence; převod a přechod; přepis majitele; zástavní právo); úpravu OZ, ochranné doby a zániku OZ; problematiku kolektivních OZ a Rejstřík OZ vedený Úřadem průmyslového vlastnictví. Zákon dále upravuje možnost podat mezinárodní přihlášku OZ prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky.

Zákon o omezení plateb v hotovosti

Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti
Zákon s cílem omezit tzv. praní špinavých peněz vymezuje transakce, kdy existuje povinnost provést platbu bezhotovostně prostřednictvím osoby oprávněné poskytovat platební služby nebo provozovatele poštovních služeb formou poštovního poukazu. Zákon rovněž obsahuje vymezení správních deliktů, kterých se lze v této souvislosti dopustit.

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Zákon upravuje zejména organizační uspořádání sociálního zabezpečení, působnost České správy sociálního zabezpečení, okresních správ sociálního zabezpečení a orgánů státní správy v sociálním zabezpečení a k výběru příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Dále zákon upravuje rovněž úkoly občanů a zaměstnavatelů při provádění sociálního zabezpečení a řízení ve věcech důchodového pojištění a důchodového zabezpečení, včetně řízení ve věcech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi a sociální péče.

zpět na začátek

P

Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost

Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
Zákon upravuje poskytování platu a odměny za pracovní pohotovost vojákům z povolání. Nevztahuje se tedy již na ostatní zaměstnance České republiky, jak tomu bylo do 31.12.2006. Zákon upravuje mj.: platové třídy a minimální platové tarify; různé příplatky (za vedení; za noční práci; za práci v sobotu a v neděli; hodnostní; osobní); plat a náhradní volno za práci přesčas/ ve svátek; odměny; splatnost, výplatu a srážky z platu.

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
Zákon upravuje poskytování služeb v oblasti kapitálového trhu, ochranu kapitálového trhu a investorů a veřejnou nabídku investičních cenných papírů. Obsahuje úpravu investičních nástrojů a investičních služeb, veřejné dražby cenných papírů, trhu s investičními nástroji a řady dalších souvisejících otázek.

Zákon o podpoře malého a středního podnikání (MSP)

Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání
Zákon upravuje systém a nástroje státní podpory malého a středního podnikání (mimo zemědělskou a lesnickou prvovýrobu). Žadatelé musí vyhovovat kritériím předpisů EU, mít trvalý pobyt/sídlo na území ČR. Zákon definuje formy (návratná finanční výpomoc, dotace, finanční příspěvek, záruka, úvěr se sníženou úrokovou sazbou) a oblasti podpory (mj. projekty zaměřené na investice, hospodářské a technické poradenství, získávání informací o podnikání, projekty výzkumu a vývoje, nová pracovní místa, účast na veletrzích).

Zákon o pojistném na sociální zabezpečení

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Zákon upravuje pojistné na sociální zabezpečení (zahrnuje pojistné na důchodové a nemocenské pojištění, a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti). Mezi poplatníky patří zaměstnavatelé – právnické a fyzické osoby, organizační složky státu, služební úřady; zaměstnanci (v pracovním poměru nebo činní na dohodu o pracovní činnosti; členové družstev pracující pro družstvo; společníci a jednatelé spol. s. r. o. a společníci k. s.; likvidátoři; soudci; poslanci a další). Zákon upravuje mj.: sazby, odvod a způsob placení pojistného; penále a pokuty; počítání času a tiskopisy.

Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
Zákon upravuje problematiku pojistného na všeobecné zdravotní pojištění. Zákon podrobně stanovuje výši pojistného (vyměřovací základ; rozhodné období; odvody za zaměstnance, za OSVČ, za osoby bez zdanitelných příjmů, odvod pojistného hrazeného státem); způsob vyměření penále; způsob jejich placení; systém přerozdělování pojistného. Dále zákon upravuje též kontrolní mechanismy; povinnosti plátců; vedení evidence plátců pojistného a zřízení zvláštního účtu všeobecného zdravotního pojištění.

Zákon o pojistné smlouvě

Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě
Zákon upravoval vztahy účastníků (pojistitele, pojistníka, příp. pojištěného) pojištění vzniklého na základě pojistné smlouvy. Tento byl však nahrazen zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nově obsahuje úpravu pojištění. V zákoně byla zachována jen jeho třetí část, která se týká některých podmínek podnikání v oblasti cestovního ruchu, a část šestá a sedmá týkající se přechodných ustanovení a účinnosti zákona.

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla
Zákon upravuje problematiku pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla – tzv. povinné ručení (na veřejné komunikaci smí vozidlo provozovat pouze ten, jehož povinnost nahradit újmu je pojištěna). Zákon upravuje mj.: náležitosti pojistné smlouvy; výjimky z pojištění odpovědnosti; rozsah pojištění; povinnosti pojištěného; pojistné plnění; sankce; zánik pojištění a způsob evidence pojištění odpovědnosti. Zákon zřizuje i Českou kancelář pojistitelů (mj.: správní rada; výkonný ředitel; garanční fond; komise).

Zákon o pojišťovnictví

Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví
Zákon upravuje podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti (vč. zprostředkovatelů) a výkon dohledu v pojišťovnictví. Nevztahuje se na nemocenské pojištění, důchodové pojištění, penzijní připojištění se státním příspěvkem, zaměstnanecké penzijní pojištění, úrazové pojištění zaměstnanců a veřejné zdravotní pojištění. Zákon upravuje podmínky provozování činností v pojišťovnictví (mj. povolení; základní kapitál; střet zájmů; technické rezervy; solventnost; povinnost mít odpovědného pojistného matematika) a dohledovou činnost České národní banky (mj. nucená správa; odnětí povolení; pokuty). V příloze jsou uvedena odvětví životních pojištění i odvětví a skupiny neživotních pojištění.

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
Zákon upravuje poskytování peněžitých dávek osobám se zdravotním postižením, které jsou určeny ke zmírnění sociálních důsledků jejich zdravotního postižení a k podpoře jejich sociálního začleňování.  Zákon stanoví druhy dávek – příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, a okruh osob oprávněných. V hlavě páté se zákon zabývá průkazem osob se zdravotním postižením.

Zákon o požární ochraně

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
Zákon vytváří podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry (živelními pohromami). Zákon stanovuje povinnosti správních úřadů (ministerstev a jiných státních orgánů); právnických a fyzických osob (i nepodnikajících); působnost orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany (jednotky požární ochrany). Dále zákon upravuje mj. odbornou způsobilost a přípravu zaměstnanců; postih právnických osob, (ne)podnikajících fyzických osob; problematiku náhrady škody, povinnost pomoci při zdolávání požárů a další související otázky.

Zákon o probační a mediační službě

Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
Zákonem je zřízena Probační a mediační služba, jako organizační složka státu, která provádí úkony probace a mediace ve věcech projednávaných v trestním řízení. Zákon upravuje zřízení, organizaci a činnost probační a mediační služby, postavení jejich úředníků a asistentů a státní správu probační a mediační služby.

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev

Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev
Zákon upravuje přeměny obchodních společností a družstev, a to formou fúze, rozdělení, převodem jmění na společníka nebo změnou právní formy. Zákon nejprve upravuje proces přeměny obecně (projekt přeměny, ochrana věřitelů, odpovědnost za škodu). Dále zákon podrobně popisuje jednotlivé formy přeměny.

Zákon o přestupcích

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Zákon o přestupcích tvoří základ právní úpravy přestupků zejména tím, že upravuje obecně pojem přestupku, odpovědnost za přestupek a seznam sankcí a ochranných opatření, která lze za přestupek uložit. Dále zákon ve své třetí části obsahuje procesní úpravu řízení o přestupcích. Zákon rovněž obsahuje základní katalog skutkových podstat přestupků, je však třeba upozornit, že celá řada skutkových podstat přestupků je upravena též v jiných zákonech.

Zákon o působnosti ČR v oblasti cen

Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
Zákon upravuje působnost ministerstev, jiných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti cen. Úřady vykonávají působnost při uplatňování, regulaci a kontrole cen výrobků a služeb; vydávají právní předpisy pro regulaci a ukládají pokuty za jejich porušení. Zákon stanovuje kompetence ministerstev, správních úřadů (např. Českého telekomunikačního úřadu, Energetického regulačního úřadu), celního úřadu pro Středočeský kraj (rozhodnutí o regulaci cen u cigaret), specializovaného finančního úřadu (cenová kontrola právnických a fyzických osob), krajů a obcí (v limitech stanovených ministerstvem financí stanovují/upravují maximální ceny; kontrolují ceny veškerého prodeje na svém území – bez ohledu na sídlo prodávajících subjektu).

Zákon o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Zákon zřizuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) jako ústřední orgán státní správy pro podporu a ochranu hospodářské soutěže proti jejímu nedovolenému omezování. Sídlem Úřadu je Brno; předsedu úřadu jmenuje (na návrh vlády) prezident republiky na šestileté funkční období (zastávat funkci může max. 2 období). Úkolem úřadu je vytvářet podmínky pro podporu a ochranu hospodářské soutěže; vykonávat dohled při zadávání veřejných zakázek a vykonávat další působnosti stanovené zvláštními zákony.

zpět na začátek

R

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů

Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
Zákon upravuje rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci, rozhodování sporných záležitostí náležejících do spolkové samosprávy rozhodčí komisí spolku podle občanského zákoníku a výkon rozhodčích nálezů. Strany sporu se mohou písemnou smlouvou dohodnout, že o některých majetkových sporech má rozhodovat jeden nebo více rozhodců/stálý rozhodčí soud. Rozhodcem může být zletilý občan ČR, který je plně svéprávný. Zákon upravuje náležitosti rozhodčí smlouvy; určení, jmenování a vyloučení rozhodců; stálé rozhodčí soudy; průběh rozhodčího řízení včetně řízení před rozhodčí komisí spolku; zrušení rozhodčího nálezu soudem.

zpět na začátek

S

Zákon směnečný a šekový

Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový
Zákon komplexně řeší problematiku směnek (cizích/vlastních) a šeků. Pro oba finanční instrumenty definuje náležitosti zvlášť – jde např. o: vystavení a formu; indosament (rubopis); směnečné/šekové rukojemství; stejnopisy; postih pro nepřijetí a pro neplacení; promlčení; ztracené nebo zničené směnky/šeky. Dále též upravuje přijetí a splatnost směnky a druhy šeku (např. křižovaný; k zúčtování). Následují ustanovení oběma instrumentům společná.

Soudní řád správní

Zákon č. 150/2002 Sb., Soudní řád správní
Soudní řád správní upravuje správní soudnictví, tzn. soudní přezkum rozhodnutí vydaného v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné. Soudy dále rozhodují o ochraně proti nečinnosti správního orgánu, o ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu a o některých kompetenčních žalobách. Ve správním soudnictví poskytují soudy ochranu veřejným subjektivním právům fyzických i právnických osob. Zákon obsahuje procesní úpravu řízení ve správním soudnictví (zahájení řízení, náležitosti žaloby, rozhodnutí, opravné prostředky). Zákon rovněž zřizuje Nejvyšší správní soud jako vrcholný soudní orgán ve věcech správního soudnictví.

Zákon o soudních poplatcích

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích
Zákon upravuje soudní poplatky (vybírají se za řízení před soudy ČR; za jednotlivé úkony prováděné soudy). Zákon nejprve vymezuje poplatníka, dále zákon upravuje vznik poplatkové povinnosti; stanovování sazeb poplatků; základ poplatku; způsob placení; následky nezaplacení; vrácení poplatku; důvody pro osvobození od poplatku a náležitosti evidence a řízení. V příloze zákona je pak uveden sazebník poplatků za jednotlivá řízení nebo za úkony.

Zákon o spotřebních daních

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
Zákon upravuje zdaňování minerálních olejů, lihu, piva, vína a meziproduktů a tabákových výrobků spotřebními daněmi. Řeší též problematiku značení a prodeje některých tabákových výrobků (cigaret, doutníků a cigarillos) tabákovými nálepkami. Zákon nejprve vymezuje základní společné pojmy (mj. plátce daně; předmět daně; základ, sazby a výpočet daně; osvobození od daně; nárok na vrácení daně; vystavování daňových dokladů; daňové přiznání), následně pak upravuje konkrétní povinnosti pro každou kategorii zdaněných výrobků.

Správní řád

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon upravuje postup správních orgánů vykonávajících působnost v oblasti veřejné správy. Zákon definuje především vlastní řízení – podání; protokol; doručování; lhůty; podklady pro rozhodnutí (mj. svědci, znalci, listiny); průběh řízení; rozhodnutí (náležitosti, oznámení, právní moc, vykonatelnost, lhůty, smír). Dále upravuje postup při přezkoumávání a výkonu rozhodnutí (odvolací řízení; postup při vymáhání uložených plnění). Správní řád je obecným předpisem pro většinu řízení prováděných orgány státní správy s výjimkou daňového řízení.

Zákon o správních poplatcích

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon stanoví správní poplatky vyměřované a vybírané orgány státní správy ČR a územními samosprávnými celky. Zpoplatněny jsou úkony spojené s činností správních orgánů vymezené v Sazebníku správních poplatku, který je Přílohou tohoto zákona. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která dala žádost nebo jiný návrh k úkonu správnímu úřadu, nebo osoba, v jejímž zájmu byl úkon proveden. Zákon upravuje mj. způsob vyměření poplatku; splatnost; následky nezaplacení; způsoby vrácení a možnosti osvobození od poplatku.

Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci

Zákon č.146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
Zákon zřizuje Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci SZPI (ústředí v Brně; podřízené inspektoráty vždy 1 pro 2 kraje) jako nástupnickou organizaci České zemědělské a potravinářské inspekce. Inspekce kontroluje fyzické a právnické osoby vyrábějící potraviny (a zemědělské, mydlářské, tabákové výrobky) zejména zda: výrobky a výrobní proces odpovídají stanoveným požadavkům; není-li spotřebitel klamán; zda výrobky a potraviny jsou bezpečné. Zákon upravuje mj.: postup kontrol; pravomoci inspektorů; sankce a kontrolu jejich plnění.

Stavební zákon

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
První část zákona upravuje problematiku územního plánování (cíl: vytváření předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, úkol m.j.: zjišťovat a posuzovat stav území, stanovovat pořadí prováděných změn, vytvářet podmínky pro zajištění civilní ochrany). Druhá část zákona obsahuje ustanovení Stavebního řádu (upravuje mj. povolování staveb a změny staveb; kolaudace; užívání staveb a stavební dozor). Zákon upravuje také činnost stavebních úřadu, sankce za porušení zákona a problematiku vyvlastnění práv k pozemkům a stavbám.

Zákon o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní pravidla pro jejich poskytování. Povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti mají státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce  Žádat o poskytnutí informací může každá fyzická i právnická osoba. Zákon upravuje mj. náležitosti žádosti; způsob poskytování informací; omezení práva na informace; postup při podávání a vyřizování písemných žádostí; odvolání; hrazení nákladů.

zpět na začátek

T

Zákon o technických požadavcích na výrobky

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
Zákon upravuje stanovování technických požadavků na výrobky potenciálně ohrožující zdraví, bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí. Dále upravuje práva a povinnosti osob uvádějících tyto výrobky na trh (do provozu) a osob pověřených tvorbou a uplatňováním českých technických norem a pověřených k činnostem souvisejícím se státním zkušebnictvím (mj. certifikace, autorizace, posuzování shody, akreditace). Zákon se zabývá také způsobem zajištění souvisejících informačních povinností (též vyplývajících z mezinárodních smluv a práva EU).

Trestní řád

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
Trestní řád obsahuje komplexní úpravu soudního řízení trestního ve všech jeho fázích. Upravuje postavení obviněného, jeho práva před soudem včetně práva na právní pomoc, dokazování v trestním řízení, rozhodování soudu o vině a trestu. Upravuje také podmínky pro vzetí obviněného do vazby a pro zadržení podezřelého. Trestní řád dále obsahuje úpravu řádných a mimořádných opravných prostředků.

Trestní zákoník

Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník
Jde o základní trestněprávní normu; upravuje obecné otázky trestní odpovědnosti. Ve zvláštní části poté popisuje skutkové podstaty jednotlivých trestných činů včetně trestných činů hospodářských, které souvisí s podnikáním jichž se podnikatelé mohou dopustit.

zpět na začátek

U

Zákon o účetnictví

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon stanoví rozsah a způsob vedení účetnictví, požadavky na jeho průkaznost a podmínky předávání účetních záznamů pro potřeby státu. Zákon se vztahuje na účetní jednotky, tedy na právnické osoby (sídlo v ČR); zahraniční právnické osoby a zahraniční jednotky podnikající na území ČR; fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jejichž obrat za poslední kalendářní rok přesáhl 25 000 000 Kč, organizační složky státu, svěřenské fondy nebo také investiční fondy bez právní osobnosti. Zákon upravuje používané účetní soustavy (vedení účetnictví v plném rozsahu / ve zjednodušeném rozsahu), účetní doklady, účetní zápisy a účetní knihy; dále účetní závěrku; způsoby oceňování; inventarizaci majetku a závazků a systém úschovy účetních záznamů.

Ústava České republiky

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Základní právní norma právního systému v České republice sestává z preambule a osmi hlav. Hlava první obsahuje základních ustanovení (např. definice státního zřízení, politického systému, postavení lidských práv); další tři hlavy jsou věnovány každé ze tří základních mocí v ČR – moci zákonodárné (Parlament; definice legislativního procesu), moci výkonné (prezident; vláda) a moci soudní (Ústavní soud; obecné soudy). Další hlavy jsou věnovány Nejvyššímu kontrolnímu úřadu; České národní bance a úpravě územní samosprávy. Ústava zejména definuje základní parametry veřejné moci a základní vztahy mezi jejími jednotlivými složkami.

Zákon o užitných vzorech

Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech
Zákon upravuje ochranu užitných vzorů (nová průmyslově využitelná technická řešení přesahující rámec pouhé odborné dovednosti). Rejstřík užitných vzorů vede Úřad průmyslového vlastnictví. Užitným vzorem nelze chránit odrůdy rostlin, plemena zvířat a způsoby výroby nebo pracovní činnosti. Zákon upravuje mj. přihlášku; zápis užitného vzoru; dobu platnosti; výmaz užitného vzoru a odnětí ochrany.

zpět na začátek

V

Zákon o veřejném zdravotním pojištění

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Zákon upravuje veřejné zdravotní pojištění a rozsah poskytované zdravotní péče. Zákon upravuje mj. pojistné (plátci, výše a způsob placení, penále); práva a povinnosti pojištěnce; poskytování zdravotní péče (např. péče ambulantní, preventivní, dispenzární, lázeňská; transplantace; pohotovostní a záchranná služba); dále postavení zdravotních pojišťoven a sítě zdravotnických zařízení. Přílohou zákona jsou seznamy: nehrazených zdravotnických výkonů; skupin léčivých látek; prostředků zdravotnické techniky; stomatologických výrobků.

Zákon o veřejných dražbách

Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách
Zákon upravuje problematiku veřejných dražeb (veřejné jednání za účelem přechodu vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby na osobu, která učiní nejvyšší nabídku). Veřejná dražba může být buď dobrovolná (na návrh vlastníka) nebo nedobrovolná (na návrh dražebního věřitele, jehož pohledávka je právně doložena). Zákon upravuje mj. povinnosti, výši odměny dražebníka; náležitosti dražební vyhlášky; odhad ceny předmětu dražby; průběh dražby; nabytí vlastnictví; věcná břemena; předkupní právo.

Zákon o veřejných rejstřících

Zákon č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
Zákon upravuje veřejné rejstříky, kterými jsou spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností, do kterých se zapisují zákonem stanovené údaje o právnických a fyzických osobách. Rejstříky jsou vedeny rejstříkovým soudem v elektronické podobě. Zákon dále upravuje řízení ve věcech veřejného rejstříku a zápis notářem.

Zákon o veřejných zakázkách

Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
Zákon upravuje v souladu s právem Evropské unie  postupy při zadávání veřejných zakázek; soutěž o návrh; dohled nad dodržováním tohoto zákona a dále též podmínky vedení a funkce seznamu kvalifikovaných dodavatelů a systému certifikovaných dodavatelů. Zákon též upravuje druhy zadávacích řízení (otevřené, užší, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, soutěžní dialog, zjednodušené podlimitní řízení). Zákon dále svěřuje Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže výkon dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a možnost ukládat sankce za porušení zákona.

Zákon o volném pohybu služeb

Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb
Tento zákon promítá s účinností od 28.12.2009 do právního řádu České republiky příslušnou směrnici EU. Měl by zejména usnadnit poskytování přeshraničních služeb tím, že stanoví oprávnění poskytovatelů těchto služeb poskytovat své služby na území ČR na základě příslušných oprávnění či splnění požadavků ze státu usazení takového poskytovatele. Zákon současně poskytovatelům služeb ukládá informační povinnost ve vztahu k příjemcům služeb a rovněž zakazuje diskriminaci příjemců služeb.

Zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích

Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích
Zákon upravuje práva a povinnost vznikající z vytvoření a uplatnění vynálezů a zlepšovacích návrhů. Zákon stanoví, že na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné se udělují patenty; současně zákon stanoví výluky z patentovatelnosti. V zákoně jsou popsány účinky patentu, řízení o udělení patentu, doba platnosti patentu, jeho zánik a zrušení. Zákon rovněž upravuje evropskou patentovou přihlášku a evropský patent.

Zákon o vyvlastnění

Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
Zákon upravuje podmínky, za nichž může vyvlastňovací úřad k vyvlastnění přistoupit, dále upravuje práva třetích osob. Zákon popisuje náhrady při vyvlastnění. Dále zákon upravuje vyvlastňovací řízení včetně příslušnosti vyvlastňovacích úřadů, znaleckého posudku, povinností vyvlastňovaného i konečné rozhodnutí, a možnost zrušení vyvlastnění

zpět na začátek

Z

Zákoník práce

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce
Zákoník práce upravuje pracovněprávní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Nejrozsáhlejší část zákona upravuje záležitosti související s pracovním poměrem (např.: vznik, změny a skončení pracovního poměru; pracovní smlouva; pracovní řád; pracovní doba a doba odpočinku; mzda, náhrada mzdy a náhrady výdajů; bezpečnost a ochrana zdraví při práci; pracovní podmínky žen a mladistvých; pracovní spory). V dalších částech zákon upravuje mimo jiné dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zákon rovněž upravuje odpovědnost zaměstnanců a zaměstnavatelů za škodu vzniklou v souvislosti s výkonem práce.

Zákon o zaměstnanosti

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Zákon řeší problematiku zaměstnanosti. Nejprve konkretizuje právo na zaměstnání (mj. zákaz diskriminace; zabezpečení vhodného zaměstnání; zaměstnávání cizinců) a státní politiku zaměstnanosti (snaha o dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách). Dále zákon upravuje nástroje k zabezpečování práva na zaměstnání (zprostředkování zaměstnání; rekvalifikace; hmotné zabezpečení uchazečů) a postup zaměstnavatelů při zaměstnávání občanů (a občanů se změněnou pracovní schopností).

Zákon o zvláštních řízeních soudních

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
V souvislosti s rekodifikací soukromého práva došlo k harmonizaci civilního soudního řízení, a to rozdělením civilního procesního kodexu na dva samostatné předpisy – občanský soudní řád a tento zákon. Zákon upravuje nesporná řízení a jiná zvláštní řízení.- upravuje například řízení o podpůrných opatřeních a ve věcech svéprávnosti, ve věcech nezvěstnosti a smrti, ve věcech přípustnosti převzetí nebo držení v ústavech, o pozůstalosti, o úschovách, o umoření listin, ve věcech kapitálového trhu, o soudním prodeji zástavy, ve věcech manželských a partnerských, ve věci ochrany proti domácímu násilí, o určení a popření rodičovství, ve věcech osvojení nebo ve věcech péče soudu o nezletilé,

zpět na začátek

Ž

Živnostenský zákon

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Zákon upravuje podmínky živnostenského podnikání. Zákon stanovuje druhy živností (živnosti koncesované, živnosti ohlašovací – řemeslné, vázané a volné); co je a není živností, dále podmínky pro provozování živností (odborná způsobilost); rozsah živnostenského oprávnění (živnosti obchodní a výrobní, živnosti poskytující služby); dále náležitosti spojené se zápisem živnostníka do živnostenského rejstříku případně s vydáním koncesní listiny. V příloze zákona jsou uvedeny Seznamy jednotlivých druhu živností.

Redakce portálu BusinessInfo.cz upozorňuje, že jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné v tištěné podobě ve Sbírce zákonů.

zpět na začátek