Načítání obsahu dle filtrování ...
20. 02. 2021

Změna u ohlašovací/koncesované živnosti z podnětu podnikatele

Podnikatel má zákonnou povinnost oznamovat změny náležitostí u ohlášené nebo koncesované živnosti. Živnostenský úřad oznámené změny posoudí a podle vý...

20. 02. 2021

Vznik živnostenského oprávnění

Živnostenské podnikání neboli živnost lze provozovat pouze na základě živnostenského oprávnění. Provozovat živnost můžete jako fyzická nebo právnická ...

28. 01. 2021

Zveřejnění informace o provozu úložného místa

Obvodní báňský úřad informuje v průběhu řízení o povolení úložného místa veřejnost o  náležitostech povolovacího řízení. 

28. 01. 2021

Žádost na obvodní báňský úřad o schválení plánu pro nakládání s těžebním odpadem

Zpracovaný plán nakládání s těžebním odpadem schvaluje obvodní báňský úřad na základě žádosti provozovatele, pokud se jedná o těžbu nerostů, v případě...

08. 01. 2021

Poskytování podpory podle zákona o investičních pobídkách

Investor žádá o podporu v oblasti zpracovatelského průmyslu, v technologickém centru a centru strategických služeb. Ministerstvo průmyslu a obchodu vy...

21. 12. 2020

Zápis národní ochranné známky

Ochranná známka umožňuje podnikatelům v obchodním styku označovat svoje zboží tak, aby si je spotřebitelé mohli snáze zapamatovat a vybírat. Zápis och...

21. 12. 2020

Získání patentové ochrany

Získat patent znamená získat právo. Patentová ochrana, tedy udělení patentu, poskytne jejímu majiteli výlučné právo využívat vynález a poskytnout sou...

21. 12. 2020

Uznání oprávnění k podnikání v energetických odvětvích na území České republiky

Pokud jste držitelem oprávnění k podnikání pro obchod s elektřinou nebo pro obchod s plynem uděleným příslušným orgánem jiného členského státu EU, můž...

21. 12. 2020

Poskytování podpory malého a středního podnikání z národních programů v gesci MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) poskytuje podporu z národních programů na základě podmínek stanovených v zákoně č. 47/2002 o podpoře malého a st...

21. 12. 2020

Podpora ze státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytuje podporu ze státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie - ...

21. 12. 2020

Udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích

Energetický regulační úřad uděluje licence na: na výrobu, přenos, distribuci a obchod s elektřinou; výrobu, přepravu, distribuci, uskladňování a o...

21. 12. 2020

Změna rozhodnutí o udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích z podnětu držitele licence

Jako držitel příslušné licence pro podnikání v energetických odvětvích jste podle energetického zákona povinen neprodleně oznámit Energetickému regula...

21. 12. 2020

Zrušení licence pro podnikání v energetických odvětvích z podnětu držitele licence

Jako držitel licence pro podnikání v energetických odvětvích můžete na základě ustanovení energetického zákona požádat Energetický regulační úřad o zr...

21. 12. 2020

Poskytování podpory malým a středním podnikům z operačního programu financovaného ze strukturálních fondů EU v gesci MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) poskytuje podporu na základě vládou schválených programů, v souladu se zákonem č. 47/2002 o podpoře malého a stř...

21. 12. 2020

Změna dobývacího prostoru

Stanovený dobývací prostor je možno změnit. Změnu povoluje příslušný obvodní báňský úřad rozhodnutím. 

21. 12. 2020

Vydání předchozího souhlasu se stanovením dobývacího prostoru

Předchozí souhlas se stanovením dobývacího prostoru je základním předpokladem pro budoucí podání žádosti o stanovení dobývacího prostoru. 

21. 12. 2020

Prominutí úhrady z vydobytých nerostů

Ministerstvo průmyslu a obchodu se souhlasem Ministerstva financí, Ministerstva životního prostředí, Českého báňského úřadu a obce, na jejímž území do...

21. 12. 2020

Vytváření finančních rezerv

Těžební organizace je při dobývání výhradních ložisek povinna vytvářet finanční rezervy na sanace, rekultivace a na vypořádání důlních škod.

21. 12. 2020

Úhradové přiznání k úhradě z vydobytých nerostů

Poplatník úhrady z vydobytých nerostů je povinen podat úhradové přiznání. Úhradové přiznání k úhradě z vydobytých nerostů se podává nejpozději do konc...

21. 12. 2020

Odejmutí oprávnění - dobývacího prostoru - z moci úřední

Pokud těžební organizace, které vzniklo oprávnění k dobývání výhradního ložiska stanovením dobývacího prostoru, nepožádá do tří let od doby vzniku toh...

Zobrazit více
Pravidelné novinky e-mailem