Hlavní informace o službě

Evropský profesní průkaz (European Professional Card, EPC) je elektronický postup, díky kterému si můžete nechat uznat svou odbornou kvalifikaci v jiné zemi EU než té, v níž jste získali svou kvalifikaci. Stav své žádosti můžete sledovat online a dokumenty, které si v systému uložíte, můžete znovu použít v případě, že byste o uznání své kvalifikace žádali i v jiné zemi.

Jakmile bude žádost schválena, budete si moci stáhnout ve formátu PDF osvědčení o evropském profesním průkazu, které obsahuje referenční číslo, na jehož základě si může potenciální zaměstnavatel ověřit platnost vašeho průkazu on-line. Evropský profesní průkaz není průkaz v pravém slova smyslu. Nemá fyzickou podobu. Jde o elektronický doklad o dokončeném administrativním postupu, na jehož základě vám byla uznána vaše odborná kvalifikace k výkonu regulovaného povolání nebo doklad o tom, že jste splnili podmínky pro poskytování dočasných nebo příležitostných služeb.

Žádost o Uznání odborné kvalifikace a Oznámení o dočasném nebo příležitostném poskytování služeb můžete rovněž podat klasickou formou.

Evropský profesní průkaz je dostupný pouze pro povolání zdravotní sestra odpovědná za všeobecnou péči, farmaceut, fyzioterapeut, průvodcovská činnost horská (horský vůdce) a realitní zprostředkovatel (realitní makléř). Pro uznání odborné kvalifikace pro výkon jiných regulovaných povolání je třeba podat žádost o uznání odborné kvalifikace pro výkon regulované činnosti nebo zaslat oznámení o dočasném nebo příležitostném poskytování služeb.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Chcete vykonávat regulované povolání jako usazená osoba nebo dočasně či příležitostně poskytovat služby v jiném členském státě EU, než jste získali kvalifikaci, a jste příslušníkem z následujících profesí:

 • zdravotní sestra odpovědná za všeobecnou péči
 • farmaceut
 • fyzioterapeut
 • průvodcovská činnost horská (horský vůdce)
 • realitní zprostředkovatel (realitní makléř)

Výstup služby

Evropský profesní průkaz.

Benefit služby

Můžete vykonávat regulované povolání v případě usazení nebo dočasně či příležitostně poskytovat službu v členském státě Evropské unie.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Před zahájením výkonu regulovaného povolání v případě usazení nebo před prvním poskytnutím služby.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Zaregistrovat se na stránkách autentizační služby Evropské komise. Na těchto stránkách naleznete rovněž informace o požadovaných dokladech a poplatcích v jednotlivých členských zemích Evropské unie.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Jakmile máte vytvořený profil můžete přejít k vytvoření konkrétní žádosti. Nejprve je nutné vyplnit následující informace:

 • země původu: domovská země EU, kde jste usazen,
 • hostitelská země: země EU, kde se hodláte usadit, nebo poskytovat dočasně nebo příležitostně služby,
 • povolání: zde může nastat situace, že u povolání, na které se vztahuje postup udělení EPC, není v seznamu uvedeno, neboť v daném hostitelském státě není tato konkrétní profese regulovaná,
 • je diplom způsobilý k automatickému uznávání: po kliknutí na symbol ,,i“ se zobrazí seznam diplomů, které jsou způsobilé k automatickému uznávání.

Po uložení výše zmíněných informací se přechází do části, která je nazvaná ,,dokumenty“, kde se po vás požaduje nahrání všech dokumentů a potvrzení o zaplacení správního poplatku.

Po dokončení všech předchozích kroků zaškrtnutím políčka ,,podání“ se žádost dokončí. Jakmile je žádost podaná, lze si vytisknout ve formě PDF shrnutí žádosti. Toto shrnutí není potvrzením o EPC.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ne

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Správní poplatek za přijetí žádosti nebo vydání evropského profesního průkazu pro usazení je stanoven ve výši 1000,- Kč. Poplatek lze uhradit na bankovní účet uznávacího orgánu.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Žádost o evropský profesní průkaz můžete domovskému uznávacímu orgánu doručit i v listinné podobě. Na základě této žádosti vám uznávací orgán vytvoří soubor v systému pro výměnu informací o vnitřním trhu podle údajů uvedených v žádosti. Informace o požadovaných dokladech v jednotlivých členských státech Evropské unie lze získat na stránkách Evropské komise.

Uznávací orgán po vás nebude vyžadovat doložit k žádosti doklady, které již jsou v souboru v systému IMI obsaženy.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Pro povolání zdravotní sestra odpovědná za všeobecnou péči, farmaceut a fyzioterapeut je příslušným orgánem Ministerstvo zdravotnictví:

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha

Pro činnost průvodcovská činnost horská (horský vůdce) a realitní zprostředkovatel je uznávacím orgánem Ministerstvo průmyslu a obchodu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha

Uznávací orgán do jednoho týdne od přijetí žádosti o vydání evropského profesního průkazu v jiném členském státě EU, než je Česká republika vám potvrdí přijetí. Pokud vaše žádost neobsahuje všechny doklady stanoví vám přiměřenou lhůtu pro doplnění. V případě pochybností Vás může vyzvat k předložení originálů dokumentů nebo jejich ověřených kopií.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Správní poplatek za přijetí žádosti o evropského profesního průkazu pro usazení je stanoven ve výši 1000,- Kč. Poplatek lze uhradit na bankovní účet uznávacího orgánu.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
Malá Strana
11800 Praha 1
Datová schránka: vidaawt
E-mail: posta@msmt.cz
Web: www.msmt.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Sankce

V případě neoznámení před prvním poskytnutím služby může být uložena pokuta do výše 10 000,- Kč, příp. i zákaz činnosti v délce do 1 roku.

Časté dotazy

Časté dotazy naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Jednací jazyk

Český jazyk

Poslední kontrola k 01.02.2022

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Zdravotnické profese, horští vůdci či realitní makléři potřebují v jiné unijní zemi EPC

Evropský profesní průkaz (European Professional Card, EPC) slouží k tomu, abyste si nechali uznat svou odbornou kvalifikaci v jiné zemi EU než v té, kde jste vzdělání získali.

Týká se ovšem pouze takzvaných regulovaných povolání, a zdaleka ne všech.

Regulované povolání – podmínkou jeho vykonávání je to, že jste složili určité zkoušky (například státní), nebo že jste registrováni u určitého profesního sdružení.

Veškeré podrobnosti najdete v tomto textu na Businessinfo.cz

Na EPC mají aktuálně nárok pouze tyto profese:

 • zdravotní sestra nebo ošetřovatel odpovědný za všeobecnou péči
 • farmaceut
 • fyzioterapeut
 • horský vůdce
 • realitní makléř

Podání žádosti o vystavení EPC

Postup pro podání žádosti:

 1. Vytvořte si účet na stránkách autentizační služby Evropské komise EU Login
 2. Přihlaste se pomocí EU Login – poté budete přesměrováni na portál EPC
 3. Uveďte své osobní a kontaktní údaje.
 4. Podejte žádost.
 5. Nahrajte naskenované kopie příslušných dokumentů
 6. Předložte potřebné dokumenty příslušnému úřadu v domovské zemi.

Po schválení žádosti si můžete stáhnout ve formátu PDF osvědčení o evropském profesním průkazu, které obsahuje referenční číslo (podle něj si může potenciální zaměstnavatel ověřit platnost vašeho průkazu on-line).

Pro uznání odborné kvalifikace pro výkon jiných regulovaných povolání je třeba podat “žádost o uznání odborné kvalifikace pro výkon regulované činnosti”.

Další informace sdělí zájemcům případně i na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), které je orgánem veřejné moci zodpovědným za službu.