Invalidní důchod – žádost vyřizuje Vězeňská služba

Hlavní informace o službě

Invalidní důchod je dávkou důchodového pojištění sloužící k finanční podpoře osob, jejichž nepříznivý zdravotní stav jim dlouhodobě znemožňuje plnohodnotné pracovní zapojení. U osob, které jsou nebo byly příslušníky Vězeňské služby ČR, je k vyřízení žádosti o invalidní důchod příslušný orgán Ministerstva spravedlnosti, kterým je Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (dále jen „Generální ředitelství VS“).

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste pojištěnec, který je nebo byl příslušníkem Vězeňské služby ČR, nedosáhl věku 65 let a stal se:

 • invalidním v některém ze tří stupňů invalidity, a zároveň získal potřebnou dobu důchodového pojištění,
 • invalidním následkem pracovního úrazu.

Osoba mající nárok na invalidní důchod od orgánu Generálního ředitelství VS
Nárok na důchod od Generálního ředitelství VS má příslušník, popřípadě bývalý příslušník Vězeňské služby České republiky, pokud:

 • byl příslušníkem ozbrojených sil po dobu alespoň 20 let a zároveň služební poměr naposledy ukončil u Vězeňské služby České republiky,
 • byl příslušníkem ozbrojených sil, v době služby nebo nejpozději do dvou roků od jejího skončení splnil podmínky nároku na invalidní důchod anebo se stal invalidním následkem úrazu nebo onemocnění vzniklých při výkonu služby nebo v přímé souvislosti s ním, a zároveň služební poměr naposledy ukončil u Vězeňské služby České republiky,
 • byl příslušníkem ozbrojených sil, ke dni 31. 12. 1992 byl ve služebním poměru a k tomuto dni konal službu alespoň po dobu 15 let a zároveň služební poměr naposledy ukončil u Vězeňské služby České republiky,
 • byl příslušníkem Vězeňské služby České republiky a alespoň ke dni předcházejícímu dni vzniku nároku na důchod pobíral výsluhový příspěvek nebo příspěvek za službu.
   

Nárok na invalidní důchod nevznikne, splnil-li jste ke dni vzniku invalidity podmínky nároku na řádný starobní důchod nebo pokud vám byl přiznán předčasný starobní důchod a již jste dosáhl svého důchodového věku.

Invalidita

Skutečnost, zda a v jakém stupni jste invalidní, posuzuje lékař posudkové služby okresní správy sociálního zabezpečení. Invalidita je dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav podmíněný poklesem pracovní schopnosti nejméně o 35 %, tzn., že vaše schopnost vykonávat výdělečnou činnost poklesla v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností nejméně o 35 % v porovnání se stavem, který u vás byl před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Existují tři stupně invalidity:

 • I. stupeň invalidity – pokles pracovní schopnosti o 35 % až 49 %,
 • II. stupeň invalidity – pokles pracovní schopnosti o 50 % až 69,
 • III. stupeň invalidity – pokles pracovní schopnosti o 70 % a více.

Potřebná doba pojištění

Potřebná doba pojištění se zjišťuje z období před vznikem invalidity a její délka je odvislá od věku pojištěnce:

Věk pojištěnce

Potřebná doba pojištění včetně náhradních dob

do 20 let

méně než 1 rok pojištění (tj. stačí i jeden den)

od 20 do 22 let

1 rok

od 22 do 24 let

2 roky

od 24 do 26 let

3 roky

od 26 do 28 let

4 roky

od 28 let

5 roků

 • U osob ve věku nad 28 let se potřebná doba pojištění zjišťuje z posledních 10 roků před vznikem invalidity; v těchto případech se podmínka potřebné doby pojištění považuje za splněnou též, byla-li získána v kterémkoliv období 10 roků dokončeném po vzniku invalidity.
 • U osob starších 38 let se podmínka potřebné doby pojištění považuje za splněnou též, získala-li tato osoba 10 roků pojištění v období posledních 20 roků před vznikem invalidity.

Získání potřebné doby pojištění se nevyžaduje v případě invalidity vzniklé následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Vedle invalidního důchodu pro invaliditu prvního, druhého či třetího stupně existuje ještě tzv. „invalidní důchod z mládí", na nějž má nárok osoba, která:

1. dosáhla alespoň 18 let věku,

2. má trvalý pobyt na území České republiky,

3. je invalidní ve třetím stupni, přičemž invalidita vznikla před dosažením 18 let věku a

4. nebyla účastna pojištění po potřebnou dobu.

Výstup služby

přiznání invalidního důchodu

Benefit služby

Pojištěnci, jehož schopnost vykonávat výdělečnou činnost poklesla v důsledku dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu alespoň o 35 %, se začne vyplácet finanční podpora ve formě invalidního důchodu a to:

 • od data vzniku invalidity stanoveného posudkovým lékařem, popřípadě ode dne následujícího po dni ukončení výplaty nemocenského, pokud jsou k příslušnému datu splněny podmínky nároku na tento důchod a na jeho výplatu,
 • do data zániku invalidity, tzn. že je při kontrolní lékařské prohlídce zjištěno, že se u pojištěnce nadále nejedná ani o invaliditu prvního stupně.

Příjemci invalidních důchodů (všech tří stupňů invalidity) mohou i nadále dle svých možností vykonávat výdělečnou činnost. Výkon výdělečné činnosti tedy nemá za důsledek zánik nároku na invalidní důchod či jeho výplatu.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Žádost o invalidní důchod můžete podat kdykoli (nejlépe po konzultaci s ošetřujícím lékařem), jestliže vám váš zdravotní stav dlouhodobě neumožňuje se plnohodnotně zapojit do pracovního procesu. Invalidní důchod lze přiznat nejdříve ode dne vzniku invalidity stanovené posudkovým lékařem.

O přiznání důchodu můžete požádat i zpětně, avšak bude vám doplacen maximálně pět let zpětně ode dne uplatnění žádosti o důchod.

Jedinec uplatnil žádost o invalidní důchod dne 2. 5. 2020. Datum vzniku invalidity bylo posudkovým lékařem stanoveno zpětně na 13. 2. 2014. Generální ředitelství VS přizná důchod ode dne 13. 2. 2014, avšak doplatí ho pouze pět let zpětně ode dne podání žádosti o důchod, tj. ode dne 2. 5. 2015.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Při podání žádosti o invalidní důchod musíte předložit originály, popřípadě úředně ověřené kopie, následujících dokladů:

 • občanský průkaz (u cizinců cestovní pas či doklad o povolení k pobytu),
 • doklady o studiu či vyučení (např. vysvědčení ze střední školy, výuční list, index, diplom, potvrzení školy),
 • doklady o době vojenské služby,
 • doklady prokazující výchovu dětí či péči o ně (např. rodné listy dětí, rozsudek o osvojení či svěření dítěte do péče),
 • doklady o dobách pojištění nebo náhradních dobách pojištění, které orgán rozhodující o dávce nemá ve své evidenci,
 • tiskopis se žádostí o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice či poukazem na účet manžela či manželky v České republice (popřípadě tiskopis se žádostí osoby žijící mimo území České republiky o výplatu důchodu na účet vedený u zahraniční banky či vedený u banky v České republice),
 • potvrzení zaměstnavatele o výši vyplacených náhrad, pokud pobíráte/pobíral jste náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz či nemoc z povolání.

Nejste-li v době podání žádosti o důchod ve služebním poměru, doložíte krom výše uvedeného ještě další doklady:

 • Jste-li v pracovním (obdobném) poměru, doložíte potvrzení organizace, k níž jste ve vztahu, který zakládá účast na důchodovém pojištění, o trvání tohoto vztahu, dni jeho skončení a o tom, zda je vám vypláceno nemocenské z nemocenského pojištění.
 • Jste-li osobou samostatně výdělečně činnou, doložíte potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení o době trvání registrace osoby samostatně výdělečně činné, o zaplacení pojistného a o výši vyměřovacích základů.
 • Nejste-li v pracovním (obdobném) poměru ani osobou samostatně výdělečně činnou, doložíte případně potvrzení správy sociálního zabezpečení o době, za kterou bylo zaplaceno dobrovolné pojištění, a o dni podání přihlášky na pojištění.

V případě, že žádáte o důchod nejen z České republiky, ale i z jiného členského státu Evropské unie nebo ze státu, se kterým Česká republika uzavřela dvoustrannou smlouvu o sociálním zabezpečení, doporučujeme k žádosti připojit i doklady o době zaměstnání/pojištění v cizině, pokud je máte k dispozici. Není však nutné předložit potvrzení příslušné zahraniční důchodové instituce o získané době pojištění v daném státě. Toto potvrzení si Generální ředitelství VS vyžádá od této instituce samo.

Přehled států, s nimiž Česká republika uzavřela dvoustrannou smlouvu o sociálním zabezpečení, najdete na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

1. krok

Žádost o důchod jako příslušník či bývalý příslušník Vězeňské služby České republiky musíte uplatnit osobně u organizační jednotky, ve které konáte nebo jste konal službu, nebo u oddělení sociálního zabezpečení Generálního ředitelství VS. Žádost s vámi sepíše příslušný pracovník na předepsaném tiskopise.

Za osobu, která není schopna podat žádost sama vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, mohou na základě potvrzení lékaře o jejím zdravotním stavu podat žádost její rodinní příslušníci, pokud s tím vyjádří svůj souhlas.

2. krok

Na základě podané žádosti dojde k zahájení procesu posuzování vaší invalidity. Posuzování provádí příslušná okresní správa sociálního zabezpečení posudkovým lékařem. Mezi podklady, na základě nichž lékař invaliditu posuzuje, patří:

• podklady o vašem zdravotním stavu zpracované a poskytnuté vaším ošetřujícím lékařem

• vámi předložené lékařské zprávy a nálezy, kterými disponujete a považujete je za významné

• tzv. profesní dotazník s informacemi o vaší kvalifikaci a době a druhu vykonávaných výdělečných činností, který vám k vyplnění zašle příslušná správa sociálního zabezpečení

Samotné posouzení invalidity prováděné posudkovým lékařem probíhá povětšinou ve vaší nepřítomnosti na základě všech výše uvedených lékařských zpráv a dokladů. Jsou-li však doložené podklady k posouzení nedostatečné, budete vyzván k dostavení se k posudkovému lékaři, který následně posoudí váš zdravotní stav ve vaší přítomnosti.

Výsledkem procesu posouzení invalidity je posudkovým lékařem vyhotovený posudek o invaliditě, který vám bude zaslán do 7 dnů od jeho vypracování.

3. krok

Posudek o invaliditě příslušná správa sociálního zabezpečení postoupí Generálnímu ředitelství VS, které je kompetentní k rozhodování o nároku na důchod a jeho výši osob, které jsou/byly příslušníky Vězeňské služby. Lhůta pro vyřízení činí 90 dnů. Tato lhůta se však může prodloužit o dobu, po kterou jsou došetřovány skutečnosti, které jsou rozhodné pro nárok na důchod, jeho výši či výplatu a Generální ředitelství VS je nemá ve své evidenci (např. nedoložená chybějící doba pojištění v České republice, doba zaměstnání/pojištění v cizině).

4. krok

Nedisponuje-li Generální ředitelství VS skutečnostmi, které jsou rozhodné pro nárok na důchod, jeho výši či výplatu, můžete být vyzván (stejně tak jako zaměstnavatel či cizí nositel pojištění) k jejich předložení. Povinností je vyhovět této výzvě do 8 dnů ode dne jejího doručení. Doložení či osvědčení těchto skutečností můžete učinit buďto poštou přímo na adresu Generální ředitelství VS nebo zasláním datovou zprávou do datové schránky Generálního ředitelství VS či e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu jeho elektronické podatelny, popřípadě osobně na Generálním ředitelství VS. Kontakty naleznete na internetových stránkách Generální ředitelství VS Řízení ve věcech důchodového pojištění (vscr.cz).

5. krok

Jakmile má Generální ředitelství VS všechny potřebné doklady, rozhodne o žádosti o invalidní důchod. Pokud splníte podmínky nároku, zašle vám Generální ředitelství VS písemné rozhodnutí o přiznání důchodu, ve kterém uvede, od jakého data byl důchod přiznán a v jaké výši. Přílohou je osobní list důchodového pojištění, který obsahuje přehled zhodnocených dob pojištění včetně náhradních dob pojištění a vyměřovacích základů. Pokud podmínky nároku nesplníte, Generální ředitelství VS vám zašle písemné rozhodnutí o zamítnutí žádosti o invalidní důchod, ve kterém uvede důvody zamítnutí žádosti.

6. krok

Pokud byl invalidní důchod přiznán, bude ho Generální ředitelství VS vyplácet ve stanoveném výplatním termínu způsobem, který jste si zvolil při podání žádosti o důchod.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 376/1
Nové Město
12800 Praha 2
Datová schránka: sc9aavg
E-mail: posta@mpsv.cz
Web: https://www.mpsv.cz/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Veškerá písemná podání se orgánu sociálního zabezpečení předkládají v češtině. Písemná podání v jiných jazycích musí být opatřena úředním překladem do češtiny (náklady na překlad nese žadatel). Toto neplatí, jde-li o dokumenty vyhotovené v úředním jazyce členského státu Evropské unie, případně v úředním jazyce státu, se kterým Česká republika uzavřela bilaterální smlouvu o sociálním zabezpečení s ustanovením o jednacím jazyku (náklady na případný překlad do češtiny nese orgán sociálního zabezpečení).

Poslední kontrola k 24.12.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Kdo řeší s příslušníky Vězeňské služby ČR invalidní důchod?

Pojištěnci, kteří jsou nebo v minulosti byli členy Vězeňské služby ČR, a jejichž zdravotní stav jim neumožňuje dále plnohodnotně pracovat, mohou podat žádost o invalidní důchod.

V tomto textu jsou na BusinessInfo.cz podrobně popsány veškeré náležitosti, které musí příslušník VS ČR splňovat, aby měl na invalidní penzi nárok

Žádosti vyřizuje Generální ředitelství Vězeňské služby

O invalidní důchod může požádat příslušník/expříslušník Vězeňské služby ČR, který nedosáhl věku 65 let a stal se:

 • invalidním v některém ze tří stupňů invalidity, když získal potřebnou dobu důchodového pojištění
 • invalidním následkem pracovního úrazu

Jaké doklady předkládá žadatel při žádosti o starobní nebo invalidní důchod?

Invaliditu posuzují stejně jako v jiných případech lékaři posudkové služby okresní správy sociálního zabezpečení.

Podle zákona je každý pojištěnec invalidní, pokud z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %.

U příslušníků Vězeňské služby je situace specifická. O invalidní důchod musejí požádat osobně u jednotky, ve které konají/konali službu nebo u oddělení sociálního zabezpečení VS

Podrobnější informace vám poskytnou přímo na Oddělení sociálního zabezpečení, Na Veselí 1703, Praha 4.
ID datové schránky: b86abcb
Elektronická adresa podatelny: e-podatelna@grvs.justice.cz