Licence pro zpracovatele a balírny kaviáru

Hlavní informace o službě

V Evropské unii je možné obchodovat jen s legálně dovezeným kaviárem z jeseterovitých ryb (Acipenseriformes), který je zabalen a označen předepsaným způsobem a který byl legálně dovezen anebo vyroben v Evropské unii. Pouze závody na zpracování a balení či přebalování s licencí od výkonného orgánu v členském státě jsou oprávněny ke zpracování a balení či přebalování kaviáru pro vývoz, zpětný vývoz nebo obchod v rámci Evropské unie podle čl. 66 odst. 7 nařízení Komise (ES) č. 865/2006.

V ČR je příslušným výkonným orgánem k udělení licence pro zpracovatele a balírny kaviáru Ministerstvo životního prostředí.

Jste-li zpracovatelem nebo balírnou kaviáru, musíte Ministerstvo životního prostředí o tuto licenci požádat. Licence vám bude udělena, pokud splníte podmínky podle nařízení (ES) č. 338/97, nařízení (ES) č. 865/2006 a § 16b zákona č. 100/2004 Sb.

Po udělení licence budete oprávněni ke zpracování a balení či přebalování kaviáru pro vývoz, zpětný vývoz nebo obchod v rámci Evropské unie.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste fyzická nebo právnická osoba, která má zájem stát se zpracovatelem nebo balírnou kaviáru.

Výstup služby

Udělená licence pro zpracovatele a balírny kaviáru.

Benefit služby

V případě obdržení licence můžete zpracovávat a balit či přebalovat kaviár pro vývoz, zpětný vývoz nebo obchod v rámci Evropské unie. 

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Službu můžete řešit kdykoliv.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Žádost o licenci musíte podat na formuláři, jehož vzor je stanoven v příloze č. 2 vyhlášky č. 210/2010 Sb., ke stažení je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí.

Kromě náležitostí podle čl. 66 odst. 7 nařízení (ES) č. 865/2006 musí žádost podle §16b zákona č. 100/2004 Sb. obsahovat:

a) informaci o předpokládaném způsobu získávání, zpracovávání a uchovávání kaviáru

 b) zdůvodnění žádosti podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy

 c) podrobný popis způsobů balení kaviáru používaných balírnou kaviárů, popis a vzorky používaných nebo navrhovaných jednorázových štítků na prvotní nádoby s kaviárem

 d) písemný souhlas žadatele, že ministerstvo poskytne informaci o licencované balírně kaviáru Evropské komisi a Sekretariátu Úmluvy v rozsahu stanoveném nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy.

K žádosti musíte rovněž přiložit doklad o zaplacení správního poplatku zaplaceného v souladu s položkou 61 bod 1 písm. b) „Sazebníku“ k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Žádost vyplňte a spolu se všemi přílohami ji odešlete buď:

  • datovou schránkou (ID datové schránky: 9gsaax4)
  • nebo emailem na podatelnu Ministerstva životního prostředí (email: posta@mzp.cz). Emailovou žádost musíte opatřit elektronickým podpisem.

Žádosti se vyřizují ve správním řízení, rozhodnutí se vydává do 30 dnů od zahájení řízení. (Řízení se zahajuje dnem přijetí žádosti.)

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Za přijetí žádosti o vydání licence musíte zaplatit poplatek 10 000, - Kč. 

Tento poplatek je v souladu s položkou 61 bod 1 písm. b) „Sazebníku“ k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Ministerstvo životního prostředí přijímá pouze žádosti doplněné potvrzením o zaplacení tohoto poplatku.

Potvrzení o úhradě poplatku můžete prokázat: 

  • kopií dokladu o provedení platby bankovním převodem
  • ústřižkem složenky dokládajícím zaplacení prostřednictvím pošty

Pro obě formy úhrady prosím použijte číslo účtu Ministerstva životního prostředí:

19-7628001/0710, variabilní symbol 631.

Při úhradě vyplňte, prosím, variabilní symbol 631 a na složence, nebo příkazu bance uveďte své jméno.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Žádost o licenci musíte podat na formuláři, jehož vzor je stanoven v příloze č. 2 vyhlášky č. 210/2010 Sb., ke stažení je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí.

Kromě náležitostí podle čl. 66 odst. 7 nařízení (ES) č. 865/2006 musí žádost podle §16b zákona č. 100/2004 Sb. obsahovat:

a) informaci o předpokládaném způsobu získávání, zpracovávání a uchovávání kaviáru

 b) zdůvodnění žádosti podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy

 c) podrobný popis způsobů balení kaviáru používaných balírnou kaviárů, popis a vzorky používaných nebo navrhovaných jednorázových štítků na prvotní nádoby s kaviárem

 d) písemný souhlas žadatele, že ministerstvo poskytne informaci o licencované balírně kaviáru Evropské komisi a Sekretariátu Úmluvy v rozsahu stanoveném nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy.

K žádosti musíte rovněž přiložit doklad o zaplacení správního poplatku  zaplaceného v souladu s položkou 61 bod 1 písm. b) „Sazebníku“ k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Žádosti o povolení CITES (se všemi podklady) můžete předat osobně na podatelně Ministerstva životního prostředí, nebo zaslat poštou na adresu:

Ministerstvo životního prostředí

oddělení mezinárodních úmluv

Vršovická 65

100 10 Praha

Podatelna se nachází na stejné adrese.

Žádosti se vyřizují ve správním řízení, rozhodnutí se vydává do 30 dnů od zahájení řízení. (Řízení se zahajuje dnem přijetí žádosti.)

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Za přijetí žádosti o vydání licence musíte zaplatit poplatek 10 000, - Kč. 

Tento poplatek je v souladu s položkou 61 bod 1 písm. b) „Sazebníku“ k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Ministerstvo životního prostředí přijímá pouze žádosti doplněné potvrzením o zaplacení tohoto poplatku.

Potvrzení o úhradě poplatku můžete prokázat: 

  • kopií dokladu o provedení platby bankovním převodem
  • ústřižkem složenky dokládajícím zaplacení prostřednictvím pošty

Pro obě formy úhrady prosím použijte číslo účtu Ministerstva životního prostředí:

19-7628001/0710, variabilní symbol 631.

Při úhradě vyplňte, prosím, variabilní symbol 631 a na složence, nebo příkazu bance uveďte své jméno.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
Vršovice
10000 Praha 10
Datová schránka: 9gsaax4
E-mail: info@mzp.cz
Web: www.mzp.cz

Adresy

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
Vršovice
10000 Praha 10
Datová schránka: 9gsaax4
E-mail: info@mzp.cz
Web: www.mzp.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk, anglický jazyk

Poslední kontrola k 05.05.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Zpracovatelé kaviáru v  Česku potřebují licenci MŽP 

V Česku se dá obchodovat pouze s legálně dovezeným kaviárem z jeseterovitých ryb a platí zde stejná pravidla jako v ostatních zemích Evropské unie.  

Udělit licenci pro zpracovatele a balírny kaviáru – stejně jako obchodníky a pro ty, kteří realizují zpětný vývoz –  může pouze Ministerstvo životního prostředí ČR

Zpracovatelé kaviáru musí o licenci podat žádost podle nařízení (ES) č. 338/97, nařízení (ES) č. 865/2006 a § 16b zákona č. 100/2004 Sb

Ministerstvo například na základě žádosti rozhodne o způsobu značení nádob s kaviárem pro použití balírnou (pokud je tedy značení v souladu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy), a přidělí evidenční kód zpracovatele nebo balírny kaviáru

Žádost kromě náležitostí podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy (viz nařízení ES 338/97) obsahuje 

  • informaci o předpokládaném způsobu získávání, zpracovávání a uchovávání kaviáru, 
  • zdůvodnění žádosti podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy 
  • podrobný popis způsobů balení kaviáru používaných balírnou, popis a vzorky používaných nebo navrhovaných jednorázových štítků na prvotní nádoby s kaviárem, 
  • písemný souhlas žadatele, že ministerstvo poskytne informaci o licencované balírně kaviáru Evropské komisi a Sekretariátu Úmluvy v rozsahu stanoveném nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy. 

V případě obdržení licence můžete zpracovávat a balit či přebalovat kaviár pro vývoz, zpětný vývoz nebo obchod v rámci EU.  

Žádost o licenci podejte na formuláři, jehož vzor je stanoven v příloze č. 2 vyhlášky č. 210/2010 Sb. 

Žádost můžete podat elektronicky i poslat poštou nebo přinést na podatelnu Ministerstva životního prostředí na adrese Vršovická 65, Praha 10.