Odborná způsobilost v JPO podniku – ne jako zaměstnání

Hlavní informace o službě

Získání odborné způsobilosti pro výkon činností v oblasti požární ochrany podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“). Fyzická osoba, která je zařazena v jednotce sboru dobrovolných hasičů podniku jako velitel nebo strojník, ale tuto činnost v jednotce nevykonává jako svoje zaměstnání, může tyto činnosti vykonávat jen s příslušnou odbornou způsobilostí. Odbornou způsobilost získá úspěšným absolvováním kurzu k získání odborné způsobilosti.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste fyzická osoba zařazená v jednotce sboru dobrovolných hasičů podniku jako velitel, strojník, ale tuto činnost v jednotce nevykonáváte jako svoje zaměstnání. Ověřování odborné způsobilosti, vydávání a odnímání osvědčení o odborné způsobilosti provádí místně příslušný hasičský záchranný sbor kraje.

Výstup služby

Vydání osvědčení o odborné způsobilosti podle zákona o požární ochraně fyzické osobě pro výkon činností v jednotce sboru dobrovolných hasičů podniku pro funkci velitel nebo strojník.

Benefit služby

Po získání odborné způsobilosti podle § 72 zákona o požární ochraně můžete vykonávat činnosti v jednotce sboru dobrovolných hasičů podniku jako velitel nebo strojník.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Službu je potřeba řešit, v případě, že jste zařazen v jednotce sboru dobrovolných hasičů podniku jako velitel nebo strojník, ale službu v jednotce nevykonáváte jako svoje zaměstnání. Fyzická osoba absolvuje odbornou přípravu a musí úspěšně vykonat zkoušku před komisí, a to do 12 měsíců ode dne zařazení na funkci.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku přihlašuje příslušné členy jednotky (velitele, strojníky) do kurzů odborné způsobilosti dle Plánu odborné přípravy dobrovolných jednotek, který zpracovává místně příslušný hasičský záchranný sbor kraje na daný kalendářní rok.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku přihlašuje příslušné členy jednotky (velitele, strojníky) do příslušných kurzů.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo vnitra
Nad štolou 936/3
Holešovice
17000 Praha 7
Datová schránka: 6bnaawp
E-mail: public@mvcr.cz
Web: https://www.mvcr.cz/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Jednacím jazykem je jazyk český.

Poslední kontrola k 16.12.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Jak získat odbornou způsobilost? Složte zkoušku před ministerskou komisí

Kdo chce školit vedoucí zaměstnance, vést odbornou přípravu preventistů a požárních hlídek nebo provádět preventivní požární prohlídky, musí opět absolvovat zkoušku z odborné způsobilosti. Ta se skládá před komisí ministerstva vnitra.

Od roku 2012 provádí zkoušky a vydává osvědčení (včetně další agendy) Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany se sídlem Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek. 

Zkouška má dvě části:

  1. písemný test
  2. ústní přezkoušení v rozsahu Příloha č. 3 k vyhlášce č. 246/2001 Sb., o požární prevenci

Učební texty pro přípravu ke zkoušce z odborné způsobilosti

Přihlášku ke zkoušce lze zaslat e-mailem na adresu: podatelna@sospofm.cz. Zájemci o příslušnou kvalifikaci nemohou přihlášku vyřídit přes datovou schránku.

V případě nejasností se můžete obrátit přímo na pracovníky výukového centra, kde vám poskytnou potřebné informace a pomohou s problémy spojenými s uznáním či absolvováním příslušné zkoušky. E-mail: info@sospofm.cz

Obsah odborné přípravy k získání osvědčení o odborné způsobilosti osob podle § 11 zákona o požární ochraně tvoří:

  • právní předpisy a technické předpisy na úseku požární ochrany
  • požární bezpečnost staveb a technologií
  • posuzování činností s vysokým požárním nebezpečím
  • funkce a technické vlastnosti požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení
  • fyzikální a chemické procesy hoření, výbuchy, hašení a toxické účinky zplodin hoření.

Se souvisejícími dotazy se obracejte na ministerstvo vnitra nebo hasičský záchranný sbor.