Potvrzení o putovní výstavě k vícenásobnému přesunu živých exemplářů živočichů mimo Evropskou unii (vícenásobný přesun exemplářů CITES)

Hlavní informace o službě

Potvrzení o putovní výstavě umožnuje vícenásobné cestování přes vnější hranice Evropské unie do třetích zemí s živými exempláři živočichů dle Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) a souvisejícího práva EU v oblasti obchodování s ohroženými druhy, potvrzení jsou určena hlavně pro cirkusová zvířata, putovní zvěřince apod.

Potvrzení o putovní výstavě vám na základě žádosti může vydat Ministerstvo životního prostředí.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste fyzická osoba nebo právnická osoba, která hodlá pravidelně cestovat přes vnější hranice Evropské unie do třetích zemí se svými živými exempláři živočichů. 

Výstup služby

Potvrzení o putovní výstavě

Benefit služby

Jeden doklad potvrzení můžete při cestování s exempláři použít opakovaně a vícenásobně namísto standardních povolení k vývozu a dovozu, která jsou jednorázová. Platnost potvrzení je maximálně 3 roky od vydání. Můžete je použít také jako doklad o legálním původu exempláře a v rámci Evropské unie jako potvrzení o výjimce ze zákazů podle čl. 8 odst. 1 nařízení č. 338/97 pro výhradní účely komerčního veřejného vystavování exemplářů druhů z přílohy A k uvedenému nařízení.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Pokud hodláte pravidelně cestovat přes vnější hranice Evropské unie do třetích zemí se svými živými exempláři živočichů, např. pro účely vystupování cirkusu, vystavování zvířat v rámci putovního zvěřince apod., můžete si v předstihu místo jednorázového dovozního/vývozního povolení CITES na základě žádosti podané Ministerstvu životního zařídit potvrzení o putovní výstavě. Potvrzení o putovní výstavě využijete rovněž, pokud v rámci cestování v rámci Evropské unie hodláte komerčně vystavovat exempláře druhů z přílohy A k nařízení č. 338/97.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

K získání potvrzení o putovní výstavě musíte podat žádost.

Žádost o vydání potvrzení o putovní výstavě musí obsahovat:

• vyplněné formuláře Žádosti podle přílohy IIInařízení 792/2012 a Evidenční karty – viz Formuláře žádostí o doklady (příloha 2);

 doklad o původu exempláře (např. potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností u druhů z přílohy A k nařízení Rady (ES) č. 338/97 atd.);

• registrační list u povinně registrovaných exemplářů;

• doklad o zaplacení správního poplatku  - viz Informace o placení poplatků za žádosti CITES.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Vyplněnou žádost spolu se všemi přílohami odešlete buď:

  • datovou schránkou (ID datové schránky: 9gsaax4)
  • nebo emailem na podatelnu Ministerstva životního prostředí (email: posta@mzp.cz). Emailovou žádost musíte opatřit elektronickým podpisem.

Žádosti se vyřizují ve správním řízení, rozhodnutí se vydává do 30 dnů od zahájení řízení. (Řízení se zahajuje dnem přijetí žádosti.)

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Za přijetí žádosti o vydání potvrzení o putovní výstavě musíte zaplatit poplatek 1000, - Kč, pokud žádáte o vydání potvrzení pro 1 až 10 exemplářů CITES.

Pokud žádáte o vydání potvrzení o putovní výstavě pro více než 10 exemplářů CITES, musíte zaplatit poplatek 2000,- Kč.

Tyto poplatky jsou vybírány v souladu s položkou 61 bod 1 písm. f) a g) „Sazebníku“ k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Ministerstvo životního prostředí přijímá pouze žádosti doplněné potvrzením o zaplacení tohoto poplatku.

Potvrzení o úhradě poplatku můžete prokázat: 

  • kopií dokladu o provedení platby bankovním převodem
  • ústřižkem složenky dokládajícím zaplacení prostřednictvím pošty

Pro obě formy úhrady prosím použijte číslo účtu Ministerstva životního prostředí:

19-7628001/0710, variabilní symbol 631.

Při hrazení poplatku vyplňte prosím variabilní symbol 631 a na složence, nebo příkazu bance uveďte své jméno.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

K získání potvrzení o putovní výstavě musíte podat žádost.

Žádost o vydání potvrzení o putovní výstavě musí obsahovat:

• vyplněné formuláře Žádosti podle přílohy IIInařízení 792/2012 a Evidenční karty – viz Formuláře žádostí o doklady (příloha 2);

 doklad o původu exempláře (např. potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností u druhů z přílohy A k nařízení Rady (ES) č. 338/97 atd.);

• registrační list u povinně registrovaných exemplářů;

• doklad o zaplacení správního poplatku  - viz Informace o placení poplatků za žádosti CITES.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Žádosti o vydání potvrzení putovní výstavě (se všemi podklady) můžete předat osobně na podatelně Ministerstva životního prostředí, nebo zaslat poštou na adresu:

Ministerstvo životního prostředí

oddělení mezinárodních úmluv

Vršovická 65

100 10 Praha

Podatelna se nachází na stejné adrese.

Žádosti se vyřizují ve správním řízení, rozhodnutí se vydává do 30 dnů od zahájení řízení. (Řízení se zahajuje dnem přijetí žádosti.)

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Za přijetí žádosti o vydání potvrzení o putovní výstavě musíte zaplatit poplatek 1000, - Kč, pokud žádáte o vydání potvrzení pro 1 až 10 exemplářů CITES.

Pokud žádáte o vydání potvrzení o putovní výstavě pro více než 10 exemplářů CITES, musíte zaplatit poplatek 2000,- Kč.

Tyto poplatky jsou vybírány v souladu s položkou 61 bod 1 písm. f) a g) „Sazebníku“ k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Ministerstvo životního prostředí přijímá pouze žádosti doplněné potvrzením o zaplacení tohoto poplatku.

Potvrzení o úhradě poplatku můžete prokázat: 

  • kopií dokladu o provedení platby bankovním převodem
  • ústřižkem složenky dokládajícím zaplacení prostřednictvím pošty

Pro obě formy úhrady prosím použijte číslo účtu Ministerstva životního prostředí:

19-7628001/0710, variabilní symbol 631.

Při hrazení poplatku vyplňte prosím variabilní symbol 631 a na složence, nebo příkazu bance uveďte své jméno.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
Vršovice
10000 Praha 10
Datová schránka: 9gsaax4
E-mail: info@mzp.cz
Web: www.mzp.cz

Adresy

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
Vršovice
10000 Praha 10
Datová schránka: 9gsaax4
E-mail: info@mzp.cz
Web: www.mzp.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk, anglický jazyk.

Poslední kontrola k 02.06.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Vozíte zvířata na putovní výstavy za hranice EU? Potřebujete povolení 

Specifické povolení od ministerstva životního prostředí potřebují také ti, kteří pravidelně cestují za hranice Evropské unie s živými živočichy.  

Takzvané potvrzení o putovní výstavěumožnuje cestování přes do třetích zemí s živými exempláři živočichů (podle Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) 

Potvrzení jsou určena hlavně pro cirkusová zvířata, putovní výstavy rostlin a živočichů, putovní zvěřince apod. 

Potvrzení na základě žádosti opět vydává Ministerstvo životního prostředí. 

Doklad platí maximálně tři roky od vydání. Můžete jej stejně jako v případě “Potvrzení o soouboru vzorků (odkaz na BI)” použít také jako doklad o legálním původu exempláře nebo potvrzení o výjimce ze zákazů podle čl. 8 odst. 1 nařízení č. 338/97 pro výhradní účely komerčního veřejného vystavování (v rámci Evropské unie) 

Mnohé žádosti CITES včetně této jsou zpoplatněny. Ceník na stránkách MŽP 

  • vydání potvrzení o putovní výstavě na 1 až 10 exemplářů druhů živočichů nebo planě rostoucích rostlin – 1000 Kč 
  • vydání potvrzení o putovní výstavě na více než 10 exemplářů – 2 000 Kč 

Žádosti se vyřizují ve správním řízení, rozhodnutí se vydává do měsíce od zahájení řízení, proto je doporučujeme podat s dostatečným předstihem. 

Žádost můžete předat osobně na podatelně Ministerstva životního prostředí, zaslat poštou na adresu MŽP: Vršovická 65, Praha 10, případně podat elektronickou cestou (e-mailem s elektronickým podpisem nebo přes datovou schránku).