Potvrzení o souboru vzorků exemplářů ohrožených druhů

Hlavní informace o službě

Potvrzení o souboru vzorků jsou určena pro vícenásobné přesuny vzorků neživých exemplářů z ohrožených druhů rostlin a živočichů přes vnější hranice Evropské unie do třetích zemí a zase zpět do Evropské unie dle Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) a souvisejícího práva EU v oblasti obchodování s ohroženými druhy. Potvrzení, která nahrazují standardní povolení CITES, jsou určena hlavně pro účely vědy, výzkumu a vzdělávání a mohou se použít opakovaně s platností až 3 let od data jejich vydání.

Uvnitř Evropské unie potvrzení nahrazují také potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností podle čl. 8 odst. 1 nařízení Rady (ES) 338/97 pro výhradní účely veřejného vystavování exemplářů druhů z přílohy A k nařízení Rady (ES) č. 338/97.

Potvrzení o souboru vzorků vám na základě žádosti může vydat Ministerstvo životního prostředí.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste fyzická osoba nebo právnická osoba, která hodlá pravidelně dočasně vyvážet přes vnější hranice Evropské unie do třetích zemí vzorky neživých exemplářů z ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Výstup služby

Potvrzení o souboru vzorků

Benefit služby

Jeden doklad potvrzení můžete při přesunech exemplářů použít opakovaně a vícenásobně namísto standardních povolení k vývozu a dovozu, která jsou jednorázová. Platnost potvrzení je maximálně 3 roky od vydání. Můžete je použít také jako doklad o legálním původu exempláře a v rámci Evropské unie jako potvrzení o výjimce ze zákazů podle čl. 8 odst. 1 nařízení č. 338/97 pro výhradní účely komerčního veřejného vystavování exemplářů druhů z přílohy A k uvedenému nařízení.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Pokud hodláte pravidelně dočasně vyvážet přes vnější hranice Evropské unie do třetích zemí vzorky neživých exemplářů z ohrožených druhů rostlin a živočichů, např. pro účely vědy, výzkumu, vzdělávání apod., můžete si v předstihu místo jednorázového dovozního/vývozního povolení CITES na základě žádosti podané Ministerstvu životního zařídit potvrzení o souboru vzorků. 

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

K získání potvrzení o souboru vzorků musíte podat žádost.

Žádost o vydání potvrzení o souboru vzorků musí obsahovat:

• vyplněné formuláře Žádosti podle přílohy I k nařízení 792/2012 a Evidenční karty – viz Formuláře žádostí o doklady (příloha 2);

 doklad o původu exempláře (např. potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností u druhů z přílohy A k nařízení Rady (ES) č. 338/97 atd.).

Kde a jak službu řešit elektronicky

Vyplněnou žádost spolu se všemi přílohami odešlete buď:

  • datovou schránkou (ID datové schránky: 9gsaax4)
  • nebo emailem na podatelnu Ministerstva životního prostředí (email: posta@mzp.cz). Emailovou žádost musíte opatřit elektronickým podpisem.

Žádosti se vyřizují ve správním řízení, rozhodnutí se vydává do 30 dnů od zahájení řízení. (Řízení se zahajuje dnem přijetí žádosti.)

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

K získání potvrzení o souboru vzorků musíte podat žádost.

Žádost o vydání potvrzení o souboru vzorků musí obsahovat:

• vyplněné formuláře Žádosti podle přílohy I k nařízení 792/2012 a Evidenční karty – viz Formuláře žádostí o doklady (příloha 2);

 doklad o původu exempláře (např. potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností u druhů z přílohy A k nařízení Rady (ES) č. 338/97 atd.).

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Žádosti o vydání potvrzení o souboru vzorků (se všemi podklady) můžete předat osobně na podatelně Ministerstva životního prostředí, nebo zaslat poštou na adresu:

Ministerstvo životního prostředí

oddělení mezinárodních úmluv

Vršovická 65

100 10 Praha

Podatelna se nachází na stejné adrese.

Žádosti se vyřizují ve správním řízení, rozhodnutí se vydává do 30 dnů od zahájení řízení. (Řízení se zahajuje dnem přijetí žádosti.)

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
Vršovice
10000 Praha 10
Datová schránka: 9gsaax4
E-mail: info@mzp.cz
Web: www.mzp.cz

Adresy

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
Vršovice
10000 Praha 10
Datová schránka: 9gsaax4
E-mail: info@mzp.cz
Web: www.mzp.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk, anglický jazyk

Poslední kontrola k 20.06.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Jak převážet přes hranice neživé exempláře ohrožených druhů? 

Ten, kdo chce vyvážet vzorky neživých exemplářů ohrožených živočichů a rostlin do třetích zemí (mimo Evropskou unii), k tomu potřebuje potvrzení od státu. Týká se to například vědců, zástupců muzeí či univerzit. 

Podrobnější informace ke vzorkům zmíněných exemplářů najdete v paragrafu 3 zákona č. 100/2004 Sb. (odtavec 3 až 5).  

Potvrzení o souboru vzorků vám na vaši žádost vydá Ministerstvo životního prostředí ČR

Žádost o vydání potvrzení o souboru vzorků musí obsahovat: 

Potvrzení nahrazují standardní povolení CITES a jsou určena zejména pro účely vědeckého výzkumu a vzdělávání. Lze je využít opakovaně. Potvrzení platí maximálně tři roky od vydání. Můžete je použít také jako doklad o legálním původu exempláře. 

CITES je úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

Žádost se všemi podklady můžete předat osobně na podatelně Ministerstva životního prostředí, nebo zaslat poštou na adresu MŽP: Vršovická 65, Praha 10. Případně lze žádost podat elektronickou cestou (e-mailem s elektronickým podpisem nebo přes datovou schránku) 

Další podrobnosti vám sdělí přímo na ministerstvu životného prostředí, které žádosti zpracovává.