Povolení k přemístění exemplářů druhů volně žijících živočichů v rámci EU (potvrzení o přemístění)

Hlavní informace o službě

Pokud hodláte v rámci Evropské unie přemístit živý exemplář ohroženého druhu živočicha z přílohy A k nařízení Rady č. 338/97 v případech, kdy bylo pro tento exemplář již dříve stanoveno místo určení v příslušném dovozním povolení nebo jiném potvrzení, musíte k tomuto přemístění mít povolení.

Povolení k přemístění exemplářů vám na základě žádosti může vydat Ministerstvo životního prostředí.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste fyzická nebo právnická osoba, která hodlá v rámci Evropské unie přemístit exemplář ohroženého druhu živočicha z přílohy A k nařízení Rady č. 338/97, kde v souladu s čl. 9 tohoto nařízení bylo pro tento exemplář již dříve stanoveno místo určení v příslušném dovozním povolení nebo jiném potvrzení. Žádná povolení k přemístění se nevyžadují pro exempláře narozené a odchované v zajetí.

Výstup služby

Povolení k přemístění exemplářů

Benefit služby

Na základě povolení k přemístění je umožněn přesun exemplářů v rámci Evropské unie.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Pokud máte v plánu přemístit živý exemplář druhu živočicha z přílohy A k nařízení Rady (ES) č. 338/97 s předem stanoveným místem určení, je třeba si v předstihu zařídit povolení na základě žádosti podané Ministerstvu životního prostředí.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Žádost o povolení k přemístění musí obsahovat:

• vyplněné formuláře Žádosti a Evidenční karty – viz Formuláře žádostí o doklady (příloha 2 a 3);

• úředně ověřenou kopii povolení k podnikatelské činnosti související s držením nebo přesunem exempláře, pokud žadatel takovou činnost provozuje;

doklad o původu přemísťovaného exempláře (např. povolení k jeho dovozu z třetí země);

registrační list u povinně registrovaných exemplářů – v případě trvalého vývozu originál tohoto dokladu;

doklad o zaplacení správního poplatku  - viz Informace o placení poplatků za žádosti CITES.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Vyplněnou žádost spolu se všemi přílohami odešlete buď:

 • datovou schránkou (ID datové schránky: 9gsaax4)
 • nebo emailem na podatelnu Ministerstva životního prostředí (email: posta@mzp.cz). Emailovou žádost musíte opatřit elektronickým podpisem.

Žádosti se vyřizují ve správním řízení, rozhodnutí se vydává do 30 dnů od zahájení řízení. (Řízení se zahajuje dnem přijetí žádosti.)

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Za přijetí žádosti o vydání povolení k přemístění exemplářů musíte zaplatit poplatek 1000, - Kč. 

Tento poplatek je v souladu s položkou 61 bod 1 písm. d) „Sazebníku“ k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Ministerstvo životního prostředí přijímá pouze žádosti doplněné potvrzením o zaplacení tohoto poplatku.

Potvrzení o úhradě poplatku můžete prokázat: 

 • kopií dokladu o provedení platby bankovním převodem
 • ústřižkem složenky dokládajícím zaplacení prostřednictvím pošty

Pro obě formy úhrady prosím použijte číslo účtu Ministerstva životního prostředí:

19-7628001/0710, variabilní symbol 631.

Při hrazení poplatku vyplňte prosím variabilní symbol 631 a na složence, nebo příkazu bance uveďte své jméno.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Žádost o povolení k přemístění musí obsahovat:

• vyplněné formuláře Žádosti a Evidenční karty – viz Formuláře žádostí o doklady (příloha 2 a 3);

• úředně ověřenou kopii povolení k podnikatelské činnosti související s držením nebo přesunem exempláře, pokud žadatel takovou činnost provozuje;

doklad o původu přemísťovaného exempláře (např. povolení k jeho dovozu z třetí země);

registrační list u povinně registrovaných exemplářů – v případě trvalého vývozu originál tohoto dokladu;

doklad o zaplacení správního poplatku  - viz Informace o placení poplatků za žádosti CITES.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Žádosti o povolení k přemístění exemplářů (se všemi podklady) můžete předat osobně na podatelně Ministerstva životního prostředí, nebo zaslat poštou na adresu:

Ministerstvo životního prostředí

oddělení mezinárodních úmluv

Vršovická 65

100 10 Praha

Podatelna se nachází na stejné adrese.

Žádosti se vyřizují ve správním řízení, rozhodnutí se vydává do 30 dnů od zahájení řízení. (Řízení se zahajuje dnem přijetí žádosti.)

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Za přijetí žádosti o vydání povolení k přemístění exemplářů musíte zaplatit poplatek 1000, - Kč. 

Tento poplatek je v souladu s položkou 61 bod 1 písm. d) „Sazebníku“ k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Ministerstvo životního prostředí přijímá pouze žádosti doplněné potvrzením o zaplacení tohoto poplatku.

Potvrzení o úhradě poplatku můžete prokázat: 

 • kopií dokladu o provedení platby bankovním převodem
 • ústřižkem složenky dokládajícím zaplacení prostřednictvím pošty

Pro obě formy úhrady prosím použijte číslo účtu Ministerstva životního prostředí:

19-7628001/0710, variabilní symbol 631.

Při hrazení poplatku vyplňte prosím variabilní symbol 631 a na složence, nebo příkazu bance uveďte své jméno.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
Vršovice
10000 Praha 10
Datová schránka: 9gsaax4
E-mail: info@mzp.cz
Web: www.mzp.cz

Adresy

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
Vršovice
10000 Praha 10
Datová schránka: 9gsaax4
E-mail: info@mzp.cz
Web: www.mzp.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk, anglický jazyk.

Poslední kontrola k 08.05.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Požádejte o povolení k přemístění exemplářů v zemích sedmadvacítky 

Pokud je pro exemplář chráněného druhu „stanoveno místo určení v příslušném dovozním povolení nebo jiném dokladu“ (tj. máte v dovozním/vývozním povolení uvedeno, kam exemplář v rámci Evropské unie cestuje), potřebujete právě toto povolení k přemístění exemplářů, které upravuje nařízení Rady ES 338/97 

Žádné povolení k přemístění nevyžadují úřady u exemplářů narozených a odchovaných v zajetí. Vývoz, přesun chráněných živočichů či rostlin za její hranice upravují jiná pravidla. 

Co musí obsahovat žádost o povolení? 

 • vyplněné formuláře Žádosti a Evidenční karty – Formuláře žádostí o doklady (příloha 2 a 3) 
 • úředně ověřenou kopii povolení k podnikatelské činnosti související s držením nebo přesunem exempláře, pokud žadatel takovou činnost provozuje 
 • doklad o původu přemísťovanéhoexempláře (např. povolení k jeho dovozu z třetí země) 
 • registrační list u povinně registrovaných exemplářů 

Mnohé žádosti CITES včetně této jsou zpoplatněny. Ceník na stránkách MŽP 

 • přijetí žádosti o vydání povolení k přemístění exemplářů – 1000 Kč 

Poplatek, který zaplatíte MŽP na účet 19-7628001/0710, variabilní symbol 631, je v souladu s položkou 61 bod 2 písm. c) „Sazebníku“ k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 

Ministerstvo přijímá pouze žádosti doplněné o doklad o zaplacení tohoto poplatku (doklad o provedení platby bankovním předem či ústřižek složenky). Jinak je žádost neplatná. 

Žádost můžete podat osobně nebo elektronicky (podrobnosti) 

CITES je úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.