Hlavní informace o službě

Provádět trhací práce lze jen na základě povolení. Obvodní báňský úřad povoluje trhací práce

  • při hornické činnosti
  • činnosti prováděné hornickým způsobem a
  • při ostatních činnostech.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste organizací, která zamýšlí provádět trhací práce.

Výstup služby

Povolení trhacích prací

Benefit služby

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, jakož i obecné bezpečnosti. 

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

V případě zájmu provádět trhací práce, a to v dostatečném časovém předstihu. Lhůty pro vydání rozhodnutí se řídí správním řádem.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Pro elektronickou komunikaci s obvodními báňskými úřady je třeba mít naskenovanou příslušnou dokumentaci, které se připojuje k žádosti. Pro trhací práce velkého rozsahu musí být vypracován technický projekt odstřelu, pro trhací práce malého rozsahu a pro ostatní práce spojené s použitím výbušnin technologický postup.

Kde a jak službu řešit elektronicky

S obvodními báňskými úřady lze komunikovat prostřednictvím e-mailu, datové schránky a ve stanovených případech (včetně trhacích prací) také prostřednictvím formulářů veřejného portálu AIS SBS 

Kontakty na obvodní báňské úřady (včetně adres jejich sídel, telefonů, e-mailů, e-podatelen, datových schránek apod.) naleznete zde.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Za vydání povolení se platí správní poplatek ve výši 300,- Kč.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Pro vyřízení je třeba podat žádost v listinné podobě, k níž je třeba připojit dokumentaci v listinné podobě. Pro trhací práce velkého rozsahu musí být vypracován technický projekt odstřelu, pro trhací práce malého rozsahu a pro ostatní práce spojené s použitím výbušnin technologický postup.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Na obvodní báňské úřady se lze obracet podáními učiněnými poštou na adresu sídla příslušného obvodního báňského úřadu, nebo osobním podáním na podatelně či ústně do protokolu. Ve stanovených případech (včetně trhacích prací) lze komunikovat také prostřednictvím vytištěných formulářů z veřejného portálu AIS SBS.

Kontakty na obvodní báňské úřady (včetně adres jejich sídel, telefonů, e-mailů, e-podatelen, datových schránek apod.) naleznete zde.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Za vydání povolení se platí správní poplatek ve výši 300,- Kč.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Sankce

Za neoprávněné nakládání s výbušninami hrozí pokuta až do výše 5 milionů Kč.

Jednací jazyk

Český jazyk

Poslední kontrola k 31.05.2022

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Trhací práce povoluje státní báňská správa

Trhací práce s výbušninami mohou těžaři provádět jen s povolením obvodního báňského úřadu.

Definici trhacích prací najdete v paragrafu 23 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb. o výbušninách

Další informace najdete v zákoně č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

Lhůty pro vydání rozhodnutí se řídí správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.)

Obvodních báňských úřadů je v ČR osm:

Co vše řeší Český báňský úřad (ČBÚ)?

Orgány státní báňské správy provádějí dozor nad:

  • hornickou činností,
  • požární ochranou v podzemí,
  • dodržováním pracovních podmínek v hornických organizacích,
  • nakládáním s výbušninami,
  • nakládáním s těžebním odpadem,
  • zajišťováním bezpečného stavu podzemních objektů

Do působnosti ČBÚ patří stanovování dobývacích prostorů, vydávání povolení k hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a k nakládání s výbušninami (v civilním sektoru), ověřování odborné způsobilosti a vydávání přísl. osvědčení a průkazů, vedení evidencí z dobývacích prostor a vytěžených nerostů.

V případě nejasností se obraťte na Český báňský úřad, kde vám poskytnou další informace.