Povolení k prvnímu použití důlně bezpečné výbušniny v rizikových podmínkách

Switch to english

Hlavní informace o službě

Jednotlivé druhy výbušnin, které lze použít v rizikových podmínkách nebo v rizikovém prostředí (například v plynujících nebo uhelných dolech, popřípadě v uhelných lomech, při extrémních teplotních podmínkách, v prostředí s nebezpečím výbuchu plynu nebo prachu), musí být k prvnímu použití pro zmiňované účely povoleny Českým báňským úřadem.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste organizací, která zamýšlí poprvé použít v rizikových podmínkách nový druh výbušniny.

Výstup služby

Povolení k použití

Benefit služby

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, jakož i obecné bezpečnosti.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

V případě potřeby uvést do užívání v rizikových podmínkách (zejména hlubinné plynující doly) nový druh výbušniny.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Formuláře nejsou. K vyřízení je třeba podat naskenovanou žádost (pokud se posílá datovou schránkou), anebo učinit elektronickou verzi žádosti opatřenou elektronickým podpisem. 

K žádosti se připojí naskenovaný popis druhu výbušniny a také naskenovaný popis podmínek, ve kterých má být druh výbušniny poprvé použit. 

Kde a jak službu řešit elektronicky

S Českým báňským úřadem lze komunikovat prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky 

Kontakty na Český báňský úřad (včetně adresy sídla, telefonů, e-mailů, e-podatelny, datových schránek apod.) naleznete zde.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Formuláře nejsou. K vyřízení je třeba podat žádost v listinné podobě.

K žádosti se v listinné podobě připojí popis druhu výbušniny a také popis podmínek, ve kterých má být druh výbušniny poprvé použit. 

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Podání k Českému báňskému úřadu je možno činit poštou na jeho adresu, osobně na podatelně nebo ústně do protokolu v jeho sídle.

Kontakty na Český báňský úřad (včetně adresy sídla, telefonů, e-mailů, e-podatelny, datových schránek apod.) naleznete zde. 

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Sankce

Za používání nepovoleného druhu výbušniny hrozí pokuta až 2 miliony Kč.

Jednací jazyk

Český jazyk

Poslední kontrola k 27.05.2022

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Trhaviny, bleskovice a rozbušky použijete v rizikových podmínkách jen s povolením

Pokud používáte v dolech nebo lomech výbušniny potřebujete příslušná povolení.

Jednotlivé druhy výbušnin, které lze použít například v plynujících nebo uhelných dolech, popřípadě v uhelných lomech při extrémních teplotních i jiných podmínkách, musí být k prvnímu použití povoleny Českým báňským úřadem.

ČBÚ povoluje jednotlivé druhy výbušnin prvnímu použití v rizikových podmínkách a v rizikovém prostředí

Bližší podmínky pro použití výbušnin v rizikových podmínkách nebo v rizikovém prostředí, jejich vlastnosti a přezkušování vlastností těchto výbušnin stanoví Vyhláška 293 ze dne 28. srpna 2003

Co jsou důlně bezpečné výbušniny?

Trhaviny, bleskovice a rozbušky, které na základě přezkoušení vlastností splňují podmínky uvedené v příloze ke zmíněné vyhlášce.  Vyhláška definuje také „rizikové prostředí“ a „rizikové podmínky“.

O povolení tedy žádá každý, kdo se podle litery vyhlášky poprvé chystá použít v dolech (zejména hlubinných plynujících dolech) či lomech takovou výbušninu

Speciální formuláře neexistují. K vyřízení je třeba podat naskenovanou žádost (pokud se posílá datovou schránkou), elektronickou verzi žádosti opatřenou elektronickým podpisem, nebo osobně doručit listinnou žádost. 

Co vše řeší Český báňský úřad (ČBÚ)?

Orgány státní báňské správy provádějí dozor nad:

  • hornickou činností,
  • požární ochranou v podzemí,
  • dodržováním pracovních podmínek v hornických organizacích,
  • nakládáním s výbušninami,
  • nakládáním s těžebním odpadem,
  • zajišťováním bezpečného stavu podzemních objektů. 

Do působnosti ČBÚ patří stanovování dobývacích prostorů, vydávání povolení k hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a k nakládání s výbušninami (v civilním sektoru), ověřování odborné způsobilosti a vydávání přísl. osvědčení a průkazů, vedení evidencí z dobývacích prostor a vytěžených nerostů. Vyplývá to za zákona o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě.

V případě nejasností se obraťte na Český báňský úřad, kde vám poskytnou další informace.