Povolení k vývozu exemplářů (vývozní permit CITES)

Hlavní informace o službě

Pokud hodláte do třetí země (mimo EU) vyvézt exemplář dle Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) a souvisejícího práva EU, musíte mít k tomuto vývozu povolení. Náležitosti k intrakomunitárnímu obchodu (uvnitř EU) s exempláři CITES naleznete na stránkách Ministerstva životního prostředí k CITES

Vývozní povolení CITES vám na základě žádosti může vydat Ministerstvo životního prostředí.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste fyzická nebo právnická osoba, která hodlá mimo EU vyvézt exemplář CITES.

Výstup služby

Povolení k vývozu exemplářů CITES

Benefit služby

Na základě povolení CITES k vývozu je umožněn vývoz exemplářů CITES do třetích zemí (mimo Evropskou unii).

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Pokud máte v plánu vyvézt exempláře CITES do třetích zemí, je třeba si v předstihu zařídit povolení na základě žádosti podané Ministerstvu životního prostředí.
 

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

K získání vývozního povolení CITES musíte podat žádost, kterou lze vyplnit elektronicky prostřednictvím Registru CITES.

Žádost o vývozní povolení CITES musí obsahovat:

• vyplněné formuláře Žádosti a Evidenční karty – viz Formuláře žádostí o doklady (příloha 1 a 2), v systému Registru CITES se vyplní elektronicky a následně převedou do pdf;

• doklad o původu vyváženého exempláře (např. potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností u druhů z přílohy A – v případě trvalého vývozu originál tohoto dokladu);

• registrační list u povinně registrovaných exemplářů – v případě trvalého vývozu originál tohoto dokladu;

• doklad o zaplacení správního poplatku nebo žádost o osvobození od tohoto poplatku - viz Informace o placení poplatků za žádosti CITES.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Žádost vyplňte prostřednictvím Registru CITES a spolu se všemi přílohami ji odešlete buď:

  • datovou schránkou (ID datové schránky: 9gsaax4)
  • nebo emailem na podatelnu Ministerstva životního prostředí (email: posta@mzp.cz). Emailovou žádost musíte opatřit elektronickým podpisem.

Žádosti se vyřizují ve správním řízení, rozhodnutí se vydává do 30 dnů od zahájení řízení. (Řízení se zahajuje dnem přijetí žádosti.)

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Za přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu exemplářů musíte zaplatit poplatek 1000, - Kč. 

Tento poplatek je v souladu s položkou 61 bod 1 písm. d) „Sazebníku“ k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Ministerstvo životního prostředí přijímá pouze žádosti doplněné potvrzením o zaplacení tohoto poplatku.

Potvrzení o úhradě poplatku můžete prokázat: 

  • kopií dokladu o provedení platby bankovním převodem
  • ústřižkem složenky dokládajícím zaplacení prostřednictvím pošty

Pro obě formy úhrady prosím použijte číslo účtu Ministerstva životního prostředí:

19-7628001/0710, variabilní symbol 631.


Pokud o vývozní povolení žádáte opakovaně, přidělí vám oddělení CITES ministerstva k variabilnímu symbolu 631 vaše rozlišovací číslo.

Pokud o vývozní povolení nežádáte opakovaně, vyplňte prosím variabilní symbol 631 a na složence, nebo příkazu bance uveďte své jméno.

Poplatek nemusíte hradit, pokud písemně požádáte o osvobození od poplatku se zdůvodněním podle položky 61 „Sazebníku“.

Osvobození
1. Od poplatku podle bodu 1 písm. d) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu exempláře majícího osobní nebo rodinný charakter včetně loveckých trofejí ze zvířat ulovených osobně vývozcem.
2. Od poplatku podle bodu 1 písm. d) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu pro exempláře určené do záchranného chovu nebo pro vědecké nebo výchovné účely, pro exempláře určené k chovným nebo pěstebním účelům v rámci záchranného programu a pro exempláře pocházející z chovu nebo určené do chovu, popřípadě sbírek zoologických a botanických zahrad, pracovišť vysokých škol, Akademie věd České republiky a dalších vědeckých pracovišť evidovaných Ministerstvem životního prostředí.
3. Od poplatku podle bodu 1 písm. d) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu herbářového, muzeálního, sušeného či jinak konzervovaného exempláře a živých rostlin za účelem neobchodního zapůjčení, darování nebo výměny mezi vědci, vědeckými pracovišti evidovanými na seznamu vedeném Ministerstvem životního prostředí.

4.Od poplatku podle bodu 1 písm. d) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu živého exempláře, s nímž vlastník cestuje po dobu kratší než 3 měsíce a exemplář zůstává po dobu cesty v jeho vlastnictví.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

K získání vývozního povolení CITES musíte podat žádost, obsahující:

• vyplněné formuláře Žádosti a Evidenční karty – viz Formuláře žádostí o doklady (příloha 1 a 2);

• doklad o původu vyváženého exempláře (např. potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností u druhů z přílohy A – v případě trvalého vývozu originál tohoto dokladu);

• registrační list u povinně registrovaných exemplářů – v případě trvalého vývozu originál tohoto dokladu;

• doklad o zaplacení správního poplatku nebo žádost o osvobození od tohoto poplatku - viz Informace oplacení poplatků za žádosti CITES.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Žádosti o povolení CITES (se všemi podklady) můžete předat osobně na podatelně Ministerstva životního prostředí, nebo zaslat poštou na adresu:

Ministerstvo životního prostředí

oddělení mezinárodních úmluv

Vršovická 65

100 10 Praha

Podatelna se nachází na stejné adrese.

Žádosti se vyřizují ve správním řízení, rozhodnutí se vydává do 30 dnů od zahájení řízení. (Řízení se zahajuje dnem přijetí žádosti.)

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Za přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu exemplářů musíte zaplatit poplatek 1000, - Kč. 

Tento poplatek je v souladu s položkou 61 bod 1 písm. d) „Sazebníku“ k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Ministerstvo životního prostředí přijímá pouze žádosti doplněné potvrzením o zaplacení tohoto poplatku.

Potvrzení o úhradě poplatku můžete prokázat: 

  • kopií dokladu o provedení platby bankovním převodem
  • ústřižkem složenky dokládajícím zaplacení prostřednictvím pošty

Pro obě formy úhrady prosím použijte číslo účtu Ministerstva životního prostředí:

19-7628001/0710, variabilní symbol 631.


Pokud o vývozní povolení žádáte opakovaně, přidělí vám oddělení CITES ministerstva k variabilnímu symbolu 631 vaše rozlišovací číslo.

Pokud o vývozní povolení nežádáte opakovaně, vyplňte prosím variabilní symbol 631 a na složence, nebo příkazu bance uveďte své jméno.

Poplatek nemusíte hradit, pokud písemně požádáte o osvobození od poplatku se zdůvodněním podle položky 61 „Sazebníku“.

Osvobození
1. Od poplatku podle bodu 1 písm. d) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu exempláře majícího osobní nebo rodinný charakter včetně loveckých trofejí ze zvířat ulovených osobně vývozcem.
2. Od poplatku podle bodu 1 písm. d) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu pro exempláře určené do záchranného chovu nebo pro vědecké nebo výchovné účely, pro exempláře určené k chovným nebo pěstebním účelům v rámci záchranného programu a pro exempláře pocházející z chovu nebo určené do chovu, popřípadě sbírek zoologických a botanických zahrad, pracovišť vysokých škol, Akademie věd České republiky a dalších vědeckých pracovišť evidovaných Ministerstvem životního prostředí.
3. Od poplatku podle bodu 1 písm. d) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu herbářového, muzeálního, sušeného či jinak konzervovaného exempláře a živých rostlin za účelem neobchodního zapůjčení, darování nebo výměny mezi vědci, vědeckými pracovišti evidovanými na seznamu vedeném Ministerstvem životního prostředí.

4.Od poplatku podle bodu 1 písm. d) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu živého exempláře, s nímž vlastník cestuje po dobu kratší než 3 měsíce a exemplář zůstává po dobu cesty v jeho vlastnictví.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
Vršovice
10000 Praha 10
Datová schránka: 9gsaax4
E-mail: info@mzp.cz
Web: www.mzp.cz

Adresy

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
Vršovice
10000 Praha 10
Datová schránka: 9gsaax4
E-mail: info@mzp.cz
Web: www.mzp.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk, anglický jazyk.

Poslední kontrola k 30.03.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

K vývozu ohrožených rostlin a živočichů potřebujete povolení 

Ten, kdo chce vyvážet ohrožené živočichy a rostliny do třetích zemí (tedy za hranice Evropské unie) potřebuje k tomu povolení. 

Obchodovat s ohroženými druhy není umožněno každému a obchod (export) se řídí přísnými pravidly. Vývozní povolení vám na základě vaší žádosti může vydat ministerstvo životního prostředí.

K získání vývozního povolení musíte podat žádost. Můžete ji vyplnit elektronicky prostřednictvím registru CITES. Případně ji můžete předat osobně na podatelně Ministerstva životního prostředí, nebo zaslat poštou na adresu úřadu, který sídlí v Praze ve Vršovické ulici 65. Podatelna se nachází na stejné adrese. 

Žádost je až na výjimky zpoplatněna viz níže.  

Co musí obsahovat žádost o vývozní povolení CITES: 

  • vyplněné formuláře Žádosti a Evidenční karty – viz Formuláře žádostí o doklady 
  • doklad o původu vyváženého exempláře (např. potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností u druhů z přílohy A – v případě trvalého vývozu originál tohoto dokladu); 
  • registrační list u povinně registrovaných exemplářů – v případě trvalého vývozu originál tohoto dokladu; 
  • doklad o zaplacení správního poplatku nebo žádost o osvobození od tohoto poplatku 

Další podrobnosti vám případně sdělí na ministerstvu životného prostředí, které žádosti zpracovává.