Hlavní informace o službě

Předávání výbušnin pro civilní použití je možné jen na základě povolení. O vydání povolení rozhoduje Český báňský úřad na základě podané žádosti. Žadatelem může být pouze organizace, která bude příjemcem výbušniny.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste organizací ve smyslu předpisů horního práva, která bude příjemcem výbušnin.

Výstup služby

Povolení k předávání výbušnin pro civilní použití

Benefit služby

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, jakož i obecné bezpečnosti.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

V dostatečném časovém předstihu před zamýšleným předáváním výbušnin. Lhůty pro vydání rozhodnutí se řídí správním řádem.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Pro elektronickou komunikaci s Českým báňským úřadem je třeba mít naskenovanou příslušnou dokumentaci, které se připojuje k žádosti. 

Žadatel v žádosti kromě obecných náležitostí podle správního řádu uvede:

 • své číslo telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu,
 • identifikační údaje dodavatele výbušnin podle správního řádu a číslo jeho telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu,
 • identifikační údaje dopravce výbušnin podle správního řádu a číslo jeho telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu,
 • způsob předávání nebo nabývání výbušnin a trasu přepravy výbušnin,
 • předpokládané datum předávání nebo nabývání výbušnin,
 • požadovanou dobu platnosti povolení,
 • množství výbušnin, které mají být předmětem povolení,
 • úplný popis výbušniny, který sestává z UN čísla, klasifikačního kódu, obchodního názvu nebo pojmenování podle Přílohy A Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), názvu nebo obchodní firmy a sídla jejího výrobce a údaje o tom, zda je výbušnina opatřena označením CE, a
 • účel, místo použití a místo skladování výbušnin.

Kde a jak službu řešit elektronicky

S Českým báňským úřadem lze komunikovat prostřednictvím e-mailu, datové schránky a ve stanovených případech (včetně nabývání výbušnin) také prostřednictvím formulářů veřejného portálu AIS SBS 

Kontakty na Český báňský úřad (včetně adresy, telefonů, e-mailů, e-podatelny, datové schránky apod.) naleznete zde.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Za vydání povolení se platí správní poplatek ve výši 500,- Kč.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Pro osobní nebo poštovní komunikaci s Českým báňským úřadem je třeba mít příslušnou dokumentaci v listinné podobě, které se připojuje k žádosti. 

Žadatel v žádosti kromě obecných náležitostí podle správního řádu uvede:

 • své číslo telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu,
 • identifikační údaje dodavatele výbušnin podle správního řádu a číslo jeho telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu,
 • identifikační údaje dopravce výbušnin podle správního řádu a číslo jeho telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu,
 • způsob předávání nebo nabývání výbušnin a trasu přepravy výbušnin,
 • předpokládané datum předávání nebo nabývání výbušnin,
 • požadovanou dobu platnosti povolení,
 • množství výbušnin, které mají být předmětem povolení,
 • úplný popis výbušniny, který sestává z UN čísla, klasifikačního kódu, obchodního názvu nebo pojmenování podle Přílohy A Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), názvu nebo obchodní firmy a sídla jejího výrobce a údaje o tom, zda je výbušnina opatřena označením CE, a
 • účel, místo použití a místo skladování výbušnin.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Na Český báňský úřad se lze obracet podáními učiněnými poštou na adresu sídla Českého báňského úřadu, nebo osobním podáním na podatelně či ústně do protokolu. Ve stanovených případech (včetně nabývání výbušnin) lze využít vytištěných formulářů z veřejného portálu AIS SBS.

Kontakty na Český báňský úřad (včetně adresy, telefonů, e-mailů, e-podatelny, datové schránky apod.) naleznete zde.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Za vydání povolení se platí správní poplatek ve výši 500,- Kč.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Sankce

Za neoprávněné předávání výbušnin hrozí pokuta až do výše 5 milionů Kč.

Jednací jazyk

Český jazyk

Poslední kontrola k 02.06.2022

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Chcete dobývat nevyhrazené nerosty? Obraťte se na obvodní báňský úřad

Pouze těžaři, kteří chtějí využívat v dolech či lomech výbušniny a jsou tedy jejich příjemci, podávají žádost o povolení k předávání výbušnin pro civilní použití.

Podrobnosti najdete v zákoně 83/2013 Sb. o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití.

Do působnosti ČBÚ patří stanovování dobývacích prostorů, vydávání povolení k hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a k nakládání s výbušninami (v civilním sektoru), ověřování odborné způsobilosti a vydávání přísl. osvědčení a průkazů, vedení evidencí z dobývacích prostor a vytěžených nerostů.

Vyplývá to za zákona o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě.

Službu můžete řešit elektronicky či osobně

 • K žádosti přikládáte příslušnou dokumentaci, jejíž součástí jsou například způsob předávání nebo nabývání výbušnin a trasa přepravy výbušnin, předpokládané datum předávání výbušnin, množství výbušnin, které mají být předmětem povolení, úplný popis výbušniny (UN číslo, klasifikačního kódu, obchodního názvu nebo pojmenování podle Přílohy A Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), názvu nebo obchodní firmy a sídla jejího výrobce a údaje o tom, zda je výbušnina opatřena označením CE, a účel, místo použití a místo skladování výbušnin.
 • Žádost o povolení nabývání nebo předávání výbušnin

ČBÚ také povoluje jednotlivé druhy výbušnin k prvnímu použití v rizikových podmínkách a v rizikovém prostředí.

Bližší podmínky pro použití výbušnin v rizikových podmínkách nebo v rizikovém prostředí, jejich vlastnosti a přezkušování vlastností těchto výbušnin stanoví Vyhláška 293 ze dne 28. srpna 2003.

V případě nejasností se opět můžete obrátit na Český báňský úřad, kde vám rádi poskytnou další informace.