Hlavní informace o službě

Při dočasném (nad šest měsíců) zastavení provozu v dole nebo lomu je organizace povinna provést jejich zajištění tak, aby bylo možno dobývání ložiska obnovit. Zastavení provozu oznámí organizace obvodnímu báňskému úřadu.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste těžební organizací, která přerušila dočasně těžbu ložiska vyhrazeného nerostu, popř. zamýšlí dočasně přerušit dobývání takového ložiska.

Výstup služby

Rozhodnutí o povolení zajištění lomu nebo dolu

Benefit služby

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

V případě, kdy dochází k dočasnému přerušení těžební činnosti na ložisku vyhrazeného nerostu.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Pro elektronickou komunikaci s obvodními báňskými úřady je třeba mít příslušné dokumenty, jako jsou zejména:

 • plán zajištění,
 • doklad o vyřešení střetu zájmů,
 • mapa povrchové situace ve vhodném měřítku s vyznačením chráněného ložiskového území a dobývacího prostoru, zařízení a staveb na povrchu a území, kde se projeví nepříznivé vlivy,
 • mapa důlní situace dotčené části ložiska ve vhodném měřítku s vyznačením časového sledu a způsobu zajištění nebo likvidace,
 • plán sanace a rekultivace, 
 • charakteristické řezy dotčenou oblastí.

Kde a jak službu řešit elektronicky

S obvodními báňskými úřady lze komunikovat prostřednictvím e-mailu, datové schránky a ve stanovených případech také prostřednictvím formulářů veřejného portálu AIS SBS  (pro žádost o povolení zajištění lze využít formulář žádosti o povolení hornické činnosti).

Kontakty na obvodní báňské úřady (včetně adres jejich sídel, telefonů, e-mailů, e-podatelen, datových schránek apod.) naleznete zde.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Za vydání povolení se platí správní poplatek ve výši 1500,- Kč.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Pro vyřízení je třeba podat žádost v listinné podobě, k níž je třeba připojit dokumentaci, zejména: 

 • plán zajištění,
 • doklad o vyřešení střetu zájmů,
 • mapa povrchové situace ve vhodném měřítku s vyznačením chráněného ložiskového území a dobývacího prostoru, zařízení a staveb na povrchu a území, kde se projeví nepříznivé vlivy,
 • mapa důlní situace dotčené části ložiska ve vhodném měřítku s vyznačením časového sledu a způsobu zajištění nebo likvidace,
 • plán sanace a rekultivace, 
 • charakteristické řezy dotčenou oblastí.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Na obvodní báňské úřady se lze obracet podáními učiněnými poštou na adresu sídla příslušného obvodního báňského úřadu, nebo osobním podáním na podatelně či ústně do protokolu. Ve stanovených případech lze komunikovat také prostřednictvím vytištěných formulářů z veřejného portálu AIS SBS.  Pro žádost o povolení zajištění lze využít vytištěný formulář žádosti o povolení hornické činnosti.

Kontakty na obvodní báňské úřady (včetně adres jejich sídel, telefonů, e-mailů, e-podatelen, datových schránek apod.) naleznete zde.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Za vydání povolení se platí správní poplatek ve výši 1500,- Kč.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk

Poslední kontrola k 29.04.2022

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Při přerušení těžby musejí těžaři prostor „zajistit“

Pokud těžaři dočasně přerušují těžbu nevyhrazených nerostů, musejí lomy či doly „zajistit“. Cílem je především bezpečnost. Dočasným zastavením provozu/těžby se rozumí zastavení na déle než půl roku.

Zastavení provozu oznámí organizace příslušnému obvodnímu báňskému úřadu.

Jejich rozdělení přitom ne vždy odpovídá skutečnému územnímu členění České republiky. Těžaři z Vysočiny například mají svůj místně příslušný báňský úřad v Liberci (viz níže)

Seznam obvodních báňských úřadů v ČR

Těžaři musejí v takovém případě předložit OBÚ příslušné dokumenty včetně plánu zajištění a plánů sanace či rekultivace

I za toto povolení musíte zaplatit správní poplatek 1500 korun.

Co vše řeší Český báňský úřad (ČBÚ)?

Orgány státní báňské správy provádějí dozor nad:

 • hornickou činností,
 • požární ochranou v podzemí,
 • dodržováním pracovních podmínek v hornických organizacích,
 • nakládáním s výbušninami,
 • nakládáním s těžebním odpadem,
 • zajišťováním bezpečného stavu podzemních objektů. 

Do působnosti ČBÚ patří stanovování dobývacích prostorů, vydávání povolení k hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a k nakládání s výbušninami (v civilním sektoru), ověřování odborné způsobilosti a vydávání přísl. osvědčení a průkazů, vedení evidencí z dobývacích prostor a vytěžených nerostů.

Vyplývá to za zákona o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě.