Udělení odborné způsobilosti na základě složení zkoušky

Hlavní informace o službě

Získání odborné způsobilosti pro výkon činností v oblasti požární ochrany podle zákona
č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“).

číst dále

Týká se vás to, pokud

Potřebujete získat odbornou způsobilost v požární ochraně, protože máte za úkol zabezpečit plnění povinností podle § 16 odst. 1 a § 16a (příp. podle § 5 a 6) zákona o požární ochraně a uvedené mohou zabezpečovat pouze odborně způsobilé osoby, kterými jsou:

  • znalci a znalecké ústavy v základním oboru požární ochrany,
  • fyzické osoby, které jsou absolventy škol požární ochrany nebo absolventy vysokoškolského studia, jehož součástí je ověřovací program pro odbornou způsobilost na úseku požární ochrany schváleny Ministerstvem vnitra České republiky (dále jen „ministerstvo“),
  • fyzické osoby, které složily zkoušku odborné způsobilosti před komisí ustavenou ministerstvem.

Odborně způsobilá osoba zpracovává také posouzení požárního nebezpečí podle § 6a zákona o požární ochraně a rovněž zpracovává dokumentaci podle § 27 odst. 1 vyhlášky
č. 247/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

Výstup služby

Vydání osvědčení o odborné způsobilosti v oblasti požární ochrany.

Benefit služby

Po získání osvědčení o odborné způsobilosti můžete vykonávat činnosti osoby odborně způsobilé v oblasti požární ochrany.

Kdy službu řešit

zpět na obsah

Službu můžete začít řešit kdykoliv. Pro získání odborné způsobilosti je potřeba úspěšně vykonat zkoušku odborné způsobilosti před komisí.

Způsob vyřízení

Elektronicky

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Odborně způsobilou osobou se může stát fyzická osoba, která složila zkoušku odborné způsobilosti před komisí ustavenou ministerstvem. Je nezbytné podat přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti. Formulář přihlášky je dostupný na webu Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Odbornou způsobilost řeší Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany, se sídlem Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek.

Přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti lze zaslat e-mailem na adresu: podatelna@sospofm.cz.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ne

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Vydání osvědčení o odborné způsobilosti podléhá správnímu poplatku - dodáváte kolkovou známku/y v celkové hodnotě 1.000 Kč.

Kolkovou známku odevzdáte po úspěšně vykonané zkoušce odborné způsobilosti.

Osobně

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Odborně způsobilou osobou se může stát fyzická osoba, která složila zkoušku odborné způsobilosti před komisí ustavenou ministerstvem, v takovém případě:

  • podáváte přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti.

Formulář přihlášky je dostupný na webu Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Odbornou způsobilost řeší Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany, se sídlem Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek; poštovní schránka 56, Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek 12.

Přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti lze podat osobně nebo doručit poštou na uvedenou adresu školy.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Vydání osvědčení o odborné způsobilosti podléhá správnímu poplatku - dodáváte kolkovou známku/y v celkové hodnotě 1.000 Kč.

Kolkovou známku odevzdáte po úspěšně vykonané zkoušce odborné způsobilosti.

V případě, že je uchazeč ve zkoušce odborné způsobilosti hodnocen klasifikačním stupněm "neprospěl", může se podrobit opakované zkoušce.

Zkoušku lze konat nejvýše třikrát v kalendářním roce.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo vnitra
Nad štolou 936/3
Holešovice
17000 Praha 7

Datová schránka: 6bnaawp
E-mail: public@mvcr.cz
Web: https://www.mvcr.cz/

Doplňující informace ke službě

zpět na obsah

Jednací jazyk

Jednacím jazykem je jazyk český.

Datum kontroly

Poslední kontrola k 17.12.2020.

Pravidelné novinky e-mailem