Úhradové přiznání k úhradě z vydobytých nerostů

Hlavní informace o službě

Poplatník úhrady z vydobytých nerostů je povinen podat úhradové přiznání. Úhradové přiznání k úhradě z vydobytých nerostů se podává nejpozději do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, jímž začíná běh úhradového období. 

číst dále

Týká se vás to, pokud

Týká se těžební organizace, které dobývá vyhrazené nerosty. 

Vydobytými nerosty se pro účely úhrady z vydobytých nerostů rozumí:

  •  nerosty, pro které byl stanoven dobývací prostor a které byly v daném úhradovém období vydobyty na základě povolení hornické činnosti, 
  • vyhrazené nerosty získané v daném úhradovém období při provádění ložiskového průzkumu ve stanoveném průzkumném území, nebo 
  • vyhrazené nerosty získané nepovoleným dobýváním výhradního ložiska nebo neoprávněně prováděným ložiskovým průzkumem.

Výstup služby

Přiznání k úhradě

Benefit služby

Splnění povinnosti vůči veřejným rozpočtům.

Kdy službu řešit

zpět na obsah

V případě, kdy těžební organizace nakládá s vydobytými nerosty. 

Způsob vyřízení

Elektronicky

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Nezbytné je podat naskenované přiznání (v případě podání datovou schránkou), popř. jeho elektronickou verzi opatřenou elektronickým podpisem.

Formuláře v elektronické podobě jsou interaktivní.

Pro elektronické řešení služby je nutné mít elektronický podpis, e-mail, popř. datovou schránku.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Je nezbytné učinit podání u příslušného obvodního báňského úřadu; tento krok lze učinit také elektronicky (e-mail, datová zpráva, vyplnění interaktivního formuláře). 

Elektronické kontakty na podatelny obvodních báňských úřadů. 

Transakční portál

Formuláře k úhradám

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Osobně

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Učinit osobně podání na příslušný obvodní báňský úřad, popř. odeslat prostřednictvím pošty své podání. 

Formuláře v tištěné podobě poskytne na vyžádání obvodní báňský úřad.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Službu je možno řešit osobním podáním žádosti (podatelna, protokol) na příslušný obvodní báňský úřad, nebo adresovat poštovní zásilku na příslušný obvodní báňský úřad.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1

Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace ke službě

zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazky.

Datum kontroly

Poslední kontrola k 08.12.2020.

Pravidelné novinky e-mailem