Hlavní informace o službě

Poplatník úhrady z vydobytých nerostů je povinen podat úhradové přiznání. Úhradové přiznání k úhradě z vydobytých nerostů se podává nejpozději do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, jímž začíná běh úhradového období. 

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste těžební organizace, která dobývá vyhrazené nerosty.

Vydobytými nerosty se pro účely úhrady z vydobytých nerostů rozumí:

  • nerosty, pro které byl stanoven dobývací prostor a které byly v daném úhradovém období vydobyty na základě povolení hornické činnosti, 
  • vyhrazené nerosty získané v daném úhradovém období při provádění ložiskového průzkumu ve stanoveném průzkumném území, nebo 
  • vyhrazené nerosty získané nepovoleným dobýváním výhradního ložiska nebo neoprávněně prováděným ložiskovým průzkumem.

Výstup služby

Přiznání k úhradě

Benefit služby

Splnění povinnosti vůči veřejným rozpočtům.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

V případě, kdy těžební organizace nakládá s vydobytými nerosty.

Úhradové přiznání se podává vždy do 31. března kalendářního roku následujícícho po skončení úhradového období.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Nezbytné je podat naskenované přiznání (v případě podání datovou schránkou), popř. jeho elektronickou verzi opatřenou elektronickým podpisem.

Formuláře v elektronické podobě jsou interaktivní.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Je nezbytné učinit podání u příslušného obvodního báňského úřadu; tento krok lze učinit také elektronicky (e-mail, datová zpráva, vyplnění interaktivního formuláře). 

Elektronické kontakty na podatelny obvodních báňských úřadů. 

Transakční portál

ePodání

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Učinit osobně podání na příslušný obvodní báňský úřad, popř. odeslat prostřednictvím pošty své podání. 

Formuláře v tištěné podobě poskytne na vyžádání obvodní báňský úřad.

Formuláře v elektronické podobě jsou interaktivní.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Službu je možno řešit osobním podáním žádosti (podatelna, protokol) na příslušný obvodní báňský úřad, nebo adresovat poštovní zásilku na příslušný obvodní báňský úřad.

Kontakty na obvodní báňské úřady naleznete na stránkách Českého báňského úřadu.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazky.

Poslední kontrola k 08.12.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Těžaři platí státu „daň“ za vydobyté nerosty. Je to povinnost

Všichni těžaři platí státu za vydobyté nerosty. Jde vlastně o jakousi daň z těžby.

Povinnost platit úhradu z dobývacího prostoru a úhradu z vydobytých nerostů je dána zákonem č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon),“ informuje Státní báňská správa.

Ve smyslu § 2 odst. 3 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb. (daňový řád) mají „tato peněžitá plnění charakter daně“.

Podobně jako je vašim správcem daně místně příslušný finanční úřad, správcem zmíněných úhrad je obvodní báňský úřad, v jehož obvodu nerosty těžíte/dobýváte.

Podobnost s komunikací podnikatelů s finančním úřadem tím nekončí. Poplatník úhrady z vydobytých nerostů musí také podávat tzv. úhradové přiznání, a to jednou za rok. Podrobnosti si přečtěte v pokynech k vyplnění přiznání (viz níže). Jednou za čtvrtletí se platí zálohy. Příslušné formuláře najdete na stránkách Státní báňské správy

Pokud své povinnosti nesplníte, hrozí vám sankce podle daňového řádu, tj. stejné jako například u neodevzdání přiznání a nezaplacení daně z příjmů.

Sazby úhrad se výrazně liší podle typu těžených či dobývaných nerostů a surovin. Zcela jiné jsou u uhlí na jedné, či zlata a drahých kovů na druhé straně. Tabulka sazeb daná nařízením vlády.

V případě nejasností se obraťte přímo na Český báňský úřad, kde vám poskytnou další informace.

Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz