Získání odborné způsobilosti v požární ochraně – absolvent

Hlavní informace o službě

Získání odborné způsobilosti pro výkon činností v oblasti požární ochrany podle zákona
č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“).

číst dále

Týká se vás to, pokud

Potřebujete získat odbornou způsobilost v požární ochraně, protože máte za úkol zabezpečit plnění povinností podle § 16 odst. 1 a § 16a (příp. podle § 5 a 6) zákona o požární ochraně a uvedené mohou zabezpečovat pouze odborně způsobilé osoby, kterými jsou:

  • znalci a znalecké ústavy v základním oboru požární ochrany,
  • fyzické osoby, které jsou absolventy škol požární ochrany nebo absolventy vysokoškolského studia, jehož součástí je ověřovací program pro odbornou způsobilost na úseku požární ochrany schváleny Ministerstvem vnitra České republiky (dále jen „ministerstvo“),
  • fyzické osoby, které složily zkoušku odborné způsobilosti před komisí ustavenou ministerstvem.

Odborně způsobilá osoba zpracovává také posouzení požárního nebezpečí podle § 6a zákona o požární ochraně a rovněž zpracovává dokumentaci podle § 27 odst. 1 vyhlášky
č. 247/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

Výstup služby

Vydání osvědčení o odborné způsobilosti v oblasti požární ochrany.

Benefit služby

Získáním odborné způsobilosti můžete vykonávat činnosti odborně způsobilé osoby v oblasti požární ochrany.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Službu můžete začít řešit kdykoliv. Pro získání odborné způsobilosti je potřeba podat žádost o vydání osvědčení.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Odborně způsobilou osobou se stává fyzická osoba, která je absolventem školy požární ochrany nebo absolventem vysokoškolského studia, jehož součástí je ověřovací program pro odbornou způsobilost na úseku požární ochrany schválený ministerstvem, v takovém případě:

  • podáváte žádost o vydání osvědčení, kterou doplníte prokazatelným dokladem
    o ukončení studia (úředně ověřená kopie).

Formulář žádosti o vydání osvědčení je dostupný na webu Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Odbornou způsobilost řeší Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany, se sídlem Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek.

Přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti lze zaslat e-mailem na adresu: podatelna@sospofm.cz.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ne

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Vydání osvědčení o odborné způsobilosti podléhá správnímu poplatku - dodáváte kolkovou známku/y v celkové hodnotě 1.000 Kč, kterou zasíláte spolu s ostatními doklady.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Odborně způsobilou osobou se stává fyzická osoba, která je absolventem školy požární ochrany nebo absolventem vysokoškolského studia, jehož součástí je ověřovací program pro odbornou způsobilost na úseku požární ochrany schválený ministerstvem, v takovém případě:

  • podáváte žádost o vydání osvědčení, kterou doplníte prokazatelným dokladem
    o ukončení studia (úředně ověřená kopie).

Formulář žádosti o vydání osvědčení je dostupný na webu Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Odbornou způsobilost fyzické osoby, která je absolventem školy požární ochrany nebo absolventem vysokoškolského studia s ověřovacím programem pro odbornou způsobilost na úseku požární ochrany, řeší Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany, se sídlem:

Poštovní schránka 56
Pionýrů 2069
738 01 Frýdek-Místek 12

Žádost o vydání osvědčení a požadovaný doklad o ukončení studia lze podat osobně nebo doručit poštou na uvedenou adresu školy.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Vydání osvědčení o odborné způsobilosti podléhá správnímu poplatku - dodáváte kolkovou známku/y v celkové hodnotě 1.000 Kč, kterou zasíláte spolu s ostatními doklady.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo vnitra
Nad štolou 936/3
Holešovice
17000 Praha 7
Datová schránka: 6bnaawp
E-mail: public@mvcr.cz
Web: https://www.mvcr.cz/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Jednacím jazykem je jazyk český.

Poslední kontrola k 17.12.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Složili jste zkoušku odborné způsobilosti. Jako absolvent dostanete osvědčení

Od roku 2012 provádí zkoušky a vydává osvědčení (včetně další agendy) Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany se sídlem Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek. 

Zkouška má dvě části:
1. písemný test
2. ústní přezkoušení v rozsahu Příloha č. 3 k vyhlášce č. 246/2001 Sb., o požární prevenci

Učební texty pro přípravu ke zkoušce z odborné způsobilosti

V případě nejasností se můžete obrátit přímo na pracovníky výukového centra, kde vám poskytnou potřebné informace a pomohou s problémy spojenými s vydáním osvědčení. E-mail:  info@sospofm.cz

Pokud jste absolventem školy požární ochrany nebo vysokoškolského studia ukončeného zmíněnou zkouškou pro odbornou způsobilost, získáte od HZS ČR potřebné osvědčení

Žádost o jeho vydání lze zaslat e-mailem na adresu: podatelna@sospofm.cz. Žádost doplníte prokazatelným dokladem o ukončení studia (úředně ověřená kopie).

Vydání osvědčení není zadarmo dodáváte kolkovou známku/y v celkové hodnotě 1 000 korun, kterou posíláte spolu s ostatními doklady. Se souvisejícími dotazy se obracejte na ministerstvo vnitra nebo hasičský záchranný sbor.