Vyplacení dlužných mzdových nároků Úřadem práce České republiky

Hlavní informace o službě

Jako zaměstnanec zaměstnavatele, který je v platební neschopnosti, můžete požádat kteroukoliv krajskou pobočku Úřadu práce České republiky nebo kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce o uspokojení splatných mzdových nároků (tj. mzda, plat, její náhrady, odstupné nebo odměna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr), které vám nebyly zaměstnavatelem vyplaceny v řádném výplatním termínu.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jako zaměstnanec máte nárok na uspokojení mzdových nároků příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 118/2000 Sb.“), v případě, že:

 • Na zaměstnavatele bylo insolvenčním soudem vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení nebo byl na něho podán insolvenční návrh,
 • Zaměstnanec má vůči zaměstnavateli dlužné mzdové nároky, které mu vznikly v rozhodném období, tzn. v měsíci, ve kterém bylo vyhlášeno moratorium nebo byl podán insolvenční návrh, jakož i ve 3 kalendářních měsících předcházející tomuto měsíci a 3 kalendářních měsících, následující po tomto měsíci,
 • Zaměstnanec uplatnil mzdové nároky v zákonné lhůtě, tj. nejpozději do 5 měsíců a 15 kalendářních dnů ode dne zveřejnění informací o zaměstnavateli a lhůtě, ve které mohou jeho zaměstnanci uplatnit své splatné mzdové nároky u úřadu práce. Jestliže v této lhůtě zaniklo moratorium vyhlášené před zahájením insolvenčního řízení, nebo soud rozhodl o insolvenčním návrhu jinak, než vydáním rozhodnutí o úpadku, lze mzdové nároky uplatnit nejpozději v den zániku moratoria nebo v den právní moci soudního rozhodnutí,
 • Zaměstnanec splňuje další podmínky zákona č. 118/2000 Sb. pro přiznání mzdových nároků.

Výstup služby

Uspokojení (vyplacení) dlužných mzdových nároků

Benefit služby

Při splnění podmínek zákona č. 118/2000 Sb. mohou být zaměstnanci vyplaceny splatné mzdové nároky, které mu nebyly vyplaceny zaměstnavatelem v řádném výplatním termínu, nejvýše v rozsahu odpovídajícím splatným mzdovým nárokům za 3 kalendářní měsíce rozhodného období.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Službu můžete řešit, pokud je zaměstnavatel v platební neschopnosti a běží lhůta pro uplatnění mzdových nároků.

Zaměstnanec začne řešit službu Uspokojování mzdových nároků podáním žádosti o uspokojení mzdových nároků. Žádost může podat následující den poté, co bylo na zaměstnavatele vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení nebo po dni, kdy byl na něho podán insolvenční návrh.

Mzdové nároky lze uplatnit nejpozději do 5 měsíců a 15 kalendářních dnů následujících po dni vyhlášení moratoria či zahájení insolvenčního řízení na Jednotném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí.

V případě, že v této lhůtě zaniklo moratorium vyhlášené před zahájením insolvenčního řízení nebo soud rozhodl o insolvenčním návrhu jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, lze mzdové nároky uplatnit v den zániku moratoria nebo v den právní moci soudního rozhodnutí.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Žádost o uspokojení mzdových nároků, doklady prokazující existenci a dobu trvání pracovněprávního vztahu, doklady prokazující výši nevyplacených mzdových nároků.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Žádost můžete podat na internetových stránkách Jednotného portálu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Při elektronickém podání prostřednictvím internetových stránek je nutná datová schránka nebo kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis.

Formulář a jednotlivé přílohy můžete na internetových stánkách úřadu práce vyplnit samostatně – zvlášť on-line formulář a zvlášť formulářové přílohy a každé odeslat samostatně. Nebo je můžete vyplnit jako on-line formulář s přílohami, kdy postupně vyplníte formulář a potřebné přílohy a všechny budou odeslané elektronicky jako jedno podání.

O žádosti o uspokojení mzdových nároků rozhoduje místně příslušná krajská pobočka Úřadu práce. 

Všechny formuláře je také možné odeslat na Úřad práce České republiky pomocí systému datových schránek - ID schránek pro jednotlivé úřady naleznete na tomto seznamu.

Transakční portál

ePodání

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Potřebujete vyplnit formulář Žádost o uspokojení mzdových nároků spolu s přílohami. Vzor níže zmíněného doplňujícího dokumentu (přílohy) je dostupný pod výše zmíněným odkazem na formulář.

K žádosti prosím doložte např.:

 • Doložení mzdových nároků zaměstnance
 • pracovní smlouvu
 • mzdový výměr
 • výplatní lístky za mzdové nároky, které uplatňuje v žádosti
 • rozvázání pracovního poměru
 • potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)
 • potvrzení zaměstnavatele nebo mzdové účetní o nevyplacených mzdách

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Žádost můžete podat u kterékoliv krajské pobočky Úřadu práce nebo jejím kontaktním pracovišti. 

Kontakty na jednotlivá kontaktní pracoviště naleznete na internetových stránkách Úřadu práce ČR v sekci Krajské pobočky.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 376/1
Nové Město
12800 Praha 2
Datová schránka: sc9aavg
E-mail: posta@mpsv.cz
Web: https://www.mpsv.cz/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk

Poslední kontrola k 07.10.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Zaměstnavatel v insolvenci neplatí? Mzdu uhradí ÚP ČR

Lidé, kterým jejich zaměstnavatel nemůže vyplácet mzdu kvůli platební neschopnosti (insolvence, moratorium před insolvenčním řízením apod.), mohou požádat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce o plat, mzdu, její náhrady či odstupné.

Zájmy zaměstnance má v tomto ohledu bránit Zákon č. 118/2000 Sb. o ochraně při platební neschopnosti zaměstnavatele

Podle paragrafu 2 zákona existují určité výjimky, například pokud je zaměstnanec zároveň členem statutárního orgánu a vlastní určité procento majetku firmy

Úřad práce vám nicméně nemůže vyplatit mzdu či náhrady za období delší než tři měsíce. Službu lze řešit až v momentě, kdy se firma do platební neschopnosti dostane (nikoli dřív).

Požádat o peníze přitom můžete maximálně do 5 měsíců a 15 dnů po zahájení insolvenčního řízení (pokud nebyl vyhlášen bankrot) či po vyhlášení moratoria. Podrobnosti najdete vzákoně č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

Žadatel by měl k žádosti doložit:

 • pracovní smlouvu
 • mzdový výměr
 • výplatní lístky za mzdové nárok
 • (případné) rozvázání pracovního poměru
 • potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)
 • potvrzení zaměstnavatele nebo mzdové účetní o nevyplacených mzdách (firma je povinna jej vystavit).

Všechny formuláře je možné odeslat na Úřad práce ČR pomocí systému datových schránek

Další informace vám poskytne přímo Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je orgánem veřejné moci zodpovědným za tuto službu