Změna data přiznání důchodu nebo jeho výplaty – příslušníci ozbrojených sil Ministerstva obrany

Hlavní informace o službě

Uplatněním písemné žádosti adresované odboru sociálního zabezpečení Ministerstva obrany (dále jen „odbor sociálního zabezpečení MO“), který rozhodl o žádosti o přiznání důchodu, je možné požádat o změnu původního data přiznání důchodu nebo jeho výplaty, které je pro vás z jakéhokoli důvodu nevyhovující.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste osobou, které byl odborem sociálního zabezpečení MO přiznán kterýkoli druh důchodu, a přehodnotil jste výhodnost data, od něhož vám byl důchod přiznán, zároveň neuplynulo 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přiznání důchodu.

Nepraktické je žádat o změnu data přiznání důchodu nebo jeho výplaty u jakéhokoli pozůstalostního důchodu, který se vypočítává podle právních předpisů a skutečností existujících ke dni úmrtí zemřelého.

Výstup služby

Rozhodnutí o přiznání důchodu.

Benefit služby

Po obdržení rozhodnutí odboru sociálního zabezpečení MO o přiznání důchodu můžete na základě údajů uvedených v rozhodnutí či k němu přiloženém osobním listě důchodového pojištění přehodnotit výhodnost data, od něhož vám byl důchod přiznán. Uplatníte-li písemnou žádost o změnu data přiznání důchodu nebo jeho výplaty, bude důchod nebo jeho výplata přiznána od nově požadovaného, tj. podle vás výhodnějšího, data.

Osoba požádala o přiznání řádného starobního důchodu od 1. 5. 2020. Podle osobního listu důchodového pojištění přiloženého k rozhodnutí o přiznání důchodu zjistila, že měla k tomuto dni započteno 41 roků 360 dnů pojištění. Protože i po 30. 4. 2020 vykonávala výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění, požádala o změnu data přiznání od 6. 5. 2020, čímž došlo k započtení 42 roků pojištění a tím ke zvýšení jejího důchodu (konkrétně ke zvýšení procentní výměry důchodu o 1,5 % výpočtového základu).

Žádosti o změnu data přiznání důchodu nebo jeho výplaty nelze vyhovět, pokud byste požadoval posunout datum přiznání tzv. předčasného starobního důchodu do doby před podáním žádosti o tento důchod, neboť pro přiznání předčasného starobního důchodu platí, že ho lze přiznat nejdříve ode dne uplatnění žádosti o důchod.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Písemnou žádost o změnu data přiznání důchodu nebo jeho výplaty musíte uplatnit do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí odboru sociálního zabezpečení MO o přiznání důchodu.

Tuto žádost můžete podat nejvýše dvakrát v případě přiznání téhož důchodu.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Pro čerpání této služby musíte sepsat písemnou žádost s jasnou specifikací toho, oč žádáte, a současným uvedením rodného čísla.

Kde a jak službu řešit elektronicky

1. krok

Žádost o změnu data přiznání důchodu nebo jeho výplaty, která nemá předepsaný formát, můžete zaslat:

2. krok

Odbor sociálního zabezpečení MO posoudí splnění zákonných podmínek pro změnu data přiznání důchod nebo jeho výplaty. Pokud podmínky splníte, odbor sociálního zabezpečení MO vydá nové písemné rozhodnutí, kterým přizná důchod nebo jeho výplatu od nově požadovaného data, a současně s tím zruší původní rozhodnutí. V případě nesplnění zákonných podmínek obdržíte písemné rozhodnutí o zamítnutí žádosti o změnu data přiznání důchod nebo jeho výplaty, v němž budou uvedeny důvody zamítnutí žádosti.

3. krok

Pokud došlo ke změně data přiznání důchodu nebo jeho výplaty, odbor sociálního zabezpečení MO důchod vyplatí/začne vyplácet od nového data způsobem, který jste si sám zvolil.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Pro využití této služby musíte sepsat písemnou žádost s jasnou specifikací toho, oč žádáte, a se současným uvedením rodného čísla. Zároveň musíte žádost opatřit vlastnoručním podpisem.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

1. krok

Žádost o změnu data přiznání důchodu nebo jeho výplaty, která nemá předepsaný formát, můžete uplatnit:

  • osobně u odboru sociálního zabezpečení MO,
  • poštou zasláním přímo na adresu odboru sociálního zabezpečení MO.

Ministerstvo obrany, sociální odbor

Molákova 576/11

186 00 Praha 8, Karlín

2. krok

Odbor sociálního zabezpečení posoudí MO splnění zákonných podmínek pro změnu data přiznání důchodu nebo jeho výplaty. V případě jejich splnění vydá odbor sociálního zabezpečení MO nové písemné rozhodnutí, kterým přizná důchod nebo jeho výplatu od nově požadovaného data, a současně s tím zruší původní rozhodnutí. V případě nesplnění zákonných podmínek obdržíte písemné rozhodnutí o zamítnutí žádosti o změnu data přiznání důchodu nebo jeho výplaty, v němž budou uvedeny důvody zamítnutí Odbor sociálního zabezpečení posoudí MO případně rozhodne o vzniku přeplatku na důchodu.

Kontakty naleznete na internetových stránkách Ministerstva obrany Odbor sociálního zabezpečení | Ministerstvo obrany (army.cz).

3. krok

Pokud bylo datum přiznání důchodu nebo jeho výplaty změněno, odbor sociálního zabezpečení MO důchod vyplatí/začne vyplácet od nového data způsobem, který jste si sám zvolil.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 376/1
Nové Město
12800 Praha 2
Datová schránka: sc9aavg
E-mail: posta@mpsv.cz
Web: https://www.mpsv.cz/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Veškerá písemná podání se orgánu sociálního zabezpečení předkládají v češtině. Písemná podání v jiných jazycích musí být opatřena úředním překladem do češtiny (náklady na překlad nese žadatel). Toto neplatí, jde-li o dokumenty vyhotovené v úředním jazyce členského státu Evropské unie, případně v úředním jazyce státu, se kterým Česká republika uzavřela bilaterální smlouvu o sociálním zabezpečení s ustanovením o jednacím jazyku (náklady na případný překlad do češtiny nese odbor sociálního zabezpečení MO).

Poslední kontrola k 25.02.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Nevyhovuje vám datum výplaty důchodu? Můžete ho změnit

Pokud vám jako bývalým příslušníkům ozbrojených sil ČSSR nebo ČR nevyhovuje datum výplaty důchodu, můžete se obrátit na Odbor sociálního zabezpečení Ministerstva obrany se žádostí o změnu termínu.

Vše o provádění sociálního zabezpečení včetně vyplácení důchodů najdete v zákoně č. 582/1991 Sb.

Další informace o změně data přiznání důchodu nebo jeho výplaty (Česká správa sociálního zabezpečení)

Písemnou žádost o změnu data přiznání důchodu nebo jeho výplaty musíte uplatnit do 30 dnů ode dne, kdy vám odbor sociálního zabezpečení MO důchod přizná. U jednoho důchodu můžete o změnu termínu výplaty žádat maximálně dvakrát.

Orgánem veřejné moci odpovědným za službu je Ministerstvo práce a sociálních věcí, na které se můžete obrátit s případnými dotazy, stejně jako na ČSSZ nebo přímo na zmíněný odbor sociálního zabezpečení MO ČR.