Změna způsobu výplaty důchodu Ministerstvem obrany

Hlavní informace o službě

Uplatněním písemné žádosti můžete požádat o změnu dosavadního způsobu výplaty důchodu, jste-li osoba, ketré je proplácen jakýkoli druh důchodu MO. K vyřízení této žádosti je příslušný odbor sociálního zabezpečení Ministerstva obrany (dále jen „odbor sociálního zabezpečení MO“), který je plátcem vašeho důchodu.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste osobou, které je odborem sociálního zabezpečení MO vyplácen kterýkoli druh důchodu, a zároveň vám z jakéhokoli důvodu nevyhovuje dosavadní způsob výplaty důchodu a chcete ho změnit.

Nezdržujete-li se obvykle na území České republiky, neboť pobýváte v cizině v kalendářním roce po dobu alespoň 270 dnů, a důchod je vám vyplácen na základě zasílání tzv. „Potvrzení o žití“, můžete uplatnit písemnou žádost o zařízení výplaty důchodu na účet v zahraničí nebo na účet v České republice, a to prostřednictvím předepsaného tiskopisu. Požádat můžete o výplatu důchodu na váš osobní účet v České republice nebo na účet manžela/manželky v České republice prostřednictvím formuláře „Žádost o poukazování dávek důchodového pojištění – výsluhových náležitostí na sporožirový, postžirový nebo jiný účet vedený u peněžního ústavu v ČR“ (k dispozici na internetových stránkách Ministerstva obrany Žádosti a upozornění | Ministerstvo obrany (army.cz).

Výstup služby

Výplata důchodu nově požadovaným způsobem..

Benefit služby

Po přiznání důchodu rozhodnutím odboru sociálního zabezpečení MO se vám začne důchod vyplácet způsobem, který jste si zvolil v průběhu řízení ve věci žádosti o přiznání důchodu. Pokud vám kdykoli poté přestane tento způsob výplaty důchodu vyhovovat, můžete uplatněním neodůvodněné písemné žádosti požádat plátce důchodu o změnu způsobu výplaty.

Osobě byl rozhodnutím odboru sociálního zabezpečení MO ze dne 5. 6. 2020 přiznán invalidní důchod ode dne 20. 5. 2020. V důsledku toho začal být důchod vyplácen v hotovosti prostřednictvím pošty, neboť o to osoba požádala při uplatnění žádosti o přiznání důchodu. Dne 18. 9. 2020 osoba uzavřela manželství a následně dne 25. 9. 2020 požádala o zařízení výplaty důchod na účet manžela. Odbor sociálního zabezpečení MO začne důchod na účet manžela vyplácet zpravidla od druhého, nejpozději však od třetího, výplatního měsíce po datu doručení žádosti do té doby, dokud osoba neuplatní další žádost o změnu způsobu výplaty důchodu.

Žádosti o změnu způsobu výplaty nemůže Generální ředitelství Vězeňské služby vyhovět, pokud požádáte o zařízení výplaty svého důchodu na jiný účet než na účet, jehož jste majitelem, nebo účet manžela či manželky. Na účet jiné osoby, tj. např. potomka, rodiče, sourozence, druha či registrovaného partnera tedy výplatu vašeho důchodu nelze poukazovat. Výjimkou je situace, kdy je důchod oprávněného vyplácen jinému příjemci, tj. zákonnému zástupci, opatrovníkovi, zvláštnímu příjemci, či členovi domácnosti, který oprávněného zastupuje podle občanského zákoníku. V těchto případech s výjimkou zvláštního příjemce je možné důchod oprávněného vyplácet jak na účet tohoto jiného příjemce, tak na účet, jehož majitelem je oprávněný. V případě zvláštního příjemce je možné důchod oprávněného vyplácet jen na účet či k rukám zvláštního příjemce.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Písemnou žádost o změnu způsobu výplaty důchodu můžete uplatnit kdykoli, kdy je vám vyplácen kterýkoli druh důchodu způsobem, který vám nevyhovuje.

Počet vámi uplatněných žádostí o změnu způsobu výplaty důchodu v průběhu pobírání důchodu není nijak limitován.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Pro využití této služby musíte vždy uplatnit písemnou žádost (žádost zaslaná datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem plně nahrazuje listinnou žádost).

Pro žádosti o změnu způsobu výplaty důchodu existují předepsané formuláře, na nichž je nutné žádost uplatnit.

Jedinou výjimku představuje žádost o změnu výplaty důchodu z účtu na výplatu v hotovosti, kterou můžete uplatnit pouze ve formě pouhého vlastnoručně podepsaného dopisu, v němž uvedete svůj požadavek a sdělíte své rodné číslo a přesnou adresu, na kterou chcete důchod poukazovat.

Chcete-li nově vyplácet důchod na účet nebo chcete-li stávající účet změnit, je vždy nezbytné, aby byl předepsaný formulář potvrzen bankou či spořitelním a úvěrním družstvem. Banka či spořitelní a úvěrní družstvo tím vyjadřuje souhlas s údaji týkajícími se identifikace vašeho účtu ke dni vydání potvrzení.

Navíc chcete-li nově vyplácet důchod na účet manžela/manželky, musí s tímto způsobem výplaty důchodu manžel/manželka vyjádřit svůj souhlas.

Jaké máte možnosti:

a) Důchod je vám poukazován na účet a vy si ho chcete nově vyzvedávat v hotovosti na poště

Vždy musíte uplatnit písemnou žádost ve formě vlastnoručně podepsaného dopisu.

b) Důchod je vám vyplácen v hotovosti prostřednictvím pošty a vy ho chcete nově dostávat na účet u banky v České republice nebo spořitelního a úvěrního družstva

Vždy musíte uplatnit písemnou žádost na předepsaném tiskopisu. Požádat můžete o výplatu důchodu na váš osobní účet v České republice nebo na účet manžela/manželky v České republice prostřednictvím formuláře „Žádost o poukazování dávek důchodového pojištění – výsluhových náležitostí na sporožirový, postžirový nebo jiný účet vedený u peněžního ústavu v ČR“ (k dispozici na internetových stránkách Ministerstva obrany (sem vložit odkaz: Žádosti a upozornění | Ministerstvo obrany (army.cz)).

Podmínkou výplaty vašeho důchodu na účet manžela/manželky je, že v době, kdy o tento způsob výplaty vašeho důchodu požádáte, máte dispoziční právo k tomuto účtu a manžel/manželka s tímto způsobem výplaty souhlasí.

c) Důchod je vám poukazován na jistý účet a vy ho chcete nově posílat na jiný účet u banky v České republice nebo spořitelního a úvěrního družstva

Vždy musíte uplatnit písemnou žádost na předepsaném tiskopisu. Požádat můžete o výplatu důchodu na váš osobní účet v České republice nebo na účet manžela/manželky v České republice prostřednictvím formuláře „Žádost o poukazování dávek důchodového pojištění – výsluhových náležitostí na sporožirový, postžirový nebo jiný účet vedený u peněžního ústavu v ČR“ (k dispozici na internetových stránkách Ministerstva obrany Žádosti a upozornění | Ministerstvo obrany (army.cz).

Podmínkou výplaty vašeho důchodu na účet manžela/manželky je, že v době, kdy o tento způsob výplaty vašeho důchodu požádáte, máte dispoziční právo k tomuto účtu a manžel/manželka s tímto způsobem výplaty souhlasí.

Kde a jak službu řešit elektronicky

1. krok

Žádost o změnu způsobu výplaty důchodu můžete zaslat datovou zprávou do datové schránky odboru sociálního zabezpečení MO (gy2erfw), pokud je připojen jak váš uznávaný elektronický podpis, tak uznávaný elektronický podpis banky, nebo za předpokladu, že tiskopis žádosti je zaslán jako výstup automatizované konverze.

Jedná-li se o žádost o změnu výplaty důchodu z účtu na hotovost, můžete vlastnoručně podepsaný dopis zaslat datovou zprávou do datové schránky či datovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem bez nutnosti podpisu banky či zaslání ve formě výstupu autorizované konverze.

2. krok

Je-li žádost o změnu způsobu výplaty důchodu z jakéhokoli důvodu nedostatečně či chybně vyplněná a odbor sociálního zabezpečení MO by jí v této formě nemohl vyhovět, bude vám žádost vrácena s výzvou k jejímu doplnění. Povinností je této výzvě vyhovět do 8 dnů ode dne jejího doručení a doplněnou žádost zaslat zpět odboru sociálního zabezpečení MO k jejímu opětovnému posouzení.

3. krok

Odbor sociálního zabezpečení MO posoudí splnění zákonných podmínek pro změnu způsobu výplaty důchodu. Pokud podmínky splníte, provede vámi požadovanou změnu způsobu výplaty vašeho důchodu. V případě nesplnění zákonných podmínek obdržíte od odboru sociálního zabezpečení MO písemné vyrozumění o nevyhovění vaší žádosti, v němž budou uvedeny důvody nevyhovění žádosti (např. žádáte-li o zasílání důchodu na účet svého druha/družky).

Lze vyřídit datovou schránkou

Ne

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Pro využití této služby musíte vždy uplatnit písemnou žádost.

Pro všechny druhy žádostí o změnu způsobu výplaty důchodu existují předepsané formuláře, na nichž je nutné žádost uplatnit.

Jedinou výjimku představuje žádost o změnu výplaty důchodu z účtu na hotovost, kterou můžete uplatnit pouze ve formě pouhého vlastnoručně podepsaného dopisu, v němž uvedete svůj požadavek a sdělíte své rodné číslo a přesnou adresu, na kterou chcete důchod poukazovat.

Chcete-li nově vyplácet důchod na účet nebo chcete-li účet změnit, je vždy nezbytné, aby byl předepsaný formulář potvrzen bankou či spořitelním a úvěrním družstvem. Banka či spořitelní a úvěrní družstvo tím vyjadřuje souhlas s údaji týkajícími se identifikace vašeho účtu ke dni vydání potvrzení.

Navíc chcete-li nově vyplácet důchod na účet manžela/manželky, musí s tímto způsobem výplaty důchodu manžel/manželka vyjádřit svůj souhlas.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

1. krok

Žádost o změnu způsobu výplaty důchodu můžete:

2. krok

Je-li žádost o změnu způsobu výplaty důchod z jakéhokoli důvodu nedostatečně či chybně vyplněná a odbor sociálního zabezpečení MO by jí v této formě nemohl vyhovět, bude vám žádost vrácena s výzvou k jejímu doplnění. Povinností je této výzvě vyhovět do 8 dnů ode dne jejího doručení a doplněnou žádost zaslat zpět odboru sociálního zabezpečení MO k jejímu opětovnému posouzení.

3. krok

Odbor sociálního zabezpečení posoudí splnění zákonných podmínek pro změnu způsobu výplaty důchodu. Pokud podmínky splníte, odbor sociálního zabezpečení MO provede vámi požadovanou změnu způsobu výplaty vašeho důchodu. V případě nesplnění zákonných podmínek obdržíte od odboru sociálního zabezpečení MO písemné vyrozumění o nevyhovění vaší žádosti, v němž budou uvedeny důvody nevyhovění žádosti (např. žádáte-li o zasílání důchodu na účet svého druha).

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 376/1
Nové Město
12800 Praha 2
Datová schránka: sc9aavg
E-mail: posta@mpsv.cz
Web: https://www.mpsv.cz/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Podání a další kroky v rámci řízení o žádosti o starobní důchod můžete učinit pouze v úředním jazyce České republiky, tj. v jazyce českém. Doklady předložené v jiných jazycích musíte opatřit úředním překladem do češtiny.

Poslední kontrola k 25.02.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Jak mohou důchodci, kteří mají penzi od ministerstva obrany, požádat o změnu výplaty?

Pokud je vám proplácen jakýkoli druh penze Ministerstvem obrany ČR, můžete požádat o změnu jeho dosavadní výplaty příslušný odbor sociálního zabezpečení MO, který vám důchod zajišťuje.

Kdy se o důchod nežádá u ČSSZ, ale právě u rezortů vnitra, obrany a spravedlnosti? Informace najdete v § 9 zákona 582/1991 Sb.

Vše o výhodách této služby a výplatě důchodů novým způsobem si přečtěte v tomto textu na BusinessInfo.cz

Požádat o výplatu důchodu můžete na váš osobní účet v Česku nebo na účet manžela/manželky v České republice prostřednictvím formuláře Žádost o poukazování dávek důchodového pojištění – výsluhových náležitostí na sporožirový, postžirový nebo jiný účet vedený u peněžního ústavu v ČR

Službu můžete řešit elektronicky nebo osobně. Další informace vám poskytne nejen Ministerstvo obrany, ale také Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je orgánem veřejné moci, odpovědným za službu