Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Hlavní informace

Typ legislativy

Vnitrostátní pravidla použitelná obecně, nikoli pouze pro konkrétní výrobek

Typ výrobku

Vybrané stavební výrobky

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-163

Rozsah působnosti

Vybrané stavební výrobky (stanovené, ale dosud neharmonizované)

Základní povinnosti

Povinnosti pro výrobce,distributory, dovozce a jejich zplnomocněné zástupce. Posuzování shody vlastností výrobků se základními požadavky z hlediska jejich vhodnosti k určenému použití, a to postupem posuzování shody stanoveným u jednotlivých výrobků v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

Povolení při uvedení na trh

Ne

Orgán vykonávající dohled

Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) www.unmz.cz Česká obchodní inspekce (ČOI) www.coi.cz

Doporučujeme

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba