Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody

Hlavní informace

Typ legislativy

Vnitrostátní pravidla použitelná obecně, nikoli pouze pro konkrétní výrobek

Typ výrobku

Vybrané výrobky

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-173

Rozsah působnosti

Vybrané výrobky k posuzování shody podle nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody.

Základní povinnosti

Výrobce, dovozce nebo distributor zajišťuje u výrobků uvedených v příloze č. 1 nařízení posouzení shody výrobku. Výrobce, dovozce nebo distributor u výrobků uvedených v příloze č. 2 nařízení zajišťuje u autorizované osoby (§ 11 odst. 1 zákona) posouzení shody vzorku výrobku (prototypu) se základními požadavky na výrobky [§ 12 odst. 3 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů]. Výrobce, dovozce nebo distributor zajišťuje, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, odpovídaly certifikovanému typu. Výrobce, dovozce nebo distributor pořizuje technickou dokumentaci, která musí umožňovat posuzování shody výrobku. Vypracovává se prohlášení o shodě v českém jazyce.

Povolení při uvedení na trh

Ne

Orgán vykonávající dohled

Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) www.unmz.cz Česká obchodní inspekce (ČOI) www.coi.cz

Doporučujeme

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba