Vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin

Hlavní informace

Typ legislativy

Vnitrostátní pravidla použitelná obecně, nikoli pouze pro konkrétní výrobek

Typ výrobku

Pomocné prostředky na ochranu rostlin adjuvanty, štěpařské vosky, prostředky pro zvýšení odolnosti rostlin proti škodlivým organismům mimo přípravky, bioagens

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-132

Rozsah působnosti

Přípravky a pomocné prostředky na ochranu rostlin, ochrana proti škodlivým organismům, profesionální zařízení pro aplikaci přípravků

Základní povinnosti

Distributor je povinen dodržovat požadavky dané zákonem. Jedná se o povinnosti v oblasti fyzikálních a chemických vlastností, označování, podmínky skladování, oznamovací povinnosti apod.

Povolení při uvedení na trh

Ano

Orgán vydávající povolení

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Sekce zemědělských vstupů, Odbor přípravků na ochranu rostlin

Orgán vykonávající dohled

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Sekce zemědělských vstupů, Odbor kontroly zemědělských vstupů

Související legislativa

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba