Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

Hlavní informace

Implementovaná směrnice

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních
Směrnice 98/79/ES ze dne 27. 10. 1998 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
Směrnice 90/385/EHS ze dne 20. 6. 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků
Směrnice 93/42/EHS ze dne 14. 6. 1993 o zdravotnických prostředcích

Typ legislativy

Vnitrostátní implementační právní předpisy (včetně vnitrostátního provedení směrnic EU a nařízení EU)

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-22

Rozsah působnosti

zákon upravuje technické požadavky na zdravotnické prostředky (výrobky) a akreditaci subjektů posuzování shody

Související legislativa

Nařízení vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky

Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba