Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

Hlavní informace

Typ legislativy

Vnitrostátní pravidla použitelná obecně, nikoli pouze pro konkrétní výrobek

Typ výrobku

Stanovené výrobky

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-22

Rozsah působnosti

Zákon upravuje způsob stanovování technických požadavků na výrobky které by mohly ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem; práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh nebo distribuují tyto výrobky; akreditaci subjektů posuzování shody.

Základní povinnosti

Prohlášení o shodě veterinárního technického prostředku s normami platnými v Evropské unii, pokud je k dispozici.

Povolení při uvedení na trh

Ne

Orgán vykonávající dohled

Česká obchodní inspekce.

Doporučujeme

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba