Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Polsko

25. 7. 2011 | Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Kapitoly článku

Informace pro zájemce o uplatnění na polském pracovním trhu. Dokument seznamuje s aktuálními pracovními a životními podmínkami v Polsku.

Úvodní informace

 • Oficiální název: Rzeczpospolita Polska (Polská republika)
 • Rozloha: 312 683 km2
 • Počet obyvatel: 38 116 000
 • Hlavní město: Warszawa
 • Úřední jazyk: polština
 • Měna: 1 zlotý (PLN) = 100 grošů
 • Velká města: Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice, Gdańsk

Dominantní průmyslové sektory Polska reprezentuje stavba lodí, hutnictví a ocelářství, chemický a textilní průmysl. Zvyšující se podíl obchodu, high technology a služeb sehrál významnou roli při restrukturalizaci národního hospodářství.

Asi 60 % polského území je tvořeno zemědělskými oblastmi a vysoký podíl obyvatelstva pracuje na malých soukromých farmách. Zemědělství trpí různými strukturálními problémy, jako například nadbytkem pracovní síly a nedostatkem investic.

Polsko má největší podíl pracujícího obyvatelstva ve střední Evropě. Současná pracovní síla je odhadována na 17,6 milionů. 2 2% obyvatel je zaměstnáno v průmyslu, 28 % v zemědělství a 50 % v sektoru služeb.

Základní informace o zemi naleznete v dokumentu Souhrnná teritoriální informace v rubrice Teritoriální informace na portálu Businessinfo.cz

Pracovní povolení, povinná registrace a povolení k pobytu

Pracovní povolení

Polsko nezavedlo vůči České republice žádná přechodná opatření, takže o pracovní povolení není třeba žádat.

Povinná registrace

Zaměstnavatel není povinen českého pracovníka nikde registrovat. Taktéž ani samotný český pracovník se nemusí registrovat u žádného polského úřadu. Vztahuje se na něj pouze povinnost v bodu 4. Povolení k pobytu.

Povolení k pobytu

Kdokoliv, kdo se zdržuje v Polsku déle než tři dny, musí vyplnit registrační hlášení o pobytu na Místním úřadě. Pokud cizinec bydlí v hotelu, učiní tak za něj hotelový personál. V případě, že si cizinec pronajme byt či dům, hlásí jeho pobyt domovník – majitel bytu či domu.

Pokud se občan EU rozhodne pracovat v Polsku a zůstane zde déle než 3 měsíce, musí požádat o povolení k pobytu nebo povolení k dočasnému pobytu. To neplatí, pokud vykonává nebo se chystá vykonávat práci, svobodné povolání či podnikání se zachováním místa stálého bydliště ve své zemi, do které se aspoň jednou týdně vrací.

Žádost se podává na vojvodském úřadě (obdoba krajského) v místě polského bydliště. Po získání povolení žadatel obdrží kartu občana EU a jeho případní rodinní příslušníci doklad o pobytu (polsky: dokument pobytu). Rodinní příslušníci jsou zde manžel/ka, děti a osoby v péči rodičů do 21 let a příbuzní v přímé linii žijící ve společné domácnosti. Za každý dokument se platí 30 PLN. Povolení k pobytu nebude vydáno pokud žadatel bude zátěží pro polský sociální systém, tedy nemá zajištěnou práci ani jiné příjmy k živobytí. Povolení se vydává na 5 let a bývá prodlužováno opět o pětileté období.

Pokud žadatel pracuje nebo se chystá pracovat po dobu do 12 měsíců, nebo chce studovat, nebo hledat práci (na maximální dobu 6 měsíců), požádá o povolení k dočasnému pobytu. To je rovněž platné pro jeho rodinné příslušníky, kteří v Polsku také mohou pracovat. U studentů pak pouze pro nejbližší rodinu – manžel/ka, děti. Student se kromě výše zmíněného musí prokázat dokumentem o studiu, zdravotním pojištěním a dostatečnými finančními prostředky na dobu studia. Vztahují se pak na něj stejná práva a povinnosti jako na studenta polského.

Pokud žádost o povolení zahrnuje též rodinného příslušníka, je třeba k ní doložit:

 • potvrzení o příbuznosti s žadatelem
 • potvrzení, že je odkázán na výživu žadatele nebo že s ním žije ve společné domácnosti
 • písemný souhlas rodinného příslušníka staršího 16 let

Polské úřady mohou vyžadovat úřední překlad těchto dokumentů. Po vydání dokladů je nutné se přihlásit k pobytu na obecní úřad (polsky: urzad gminny), kde je třeba uvést osobní data a předložit kartu pobytu, doklad nebo povolení k pobytu.

Cizinci přihlášení na trvalý pobyt nebo pobyt trvající více než 2 měsíce, stejně jako cizinci se sociálním či zdravotním zajištěním v Polsku dostanou identifikační číslo PESEL.

Pokud cizinec nemá zájem v Polsku pracovat, ale například jen cestuje, potřebuje platný pas občana EU/EEA a žádné další formality nejsou nutné.

Sociální zabezpečení

Jedním ze základních prvků polského systému sociálního zabezpečení je systém sociálních plateb financovaných z polského Fondu sociálního zabezpečení. Tyto platby zahrnují důchodové pojištění, penzijní pojištění, nemocenskou, pojištění v mateřství a pojištění proti úrazu a nemoci z povolání. Do systému sociálního zabezpečení patří i rodinné dávky a dávky v nezaměstnanosti.

Nemocenské dávky:

Osoby kryté zdravotním pojištěním mají nárok na:

 • nemocenské dávky
 • příspěvek na rehabilitaci
 • vyrovnávací příspěvek
 • příspěvek na pečovatele

Zdravotní pojištění je povinné pro pracovníky v zemědělství. Pro osoby zaměstnané v obchodě, samostatně podnikající, pracující v pracovním poměru a duchovní je zdravotní pojištění dobrovolné. Nárok na výplatu nemocenských dávek se liší u osob pojištěných povinně a dobrovolně. Pro vznik nároku na nemocenské dávky musí osoba pojištěná povinně prokázat alespoň 30 dnů účasti na pojištění. Od 1. ledna 2009 osoba podléhající dobrovolnému nemocenskému pojištění získává právo na nemocenskou dávku po uplynutí 90 dnů nepřetržité doby pojištění. Nemocenské dávky se vyplácejí maximálně 182 dnů (jestliže pracovní neschopnost vznikla následkem tuberkulózy - maximálně 270 dnů). Měsíční nemocenské dávky činí 80% základu výměry dávky (měsíčního platu nemocné osoby). V některých případech mohou dávky činit i 100 % měsíčního platu nemocného (např. u pracovního úrazu, nemoci z povolání, těhotenství).

Dávky v mateřství:

Nárok na dávky v mateřství mají osoby kryté pojištěním, které buď porodily a nebo přijaly dítě mladší 1 roku do osobní péče a žádají o adopci. Dále mají nárok osoby, které převzaly do pěstounské péče dítě mladší 1 roku. Dávky v mateřství se vyplácejí 16 týdnů v případě prvního porodu. V případě druhého a každého dalšího porodu se vyplácejí po dobu 18 týdnů a  pokud se narodí více dětí najednou, vyplácejí se dávky po dobu 26 týdnů.  Výše dávek v mateřství činí 100 % platu, který měla osoba v posledních 6 měsících před porodem.

Invalidní důchody:

Nárok na invalidní důchod má osoba krytá zdravotním pojištěním, která je částečně nebo úplně práce neschopná. Tuto pracovní neschopnost posuzuje posudkový lékař. Dále se tato osoba musí prokázat potřebnou dobou pojištění, která závisí na věku osoby žádající o invalidní důchod.

Starobní důchody:

Osoby narozené před 1. 1. 1949 mají nárok na starobní důchod po splnění dvou podmínek – dosáhli minimálního důchodového věku, který u mužů činí 65 let a u žen 60 let a prokázali potřebnou dobu pojištění. Ta činí u mužů 25 let a u žen 20 let. Osoby narozené po roce 1949 podléhají už reformovanému penzijnímu systému, kdy pro nárok na důchod stačí dosažení důchodového věku a platba povinného důchodového pojištění a dobrovolného důchodového připojištění.

Rodinné dávky:

Vyplácení rodinných dávek je podmíněna určitou příjmovou hranicí. Rodina má nárok na tyto dávky, pokud její čistý měsíční příjem nepřesáhne 504 PLN a v případě, že pečují o postižené dítě, nepřesáhne její čistý měsíční příjem 583 PLN.

Dávky v nezaměstnanosti:

Nárok na dávky v nezaměstnanosti vzniká osobě, která je registrovaná na úřadu práce a v posledních 18 měsících před registrací prokázala alespoň 365 odpracovaných dnů. Výše dávky je závislá na odpracované době. Pokud osoba prokáže méně než 5 odpracovaných let, má nárok na 80% základní dávky. Pokud odpracuje méně než 20 let, má nárok na 100 % základní dávky. V případě, že osoba odpracuje více než 20 let, má nárok na 120 % základní dávky. Doba vyplácení dávek v nezaměstnanosti je závislá na regionu, kde nezaměstnaná osoba dávky pobírá a na aktuální situaci na trhu práce.

Po ukončení pracovního poměru v Polsku je vhodné si nechat před odjezdem do České republiky vystavit formulář E 301, který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice.

O vystavení formuláře E 301 lze požádat i korespondenčně z ČR, nicméně doporučujeme obstarat si jej hned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu v Polsku.

Kontaktní instituce vydávající tento formulář v Polsku:

Vojevodské úřady práce (Wojewódzkie urzędy pracy) ve vojevodství, kde jste naposledy pracovali. Jejich přehled včetně adres a kontaktů najdete na: http://www.psz.praca.gov.pl/index.php?page=units

Od 1. května 2010 jsou v účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 a 987/2009, týkající se koordinace sociálního zabezpečení migrujících osob v rámci EU. Tato nařízení upravují mimo jiné i tzv. E-formuláře a dochází tak k jistým změnám. Od výše uvedeného data tak jsou vystavovány nové tzv. přenositelné dokumenty (PD). Formulář E 301 nahradí formulář U1. Vzhledem k přechodnému období však E-formuláře zůstávají nadále v platnosti. Více informací najdete Integrovaném portále MPSV.

Převod podpory v nezaměstnanosti a uznávání pracovních kvalifikací

Převod podpory v nezaměstnanosti

Nezaměstnaný, který je registrovaný u českého úřadu práce a pobírá dávky hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti alespoň po dobu 4 týdnů, získává právo požádat o transfer hmotného zabezpečení do Polska, zatímco v této zemi hledá zaměstnání. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu tří měsíců.

Žadatel musí na českém úřadu práce požádat o vystavení formuláře E 303. Tento formulář musí žadatel předložit do sedmi dnů od data příjezdu polskému okresnímu úřadu práce (Powiatowy Urząd Pracy, PUP) v místě, kde chce práci hledat a registrovat se zde za účelem vznesení požadavku na vyplácení hmotných dávek v nezaměstnanosti a rovněž požádat o zabezpečení lékařské péče. Potvrzení o registraci a formulář E 303 žadatel předloží na příslušném vojevodském úřadu práce (Wojewódzki Urząd Pracy – WUP), který vydá rozhodnutí o vyplácení dávek v nezaměstnanosti.

Uznávání pracovních kvalifikací

Pokud jste již rozhodnuti pracovat v Polsku, je především potřebné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není v Polsku regulované. Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy členských států stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. (Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost).

V jednotlivých členských státech se předepsané požadavky liší, stejně tak jako se liší počet regulovaných činností. Tyto a další informace je možné získat u příslušných národních koordinátorů.

Seznam národních koordinátorů, na něž se můžete obracet s konkrétními dotazy na možnost uznání odborné kvalifikace pro konkrétní povolání v konkrétním členském státě EU, naleznete na stránkách http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/contact-points/info-points_en.pdf.

Další důležité informace týkající se možností uznání vaší odborné kvalifikace získáte také na adrese http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm.

Pokud je vámi vybrané povolání nebo činnost v Polsku regulované, musíte požádat o uznání své odborné kvalifikace. V tomto případě vám národní koordinátor pomůže najít příslušný uznávací orgán.

Není-li vámi vybrané povolání v Polsku regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci tohoto státu. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Pro informace v Polsku doporučujeme kontaktovat Kancelář pro uznávání kvalifikací: http://www.buwiwm.edu.pl/

Zdravotní péče, pojištění a administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Zdravotní péče a pojištění

Jako pracovník nebo OSVČ zaměstnaný v jiném členském státě máte právo na plnou zdravotní péči v zemi zaměstnání i v ČR, kterou Vám hradí zahraniční zdravotní pojišťovna, u níž jste pojištěn. Vaši nezaopatření rodinní příslušníci mají také nárok na plnou zdravotní péči v zemi bydliště (ČR) i v zemi výkonu zaměstnání.

V případě Vašeho přechodného pobytu v jiném členském státě EU, máte jako pracovník i Vaši nezaopatření rodinní příslušníci nárok na nutnou zdravotní péči, kterou bude hradit zahraniční zdravotní pojišťovna, u které jste v daný okamžik zdravotně pojištěn. Detailnější informace získáte na internetových stránkách Centra mezistátních úhrad http://www.cmu.cz/ .

Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

1. Hledání práce v zahraničí

Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.

O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

2. Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu

Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete.

Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud Vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

3. Souběh zaměstnání

V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře E101. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z Vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.

4. Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státě EU

Situace osoby vykonávající zaměstnání v jednom členském státě a samostatně výdělečnou činnost v jiném členském státě EU je v Nař. 883/04 ošetřena článkem 13(3), který stanoví, že taková osoba je příslušná právním předpisům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění státu, v němž pracuje jako zaměstnanec. Byla tedy odstraněna příslušnost k systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění dvou různých států současně.

Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat:

Centrum mezistátních úhrad
nám. W. Churchilla 2
113 59 Praha 3
tel. 234 462 041
email: info@cmu.cz
internet: http://www.cmu.cz/

ak najít zaměstnání

EURES (European Employment Services)

EURES funguje v EU/EEA od roku 1994. Polsko se také po vstupu do EU zapojilo do sítě EURES. Více informací na stránkách polského Ministerstva hospodářství, práce a sociální politiky http://www.psz.praca.gov.pl/

Tisk

Hlavní deníky obsahují nabídky volných pracovních míst:

V polštině

V angličtině

Soukromé agentury

Většina soukromých zprostředkovatelských agentur má své vlastní webové stránky. Polské Ministerstvo hospodářství, práce a sociální politiky také vede jejich registr. Aktuální seznam agentur můžete nalézt na http://www.psz.praca.gov.pl/

Minimální mzda, týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Minimální mzda

Od 1.1.2010 byla minimální mzda zvýšena na 1 317 Zl.

Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Pracovní doba je v Polsku dána Zákoníkem práce a činí 40 hodin týdně. Denní pracovní doba je stanovena na 8 hodin.

Přesčasy jsou povoleny, ovšem pracovní doba i s přesčasem nesmí přesáhnout 48 hodin týdně a 150 hodin za rok.

Nárok na dovolenou je také uzákoněn v Zákoníku práce. Pro zaměstnance, kteří pracují méně než 10 let, činí dovolená 20 dnů a pro zaměstnance pracující nad 10 let činí dovolená 26 dnů.

Přehled polských státních svátků

 • 1. leden – Nový rok,
 • březen nebo duben – velikonoční neděle a velikonoční pondělí
 • 1. květen – svátek práce
 • 3. květen – den Ústavy
 • první čtvrtek v devátém týdnu po velikonocích – Boží tělo
 • 15. srpen – Nanebevstoupení Páně a den polské armády
 • 1. listopad – Den všech svatých
 • 11. listopad – Den nezávislosti
 • 25.–26. prosinec – Vánoce.

Sídla velvyslanectví a použité zdroje informací

Sídla velvyslanectví

Velvyslanectví České republiky v Polsku
Ambasada Republiki Czeskiej
ul. Koszykowa 18, Warszawa
00-555
tel: 004822/6287221-5, 6281759, OEÚ-6281957
fax: 004822/6298045, KO-6282168, OEÚ-6219880
e-mail: warsaw@embassy.mzv.cz
web: www.mzv.cz/warsaw

Vedoucí úřadu: JUDr. Bedřich KOPECKÝ

Velvyslanectví Polské republiky v České republice
Valdštejnská 8, Praha 1
118 01
tel: 257 530 388 /Embassy/ 257 530 397 /Ambassador’s Office/ 257 530 395 /Office of the Head of Political Section/
fax: 257 530 399
e-mail: ambrpczechy@mbox.vol.cz

Použité zdroje informací

 

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek