Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně podpůrných programů a opatření proti šíření koronaviru

(Aktualizováno 19. 10. 2020) Odpovědi odborných pracovníků ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva dopravy, agentur CzechTrade, CzechInvest a dalších organizací na dotazy podnikatelů položených prostřednictvím speciální informační linky.

Na stránce naleznete odpovědi na nejčastější otázky na:

Jak na to?

 • V dokumentu lze vyhledávat pomocí klávesové zkratky Ctrl+F a do políčka zadat klíčové slovo, které hledáte, např. „restaurace“, „papírnictví“ a pod. Doporučujeme zkoušet více variant, např. zadávat kořeny slov („kadeř“ ze slova „kladeřnictví“), protože skloňování slov vyhledávání komplikuje.
 • Vyzkoušejte také našeho CHATBOTA! Červená ikona či okénko vpravo dole na této stránce. Je opravdu chytrý a má velké množství aktuálních informací.
 • Pokud odpověď na vaši otázku nenajdete, využijte prosím Expertní informační linku pro živnostníky a podnikatele na telefonním čísle 1212.

Celorepubliková informační linka 1221

V září začala fungovat celorepubliková informační linka 1221.
Ve všední dny se dovoláte od 8 do 19 hodin, o víkendech od 9 do 16.30 hodin.
Operátoři této linky Vám dají odpovědi na otázky z těchto oblastí:

 1. Cestování
 2. Výsledky mých testů
 3. Zdravotní potíže
 4. Rizikový kontakt
 5. Karanténa
 6. Aktuálně platná mimořádná opatření

Doporučujeme použít vyhledávání na stránce (Ctrl+F).

Dotazy jsou průběžně doplňovány a odpovědi zpřesňovány!

Další info: www.businessinfo.cz/koronavirus

Aktuální epidemiologická situace v regionech ČR

Hlavní město Praha

Jihočeský kraj

Jihomoravský kraj

Karlovarský kraj

Liberecký kraj

Moravskoslezský kraj

Pardubický kraj

Plzeňský kraj

Středočeský kraj

Ústecký kraj

Zlínský kraj

Informace k aktuálně platným krizovým opatřením

I. Jsou zakázány

 • 1. hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti, a to s výjimkou:
  • zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
  • osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
  • osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, přičemž osoby účastnící se hromadné akce udržují odstup od osob, které nejsou účastníky této hromadné akce, alespoň 2 metry; s tím, že:
   • a) zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky,
   • b) zákaz podle tohoto bodu se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejnoprávních osob nebo osob zřízených zákonem, které se konají na základě zákona, a politických stran a hnutí, a to s účastí veřejnosti nepřevyšující 100 osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje, a shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, za podmínek podle bodu II/6,
   • c) zákaz podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne; pro účel oslavy podle tohoto písmene se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb pouze v čase mezi 00:00 hod. a 06:00 hod., (od 19. října je omezen počet osob na těchto akcích na 30 osob, viz níže)
 • 2. pobývat na veřejně přístupných místech ve skupinách, které zahrnují více než 6 osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, nebo pohřbu; tyto osoby jsou povinny zachovávat při kontaktu s ostatními osobami, s výjimkou členů domácnosti, odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné,
 • 3. pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech,
 • 4. dále:
  • koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté,
  • společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou mateřských škol,
  • poutě a podobné tradiční akce,
  • kongresy a jiné vzdělávací akce,
  • veletrhy,
  • provoz heren a kasin,
  • provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách,
  • provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,
  • návštěvy a prohlídky zoologických zahrad,
  • návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
  • provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování.

II. Jsou omezeny (konkrétněji dále)

 • provoz provozoven stravovacích služeb,
 • hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky,
 • svatby a pohřby,
 • provoz nákupních center vč. svobody pohybu a pobytu v nich,
 • právo pokojně se shromažďovat.

K zákazu vybraných provozů přehledně:

Restaurace, hospoda, bar, kavárna, vinárna (vč. provozoven umístněných v OC)
Výjimky: – Mimo provozovnu (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny) s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 20:00 hod. a 06:00 hod.
– Rozvoz občerstvení bez časového omezení.
– Pro účel oslavy či smuteční hostiny po svatbě či pohřbu od 06:01 do 23:59 hodin

Restaurace, hospoda, bar, kavárna, vinárna apod. v ubytovacím zařízení
Výjimka: Pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 06:00 hod. a 20:00 hod

Cukrárny, lahůdky, vinotéka, pivotéka
Výjimka: Pouze pokud se nejedná o provozování pohostinské činnosti (tzn. běžně je zde jen pultový prodej s sebou); v opačném případě lze přes okénko.

Kongresy a jiné vzdělávací akce (vč. vzdělávacích kurzů)

Valné hromady právnických osob
Výjimka: Možné pro max. 6 osob

Kino, Divadlo, Poutě, cirkusy apod.

Veletrhy

Herny a kasina

Vnitřní sportoviště (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřní prostor venkovních sportovišť
Výjimka: Tělocvik v mateřských školách

Posilovny, fitness centra

Umělá koupaliště (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště)

Wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní
Výjimka: Pokud se jedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb

Zoologické zahrady

Muzea, galerie, výstavní prostory

Hrady, zámky a obdobné historické nebo kulturní objekty, hvězdárny a planetária

Zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování

 • Zahrádky provozoven stravovacích služeb musí být rovněž zavřeny.
 • Je zakázáno konzumovat alkohol na veřejnosti, nikoli jej prodávat. Z výdejových okének tak může být prodán do pet lahve i do kelímku a je na odpovědnosti kupujícího strpět následky způsobené porušením krizového opatření.
 • Venkovní sportoviště (střelnice, minigolf, tenis apod.) mohou být v provozu s výjimkou vnitřních prostor těchto sportovišť. Pro venkovní sportoviště platí obecný zákaz v rozsahu č. I/1,2 usn. vlády č. 1021 z 12. 10. 2020.

K zákazu pořádání vzdělávacích akcí

Činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. pro děti ve věku 6 – 18 let (např. zájmové, výchovné, rekreační nebo vzdělávací akce a kurzy včetně přípravy na vyučování) – Zakázáno

Zaměstnanecká školení

 • Povoleno pouze v případě, kdy je školitel i osoby školené zaměstnancem téhož zaměstnavatele (výjimka bodu I odst. 1 první odrážka usnesení vlády – ze dne 12. října 2020 č. 1021) – např. školení BOZP
 • Není stanoven maximální limit počtu zúčastněných, zaměstnavatel je však povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců

Vzdělávací akce (např. jazykové kurzy, příprava na přijímací zkoušky, kreativní kurzy, kurzy z oblasti psychoterapie, HR, ovládání PC, koučink, rekvalifikační kurzy) – Zakázáno

Pravidelná školení osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona (výjimka bodu I odst. 1 třetí odrážka usnesení vlády ze dne 12. října 2020 č. 1021)

 • Povoleno
 • Není stanoven maximální limit počtu zúčastněných, doporučujeme však omezit jejich počet na minimum

Zpět na začátek

Obecné informace k povoleným provozovnám, poskytování služeb:

 • Pravidla uplatnitelná na všechny provozovny
  • zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
  • umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
  • zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně
  • je možné zkoušet oblečení a obuv po předchozí dezinfekci rukou
  • při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům
 • Pravidla pro farmářské a ostatní venkovní trhy a tržiště:
  • zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 m,
  • umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa.
 • Pravidla pro maloobchodní prodejny potravin se samoobslužným prodejem
  • poskytovat bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček),
  • v případě prodeje nebaleného pečiva zajistit, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob a prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny,
 • Pravidla pro holičství a kadeřnictví
  • v případě, že holič nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny holičství nebo kadeřnictví,
  • v provozovně holičství nebo kadeřnictví jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
  • na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
  • před začátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby a při přechodu k jinému zákazníkovi si holič vždy dezinfikuje ruce prostředkem s virucidním účinkem a pokud používá rukavice, vymění si rukavice a mezitím si dezinfikuje ruce,
  • povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých kadeřnických pomůcek,
  • podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně
 • Pravidla pro služby manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a pedologie
  • v případě, že osoba poskytující tuto službu nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny,
  • v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
  • na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
  • povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých pomůcek,
  • podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
  • osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice (s výjimkou masáží), které vymění u každého zákazníka a mezitím provede dezinfekci rukou prostředkem s virucidním účinkem,
  • před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekce rukou,
  • před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u zákazníka
 • Pravidla pro služby, při kterých je porušována integrita kůže
  • u vstupu do provozovny je zajištěna dezinfekce rukou pro zákazníky,
  • pokud v místnosti pracuje více pracovníků současně, jsou jednotlivá pracoviště oddělená plentou,
  • křeslo/lehátko je po každém zákazníkovi vydezinfikováno.
 • Pravidla pro provoz provozovny stravovacích služeb
  • zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s výjimkou provozoven,
   • které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních),
   • v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 06:00 hod. a 20:00 hod
   • tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny) s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 20:00 hod. a 06:00 hod.,
  • zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
  • u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků je rozestup alespoň 2 metry,
  • v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní postory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených (s výjimkou alkoholických nápojů, jejichž pití je na veřejně přístupných místech zakázáno), povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti,
  • provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,
  • zákaz produkce živé hudby a tance,
  • nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,
  • zákazníci jsou vyzývání informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
  • při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
  • dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny zákazníků,
  • v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí alespoň každé 2 hodiny,
  • v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny,
  •  provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření.
 • Pravidla pro provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték
  Provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték se omezuje tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti.
 • Pravidla pro provoz ubytovacích zařízení
  • zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
  • při vstupu do prostor ubytovacího zařízení a na záchodech je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
  • pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
  • jsou k dispozici materiály s informacemi pro zákazníky s vysvětlením platných protiepidemických opatření,
  • před ubytováním nového zákazníka se na pokoji provede dezinfekce všech kontaktních ploch, předmětů, které jsou hosty používány (např. telefon, dálkové ovládání televize), koupelny a záchodu.
 • Pravidla pro provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2
  • použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy shromažďování osob,
  • nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,
  • lze vstupovat do nákupních center, do prodejen a provozoven služeb, s výjimkou provozoven stravovacích služeb, a pobývat v nich nejvýše ve skupinách po 2 osobách a tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 2 metry; toto omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let doprovázející zletilou osobu ze společné domácnosti,
  • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
  • následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníky a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
  • provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),
  • je realizován režimový plán úklidu, kterým bude upraven režim úklidu, dezinfekce, případně dekontaminací společných prostor na základě odborného doporučení místně příslušné krajské hygienické stanice,
  • je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.,
  • u každého vstupu pro zákazníky a zaměstnance do obchodního centra je zajištěna možnost dezinfekce rukou,
  • ve všech prodejnách a jiných provozovnách je zajištěna možnost dezinfekce rukou alespoň v prostoru každé pokladny nebo pokladní zóny,
  • platební terminály jsou pravidelně dezinfikovány,
  • u vchodu do každé provozovny je umístěno viditelné označení pokynu dodržování odstupu osob 2 metry od sebe v prostoru provozovny,
  • provozovatel zajistí školení pracovníků s cílem zajistit a ověřit znalosti o opatřeních, příznacích nemoci a prevenci šíření nákazy včetně ochrany návštěvníků a pracovníků,
  • provozovatel zajistí pro návštěvníky a další osoby v nákupním centru možnost odstranění osobních ochranných prostředků (roušky, rukavice apod.) do směsného odpadu.

Co je prodejní plochou a jak se počítá plocha obchodního centra je uvedeno v Metodice výpočtu velikosti prodejní plochy provozoven do 2500 m2 a obchodních center do 5000 m2

 • Provádění služeb v domácnostech
  • Doporučujeme všem poskytovatelům služeb u klienta např. servis, oprava důležitého zařízení, ověřit předem, zda klient či některá další osoba v domácnosti není v karanténě, tak aby nedocházelo k porušení karantény a z toho vyplývajících důsledků.
 • Pravidla pro knihovny
  • zajistit, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
  • u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny.

Zpět na začátek

Informace k dalším aktivitám

Pravidla pro svatby a pohřby
S účinností ode dne 19. října 2020 od 00:00 hod. se omezuje účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne, tak, že účast na každé z těchto akcí není vyšší než 30 osob; pro účel oslavy podle tohoto bodu se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb pouze v čase mezi 00:00 hod. a 06:00 hod.

Pravidla pro shromažďování
Je omezeno právo pokojně se shromažďovat tak, že shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 500 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

 • Pravidla pro provoz vnitřních sportovišť (aktuálně nejsou povolena)
  • doporučuje se zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,
  • průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
  • zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
  • klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,
  • upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor,
  • zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob jednu skříňku,
  • zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně,
  • průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází (pravidelný úklid a dezinfekce),
  • zajistit úklid každý den a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu,
  • instruovat zákazníky, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum.
 • Pravidla pro sauny (aktuálně nejsou povoleny)
  • zákazník provede dezinfekci rukou před vstupem,
  • dezinfekce a papírové utěrky jsou k dispozici pro zákazníky ve všech prostorách,
  • provozovatel provádí zvýšenou frekvenci kontrol saun a dodržování opatření,
  • provádí se pravidelná dezinfekce míst ploch, kterých se dotýkají ruce,
  • všechno prádlo se dezinfikuje varem (prostěradla, ručníky, roušky),
  • neprovozují se ledové studny a krystalické ochlazení,
  • pracovníci si pravidelně dezinfikují ruce,
  • provádí se 100% výměna vzduchu pomocí vzduchotechniky,
  • provádí se intenzivní čištění a dezinfekce virucidními prostředky všech prostor každý den po uzavření provozu nad rámec standardního čištění,
  • součástí každé sprchy je dávkovač s dezinfekčním mýdlem.

Zpět na začátek

MPO a MZ připravili informační leták pro všechny nově otevřené obchody a provozovny.
Vyvěšením letáku splní požadavky bodu 2 vládního usnesení č. 420, z 17. 4. 2020.

Leták A4 „Jak se chovat při nákupu“ ke stažení

Zdravotnické potřeby, ochranné pomůcky

Archiv omezení:

Archiv omezení DO 10. 5. v PDF
Archiv omezení DO 24. 5. v PDF
Podmínky uvolňování opatření od 25. května

ODPOVĚDI NA KONKRÉTNÍ DOTAZY

Poznámka: Číslování dotazů je pouze orientační a pro interní potřeby.

Doporučujeme použít vyhledávání na stránce (Ctrl+F).

1.   Opatření na podporu podnikání

 1. Kdy budou spuštěny bezúročné půjčky pro živnostníky a podnikatele? A budou se poskytovat OSVČ nějaké finanční kompenzace v návaznosti na současnou situaci?
  Program COVID I byl spuštěn již od 16. 3. 2020, aktuálně je příjem žádostí pozastaven. Ve čtvrtek 2. 4. 2020 byl spuštěn program COVID II, informace na stránkách ČMZRB. První kolo záručního programu COVID II, stejně jako program COVID Praha byly naplněny. Na webu ČMZRB jsou zvěřejněny podrobnosti k programu COVID III, který se uplatní na úvěry, které jsou sjednány do 31. prosince 2020. Podnikatelé a firmy do 250 zaměstnanců tak získají ručení za provozní úvěry až do výše 90 % z úvěru. Podniky s 250 až 500 zaměstnanci pak získají ručení za provozní úvěry až do výše 80 % z úvěru. Maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč. . V průběhu října bude představeno možné prodloužení programu COVID III.
  Další opatření pro OSVČ – Covid nájem, ošetřovné, finanční příspěvek pro OSVČ v karanténě/ošetřování člena rodiny. Jde o obdobu ošetřovného u zaměstnanců a platí i pro živnostníky, kteří pečují o děti mladší 13 let za podmínky, že ošetřovné již nečerpá druhý člen rodiny. Vyplácet se bude jako dotace na základě žádosti, která obsahuje čestné prohlášení. Rovněž je možno žádat o kompenzační bonus poskytovaný MF v rámci „Záchranného programu Pětadvacítka pro OSVČ“. Konkrétní situace, týkající se kompenzačního bonusu je možné řešit i s infolinkou Finanční správy: 225 092 392.
 2. Od jakého data platí pozastavení povinnosti evidovat tržby v EET?
  Elektronická evidence tržeb (EET) bude pozastavena do konce roku 2022. Znamená to, že žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována.
 3. EET povinnost byla pozastavena. Jakou formu dokladu má tedy obchodník nyní vydávat?
  Pozastavení evidence EET nemění nic na povinnost prodejce vydávat kupujícím daňový doklad, požádá-li o to kupující. Formu takového dokladu si daňový subjekt zvolí dle svých technických možností. Obdobné dotazy doporučujeme směřovat na Finanční správu.
 4. Jak se bude platit DPH?
  Daňoví poplatníci nemusí podat v termínu kontrolní hlášení k DPH, přičemž pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení budou řešeny následovně: Bez výzvy správce daně bude automaticky prominuta pokuta v hodnotě 1.000 Kč vzniklá za období od 1. 3. do 31. 7. 2020. Ostatní pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení či daňového přiznání budou promíjeny na individuální žádost poplatníka z důvodů souvisejících s koronavirem.
 5. Jak probíhá podpora výrobců zdravotnických věcí?
  Probíhá prostřednictvím programu Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19. Cílená podpora vyvinutí nových řešení pro COVID-19, alokace 300 mil. Kč
  – žádosti je možné podávat od dubna 2020
  – maximální výše podpory až do 5 mil. Kč (dle výzvy)
  – trvání programu max. 2 roky nebo do odvolání a vyčerpání alokace
 6. Připravují se podpůrné programy pro velké podniky?
  Vláda rozšířila alokaci na záruky pro velké společnosti prostřednictvím programu Covid plus poskytovaný EGAP, a to na výši 330 mld. Kč. EGAP bude v budoucnu zajišťovat rovněž úvěry nejen exportním, ale také výrobním a obchodním firmám. Více informací na https://www.egap.cz/
 7. Jak má postupovat OSVČ, která je v insolvenci?
  Jde-li o otázky týkající se sociální pomoci, kontaktujte prosím MPSV, případně ČSSZ. Dotazy týkající se daní obdržíte na webu MF. Jde-li o ošetřovné pro OSVČ, pak příjemcem podpory nemůže být OSVČ, pokud ke dni podání žádosti podnik, respektive podnikatelská aktivita OSVČ splňuje podmínky insolvenčního zákona pro zahájení kolektivního úpadkového řízení.
 8. Jak je to s hlavní činností OSVČ v případě, že je to 1. nebo 2. stupeň invalidity? Je to i v tomto případě vedlejší činnost?
  Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší mj., pokud OSVČ měla nárok na výplatu invalidního důchodu i pro invaliditu 1. a 2. stupně. Aby se však takové osobě započítala doba podnikání pro účely výpočtu budoucího starobního důchodu, musí platit pojistné na důchodové pojištění, a to buď ze zákona (její daňový základ v kalendářním roce dosáhl stanovené rozhodné částky), nebo pokud se k důchodovému pojištění na kalendářní rok sama přihlásí.
 9. Jak je to s odložením plateb na sociální zabezpečení?
  Zákon č. 255/2020 Sb. umožňuje zaměstnavatelům odložit platby na sociální zabezpečení (tj. 24, 8 %), které by jinak museli odvést za květen až červenec, do 20. října letošního roku. Zachována za toto období zůstane povinnost odvodů pojistného za zaměstnance (tj. 6,5 % z hrubých mezd). Jedná se o pojistné na sociální zabezpečení za květen až červenec 2020 (splatné vždy k 20. dni následujícího měsíce). Pokud se zaměstnavatelé rozhodnou platby odložit, sníží se jim penále z dlužného pojistného o 80 %. Snižuje se totiž na výši 4 % p.a., což odpovídá jen 1 % za čtvrtletí.
 10. Je možný souběh úvěrů COVID II a COVID III, a to dokonce i na jeden podkladový úvěr?
  Co se týče souběhu, platí, že klient může čerpat podporu jak z programu COVID II, tak i z programu COVID III, nicméně nesmí být zároveň financován stejný výdaj z obou programů. Klient musí při kontrole doložit rozdílné provozní náklady, které byly z úvěrů COVID II a COVID III hrazeny. Co se týče navázání programů na úvěr, pro každý program musí být podepsána nová úvěrová smlouva.
 11. Má OSVČ nárok na dávku z nemocenského pojištění, dávku v mateřství apod.? 
  Pokud si jako OSVČ platí nemocenské pojištění po určitou dobu (v případě nemoci alespoň tři měsíce a v případě nástupu na mateřskou alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech), má nárok na nemocenské dávky od 15. dne nemoci, peněžitou pomoc v mateřství (PPM) a dávku otcovské poporodní péče.

Zpět na obsah konkrétních dotazů

2.   COVID Nájemné

Základní informace o programu COVID Nájemné

Dotazy jsou tematicky členěny. Dotazy

Dotazy k vyplňování žádostí v systému AIS MPO

 1. Co je to identifikační číslo provozovny?
  Identifikační číslo provozovny (IČP) je desetimístné číslo, které je odlišné pro každou provozovnu konkrétního podnikatele. Má-li podnikatel více provozoven, má každá provozovna své individuální IČP. Podniká-li v jedné provozovně více podnikatelů, má každý z podnikatelů také své individuální IČP k dané provozovně. IČP je přidělováno živnostenským úřadem a je součástí veřejné části živnostenského rejstříku.
 2. Jak žadatel zjistí identifikační číslo provozovny? Má nájemce identifikační číslo provozovny, kterou má pronajatou od pronajímatele, nebo má identifikační číslo provozovny pouze její majitel?
  IČP je veřejný údaj, který provozovatel zjistí z živnostenského rejstříku. Může se v něm sám vyhledat a následně pod svým podnikáním klikne na možnost Údaje s historií. Ve spodní části najde IČP. IČP by měl mít každý podnikatel registrované ke své provozovně, kterou ohlásil živnostenskému úřadu. IČP je tedy napsáno na podnikatele, který má v daném místě svou provozovnu. IČP se přiděluje provozovnám s vazbou na podnikatele a živnost. Pro účely programu Covid-nájemné se tedy jedná o nájemce, který v daném objektu provozuje své podnikání.
 3. Ad článek 10.2 písm.f) Výzvy – Co je potřebné v této kolonce uvést?
  Tato informace je z Výzvy, žadatel ji do žádosti nikde neuvádí. V generovaném dokumentu „Žádosti“, který se generuje automaticky po podání žádosti, je tato informace napevno.
 4. Ad článek 10.2 písm. h) Výzvy – V případě, že je žadatelem právnická osoba, požaduje MPO kumulativně identifikaci (i) osob jednajících za zastoupeného s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci, (ii) osob s podílem v této právnické osobě, (iii) osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu?
  Kumulativně pouze v případě, že takové osoby existují. Obligatorní jsou údaje o osobě, která jedná za zastoupeného. V případě, že osoby uvedené v bodech (ii) a (iii) neexistují, pak stačí v systému jen tuto skutečnost uvést (odškrtnout „Neexistují osoby s podílem v osobě žadatele“ resp. „Neexistují osoby, v nichž má žadatel podíl“).
 5. V případě, že by některá z osob vyžadovaných dle čl. 10.2 písm. h) byla právnickou osobou, jakou další identifikaci takové osoby MPO požaduje?
  Jde-li o osobu s podílem v právnické osobě žadatele, uvádí se % výše takového podílu, IČO a obchodní název nebo jméno a příjmení takových osob. Jde-li o osoby, v nichž má žadatel podíl, uvádí se pouze IČO takové osoby. Systém automaticky vygeneruje obchodní název.
 6. V případě osob, v nichž má žadatel podíl dle čl. 10.2 písm. h) Výzvy, je nezbytné poskytnout úplný přehled společné účasti takové osoby?
  Postačí uvést pouze IČO takové osoby, systém automaticky vygeneruje její obchodní název.
 7. Bude možnost nahrát jiné dokumenty do systému, než předepsané. Například plná moc za pronajímatele? Které přílohy budou generovány automaticky?
  Automaticky budou generována čestná prohlášení. Doklad o zaplaceném nájemném za leden a únor 2020, případně 4. čtvrtletí 2019 a doklad o zaplacené části nájemného za rozhodné období musí být vloženy do systému žadatelem. Do systému bude také možné nahrát jiné typy dokumentů (např. plná moc od pronajímatele).
 8. Žadatel provozuje 5 kaváren v OC, 4 z nich však pod jménem své ze 100 % vlastněné dceřiné společnosti. Jak postupovat?
  V tomto případě musí žadatel registrovat a podat 2 žádosti. Jednu žádost na mateřskou společnost a další na dceřinou společnost, na kterou jsou hlášeny provozovny.
 9. Při zaškrtnutí v žádosti ve volbě majitele nemovitosti – stát, to dále nabízí pouze fyz. os. podnikající, fyz. os. nepodnikající a právnické os., nelze pak zaškrtnout ani jedno a je to povinné pole.
  Se zaškrtnutím by neměl být problém. V případě technických problémů se prosím obraťte na administrátora systému.
 10. Jsme nájemci objektu, ve kterém figurují jako majitelé (pronajímatelé) z 1/2 soukromá FO a z druhé 1/2 stát, resp. ÚZSVM. Jaký je návod ke správnému vyplnění žádosti, zejména, zdali máme, resp. nemáme zaškrtnout pole “ Podléhá nemovitost, kde je provozovna umístěna, zákonu o majetku státu,“ a jak správně rozdělit výši rozhodného nájemného, výši dosud zaplaceného nájemného a výši požadované dotace (nejde upravovat v případě zaškrtnutí výše uvedeného pole)?
  V případě, kdy jsou spoluvlastníky objektu jak soukromá osoba, tak stát, pak není možné podat žádost prostřednictvím informačního systému AIS MPO, ale individuálně prostřednictvím datové schránky, případně poštou. Individuální formulář bude žadateli zaslán na základě žádosti zaslané na covidnajemne@mpo.cz. Systém plateb a slev se následně upraví tak, že z poloviny, kterou nájemce hradí soukromému pronajímateli, je nutné uhradit alespoň 50 % rozhodného nájemného při poskytnutí alespoň 30% slevy tímto pronajímatelem. Z druhé poloviny, kterou nájemce hradí státu, je nutné uhradit alespoň 80 % rozhodného nájemného. Na základě uvedeného postupu se vypočítá výše dotace za jednotlivé poloviny nájemného (50 % za nájemné v soukromém objektu a 80 % za nájemné ve státním objektu). Všechny tyto skutečnosti pak musí být uvedeny v žádosti a doloženy povinnými přílohami, které stanoví výzva. Rozhodné nájemné není nijak dotčeno různorodostí pronajímatelů.
 11. V případě, že má žadatel v současné době poskytnutou podporu ve výši 9,5 mil. Kč a poslední žádost má na 1 mil. Kč, tedy o 0,5 mil. Kč vyšší, než je max. podpora pro jednoho žadatele, jak má postupovat? Když vyplňuje žádost, není možné částku upravit. Mají žádat na reálnou částku a systém jim akorát vyplatí pouze 0,5 milionu?
  Žadatel vyplní žádost standardním způsobem, nehledě na stanovený limit. Snížení přiznané částky podpory na hranici limitu 10 mil. Kč provede sám systém a žadateli bude v případě přiznání podpory proplacena částka do celkového limitu.
 12. Co má zaškrtnout žadatel v případě státního objektu, kde to nabízí pouze fyz. os. podnikající, fyz. os. nepodnikající a právnické os., co tedy zaškrtnout, když pronajímatelem je ale stát (ministerstvo), tudíž ani jedna z možností? Je to povinné pole.
  Pokud se jedná o státní subjekt, zaškrtává se u typu žadatele „právnická osoba“.

Zpět na rozcestník dotazů ke COVID Nájemné

COVID Nájemné – Dotazy ke slevám a platbám

 1. Je pronajímatel povinen snížit nájem o 30 %?
  Není. V tomto případě ale nájemce nemá nárok na podporu od státu. Podmínkou refundace 50 % nájemného je poskytnutí alespoň 30% slevy z nájemného pronajímatelem za období duben – červen 2020.
 2. Pokud pronajímatel nabídne větší slevu nájmu než požadovaných 30 %, bude v tomto případě možné žádat o dotaci menší než 50 %?
  Aby byl nájemce oprávněným žadatelem, musí sleva na nájemné činit alespoň 30 %, to však nebrání pronajímateli poskytnout slevu vyšší. Pokud je sleva poskytnutá pronajímatelem vyšší než 50 %, pak nájemce nárok na podporu ztrácí, neboť sám nebude moci splnit podmínku úhrady alespoň 50 % nájemného.
 3. Pronajímatel poskytne nájemci slevu. Bude pronajímatel za tuto slevu nějakým způsobem od státu kompenzován nebo dotaci obdrží pouze nájemce?
  Pronajímatel nebude kompenzován státem, podpora je určena nájemci.
 4. Musí být již prokazatelně zaplaceno za duben, květen, červen, nebo stačí příslib, že bude zaplaceno? Pokud bylo zaplaceno plné nájemné za duben a pak poskytnutá sleva – bude mít žadatel nárok na dotaci? Pronajímatel zvažuje snížení nájemného jen na část dotovaného období.
  Platba alespoň 50 % nájemného musí být provedena před podáním žádosti. Sleva musí být poskytnuta na celé období duben až červen. Pokud bylo zaplaceno plné nájemné za duben, pak je vhodné upravit distribuci slevy v měsících květen a červen tak, aby se celková sleva poskytnutá v celém rozhodném období dotčených třech měsíců pohybovala v rozmezí 30 – 50 %. To umožní pronajímateli splnit podmínku poskytnutí slevy alespoň 30 %, a současně to umožní nájemci splnit podmínku úhrady alespoň 50 % rozhodného nájemného.
  Podmínky pro poskytnutí podpory jsou:
  a) Poskytnutí slevy pronajímatelem ve výši alespoň 30 % z ceny nájmu na období měsíců dubna, května a června roku 2020. (Přípustné je, že byla před podáním žádosti uzavřena dohoda či dodatek nájemní smlouvy mezi pronajímatelem a žadatelem o podporu.) V případě podpory pro nájemce prostor vlastněným státem tato podmínka neplatí.
  b) Uhrazení alespoň 50 % z měsíčního nájemného žadatelem o podporu za období měsíců duben, květen a červen roku 2020 způsobem a v termínu obvyklém dle platné nájemní smlouvy, anebo do skončení nájemní smlouvy, pokud k němu dojde před 30. 6. 2020. Došlo-li k odložení plateb nájemného žadatelem o podporu na základě zák. č. 210/2020 Sb., nebo dohodou mezi žadatelem o podporu a pronajímatelem, považuje se podmínka věty první za splněnou, dojde-li k uhrazení alespoň 50 % z měsíčního nájemného žadatelem o podporu za období duben, květen a červen roku 2020 nejpozději den před podáním žádosti o poskytnutí podpory.
 5. Je nutné uhradit celou výši nájemného po slevě (70 %) předem a následně bude refundováno 50 % zpět, anebo bude stačit uhradit pouze 20 % a 50 % bude po přidělení podpory zasláno pronajímateli? Nájemce však z důvodu finanční tísně nemá na zaplacení nájmu předem.
  Před podáním žádosti je nutné uhradit 50 % nájmu v případě nájmu v nestátním objektu a 80 % v případě nájmu ve státním objektu.
 6. Musí pronajímatel poskytnout slevu za každý měsíc v období duben až červen 2020?
  Pronajímatel musí poskytnout slevu alespoň 30 % za celé rozhodné období duben až červen 2020. Může tedy např. v jednom měsíci poskytnout vyšší slevu, v dalším pak nižší. Pokud tedy celková sleva za toto období činí alespoň 30 %, pak má nájemce nárok na podporu v programu COVID-Nájemné.
 7. Když žadatel zaplatí pouze 50 % ceny nájmu, vystavuje se riziku penále ze strany pronajímatele. Jak to může nájemce řešit?
  Smluvní záležitosti jsou ponechány plně na domluvě mezi nájemcem a pronajímatelem.
 8. Pokud pronajímatel nabídne slevu na nájemném 50 %, znamená to, že nájemce nebude muset doplácet zbylých 20 % nájemného nebo podpora od státu bude činit 30 % a 20 % doplatí nájemce?
  Podpora v případě komerčního nájmu činí vždy 50 % nájemného (bez DPH a plateb za energie a služby). To znamená, že v případě slevy na nájemném 50 % již žadatel nemusí doplácet zbytek nájemného.
 9. Jak můžu postupovat, když mi pronajímatel odmítne poskytnout slevu 30 %?
  Program COVID-Nájemné je založen na principu vzájemné solidarity; chce podmínkou poskytnutí slevy pronajímatelem částečně rozložit tíhu nákladů na obě strany – nejen na nájemce, ale také na pronajímatele. Pokud pronajímatel odmítá poskytnout slevu na nájemném, stále musí postupovat podle zákona č. 210/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání, který stanoví, že pronajímatel nemůže v ochranné době (do 31. 12. 2020) nájem jednostranně ukončit pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného spojeným s užíváním prostoru sloužícího k podnikání, pokud prodlení nastalo
  a) v rozhodné době (ode dne 12. března do 30. června 2020), a
  b) v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti.
  Bez splnění podmínky slevy poskytnuté pronajímatelem alespoň ve výši 30 % nemůže bohužel nájemce o podporu z tohoto programu žádat. Výjimku tvoří nájem provozovny, jejíž pronajímatel a nemovitost, v níž je situována provozovna, podléhá zákonu č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (tzn. provozovna je situována v nemovitosti v majetku státu a nelze poskytnout slevu 30 % z nájemného). V takovém případě činí výše podpory 80 % nájemného.
 10. Musí být pronajímatelem poskytnuta sleva na celé období duben až červen nebo stačí poskytnout slevu na část tohoto období?
  Sleva 30 % musí být poskytnuta v celém rozhodném období od 1. dubna do 30. června 2020. Je-li však poskytnutá sleva v prvních dvou měsících vyšší a v posledním měsíci nižší nebo žádná a zároveň za celé rozhodné období činí 30 %, má nájemce nárok na podporu.
 11. Provozovatel v nájmu zaplatil nájemné v plné výši, a pokud se domluví na dobropisu s majitelem nemovitosti za duben-červen, bude moci žádat o COVID nájemné? Může žádat o podporu, když vše uhradil včas v plné výši? Lze tuto slevu vymáhat s příslibem, že bude refundována?
  Podstatné je prokázat úhradu alespoň 50 % nájemného + slevu alespoň 30 % poskytnutou pronajímatelem v rozhodném období duben-červen. V případě uhrazení plné výše nájemného za rozhodné období od 1. dubna do 30. června 2020 vznikne žadateli nárok na podporu pouze za předpokladu, že mu byla poskytnuta výše uvedená sleva nejpozději den před podáním žádosti o podporu.
 12. Jak postupovat v případě, když lhůta pro platbu nájemného za rok 2020 vyprší až koncem února 2021?
  Žadatel o podporu z programu COVID-Nájemné musí nejpozději den před podáním žádosti uhradit alespoň 50% z ceny nájemného za rozhodné odbdobí duben až červen 2020, a to i v případě pozdějšího data pro úhradu nájemného. Pokud je tedy nájemné stanoveno ročně, pak nájemce uhradí 50% z poměrné části ročního nájemného za rozhodné období duben až červen 2020.
 13. Žadatel již zaplatil nájemné za rozhodné období duben až červen. Má na podporu nárok?
  Ano, žadatel má i v tomto případě nárok na podporu. Pronajímatel však musí čestným prohlášením potvrdit, že nájemci poskytne dodatečně slevu 30 % v rozhodném období, která mu bude kompenzována v dalších měsících. Není tedy nutná vratka již zaplaceného nájemného.
 14. Nájemce má nájemní smlouvu od 1. 12. 2019. Do dubna 2020 neplatil nájem, jelikož prostory modernizoval na vlastní náklady, náklady na modernizaci byly odečteny z nájmu. Za duben pronajímatel poskytl slevu 50 %, za květen 40 % a za červen nájemce již platí plné nájemné. Jak má nájemce postupovat?
  Rozhodující pro schválení žádosti o podporu je poskytnutá sleva pronajímatelem alespoň 30 % na nájemném za rozhodné období od 1. dubna do 30. června a úhrada alespoň 50 % nájemného nájemcem za rozhodné období. Je nutno také doložit způsob a výši platby nájemného za leden a únor 2020 a potvrdit čestným prohlášením pronajímatele. Pokud nájemce v průměru zaplatil alespoň 50 % nájmu a pronajímatel v průměru poskytl slevu alespoň 30 % z nájmu za rozhodné období, pak nájemce žádá dle postupu uvedeného ve Výzvě a manuálu, který bude zveřejněn spolu s představením informačního systému na webu MPO. (Forma započtení závazků není na překážku.)
 15. Jaký nárok na odpočet DPH má nájemce? V celé výši (po slevě 30 %) – tedy těch 70 % i včetně 50 % od státu? Nebo jen na 20 %, které reálně zaplatí?
  Pokud je nájemce plátce DPH, musí zaplatit DPH ze 70 % nájmu. Jako odpočet DPH uplatní tedy DPH ze skutečně zaplacené výše nájmu, tj. ze 70 %.
 16. Bude dotace části nájemného z programu Covid – Nájemné zdanitelným příjmem nájemce?
  Otázky z daňové oblasti prosím směřujte na Finanční správu.
 17. U obratového nájemného musí být sleva poskytnuta pouze na základní nájemné?
  Ano, v případě variabilního nájemného musí být sleva poskytnuta ze základního nájemného bez obratové složky za rozhodné období.
 18. Žadatelka má s pronajímatelem nájemní smlouvu, kde je celá částka nájmu napsána na ni. Nicméně provozovnu sdílí s kamarádkou, mezi kamarádkou a žadatelkou je podnájemní smlouva. Žadatelka ovšem pronajímateli převádí pouze polovinu nájmu, kamarádka převádí přímo pronajímateli druhou polovinu nájmu. Jak postupovat (zda se mají registrovat obě a u provozovny dát, že provozovnu sdílí) a jak dokázat, že zaplatily 50 % rozhodného nájemného – musí zaplatit 50 % ona, nebo může zaplatit pouze 25 % a kamarádka zaplatí 25 %?
  Aplikace AIS MPO v případě sdílených provozoven umožňuje, aby byla podána žádost na stejnou provozovnu více nájemci, kteří ji mezi sebou sdílejí (u dané provozovny zaškrtne možnost „Provozovnu využívá i jiný subjekt“). Jde-li však o sdílení prostor mezi nájemcem a podnájemcem, kdy by každý z nich uhradil pouze 25 % rozhodného nájemného, došlo by k zamítnutí žádosti, jelikož by nebyla splněna podmínka uhrazení alespoň 50% výše rozhodného nájemného.
 19. Jak uplatnit nárok na podporu v situaci, kdy stejnou provozovnu užívá nájemce a jeho podnájemce, přičemž každý z nich užívá část prodejny? Může nájemce uplatnit nárok na podporu počítanou ze souhrnu nájemného, které platí pronajímateli bez ohledu na to, že užívá pouze část provozovny a druhou část užívá podnájemce? Může podnájemce rovněž požádat o podporu ke své provozovně ve stejném objektu, přičemž by při stanovení rozhodného nájemného kalkuloval se souhrnem zaplaceného nájemného za rozhodné období poníženého o slevu danou nájemcem podnájemci?
  Podstatné je, kdo má v daném objektu ohlášenou provozovnu. Pokud má v objektu nahlášenu provozovnu nájemce, pak tento žádá o podporu za část provozovny, v níž provozuje své podnikání. Obdobně platí stanovisko k podnájemci – pokud má ohlášenou provozovnu podnájemce, pak tento žádá o podporu za část provozovny, v níž provozuje své podnikání. Není možné, aby žádal na celý prostor nájemce a rovněž podnájemce, aniž by přihlíželi, jakou část objektu každý z nich užívá k provozování své podnikatelské činnosti.
 20. Žadatel neplatí fixní, ale pouze variabilní nájemné. Po dohodě s pronajímatelem zvažuje uzavřít nájemní smlouvu se zpětnou účinností ke dni 01. 01. 2020, ve které by bylo nájemné sjednáno fixní částkou. Nájemné takto stanovené za měsíce leden až březen nájemce v plné výši uhradí a uhradí také min. 50 % takto sjednaného nájemného za rozhodné období od 1. 4. 2020 do 30. 06. 2020. Následně hodlá uzavřít dohodu o poskytnutí slevy ve výši 30 % na nájemné za rozhodné období. Žadatel rozumí, že nájemní smlouva musí být pro účely programu uzavřena nejpozději dne 13. 03. 2020. Zde by byla sice uzavřena později, nicméně její účinnost by sahala zpětně ke dni 01. 01. 2020 a nájemné za období od 01. 01. 2020 by bylo řádně uhrazeno.
  Smlouvu se zpětnou účinností nelze akceptovat. Nájemní smlouva musí být uzavřena a účinná před 13. 3. 2020.
 21. Nájemce užívá pronajatý nebytový prostor jako jeden ze dvou společných nájemců. Dodatek k nájemní je smlouvě sepsán tak, že nájemcům bude poskytnuta sleva ve výši odpovídající dubnovému nájemnému. Druhý nájemce pouze podepsal dodatek k nájemní smlouvě, ale o podporu pravděpodobně žádat nebude. Může být celá sleva na nájemném ve výši jednoho měsíčního nájmu pro oba „přičtena“ jen jednomu ze společných nájemců a stejně tak uhrazené nájemné? Nájemné za provozovnu činí 16 000 Kč.
  Jestliže činí nájemné za provozovnu celkově 16 000 Kč měsíčně pro oba nájemce, pak pokud bude jeden z nich žádat o podporu z programu Covid-Nájemné, bude muset prokázat slevu na té části nájmu, kterou hradí za tu část prostoru, která jemu slouží k provozování jeho podnikatelské činnosti ve výši alespoň 30 % a úhradu 50 % rozhodného nájemného. Pokud tedy hradí za svou část nájmu 8000 Kč měsíčně, pak musí uhradit alespoň 12 000 Kč. Sám pak bude mít nárok na podporu jen na tu část objektu, kterou má v nájmu. Bude mu tedy uznána podpora ve výši 50 % z rozhodného nájemného, tj. 12 000 Kč.
 22. Od listopadu 2019 má žadatel uzavřenou smlouvu s pronajímatelem, výše nájemného činí 20 000Kč, nicméně bylo dohodnuto, že bude platit tři měsíce na rozjezd pouze 14 000Kč. I v únoru žadatel platil 14 000Kč, jelikož dostal slevu, protože se naskytly nějaké potíže na objektu a měl škodu. Následně z důvodu pandemie COVID-19 dostal opět slevu 6 000Kč. Nájemní smlouva je tedy na 20 000 Kč, avšak žadatel z různých důvodů vždy platil 14 000 Kč.
  Pokud je sleva za leden a únor stanovena formou dodatku, činí smluvní nájem před 13. březnem 14 000 Kč. Pronajímatel však musí poskytnout slevu z této částky, nikoliv s původních 20 000 Kč, jak již učinil v období před 13. 3. a v rozhodném období duben až červen, neboť se za rozhodné nájemné považuje trojnásobek 14 000 Kč.
 23. Klient podepsal se svým pronajímatelem dohodu, kde se zavázal uhradit 70 % nájemného z rozhodného období a 100.000,- Kč jako úhradu předchozích dluhů. Úhradou 100.000,- veškeré starší závazky vůči pronajímateli za období před  13.3.2020 zanikají. Klient stanovil nájemné před 13.3.2020 na základě faktur za nájemné za leden a únor 2020, přestože část tohoto dluhu zanikla (klient za toto období uhradil jen 100.000,- Kč, ne celé faktury). Stanovil nájemné správně podle faktur nebo měl v jeho situaci nájemné stanovit jinak?
  Je nutné vycházet z výše stanoveného smluvního nájmu před 13. 3., které se dokládá úhradami nájmů ze měsíce leden a únor 2020; do systému jsou tedy vloženy doklady o zaplacení, nikoliv faktury. V případě, že v den podání žádosti neuplynula dle nájemní smlouvy lhůta splatnosti nájmu za únor a leden 2020 nebo nebylo nájemné uhrazeno z jiného důvodu, lze také doložit doklad potvrzující uhrazení nájemného za období říjen, listopad, prosinec 2019.

Zpět na rozcestník dotazů ke COVID Nájemné

COVID Nájemné – Dotazy k nároku na podporu

 1. Bude se program Covid – nájemné vztahovat i na provozovny, které byly uzavřeny z důvodu nařízené karantény zaměstnanců?
  Ne. Podpora z programu Covid – Nájemné je určena nájemcům, kterým byl zakázán prodej zboží nebo poskytování služeb v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020.
 2. Bude možné uplatnit žádost i na pronájem obchodu s čokoládou v OC, který byl opatřeními zasažen stejně jako ostatní provozovny?
  Program se uplatní pouze na provozovny, kterým byl zakázán prodej zboží nebo poskytování služeb v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020.
 3. Mají nárok na podporu z programu COVID-Nájemné soukromé školy, které jsou v nájmu?
  Výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do rejstříku škol podle školského zákona není živností. Soukromé školy zařazené do školského rejstříku nejsou oprávněným žadatelem. Pokud by se však jednalo o výkon živnosti volné – mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti – pak jsou takové podnikatelské subjekty oprávněným žadatelem.
  Oprávněným žadatelem je v programu COVID – Nájemné subjekt, který:
  a) Je podnikatelem (fyzickou, nebo právnickou osobou) a vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem. Za oprávněného žadatele se pro účely Výzvy nepovažuje podnikatel, který provozovnu pouze pronajímá a neprovozuje v ní maloobchod nebo poskytování služeb zákazníkům.
  b) Užívá provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem a účinné před datem 13. března 2020.
  c) V důsledku přijatých mimořádných opatření v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 mu byl státními orgány zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020.
  d) Není spřízněnou osobou s pronajímatelem prostor provozovny. Nájemce a pronajímatel nesmí být pro účely čerpání podpory dle tohoto programu:
  – osobami blízkými dle ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  – ve vztahu osoby ovládající a ovládané dle ust. § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
  – osobami jednajícími ve shodě dle ust. § 78 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
  – ve vztahu, kdy jeden z nich vůči druhému uplatňuje podstatný vliv dle ust. § 22 odst. 5 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. ve znění pozdějších předpisů,
  – osobami, které jsou součástí jednoho konsolidačního celku dle ust. § 22 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
  e) Není v prodlení s platbou žádných svých závazků vůči vybraným institucím a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, splatných do 12. března 2020. (Dohoda o splátkách nebo posečkání daně podle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nejsou stavem, kdy by byl žadatel o podporu v prodlení. Za nedoplatky se nepovažují opožděné platby daní či odvodů v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 na základě liberačních balíčků Ministerstva financí či opatření Ministerstva práce a sociálních věcí).
  f) Žadatel o podporu dosud nevyčerpal podporu do maximální možné výše stanovené dočasným rámcem Evropské komise na jednoho žadatele.
 4. Apartmánový dům pronajímá celý dům s byty, součástí je také recepce. Má nárok na dotaci?
  Podpora Programu se vztahuje pouze na provozovny podle § 17 živnostenského zákona, pokud jsou určeny k prodeji zboží nebo poskytování služeb, a musely být v období 13. března až 30. června 2020 na základě přijatých krizových opatření vlády uzavřeny. Obdobně se za provozovnu pro účely tohoto Programu považují prostory, které jsou určeny k prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě jiných zákonů (např. provozování svobodného povolání). Jestliže v apartmánovém domě dochází k poskytování ubytovacích služeb (živnost volná), pak je takový žadatel splňující další podmínky programu způsobilý k žádosti. Za poskytování služeb zákazníkům se naopak pro účely Programu nepovažuje nájem či podnájem provozovny.
 5. Stravovací zařízení se rozhodlo otevřít výdejové okénko, čímž si zajistilo během krizového opatření alespoň část běžných tržeb. Mají nárok na dotaci?
  Ano, na podporu z programu Covid-nájemné mají nárok také stravovací zařízení, která se rozhodla provozovat výdejová okénka. Rozhodující skutečností je, že jim byl v důsledku přijatých mimořádných opatření v souvislosti s pandemií onemocnění COVID 19 byl zakázán prodej zboží a poskytování služeb v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020.
 6. Podnikatel má v nájmu apartmány, které fungují jako hotel (Airbnb). Jedná se o bytové jednotky, které jsou nahlášeny jako provozovny. Má nárok na Covid-nájemné?
  Jelikož se jedná o volnou živnost – ubytovací služby s povinnou registrací pronajímaného prostoru jako provozovny, jejichž provoz byl s výjimkami zakázán, pak takový žadatel má nárok na podporu.
 7. Zapsaný spolek pořádá kulturní akce s občerstvením, má i povoleno zprostředkování obchodu a služeb. Jsou v nájmu od obce v kulturní centru. Bude se na ně vztahovat Covid nájemné?
  Oprávněným žadatelem je podnikatel (fyzická, nebo právnická osoba), který vykonává podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona, nebo obdobným způsobem, v provozovně, kterou musela v období 13. března až 30. června 2020 na základě krizových opatření vlády uzavřít. Program COVID-Nájemné je možné využít za předpokladu poskytnutí slevy pronajímatelem alespoň 30 % a úhrady alespoň 50 % nájemného
 8. Podnikatel má nájemní smlouvu na více provozoven na stejné adrese. Má možnost žádat jako celek, nebo pouze dle příslušného využití jednotlivých prostor?
  Žadatel podává jednu žádost na jednu provozovnu. Přihlíží se k využití jednotlivých prostor, zda podnikatelská činnost byla pozastavena krizovým opatřením Vlády ČR. Oprávněným žadatelem je takový žadatel, kterému byl v důsledku přijatých mimořádných opatření v souvislosti s pandemií onemocnění COVID19 zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020.
 9. Žadatel měl uzavřenou provozovnu pouze pár dnů v březnu. Má nárok na podporu za celé období duben až červen?
  Ano, i v případě uzavření provozovny pouze v části rozhodného období má žadatel nárok na podporu za celé období duben až červen 2020. V případě, že mu skončila nájemní smlouva před 30. 6. 2020, tak od 1. 4. 2020 po dobu trvání nájemní smlouvy.
 10. Má nárok na podporu z programu Covid-Nájemné lektor mimoškolních kurzů?
  Ano, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti jsou živností volnou, která byla zakázána mimořádnými opatřeními Vlády ČR. Pokud si lektor pronajímá provozovnu, má nárok na podporu z programu Covid-Nájemné.
 11. Mají na podporu nárok cestovní kanceláře?
  Jelikož je provozování cestovní kanceláře živností koncesovanou, která byla zakázána mimořádnými opatřeními, tak v případě splnění dalších podmínek programu mají cestovní kanceláře nárok na podporu z programu Covid-Nájemné.
 12. Může dostat podporu z programu Covid-Nájemné provozovatel ubytovny?
  Provozování ubytovacích služeb v ubytovnách nebylo zcela zakázáno mimořádnými opatřeními, tudíž provozovatelé těchto typů služeb nemají nárok na podporu z programu Covid-Nájemné.
 13. Je možné, aby podporu získal podnikatel, který svou provozovnu využívá zároveň jako maloobchodní i velkoobchodní prodejnu a kterému byl na základě přijatých mimořádných opatření zakázán prodej zboží maloobchodním zákazníkům, ale velkoobchodním zákazníkům směl za určitých omezení prodávat zboží i nadále?
  Ano. Nárok na podporu má podnikatel, kterému byl zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovně (nebo její části, jež byla uzavřena) alespoň v části období mezi 13. březnem a 30. červnem 2020.
 14. Bude mít na podporu nárok denní bistro s doplňkovým prodejem potravin, když v době mimořádných opatření otevřeli výdejové okénko?
  Oprávněným žadatelem je podnikatel (fyzická, nebo právnická osoba), kterému byl mimořádnými opatřeními zakázán maloobchodní prodej zboží a poskytování služeb zákazníkům v provozovnách alespoň v části období mezi 13. březnem a 30. červnem 2020. Provoz prostřednictvím výdajového okénka nevylučuje nárok žadatele na podporu z programu Covid-Nájemné.
 15. Může být oprávněným žadatelem také příspěvková organizace města?
  Příspěvková organizace města, která je činná v prostorech města, nemá nárok na podporu z programu Covid-Nájemné, jelikož se nejedná o oprávněného žadatele – podnikatele (fyzickou, nebo právnickou osobou) vykonávajícího podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona, nebo obdobným způsobem.
 16. Může být oprávněným žadatelem nezisková organizace?
  Ano, pokud podniká na základě zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání nebo obdobným způsobem, je-li účel podnikání v podpoře hlavní činnosti spolku nebo v hospodárném využití spolkového majetku, podle § 217 odst. 2 a 3 NOZ.
 17. Mají nárok na podporu společnosti, které čerpají ostatní podpory z podpůrných programů Vlády ČR (např. Antivirus)? Počítají se takto přijaté finance do dočasného rámce EK?
  Ano, mají nárok. Program Antivirus není veřejnou podporou. Dočasný rámec Evropské komise, který podpory limituje 800 000 EUR na žadatele, se tak vztahuje pouze na program Covid-nájemné.
 18. Naše společnost provozuje dvě provozovny (lahůdkářství a restauraci obě samostatně zapsané jako provozovny v živnostenském rejstříku) v jednom společném prostoru. Pro obě provozovny je uzavřena jedna společná nájemní smlouva, přičemž na základě nařízení vlády v souvislosti s epidemií byla uzavřena restaurace a lahůdkářství zůstalo v provozu. Je tedy možné žádat o poskytnutí podpory v rámci programu COVID – Nájemné i v případě, že byla na základě nařízení vlády uzavřena pouze jedna provozovna ve společně pronajatém prostoru?
  Ano, žadatel byl postihnut krizovými mimořádnými opatřeními Vlády ČR, kdy musel uzavřít restauraci, proto má nárok na podporu i v případě, že v rámci nájmu platí za provozovnu, která nebyla uzavřena (lahůdkářství). Nárok na podporu má však jen na provozovnu, která musela být zavřena.
 19. Má nárok na podporu zapsaný spolek provozující mimoškolní výuku a vzdělávání (na základě živnostenského oprávnění na mimoškolní výuku a vzdělávání a se zapsanou provozovnou v živnostenském rejstříku), i když jednou z podmínek je, že oprávněným žadatelem je podnikatel vykonávající podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona? Výuku v rámci hlavní činnosti poskytuje bezplatně dětem z dětských domovů, v rámci vedlejší činnosti pak za úplatu dětem a mládeži.
  Jelikož spolek může vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku, a podniká-li dle zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, pak má nárok na podporu z programu COVID-Nájemné.
 20. Má nárok na podporu také podnikatel, který užívá prostory na základě Smlouvy o právu užívání? Daný podnikatel provozuje na užívaném místě kiosek, který musel být z důvodu vládních opatření uzavřen.
  Podpora Programu se vztahuje pouze na provozovny podle § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou určeny k prodeji zboží nebo poskytování služeb zákazníkům. Obdobně se za provozovnu pro účely Programu považují prostory, které jsou určeny k prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě jiných zákonů. Žadatel má nárok na podporu, pokud se jedná o nájemní, podnájemní, nebo pachtovní smlouvu.
 21. V rozhodném období nabyla účinnosti smlouva o prodeji části závodu, kdy součástí této části závodu byla i provozovna s nájemným. Nájemcem se proto stala jiná společnost. Má tato společnost nárok na podporu.
  Nárok na podporu má ten, kdo užívá provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem a účinné před datem 13. března 2020, a splní další podmínky kladené na způsobilé žadatele.
 22. Žadatel žádá za právnickou osobu, nicméně jako fyzická osoba je v insolvenci. Má tato právnická osoba nárok na podporu?
  Požadavek bezdlužnosti je vázán na osobu žadatele. Pokud je žadatelem právnická osoba (nehledě na to, kdo jménem této osoby žádá), která nemá nedoplatky vůči vybraným institucím, není v konkurzu, úpadku, exekuci, likvidaci atp., pak to není na překážku jejímu nároku na podporu.
 23. Žadatel užívá vymezený prostor v obchodním centru na základě Smlouvy o poskytnutí práva k užívání plochy. Těmto smlouvám původně předcházela nájemní smlouva. Z důvodu nutnosti hradit DPH OC přešlo u neplátců DPH na tento typ smlouvy, nicméně jedná se v podstatě o shodná práva a povinnosti jako u nájemních smluv. Tuto smlouvu mají sjednanou zejména provozovatelé kiosků, kteří také nemohli provozovat svou činnost s ohledem na omezení vlády. Budou tyto typy smluv akceptovány?
  Smlouvy o užívání nejsou akceptovány. Akceptovány jsou pouze nájemní, podnájemní a pachtovní smlouvy, jak stanoví bod 1.4 Výzvy.
 24. Jsou neziskové organizace způsobilým žadatelem, i když jako právnická entita soustavně podniká a byla jí omezena možnost podnikat v provozovně?
  Pokud nezisková organizace (typicky spolek) podniká dle zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, má svou provozovnu, v níž byla v nájmu na základě nájemní smlouvy uzavřené a účinné před 13. březnem 2020 a splní další podmínky výzvy, pak má nárok na podporu z programu Covid-Nájemné.
 25. Může zažádat soukromá mezinárodní škola (OPS) nezařazená do rejstříku škol? Žáci si u nás plní povinnou školní docházku dle povolení MŠMT. Škola má vlastní IČ.
  Pro posouzení nároku na podporu je podstatný druh podnikání a splnění veškerých podmínek uvedených ve výzvě. Jedná-li se o volnou živnost „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“, jejíž činnost byla zakázána a žadatel splní podmínky Výzvy, pak je takový žadatel způsobilý k podání žádosti o podporu.
 26. Fitness centrum má ohlášenou provozovnu s IČP a zároveň pronajímá několika trenérům své prostory i se zařízením, aby zde mohli cvičit své klienty. Tito trenéři však nemají ohlášenou provozovnu, podnikají pouze na IČ. Může o podporu žádat fitness centrum, nebo trenéři?
  Způsobilým žadatelem je fitness centrum, které je nájemcem prostoru sloužícího k podnikání a které má pod svým IČP ohlášenou provozovnu na živnostenském úřadě. Pokud jsou individuální trenéři podnájemci, avšak provozovnu nemají ohlášenou, pak nejsou způsobilými žadateli.
 27. Žadatel provozuje hotel, v němž měl (dle ŽL hostinská činnost) v době pandemie v části pokojů dlouhodobě ubytované sezónní dělníky a část pokojů určených pro hotel musel nechat neobsazené, protože je nesměl pronajímat na základě opatření vlády. Má nárok na podporu?
  Pokud žadatel objekt, v němž je umístěn hotel, nevlastní, je v pronájmu a splní další podmínky stanovené Výzvou, má nárok na podporu z důvodu skutečnosti, že ubytovací služby byly zakázány mimořádnými opatřeními Vlády ČR.
 28. Žadatel provozuje kamenný obchod, který měl po celou dobu pandemie zavřený a nájemné hradil v celé jeho výši. Jelikož pronajímatel je postihnut exekucí a veškerá práva přejímá exekutor, chtěl žadatel požádat exekutora o slevu 30 % z nájemného. Po tel. domluvě bylo žadateli sděleno, že potřebují písemně od MPO souhlas a vyjádření, že mohou slevu poskytnout.
  Rozhodnutí o poskytnutí slevy je plně v kompetenci daného exekutora. MPO nevydává písemné souhlasy k jednotlivým případům. Potvrzujeme však, že potvrzení o slevě z nájemného dle podmínek Výzvy poskytnuté exekutorem vykonávajícím práva pronajímatele je možné akceptovat.
 29. Žadatel se rozhodl v průběhu nouzového stavu své s.r.o. k 30. 6. zrušit a dále pokračovat od 1. 7. jako fyzická osoba podnikající. V nájmu žadatel zůstává a podniká ve stejné činnosti, ovšem pod novým IČ. Má žadatel nárok na podporu?
  Nemá, pokud žádal jako podnikající fyzická osoba, která v takové provozovně podniká od 1. 7. Pokud společnost nebyla zrušena, pak může žádat ona.
 30. Žadatel provozuje vlastní maloobchodní síť pekáren formou pultového prodeje a zároveň v těchto prodejnách, kde je tento pultový prodej, provozuje posezení pro konzumaci pekařských produktů a nápojů. V době opatření Covid měl tuto část uzavřenu. Má nárok na podporu?
  Ano, i v případě, že byl žadatel postižen mimořádnými opatřeními v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 pouze částečně, má nárok na podporu z programu Covid-Nájemné.
 31. Nájemní smlouva s nájemcem je účinná od 1. 3. 2020, nájemné je na základě dohody smluvních stran hrazeno až od 21. 3. 2020. Kvalifikuje se nájemce v takovém případě k účasti na programu a případně jak má nájemce postupovat při vyplnění jeho žádosti a stanovení výpočtu původního nájemného?
  Podmínkou pro řádné podání žádosti je dle čl. 10.4 písm. d) Výzvy doložení dokladu potvrzujícího uhrazení nájemného za měsíce leden a únor 2020. V případě, že v den podání žádosti neuplynula dle nájemní smlouvy lhůta splatnosti nájmu za únor a leden 2020, nebo nebylo nájemné uhrazeno z jiného důvodu, lze také doložit doklad potvrzující uhrazení nájemného za období říjen, listopad, prosinec 2019. Pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 31. lednu 2020, bude přílohou doklad o uhrazení poměrné části nájemného od uzavření nájemní smlouvy do 13. března 2020. Jelikož v uvedeném případě není možné doložit povinnou přílohu (doklad o uhrazení nájemného), nemá takový žadatel možnost podat platně žádost o podporu.
 32. Má žadatel nárok na podporu, zaplatil-li jej na tři roky dopředu, od října 2017 do konce června 2020? Jak má být předložen doklad o zaplacení nájmu za období leden – únor 2020?
  Žadatel má nárok, pokud splní veškeré podmínky Výzvy a doloží, že mu byla za rozhodné období poskytnuta sleva (a ta byla například odečtena z nájemného, které má být uhrazeno v budoucnu). Předloží doklad o zaplacení nájmu, který uhradil dopředu za celé období, jehož součástí je také leden a únor 2020.
 33. Má nárok na podporu žadatel, který pozastavil svou živnost v období 16. – 26. 3., nájemní smlouva trvala a nájemné bylo hrazeno bez přerušení od počátku roku dosud?
  Oprávněným žadatelem je mj. podnikatel vykonávající podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona, tj. s živnostenským oprávněním, který v čestném prohlášení, které je povinnou přílohou žádosti, uvádí, že nepřerušil provozování živnosti. Podmínka nepřetržitého provozování živnosti sice není stanovena explicitně, je však dovozena ze samotného čestného prohlášení.
 34. Uzavřená kavárna převzala nájem dodatkem k běžící platné smlouvě, ale dodatek byl účinný až od 1. 4., kdy začali i platit nájem. Původní smlouva byla platná a účinná před 13. březnem, ale tato kavárna, potenciální žadatel, ji přebírala zmíněným dodatkem od 1. 4., budou mít nárok?
  Jelikož je dodatek platný a účinný pro subjekt, který chce žádat, od 1. 4., není splněna podmínka čl. 4.1 písm. b) Výzvy, který stanoví, že smlouva musí být uzavřena a účinná před 13. března. Žadatel tedy není způsobilý k získání podpory.
 35. Žadatelka nepřetržitě podniká na stejné adrese a v rámci stejných služeb, jen do 30. 6. pod jedním IČ a od 1. 6. pod jiným IČ. Jedno je vázáno na fyzickou podnikající osobu, druhé na s.r.o. Má takový žadatel nárok o podporu?
  Pokud toto podnikání bylo fyzickou osobou ukončeno, pak není možné o podporu žádat, neboť nadále není podnikatelským subjektem, který během rozhodného období podnikal v dané provozovně. V případě, když by žadatelka podala žádost na základě druhého IČ, pak by nebyla splněna podmínka uzavřené a účinné nájemní smlouvy před 13. březnem, tudíž na toto druhé IČ rovněž nelze žádat.
 36. Dle příslušných definic byl žadatel ke dni 31.12.2019 podnikem v obtížích, neboť jeho vlastní kapitál nedosahoval poloviny upsaného základního kapitálu. V následujícím zkráceném fiskálním roce, který trval od ledna do března 2020, už žadatel podnikem v obtížích nebyl, tj. nespadal do žádné z definic dle příslušných nařízení, což může žadatel prokázat svými finančními výkazy. Žadatel splňuje všechny podmínky uvedené v čl. 4 Výzvy, avšak nemůže čestně prohlásit, že ke dni 31.12.2019 nebyl podnikem v obtížích. Nicméně může prokázat, že v následujících měsících, které předchází období, za které má být dotace poskytována, již takovým podnikem nebyl. Je tento subjekt oprávněn o dotaci žádat a čerpat ji?
  Jelikož žadatel byl ke dni 31. 12. 2019 podnikem v obtížích ve smyslu blokových výjimek, nemůže platně podepsat čestné prohlášení, které vyžaduje, aby podnik nebyl k 31. 12. 2019 podnikem v obtížích, a tím pádem není oprávněným žadatelem o podporu, a to i v případě, že od ledna do března 2020 již v obtížích nebyl.
 37. Žadatelka chce zažádat o podporu, nicméně nemůže podat žádost kvůli tomu, že na jeden den (chybou) přerušila živnost – dne 2. 9. 2020. Od 3. 9. 2020 jí měla opět aktivní. Podmínkou programu je však nepřerušená živnost. Zaniká tímto žadatelce nárok na podporu?
  Ano. Pokud žadatelka přerušila živnost, byť chybou jen na jeden den, ztrácí tím bohužel nárok na podporu, neboť o sobě nemůže prohlásit, že nepřerušila provozování živnosti, jak vyžaduje Výzva v Příloze 2.
 38. Žadatel má nedoplatky vůči VZP, nedoplatky jsou v řešení, bohužel dohodu narušilo nařízení Vlády ČR (lze doložit). Má nárok na podporu?
  Článek 10.4. e) Výzvy k programu stanoví, že žadatel nesmí být v prodlení s platbou žádných svých závazků vůči vybraným institucím a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, splatných do 12. března 2020. Pokud však má stanoven splátkový kalendář, je považován za bezdlužného a nárok na podporu i nadále má.

Zpět na rozcestník dotazů ke COVID Nájemné

COVID Nájemné – Dotazy ke spřízněným osobám

 1. Co je myšleno pod pojmem spřízněné osoby?
  Nájemce a pronajímatel nesmí být pro účely čerpání podpory dle tohoto programu:
  – osobami blízkými dle ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  – ve vztahu osoby ovládající a ovládané dle ust. § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
  – osobami jednajícími ve shodě dle ust. § 78 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
  – ve vztahu, kdy jeden z nich vůči druhému uplatňuje podstatný vliv dle ust. § 22 odst. 5 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
  – osobami, které jsou součástí jednoho konsolidačního celku dle ust. § 22 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
 2. Proč nemohou o podporu žádat nájemci, které jsou spřízněni s pronajímatelem?
  Podmínky pro osoby spřízněné byly nastaveny, aby nedocházelo z řetězení nebo zneužití podpory v případech, kdy jsou pronajímatel a nájemce ve vztahu ovládající a ovládané osoby nebo ve vztahu, kdy jeden z nich vůči druhému uplatňuje podstatný vliv, jsou osobami jednajícími ve shodě nebo jsou součástí jednoho konsolidačního celku.
 3. V průběhu rozhodného období došlo k Dohodě o postoupení práv a převodu povinností z nájemce OSVČ na společnost, jejíž společníkem a majitelem je stejná osoba. Jak lze tuto změnu řešit?
  MPO nevstupuje do soukromoprávních majetkových vztahů. Nájemce OSVČ může o podporu žádat pouze za období od 13. března do ukončení nájemní smlouvy, čemuž došlo převodem práv a povinností na společnost, která z důvodu spřízněnosti s majitelem není nadále způsobilým žadatelem.
 4. Restaurace splňuje všechny podmínky programu, nicméně v roce 2014 byl dán objekt restaurace do pronájmu společnosti s.r.o. a nájem trvá doposud. V roce 2018 si pronajímatel si podmínil vstup do společnosti jako jednatel a má v ní 10% podíl. Na chod společnosti nemá žádný vliv, ani možnost do chodu společnosti zasahovat a rovněž, nepobírá, jako jednatel, od společnosti, žádné finanční prostředky. Pronajimatel žádný jiný vztah k nájemcům nemá. Jedná se o spřízněnou osobu?
  Pokud je podíl pronajímatele ve společnosti nájemce menší než 20 %, není toto považováno za podstatný vliv na řízení a tudíž nájemce má nárok na podporu z programu Covid-Nájemné.
 5. Jsem minoritním spoluvlastníkem nemovitosti, kde si pronajímám provozovnu. Ačkoli jsem zároveň minoritní pronajímatel a nájemce, platím tržní nájemné jako každý jiný. Nemám ale nárok na dotaci nájemného, protože jsem zároveň vlastník i nájemce. Je možné alespoň snížit dotaci nájemného úměrně o výši mého podílu na vlastnictví nemovitosti?
  Pokud je podíl pronajímatele ve společnosti nájemce, pak odkazujeme na bod 4.1 písm. d) Výzvy, kde jsou stanoveny parametry spřízněnosti. Pokud je konkrétní případ nenaplňuje a osoby mezi sebou spřízněné nejsou, pak je nájemce způsobilým žadatelem.
 6. Ad čl. 4.1. písm. d) body 1-3 – jedná o situaci, kdy má nájemce a pronajímatel společného většinového Vlastníka. Pronajímatel je osobou zabývající se správou majetku, ve které vlastní Vlastník více něž 90% podíl. Nájemce je provozovatelem sportovního zařízení, ve kterém vlastnil Vlastník více než 90 %, přičemž v průběhu tohoto měsíce (červen 2020) došlo ke snížení podílu Vlastníka na 45 %. Je nájemce oprávněn žádat o podporu, a to s ohledem na skutečnost, že příslušné právní předpisy problematiku „sesterských“ společností výslovně neřeší?
  Žadatel je nezpůsobilý k podání žádosti o podporu, je-li ve vztahu osoby ovládající a ovládané dle ust. § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Totéž platí v případě, kdy jsou pronajímatel a nájemcem ve vztahu, kdy jeden z nich vůči druhému uplatňuje podstatný vliv dle ust. § 22 odst. 5 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. ve znění pozdějších předpisů. V takových případech, kdy žadatel s pronajímatelem jsou ve vztahu spřízněnosti, nemá žadatel na podporu nárok.
 7. Manželka je jako fyzická osoba majitelkou a provozovatelkou jógového studia, které bylo nařízením vlády uzavřeno. Studio funguje v prostorách, které vlastní jiná fyzická osoba. Ta má nájemní smlouvu s právnickou osobou (s.r.o.), jejímiž vlastníky a jednateli jsme 50/50 já a manželka. Naše s.r.o. přefakturovává nájemné studiu. Máme nárok na podporu?
  V tomto případě nemá jógové studio nárok na podporu z důvodu spřízněnosti podnájemce a pronajímatele.
 8. Osoba blízká dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Patří tam tedy i řada pobočná (strýc, teta a pod.), nebo i vzdálená (zeť, snacha apod.)? Nebo se to týká pouze té přímé (sourozenci, manželé, potomci)? Výklad následující pasáže je nejasný: „jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.“
  Osobou blízkou je/jsou
  (i) příbuzný v řadě přímé – jedná se o osoby pocházející jedna od druhé (např. otec – syn, babička – vnuk, praděda – pravnučka), příp. osoby, jejichž vztah vznikl osvojením
  (ii) sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství
  (iii) jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní – o tom, kdo spadá do rámce tohoto ustanovení, rozhoduje ve svém důsledku pouze soud v každém individuálním případě
  (iv) má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí – jedná se o vyvratitelnou domněnku; žadatel by tak měl prokázat, že je/není osobou blízkou, je-li s druhou smluvní stranou v tomto vztahu, poté se rozhodne, zda nemá/má nárok na podporu
 9. Divadlo je příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou a působí v podnájmu na objektu městské části. Divadlo má zřizovací listinu. Na doplňkovou činnost má divadlo živnostenské oprávnění. Může žádat o příspěvek na nájemné v rámci programu COVID 19 nájemné?
  Podstatný je vztah spřízněnosti mezi příspěvkovou organizací a jejím zřizovatelem, aby byly dodrženy podmínky stanovené čl. 4.1 písm. d) výzvy. Pokud se nejedná o spřízněné osoby a jsou splněny ostatní podmínky programu, pak je žadatel podnikající podle živnostenského zákona nebo obdobným způsobem oprávněn podporu čerpat.
 10. Pokud je fyzická osoba jednatelem a společníkem ve společnosti s.r.o., která pronajímá prostory spolku, kde je jednatel a společník předsedou, má spolek nárok na podporu Covid – Nájemné?
  Spolek nemá nárok na podporu z důvodu spřízněnosti pronajímatele s nájemcem.

Zpět na rozcestník dotazů ke COVID Nájemné

COVID Nájemné – Dotazy k provozovnám

 1. Týká se program COVID-Nájemné i nájmu prostor k podnikání, které ale nejsou provozovnou (např. kancelářský prostor)?
  Nikoliv, jedná se pouze o provozovny dle živnostenského zákona. Program je určen podnikatelům, kterým byl zakázán prodej zboží nebo poskytování služeb v jejich provozovnách, které využívají na základě nájemní, podnájemní či pachtovní smlouvy.
 2. Vztahuje se podpora pouze na prostory označené jako provozovny nebo také na prostory nezbytné např. pro chod divadla, jako je např. obchodní oddělení (součástí náplně obchodního oddělení je i prodej vstupenek na představení) nebo skladů, které jako provozovny nahlášeny nejsou.
  Podpora je v rámci programu určena výlučně pro částečnou úhradu nájemného podnikatelům, kterým byl na základě přijatých mimořádných opatření zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách dle § 17 živnostenského zákona alespoň v části období mezi 13. březnem a 30. červnem 2020.
  Za rozhodné nájemné se považuje původní výše nájmu před slevou poskytnutou pronajímatelem, která je stanovená z nájemní smlouvy uzavřené před 13. březnem 2020, za rozhodné období, a která se zároveň vztahuje pouze na prostor provozovny dle shora uvedené definice.
 3. Jsou stanovena pravidla pro status pronajímatele? Má na podporu nárok nájemce provozovny, která je umístěna v objektu ve vlastnictví neziskové organizace?
  U podpory prostřednictvím tohoto programu nehraje roli, jakou právní formu má pronajímatel. Nutné je, aby nájemce byl podnikatel a prostor, v němž podniká, splňoval následující definici:
  Podpora Programu se vztahuje pouze na provozovny podle § 17 živnostenského zákona, pokud jsou určeny k prodeji zboží nebo poskytování služeb. Obdobně se za provozovnu pro účely tohoto Programu považují prostory, které jsou určeny k prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě jiných zákonů (např. provozování svobodného povolání).
  Forma dokládání uhrazení výše uvedených plateb není pevně stanovena. Může se jednat o výpis z účtu, dohodu o započtení, příjmový doklad apod.
 4. Jak by se mělo postupovat v případě, když součástí pronajímaného maloobchodního prostoru je rovněž sklad nebo parkovací stání a nájemné je ve smlouvě upraveno jako jednotné za celek?
  MPO nemůže nájemcům stanovit, jakým způsobem mají zajistit výpočet části nájemného, které je způsobilým výdajem pro účely programu. Předmětem nájmu má být pro účely programu provozovna dle § 17 živnostenského zákona. Na všechny ostatní prostory, které nejsou součástí provozovny, není možné podporu žádat. Vhodné je např. požádat o tu část nájmu vztahující se k provozovně, a to výpočtem dle jednotlivých ploch, na které se vztahuje nájemní smlouva. Výběr a forma výpočtu není nijak závazně stanovena.
 5. Provozovna není zapsána na ŽÚ, ale hlášena jako ubytovací zařízení na MČ Praha. Vztahuje se provozovna i pro ubytovací zařízení a dá se žádat v programu Covid nájemné?
  Provozovna musí být ohlášena na živnostenském úřadě. Žadatel je oprávněn k podpoře, pokud podniká na základě zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání nebo obdobným způsobem.
 6. Jakým způsobem má být pro účely podání žádosti podle Výzvy určeno rozhodné nájemné ve smyslu čl. 2.5. Výzvy, když poměr nájemného hrazeného za provozovnu nájemce ve smyslu čl. 2.3. k celkovému nájemnému hrazenému za celé prostory budovy z nájemní smlouvy nevyplývá, případně jednotlivé části budovy užívá ke svému podnikání nájemce a část budovy jeho podnájemci?
  Rozhodné nájemné se rovná součtu plné výše nájemného, které by nájemce hradil za měsíce duben, květen a červen. Je vázáno na provozovnu, v níž podnikatel podniká a k níž byla uzavřena nájemní smlouva. Způsob výpočtu výše nájmu za provozovnu v budově, která je využita jako provozovna jen z části, je na zhodnocení žadatele. Do kalkulace a dalších smluvních vztahů MPO nevstupuje. Částka dle čl. 10.4 písm. d) a e) Výzvy může být rozpočtena dodatečným příjmovým dokladem, z něhož bude patrné, která část se váže na provozovnu.
 7. Podle bodu 2.3. této výzvy platí, že „podpora Programu se vztahuje pouze na provozovny podle § 17 živnostenského zákona. Podle § 17 odst. 1 živnostenského zákona se za provozovnu považuje také automat pro prodej zboží. Je možné považovat za oprávněného žadatele subjekt, který sice vlastní automat na prodej zboží, ale tento automat je umístěn v prostorách pronajatých od jiného subjektu?
  Provoz prodejních automatů nebyl zakázán, nájemci tedy nevzniká nárok na podporu.
 8. Provozujeme autopůjčovnu, a kromě kanceláře na Praze 1 také najímáme podzemní garáže v sousední budově, kde předáváme auta klientům. Garáže máme od jiného pronajímatele, ale patří k naší provozovně. Garáže jsou bezprostředně používané pro vykonávání podnikání. Jakým způsobem můžeme do systému vložit dalšího pronajímatele? Přes novou žádost s uvedením stejného IČ provozovny?
  Na jednu provozovnu lze podat pouze jednu žádost, nicméně v rámci jedné žádosti je možné zadat více provozoven. Každá provozovna má své individuální informační číslo provozovny. Pokud je součástí jedné provozovny více budov s více pronajímateli, pak bude zapotřebí vložit do systému podepsané čestné prohlášení všech pronajímatelů.
 9. Žadatel má v pronájmu výrobní halu a sklady a zabývá se realizací veletrhů. Tržby žadatele klesly od února téměř na nulu. Má nárok na podporu?
  Pokud žadatel podniká v ohlášené provozovně podle zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání a jeho činnost byla pozastavena krizovými opatřeními Vlády ČR, má nárok na podporu z programu Covid-Nájemné. Podpora se vztahuje pouze na provozovny podle § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou určeny k prodeji zboží nebo poskytování služeb zákazníkům.
 10. Nájemce si pronajímá pozemek v blízkosti obchodního centra vlastněného pronajímatelem, na tomto pozemku si nájemce vybudoval budovu, v níž se nachází jeho provozovna. Nájemce tedy fakticky platí nájemné za možnost poskytovat služby v této provozovně, ale nájemní smlouva se týká nájmu pozemku.
  Podpora Programu se vztahuje pouze na provozovny podle § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou určeny k prodeji zboží nebo poskytování služeb zákazníkům. Obdobně se za provozovnu pro účely Programu považují prostory, které jsou určeny k prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě jiných zákonů.
 11. Nájemce má uzavřenou nájemní smlouvu ohledně provozovny (obchodní jednotky nacházející se v obchodním centru) a nájemní smlouvu ohledně skladových prostor nacházejících se v tomtéž obchodním centru. Skladové prostory tak tvoří přímo provozně související zázemí ve smyslu čl. 2.1 programu.
  Podpora Programu se vztahuje pouze na provozovny podle § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou určeny k prodeji zboží nebo poskytování služeb zákazníkům. Obdobně se za provozovnu pro účely Programu považují prostory, které jsou určeny k prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě jiných zákonů.
 12. Lze za provozovnu ve smyslu podmínek programu považovat také pozemek, na kterém provozujeme lyžařskou sjezdovou trať a ze kterého tedy získáváme výdělek ve formě prodeje/poskytování služeb (lyžování)?
  Podpora Programu se vztahuje pouze na provozovny podle § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou určeny k prodeji zboží nebo poskytování služeb zákazníkům. Obdobně se za provozovnu pro účely Programu považují prostory, které jsou určeny k prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě jiných zákonů. Pokud daný pozemek splňuje tuto definici, pak je žadatel způsobilý k žádosti o podporu.
 13. Žadatel má jako provozovnu zapsanou divadelní sál a pokladnu, ostatní prostory (kanceláře, sklady) nahlášeny nejsou, avšak jsou nutné pro chod žadatele.
  Podpora Programu se vztahuje pouze na provozovny podle § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou určeny k prodeji zboží nebo poskytování služeb zákazníkům. Obdobně se za provozovnu pro účely Programu považují prostory, které jsou určeny k prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě jiných zákonů.
 14. Mezi povinná pole patří i zadání IČP. Naše společnost provozuje část poboček formou franšízingu, kdy nájemní smlouvy jsou uzavírány mezi naší společností pronajímatelem, ale podnikatelskou činnost v pobočce provozuje náš franšízový partner na základě smlouvy o obchodním zastoupení a podnájemní smlouvy k pobočce. Naše společnost takovou provozovnu nemá zapsanou v Živnostenském rejstříku (to má franšízant). Jak tedy postupovat v takovémto případě?
  V takovém případě má nárok na podporu franšízant, ten je v podnájemním vztahu a fakticky v místě vykonává svou podnikatelskou činnost.
 15. Pokud zaškrtnu pole „Žadatel provozuje podnikatelskou činnost na základě jiného právního předpisu než živnostenského zákona“, údaj IČP provozovny není povinný. Je tento postup v souladu s pravidly programu?
  Tento postup je v souladu s pravidly programu a jeho výzvou pouze za předpokladu, že podnikatelská činnost není prováděna na základě živnostenského zákona. Podnikatelské činnosti, které nejsou živností, stanoví taxativně § 3 živnostenského zákona (455/1991 Sb.). V takovém případě není nutné zadávat do systému IČP. Pokud se při hodnocení žádosti zjistí, že žadatel podniká podle živnostenského zákona, avšak IČP nevyplnil záměrně, bude MPO postupovat dle platných právních předpisů.
 16. Může zažádat žadatel, když provozovna nebyla nahlášena na živnostenském úřadě (neměla IČP) v rozhodném období a nahlásili ji až nyní 1. 7. 2020, o podporu C-N?
  Ano, může. Podstatné je, aby měl provozovnu ohlášenou, měl uzavřenou a účinnou nájemní smlouvu před 13. březnem a splnil další podmínky stanovené ve Výzvě.

Zpět na rozcestník dotazů ke COVID Nájemné

COVID Nájemné – Dotazy k čestným prohlášením

 1. Pokud nájemce platí dvěma pronajímatelům (každému 50 % nájmu), musí být čestné prohlášení od každého zvlášť nebo stačí jedno, kde budou ověřeny jejich podpisy? Musí každý z nich potvrdit, že poskytl 30 % slevu na nájemném?
  Pokud nájemce platí nájemné dvěma pronajímatelům, musí každý z nich potvrdit alespoň 30% slevu z jejich části nájemného. Čestné prohlášení musí doložit oba pronajímatelé, ale mohou tak učinit v rámci jednoho dokumentu s ověřenými podpisy každého z nich.
 2. Máme problém s vyplněním osoby pronajímatele provozovny. Systém počítá pouze se 3 možnostmi: fyz. os. podnikající, fyz. os. nepodnikající a právnické os. V našem případě jsme ale 7 samostatných fyz. osob – spolumajitelů. V každé nájemní smlouvě jsme uvedeni všichni. V žádosti COVID – Nájemné na identifikaci takové osoby pronajímatele chybí kolonky. Jak má žadatel osobu svého pronajímatele uvést?
  Bude umožněno, aby čestné prohlášení podepsal jeden z majitelů, který bude mít plnou moc jednat za ostatní a vyřídit tak žádost za všechny.
 3. Jak postupovat v případě, že pronajímatelé jsou dvě osoby každý s polovičním podílem? Je nutné druhého z nich zapsat jako zástupce pronajímatele, nebo stačí čestné prohlášení jen jednoho z nich?
  Bude potřeba doložit čestná prohlášení obou pronajímatelů. Systém by tento případ měl zohledňovat. Případně je také možné nechat prohlášení podepsat jedním pronajímatelem s doložením plné moci od druhého pronajímatele.
 4. V řadě případů u objektů vlastněných fyzickými osobami je více, někdy spíše mnoho vlastníků. Je tedy možné, že vlastníci zplnomocní jednoho z vlastníků, aby podepsal čestné prohlášení – v tom případě by byl v hlavičce čestného prohlášení uveden pouze tento zplnomocněný vlastník?
  Ano, je možné zplnomocnit jednoho z vlastníků/pronajímatelů, aby podepsal čestné prohlášení.
 5. Pokud jde o smlouvu podnájemní, půjde o čestné prohlášení nájemce?
  U podnájemní smlouvy půjde o čestné prohlášení podnájemce, pokud tento podnájemce žádá o podporu. Žádá-li nájemce, pak čestné prohlášení podepisuje on.
 6. Nájemce má pronajímatele v zahraničí a nemá možnost zajistit úředně ověřený nebo elektronický podpis. Je možno u nich doložit oboustranně podepsané dodatky ke smlouvám s jejich podpisem formou skenu/kopie a následně doložit originály, lze u nich akceptovat čestná prohlášení bez ověření podpisů?
  Čestné prohlášení pronajímatele bez ověřeného podpisu nelze akceptovat. Zahraniční pronajímatel může zmocnit (úředně ověřenou plnou mocí) zmocněnce v ČR a ten může čestné prohlášení podepsat za něj.
 7. Jak postupovat a vyplnit Čestné prohlášení pronajímatele v případě, že město pronajímá nájemci pouze pozemek (ve vlastnictví obce) pod provozovnou – stánkem s občerstvením a předzahrádkou? Dřevěný stánek a předzahrádka jsou ve vlastnictví nájemce.
  Podpora Programu se vztahuje pouze na provozovny podle § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou určeny k prodeji zboží nebo poskytování služeb zákazníkům. Obdobně se za provozovnu pro účely Programu považují prostory, které jsou určeny k prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě jiných zákonů. Čestné prohlášení se pak ze systému generuje automaticky.
 8. Ve vygenerovaném čestném prohlášení pronajímatele je stále uvedeno, že nájemní smlouva byla uzavřena na neurčito, i když je vyplněno datum ukončení. 
  Administrátor systému aktuálně na úpravě čestného prohlášení pracuje, lze ji očekávat v řádu dní.
 9. Za pronajímatele budou čestné prohlášení podepisovat dva prokuristé. Jak v tomto případě postupovat? Zaškrtnout checkbox „Čestné prohlášení pronajímatele je podepsáno na základě plné moci“? Je nutné i u prokury vkládat ověřenou verzi plné moci?
  U prokuristů není potřeba dokládat úředně ověřeno plnou moc. Postačuje pouze úředně ověřený či elektronický podpis prokuristy na čestném prohlášení.

Zpět na rozcestník dotazů ke COVID Nájemné

Dotazy k úhradám nájemného v cizích měnách v programu COVID nájemné

 1. V žádosti není uvedeno, že si mají žadatelé přepočíst sami kurz a není tam ani možnost přepočtený kurz uvést, jestli jsou to EUR, nebo jiná měna. Kurz ČNB se nebude přepočítávat sám?
  Ne, kurz si přepočítá každý žadatel individuálně. Měna, ze které vychází, je pak pro hodnotitele zjevná z dokladu o zaplacení a nájemní smlouvy. Postup stanovení přepočtu cizí měny na Kč je stanoven v bodě 8.2 Výzvy.
 2. Sice je možnost zaškrtnout hrazení nájemného v jiné měně než v Kč, ale při přepočtu nájemného na koruny, který musíte uvést v rozhodném období, dělá kursový rozdíl poměrně značně odlišnou částku v procentech a pak to vypadá, že sleva pronajímatele není poskytnuta v potřebné výši, i když při nájemném stanoveném v EUR tomu tak je.
  Pokud je výše nájemného i výše slevy přepočtena podle stejného kurzu, pak k žádné procentuální odchylce nedochází.
 3. Nájemné, které budeme uplatňovat v rámci výzvy je stanoveno i placeno v EURO, jaký kurz použít pro přepočet nároku?
  Pokud je původní měsíční nájemné před 13. březnem 2020 stanoveno v jiné měně než Kč (nebo na ní závisí), použije se pro stanovení výše původního měsíčního nájemného před 13. březnem 2020 v Kč kurz této jiné měny vůči Kč vyhlášený ČNB ke dni vystavení daňového dokladu na úhradu rozhodného nájemného. V případě, že je rozhodné nájemné stanovené v jiné měně (nebo na ní závislé) než Kč účtováno za jednotlivé měsíce, bude pro účely stanovení výše rozhodného nájemného v Kč a původního měsíčního nájemného před 13. březnem 2020 v Kč použita průměrná hodnota kurzů této jiné měny vůči Kč vyhlášených ČNB ke dnům vystavení jednotlivých daňových dokladů za rozhodné nájemné.
 4. Nájemné je fakturováno a hrazeno v jiné měně než v Kč. Pokud tedy nájemce uhradil alespoň 50 %, konkrétně XXX EUR, není v tomto ohledu pravdivé tvrzení pronajímatele, které je v rámci generovaného čestného prohlášení předloženo k podpisu, že nájemce uhradil „konkrétně XXX Kč.“ Stejné to je i u dalších odrážek. Pokud je tedy nájemné hrazeno v EUR a v čestném prohlášení pronajímatele je CZK, nedopouští se pronajímatel protiprávního jednání, resp. neuvádí do čestného prohlášení nepravdivé údaje?
  Viz čl. 8.2 Výzvy. Pokud je původní měsíční nájemné před 13. březnem 2020 stanoveno v jiné měně než Kč (nebo na ní závisí), použije se pro stanovení výše původního měsíčního nájemného před 13. březnem 2020 v Kč kurz této jiné měny vůči Kč vyhlášený ČNB ke dni vystavení daňového dokladu na úhradu rozhodného nájemného. V případě, že je rozhodné nájemné stanovené v jiné měně (nebo na ní závislé) než Kč účtováno za jednotlivé měsíce, bude pro účely stanovení výše rozhodného nájemného v Kč a původního měsíčního nájemného před 13. březnem 2020 v Kč použita průměrná hodnota kurzů této jiné měny vůči Kč vyhlášených ČNB ke dnům vystavení jednotlivých daňových dokladů za rozhodné nájemné. Podstatné pro čestné prohlášení tedy je, že suma vyjádřená v Kč odpovídá přepočtu, který je stanoven v čl. 8.2 Výzvy.
 5. Nájemné, které je v nájemní smlouvě sjednané jako CZK ekvivalent částky v EUR, který je vždy zjištěn dle kurzu dohodnému v nájemní smlouvě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, je fakturováno v CZK. Je pravdou, že není třeba aplikovat čl. 8.2 výzvy vyjma první věty, tj. částku původního nájemného a rozhodného nájemného není třeba přepočítat dle kurzu ČNB platného ke dni vystavení faktury na rozhodné nájemné (resp. průměr za jednotlivé měsíce)?
  Podstatné je, v jaké měně je nájemné hrazeno, ne vzorec, podle kterého se k částce došlo. Pokud je hrazeno v CZK, pak se ust. 8.2 Výzvy věta druhá a třetí neuplatní.
 6. Nájemné je stanoveno v EUR, hradí se v CZK na základě faktur pronajímatele (přepočítává kurzem na faktuře). Je nutné v tomto případě použít kurzy pro přepočty nebo se berou hodnoty v CZK jako smluvní nájemné?
  Pokud je částka nájemného účtována a hrazena v CZK, ustanovení bodu 8.2 Výzvy o konverzi: „Pokud je původní měsíční nájemné před 13. březnem 2020 stanoveno v jiné měně než Kč (nebo na ní závisí), použije se pro stanovení výše původního měsíčního nájemného před 13. březnem 2020 v Kč kurz této jiné měny vůči Kč vyhlášený ČNB ke dni vystavení daňového dokladu na úhradu rozhodného nájemného. V případě, že je rozhodné nájemné stanovené v jiné měně (nebo na ní závislé) než Kč účtováno za jednotlivé měsíce, bude pro účely stanovení výše rozhodného nájemného v Kč a původního měsíčního nájemného před 13. březnem 2020 v Kč použita průměrná hodnota kurzů této jiné měny vůči Kč vyhlášených ČNB ke dnům vystavení jednotlivých daňových dokladů za rozhodné nájemné,“ se neaplikuje.
 7. Žadatel platí nájem v EUR, pronajímatel mu poskytl slevu 30 % při přepočtu kurzem ke dni podpisu dodatku (10. 7. 2020, kurz 26,69). Při přepočtu průměrným kurzem na rozhodné období však sleva v Kč nedosahuje 30 %. Jak může žadatel postupovat? Musí si vyjednat novou slevu?
  Ano, pokud je nájemné hrazeno v cizí měně, pak je nutné, aby přepočet odpovídal ust. čl. 8.2 větě druhé a třetí Výzvy.

Zpět na rozcestník dotazů ke COVID Nájemné

Ostatní dotazy ke COVID nájemné

 1. Bude se program vztahovat pouze na nájem anebo i na služby v rámci nájemného?
  Způsobilým výdajem je dle programu podpora určená na platbu nájemného bez DPH za období měsíců dubna, května a června 2020. Na úhradu poplatků za služby a dalšího možného příslušenství nájemného podporu čerpat nelze. V případě, kdy se k nájemnému účtuje DPH a zároveň žadatel je plátcem DPH, není platba DPH způsobilým výdajem a nelze na něj čerpat podporu.
 2. Nájemce platí nájemné na ruku a má doklad o platbě od pronajímatele. Postačuje tento doklad nebo musí žadatel doložit výpis z účtu?
  Jednou z podmínek poskytnutí podpory je uhrazení alespoň 50 % z měsíčního nájemného žadatelem o podporu za období měsíců duben, květen a červen roku 2020 způsobem a v termínu obvyklém dle platné nájemní smlouvy, anebo do skončení nájemní smlouvy, pokud k němu dojde před 30. 6. 2020. Došlo-li k odložení plateb nájemného žadatelem o podporu na základě zák. č. 210/2020 Sb., nebo dohodou mezi žadatelem o podporu a pronajímatelem, považuje se podmínka věty první za splněnou, dojde-li k uhrazení alespoň 50 % z měsíčního nájemného žadatelem o podporu za období duben, květen a červen roku 2020 nejpozději den před podáním žádosti o poskytnutí podpory. Forma transakce není pro způsobilost žadatele relevantní.
 3. Bude nutné při odkladu placení nájemného platit penále z prodlení?
  Úroky z prodlení a smluvní pokuty jsou otázkami smluvní úpravy účastníků nájemní smlouvy, do kterých poskytovatel podpory nevstupuje.
 4. Jak postupovat v případě, když lhůta pro platbu nájemného za rok 2020 vyprší až koncem února 2021?
  Žadatel o podporu z programu COVID-Nájemné musí nejpozději den před podáním žádosti uhradit alespoň 50% z ceny nájemného za rozhodné odbdobí duben až červen 2020, a to i v případě pozdějšího data pro úhradu nájemného. Pokud je tedy nájemné stanoveno ročně, pak nájemce uhradí 50% z poměrné části ročního nájemného za rozhodné období duben až červen 2020.
 5. Nájemník dle smlouvy o nájmu skládá pronajímateli zálohovou částku ve výši části nájemného, kterou může pronajímatel využít, je-li nájemník v prodlení s úhradou nájmu. Lze považovat za doklad o úhradě části nájemného za období 4 – 6/2020, bude-li zápočtem započtena tato záloha vůči vystavené faktuře na nájemné s 30 % slevou od pronajímatele?
  Zálohové částky a kauce je možné započíst k úhradě 50 % rozhodného nájemného před podáním žádosti, za předpokladu alespoň 30% slevy na nájemném v rozhodném období od 1. dubna do 30. června 2020 u nestátního objektu.
 6. Bude akceptována smlouva o smlouvě budoucí, která byla uzavřena před 13. 3.?
  V tomto případě ne, podmínkou programu je uzavřená nájemní smlouva před 13. březnem 2020.
 7. Do kdy (v jakém období) od podání žádosti se předpokládá, že dostanou žadatelé peníze na účet?
  Pokud bude žádost v pořádku, očekává se platba na účet do 2-3 týdnů.
 8. Jakým způsobem se bude moci o program žádat v případě zastupování klienta? Bude stačit přiložit do systému plnou moc? Tato osoba se pak tedy přihlásí do systému nebo musí samotný klient?
  Zmocněnec se do systému registruje a doloží ověřenou plnou moc žadatele, kterého zastupuje při podání žádosti. Registrace/přihlášení zmocněnců probíhá přímo.
 9. Jakým způsobem postupovat, pokud jsou všichni jednatelé žadatele, který je právnickou osobou, zahraniční fyzické osoby s bydlištěm mimo Českou republiku? Budou si např. moci zajistit eIdentitu (NIA) na českých konzulátech v zahraničí?
  Cizinci si eIdentitu zřídit nemůžou. Pro tyto případy je možné podat žádost prostřednictvím českého zástupce zmocněného na základě ověřené plné moci. Zmocněnec se do systému registruje a doloží ověřenou plnou moc žadatele, kterého zastupuje při podání žádosti. Registrace/přihlášení zmocněnců probíhá přímo.
 10. Nájemné se každoročně zvyšuje o sjednanou výši inflace vyhlášené ČSÚ za předchozí kalendářní rok. K tomuto navýšení nájemného dochází zpravidla od 1. 4., tedy poté co je inflace zveřejněna a jsou připraveny inflační dopisy pro nájemce. V letošním roce byl postup standardní a inflační dopisy s navýšeným nájemným od 1. 4. byly nájemcům odeslány během března 2020. Bude inflační doložka zohledněna při podávání žádostí?
  Způsobilé výdaje nesmí při přepočtu na jeden měsíc rozhodného období přesáhnout výši původního měsíčního nájemného před 13. březnem 2020 prokazovaného nájemcem, jinak se za způsobilé výdaje považuje násobek původního měsíčního nájemného před 13. březnem 2020 za rozhodné období. Pokud by tedy žadatel do žádosti uvedl, že žádá o částku za rozhodné období (přepočítáno na měsíc) vyšší, než je částka měsíčního nájemného před 13. březnem 2020, sníží se jeho způsobilý výdaj, na který žádá podporu, na tuto úroveň.
 11. Jakou formou žadatel dokládá uhrazení nájemného za měsíce leden a únor 2020 (resp. říjen – prosinec 2019) a dále zaplacení části nájemného za rozhodné období?
  Forma dokládání uhrazení výše uvedených plateb není pevně stanovena. Může se jednat o výpis z účtu, dohodu o započtení, příjmový doklad apod.
 12. Ad článek 10.4 písm. d) a e) – Má být takový doklad vystaven pro účely žádosti pronajímatel či nájemce?
  Jelikož žádost podává nájemce, je vystaven pro jeho účely.
 13. Ad článek 8.12 – Počítá se pro účely kalkulace pouze s reálně poskytnutou podporou, nikoliv s tím, o co bylo neúspěšně žádáno?
  Ano. Do dočasného rámce Evropské komise se počítá jen poskytnutá podpora.
 14. Žadatel využil možnosti odkladu splacení sociálního pojištění ve výši 24,8 % za období 2020/05. Bere se tato situace jako nedoplatek vůči vybraným institucím, tedy, že by nesplnil dané podmínky programu a neměl kvůli tomu nárok na dotaci?
  Za nedoplatky se nepovažují opožděné platby daní či odvodů v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 na základě liberačních balíčků Ministerstva financí či opatření Ministerstva práce a sociálních věcí.
 15. S jakou další podporou od státu explicitně lze a nelze kombinovat podporu Covid-Nájemné?
  Na způsobilé výdaje (nájemné za rozhodné období) podpořené z Výzvy není možné získat jinou podporu v rámci rozhodného období.
 16. Žadatel má nedoplatky na nájemném za 10/19 – 02/20, které ale řádně na základě uzavřené dohody o splátkování hradí. Lze doložit jako doklad o zaplacení dohodu o splátkování?
  Ano, lze doložit tento doklad. Nicméně před podáním žádosti je nutné uhradit alespoň 50 % plné ceny nájmu za období od 1. dubna do 30. června a zároveň získat slevu na nájemném alespoň 30 % za stejné období.
 17. Musí mít sleva z nájemného formu dodatku k nájemní smlouvě nebo může mít případně formu daru?
  Přípustná forma stanovení slevy je například uzavření dohody či dodatku nájemní smlouvy mezi pronajímatelem a žadatelem o podporu, nebo rozhodnutí příslušného orgánu územního samosprávného celku jako pronajímatele, vždy však před podáním žádosti o podporu. Darovací smlouvou tedy není možné slevu poskytnout.
 18. Žadatel platí v nájmu i služby/elektřinu za spol. prostory, fungování jezdících schodů, úklid veřejných prostor. Nájemné a služby nejsou v platbě rozděleny.
  Způsobilým výdajem je pouze nájemné. Je proto nutné vyčíslit pouze částku nájemného.
 19. Nájemce (hotel) v září 2019 s pronajímatelem uzavřel dodatek k nájemné smlouvě, který rozšiřuje najaté prostory o další patro budovy, ve kterém je hotelová kavárna. Dodatek nájemní smlouvy byl podepsán v září 2019, prostory patra byly převzaty v lednu 2020. Od dubna 2020 se smluvní nájemné mělo navýšit na částku 250 000 Kč měsíčně. Jakým způsobem bude případ ze strany schvalovatele žádosti o podporu vyhodnocen? Je důvodná obava, že program Covid nájemné se na popsané navýšení nájmu z titulu rozšíření pronajímané plochy nebude vztahovat?
  Ano. Pokud byl nájem od 1. 4. navýšen, je potřeba žádat za měsíce duben – červen jednotlivě o částku rovnající se výši nájmu před 13. březnem.
 20. Žadatel se dohodl s pronajímatelem na začátku roku 2020, že od května 2020 si pronajme další prostory, které se uvolní od 1. 5. 2020 a tím zvětší svou provozovnu ve stejném objektu, tudíž má jiný nájem za duben a jiný za květen a červen. Vše zaplaceno s odečtem 30 % jako dohoda s majitelem.
  Žadatel má nárok pouze na podporu, která se týká původně pronajatých prostor, které jsou stanoveny v nájemní smlouvě před 13.
 21. Může být plná moc notářsky ověřená v zemi, kde se momentálně zdržuje? Je platná v anglické verzi?
  Ověření podpisu/legalizace podpisu je přípustná podle zákona č. 21/2006 Sb. o ověřování, v platném znění, a též podle zákona č. 85/2006 Sb., o advokacii, v platném znění. Ověřování listin, podpisů apod. v zahraničí se řídí předpisy evropského a mezinárodního práva soukromého. Pokud je plná moc ověřena cizozemským notářským úřadem, je rozhodné, jaký právní režim mezi ČR a danou zemí bude rozhodný (zda je potřeba legalizace/apostilní doložka apod.). V těchto otázkách doporučujeme kontaktovat Ministerstvo zahraničních věcí.
 22. Dotaz k čl. 16.1. Výzvy – naše společnost v současné době vyjednává s pronajímatelem slevu ve výši 30 % na nájemném za měsíce 04-06/2020. Zároveň jsme v procesu fúze sloučením (tj. naše společnost čili nájemce, v rámci fúze zanikne a do jejího právního postavení vstoupí nástupnická společnost, na kterou přejdou všechna práva, povinnosti, závazky ze všech právních vztahů, včetně uzavřené nájemní smlouvy).  Předpokládané datum účinnosti fúze máme 31. 8. 2020. Článek 16.1 Výzvy stanoví, že není možné, aby za zaniklého žadatele nastoupil do probíhajícího řízení jeho právní nástupce. Vztahuje se tento článek také na fúzi sloučením? Jak máme podat žádost o dotaci, aby nebyla zamítnuta?
  V tomto případě je vhodné podat žádost co nejdříve, aby byla vyřízena před dokončením fúze. V případě, že by v průběhu řízení o vyhodnocení žádosti k fúzi došlo, aplikací čl. 16.1 Výzvy dojde k zamítnutí žádosti
 23. Jak postupovat pro výpočet původního měsíčního nájemného v případě, kdy nájem začal až v březnu (do 12. 3. 2020)? Má být v takovém případě použito celé březnové nájemné jako původní nájemné nebo se postupuje jinak?
  Pokud je nájemní smlouva uzavřena a je účinná před 13. 3. 2020, pak je výše původního měsíčního nájemného určena z částek uhrazených za dobu od 1. 3. do 12. 3. 2020. Způsob výpočtu způsobilého výdaje je na odpovědnosti žadatele.
 24. V případě, kdy o dotaci žádá podnájemník provozovny, musí být splněny podmínky programu ve vztahu mezi nájemcem a podnájemníkem nebo také mezi pronajímatelem a nájemcem (úhrada rozhodného nájemného, slevy na nájemném, podpis čestného prohlášení apod.)?
  V uvedeném případě (podnájemní smlouva) vystupuje nájemce jako pronajímatel prostor. Proto musí být všechny podmínky splněny ve vztahu mezi nájemcem a podnájemníkem a čestné prohlášení musí být podepsáno nájemcem.
 25. Areál koupaliště funguje každý rok od 1. 5. do 15. 9. Pronajímatel podnajímá jednotlivé gastro stánky dalším podnikatelským subjektům na stejnou dobu. Smlouvy se uzavíraní zpravidla na konci sezony minulé nebo začátkem roku, jejich účinnost je ovšem omezená výše uvedeným obdobím. V letošním roce byl areál uzavřen téměř do konce června, a proto všichni nájemci požádali o slevu z nájemného na období od 1. 5. 2020 do 30. 6. 2020 s tím, že si požádají o podporu z programu Covid nájemné. Těmto žádostem provozovatel koupaliště vyhověl a na květen a červen jim poskytl slevu 30 % dle požadavků daného programu. Provozovatel koupaliště v žádosti nenašel možnost požádat o nájemné pouze za období 1. 5. až 30. 6. Jak prosím postupovat v této věci?
  Lze požádat pouze za celé rozhodné období. O kratší období lze požádat pouze v případě, kdy je nájemní smlouva ukončena před 30. červnem 2020. Upozorňujeme, že nájemní smlouva musí být uzavřena a zároveň být účinná před 13. březnem 2020.
 26. Žadatelka přerušila provozování živnosti 1. 7. a proto nemůže zažádat o podporu v programu. V případě, že si živnost znova obnoví, bylo by možné zažádat?
  Oprávněný žadatel je podnikatelem (fyzickou, nebo právnickou osobou) a vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem. V momentě podání žádosti musí tedy aktivně vykonávat podnikatelskou činnost.
 27. Aktuálně připravujeme fúzi dceřiných společností v ČR. Datum účinnosti fúze (zápis do OR) je plánováno k 1. prosinci 2020. Některé ze zanikajících společností zúčastněných na fúzi již jsou nebo se v nejbližší době stanou příjemci podpory v rámci programu COVID-Nájemné. Aplikuje se na danou fúzi § 14a zákona o rozpočtových pravidlech a je tedy nutné získat předchozí souhlas MPO s fúzí, a to pro oba případy, tj. pokud již byla podpora COVID–Nájemné v okamžiku zápisu fúze vyplacena či k její výplatě přes podanou žádost zanikající společností dosud nedošlo? Aplikuje se na tento případ čl. 16.1 Výzvy „Ministerstvo na základě ustanovení § 14l rozpočtových pravidel nepřipouští, aby za zaniklého žadatele nastoupil do probíhajícího řízení právní nástupce.“?
  Řízení o poskytnutí podpory se řídí dle čl. 13.1 Výzvy § 14 a násl. zákona o rozpočtových pravidlech. Aplikuje se tak rovněž § 14a zákona, který stanoví, že pokud mají v důsledku přeměny obchodní společnosti nebo družstva práva a povinnosti přejít na právního nástupce, je nutné alespoň 60 dnů přede dnem zveřejněním projektu přeměny požádat MPO (v případě programu Covid nájemné) o souhlas s přechodem práv a povinností z rozhodnutí o poskytnutí dotace. § 14l zákona se na takový případ neuplatní, neboť se nejedná o smrt žadatele, nebo jeho zánik, neboť v případě fúze jde o přeměnu. 
 28. Provozovna je provozována na základě nájemní smlouvy, která vypršela dnem 31. 5. 2020. Dne 19. 12. 2019 byla na tu samou provozovnu podepsaná nová smlouva, která tímto dnem nabyla platnosti, s dobou nájmu počínající dnem 1. 6. 2020. Může žadatel žádat o podporu i za červen na základě smlouvy podepsané 19. 12.? Smluvní strany se dohodly, že se touto smlouvou budou řídit ode dne 30. 4. Dále je ale ve smlouvě uvedeno, že: „Podnájem se sjednává na dobu určitou od 1. 6. 2020 do 30. 11. 2021.“
  Z uvedených informací vyplývá, že účinnost smlouvy a tedy na ni navázaná práva povinnosti stran teoreticky započaly dne 30. 4. 2020, případně fakticky dne 1. 6. 2020. Smlouva však musí být platná i účinná před 13. 3. 2020. Žadatel tak může o podporu žádat pouze za období do 31. 5. 2020.
 29. Firma žadatele dne 1.9.2020 fúzovala s jinou firmou, bude podávat žádost o dotaci COVID Nájemné. Otázka zní, zda zasílat žádost za původní firmu, která k 1.9.2020 zanikla, nebo za firmu do které zaniklá firma vstoupila?
  Není možné podat žádost o podporu za zaniklou společnost. Podmínkou programu je, aby byl žadatel při podání žádosti a po celou dobu čerpání podpory podnikatelským subjektem oprávněným k provozování živnosti nebo jiné podnikatelské činnosti v pronajaté provozovně, na jejíž nájem je žádána podpora. Jelikož nástupnická společnost v rozhodné době v provozovně neprovozovala podnikatelskou činnost, pak ani tato není způsobilá k podání žádosti o podporu.
 30. Podnikatel čerpal příspěvek na nájemné, ale protože je dle něj stále neutěšená situace pro podnikání, plánuje skončit s podnikáním k 30.9.2020. Žadatel se ptá, zda není nějaká podmínka, kvůli které by musel vracet příspěvek.
  Pokud již žadatel podporu obdržel, pak MPO nestanovuje další podmínku povinného pokračování provozování podnikatelské činnosti. Naopak pokud žadatel podporu neobdržel, musí posečkat, neboť podmínkou programu je, aby byl podnikatelským subjektem oprávněným k provozování živnosti nebo jiné podnikatelské činnosti i v průběhu čerpání podpory.

Zpět na rozcestník dotazů ke COVID NájemnéZpět na obsah konkrétních dotazů

3.   COVID-NÁJEMNÉ – Výzva 2

Vláda dne 14. října schválila záměr k pokračování programu COVID Nájemné – Výzva 2.
Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo Výzvu 2 v pátek 16. října.
Žádosti bude možné podávat od 21. října 2020, 9:00 hodin do 21. ledna 2021, 23:59 hod. on-line, prostřednictvím informačního systému přístupného z adresy https://najemne.mpo.cz.

Parametry Výzvy 2

 • Výše podpory na jednoho žadatele bude činit 50 % z celkového nájemného za období červenec až září 2020, tj. za 3. Q. 2020
 • Dotace bude proplácena ex-post po uhrazení částky žadatelem pronajímateli
 • Podpora se poskytuje maximálně do výše 10 mil. Kč na jednoho nájemce, stejně jako tomu bylo u Výzvy 1
 • Maximální výše podpory v částce 10 mil. Kč z Výzvy 1 a Výzvy 2 v programu COVID – Nájemné se nesčítají
 • Zároveň žadatel nesmí překročit limit Dočasného rámce Evropské komise, dle kterého lze poskytovat přímé granty (dotace) až do výše 800 000 EUR
 • Přiznání dotace žadateli nebude podmiňováno poskytnutím slevy od pronajímatele nájemci

Výzva 2 bude zaměřena sektorově na aktuálně opatřeními nejvíce dotčená odvětví:

 • Provozovny stravovacích služeb (restaurace, kavárny, bary, hospody, čajovny apod.)
 • Hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky
 • Kina
 • Kongresy a jiné vzdělávací akce, výstavy a veletrhy
 • Komerčně provozovaná sportoviště ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení), posilovny a fitness centra
 • Komerčně provozovaná umělá koupaliště (plavecké bazény, koupelové bazény, bazény pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb
 • Zoologické zahrady
 • Komerčně provozovaná muzea, galerie, výstavní prostory, hrady, zámky, hvězdárny, planetária a obdobné historické nebo kulturní objekty (s výjimkou divadel)
 • Zařízení poskytující služby osobám ve věku 6 až 18 let zaměřená na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zařízení poskytující zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování

Oprávněným žadatelem je nájemce, který:

 • je podnikatelem (fyzickou, nebo právnickou osobou) a vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání nebo obdobným způsobem
 • užívá provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem a účinné před datem 1. července 2020

Podmínky Výzvy 2

 • Uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti. Došlo-li k odložení plateb nájemného žadatelem o podporu na základě zák. č. 210/2020 Sb., nebo dohodou mezi žadatelem o podporu a pronajímatelem, považuje se podmínka za splněnou, dojde-li k uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti o poskytnutí podpory.
 • Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období.

Administrace Výzvy 2

 • Žádosti budou administrovány prostřednictvím informačního systému přístupného z adresy https://najemne.mpo.cz
 • Pokud se žadatel do systému registroval již v první výzvě, nová registrace nebude nutná.
 • Ověření identity žadatele bude probíhat prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci. Manuál k elektronické identifikace je k dispozici ke stažení na https://najemne.mpo.cz. Podrobnosti o jednotlivých prostředcích elektronické identifikace naleznete na informačním webu eIdentita.cz.
 • Všechna potřebná potvrzení a formuláře jsou pro žadatele připraveny v informačním systému.

Co je potřeba doložit?

Všechny potřebné doklady a čestná prohlášení budou pro žadatele připraveny v informačním systému. Jsou jimi např.:

 • Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky Výzvy 2.
 • Čestné prohlášení pronajímatele, o existujícím nájemním vztahu.
 • Doklad potvrzující uhrazení obvyklé výše nájemného za dva po sobě jdoucí měsíce z období od 1. července 2019 do 30. června 2020. Pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 30. dubnu 2020, bude přílohou doklad o uhrazení nájemného od uzavření nájemní smlouvy do 30. června 2020. Doporučená forma dokladu o uhrazení je výpis z účtu, potvrzení o provedené úhradě nebo příjmový pokladní doklad.
 • Doklad potvrzující uhrazení části rozhodného nájemného na danou provozovnu alespoň ve výši požadované podpory.
 • Čestná prohlášení budou opatřena elektronickými nebo ověřenými podpisy.
 • Všechny přílohy bude do Systému vkládat žadatel.

Informační systém obsahuje všechny potřebné formuláře pro vyplnění žádosti přímo v systému. Procesem podání žádosti tedy informační systém žadatele o podporu provede.

Zpět na obsah konkrétních dotazů

4.   Ošetřovné pro OSVČ II

Vláda schválila program Ošetřovné pro OSVČ II. Aktuálně není možné žádat. Nejdřív bude zveřejněna výzva, na základě které bude možno požádat o dotaci zpětně.

Podpora ve formě dotace bude vyplacena OSVČ, která

 • pečuje o dítě mladší 10 let (dítě/děti musí být nejpozději k poslednímu dni stanoveného období mladší 10 let), které jinak navštěvuje školu či jiné dětské zařízení v současné situaci uzavřené z důvodu šíření infekce COVID-19, nebo pro účely péče o dítě, které se nemůže účastnit výuky z důvodu nařízení karantény, obojí za předpokladu, že na stejné dítě nečerpá tuto dotaci nebo jiný příspěvek sloužící ke stejnému účelu žádná jiná osoba
 • pečuje o nezaopatřené dítě maximálně do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, pokud nemůže navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, za předpokladu, že na stejné nezaopatřené dítě nečerpá tuto dotaci nebo jiný příspěvek sloužící ke stejnému účelu žádná jiná osoba
 • pečuje o osobu, jež je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která byla umístěna dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, za předpokladu, že na stejnou osobu nečerpá tuto dotaci nebo jiný příspěvek sloužící ke stejnému účelu žádná jiná osoba

Potvrzení o uzavření školy či zařízení nebude při podání žádosti vyžadováno, toto bude nahrazeno čestným prohlášením žadatele.

Podmínky pro žadatele

 • OSVČ na hlavní činnost
  • za OSVČ se považuje i spolupracující osoba
  • za OSVČ se nepovažuje
   • činnost společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti vykonávaná pro tuto společnost
   • osoba, která pobírá invalidní důchod, pobírá starobní důchod, má jiné zaměstnání, má nárok na rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenskou z důvodu těhotenství a porodu, nebo osobně pečuje o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na pomoci jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s osobou samostatně výdělečně činnou v domácnosti, není-li osobou blízkou
 • splňuje definici malého a středního podniku
 • je registrován jako poplatník daně z příjmu
 • nemá nedoplatky vůči vybraným institucím
 • není v úpadku či likvidaci
 • na stejné dítě nebo nezaopatřené dítě maximálně do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, či na osobu, která je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, nečerpá na stejné období tuto dotaci nebo jiný příspěvek sloužící ke stejnému účelu žádná jiná osoba
 • žadatel ani jiná osoba žijící ve společné domácnosti nepobírá ošetřovné ze systému nemocenského pojištění, peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek

Podpora je poskytována ve formě dotace ex post. Dotace je poskytována ve výši 400 Kč/den. Dotace bude zaslána na bankovní účet OSVČ uvedený v žádosti. Nově nebude možné kombinovat ošetřovné pro OSVČ II s kompenzačním bonusem MF.

Podání žádosti

 • osobní podání se neumožňuje
 • žádosti se podávají ex post (tzn. zpětně za uplynulý měsíc, aktuálně tedy není možné žádost podat, je potřeba vyčkat na výzvu), která bude zveřejněna začátkem listopadu na www.mpo.cz/osetrovneosvc

Zpět na obsah konkrétních dotazů

5.   Antivirus – program ochrany zaměstnanosti

 1. Vztahuje se program Cílené podpory zaměstnanosti ANTIVIRUS jen na firmy, nebo také na OSVČ mající zaměstnance?
  Tento program je skutečně určen na podporu zaměstnancům i zaměstnavatelům, pokud má tedy OSVČ zaměstnance, může si o podporu z programu ANTIVIRUS zažádat. Pro OSVČ, kteří nemají zaměstnance, je určeno odpuštění záloh na sociální pojištění a možnost využít mimořádnou pomoc.
 2. Platí program Antivirus či jiné programy také pro chráněné dílny?
  Program ANTIVIRUS je určen zaměstnavatelům.
 3. Oční poliklinika v MS kraji orientovaná na polskou klientelu nemůže provozovat svou praxi z důvodu uzavření hranic. Má nárok na Antivirus B?
  Ano, na kliniku by se měl vztahovat program Antivirus třídy B. Nejedná se ale o omezení vstupů, ale o omezení poptávky po poskytovaných službách.
 4. Firma má dlouhodobě platební problémy. Spadá do kategorie MSP. Situace se po 12. 3. ještě zhoršila. Má vůbec právo žádat o Antivirus?
  Ano, pokud vyplatila zaměstnancům náhradu mzdy za dobu trvání překážky v práci (včetně odvodu pojistného).
 5. Má spolek platící DPH nárok na Antivirus?
  Ano, má. V rámci Programu Antivirus není právní forma žadatele rozhodná.
 6. Firma s.r.o. pořádající incomingy z Německa je aktuálně bez práce. Paní zaměstnává sama sebe – bude moct čerpat podporu z programu Antivirus? Zaměstnává i další lidi ve formě DPP – je možné i na ně čerpat nějakou podporu?
  Na pracovní poměr, který uzavře na jedné straně fyzická osoba jako statutární orgán zaměstnavatele a na straně druhé táže osoba jako zaměstnanec, není pro účely poskytování příspěvků aktivní politiky zaměstnanosti, kam spadá Program Antivir, pohlíženo jako na pracovní poměr. Zároveň jsou příspěvky poskytován výhradně na zaměstnance v pracovním poměru, nikoliv na DPP/DPČ.
 7. Zdravý zaměstnanec nebyl vpuštěn do karanténní oblasti, aby mohl být v práci. Vztahuje se na zaměstnavatele program Antivirus A nebo B?
  Ano, zaměstnavatel by měl mít nárok na režim A.
 8. Zaměstnanec skončil k 31. 3. pracovní poměr na dobu určitou a nechtěla dál pokračovat. Vztahuje se na ni Antivirus A? Může zaměstnavatel nárokovat alespoň část mzdy, když se se zaměstnanci rozloučil v půlce měsíce?
  Nikoliv, pracovní poměr musí trvat i v době, kdy zaměstnavatel podá vyúčtování. Vyúčtování podává po vyplacení mezd, tj. v kalendářním měsíci následujícím po měsíci vyúčtovávaném. Příspěvek nenáleží ani v případě, že ke dni podání vyúčtování pracovní poměr skončil nebo plyne výpovědní doba výpovědi dané zaměstnavatelem.
 9. Pracovníci nepracují celou pracovní dobu, jelikož je méně práce. Za tu dobu, co nepracují, dostávají náhradu mzdy 60 % a za tu dobu, co pracují, dostávají mzdu 100 %. Dosáhnou zaměstnavatelé na Antivirus, když budou vyplácet mzdu?
  Příspěvek se poskytuje na vyplacenou náhradu mzdy za dobu trvání stanovených překážek v práci. Samozřejmě je možné, aby zaměstnavatel kombinoval v rámci týdne či dne, nebo měsíce, výkon práce za mzdu s překážkou v práci s náhradou mzdy. Tato kombinace nevylučuje podporu v rámci Programu Antivirus. Na mzdu za vykonanou práci se ale příspěvek neposkytuje.
 10. Dosáhne na Antivirus německý zaměstnavatel, který má v ČR jednoho zaměstnance, za kterého zde v ČR platí odvody?
  Zahraniční zaměstnavatelé nejsou z podpory vyloučení, jestliže příspěvek bude poskytnut na zaměstnance v pracovním poměru zaměstnaného podle českého práva a účastného českého důchodového systému. V takovém případě se v žádosti uvede namísto IČO evidenční číslo plátce pojistného na sociální zabezpečení. V současné době se pracuje na technickém řešení zadávání do aplikace. Příspěvek ale lze poskytnout pouze na český bankovní účet.
 11. V rámci provozu klesla poptávka, a tudíž by byl nárok na Antivirus B. Zaměstnavatel vyplácí 100 % náhrady mzdy a jeho dotaz zní – dostane 60 % náhradu mzdy z vyplácených 100 %, nebo z 60 %, když má vyplácet náhradu mzdy minimálně ve výši 60 %?
  Zaměstnavatel dostane 60% náhradu mzdy z vyplácených 100 %.
 12. Polští pracovníci nemohou dorazit do práce, jelikož je z Polska do ČR už nepustí. Je jim vyplácena mzda od českého zaměstnavatele i po dobu, kdy nepracují v ČR. Zaměstnavatel se ptá, zda bude mít nárok uplatnit si tyto mzdy v rámci programu Antivirus A.
  Ne, příspěvek se poskytuje na náhradu mzdy, a to výhradně z důvodu vzniku překážky v práci spočívající buď v nařízení karantény, nebo se jedná o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele. Uvedený příklad není překážkou v práci na straně zaměstnavatele ani nařízením karantény.
 13. V rámci programu Antivirus B z důvodu omezení poptávky po službách dostane zaměstnavatel kompenzaci od státu pouze v případě, že pošle zaměstnance domů se 60 % platem? Pokud chodí do práce a mají nižší tržby, musí zaměstnavatel platit 100 % plat a náhradu od státu nedostane?
  Program Antivirus je určen pouze pro mzdovou sféru, jestliže je vyplácen plat, nárok na příspěvek nevznikne. Z Programu Antivirus rovněž nelze hradit výdaje na mzdy, ale výhradně výdaje na náhradu mezd za dobu trvání stanovených překážek v práci.
 14. Vztahuje se Antivirus na jednatele firem a na jednočlenná s.r.o.?
  V případě jednatelů, kteří jsou zaměstnanci v pracovním poměru se příspěvek poskytne jedině tehdy, jestliže pracovní smlouva nebyla na straně zaměstnavatele podepsána toutéž osobou jako na straně zaměstnance. Na takovéto pracovní poměry nelze v rámci příspěvků APZ, kam Program Antivirus náleží, poskytnout příspěvek.
 15. Ve formuláři pro podání žádosti o podporu v programu antivirus je uvedena podmínka bezdlužnosti. Musí firma prokazovat bezdlužnost – platba příspěvku by se prodloužila cca o měsíc, než finanční úřad a ČSSZ zašlou potvrzení o tom, že firma nic nedluží.
  Podmínka nutnosti doložit „bezdlužnost“ byla po dobu trvání mimořádných opatření zrušena zákonem č. 161/2020.
 16. Účetní chystá výplaty a není jí jasné, jestli má čekat na schválení dohody v programu Antivirus. Má počkat, až přijde schválená dohoda z MPSV?
  Není nutné čekat.
 17. Jak dokládat k žádosti v programu Antivirus doklady prokazující vypovězení zakázek, snížení odbytu, omezení dopravy apod.?
  Není potřeba dokládat při poskytnutí příspěvku.
 18. Firma má významný pokles poptávky v důsledku nařízení vlády, čili Antivirus B, ale ptá se – zaměstnanci nedostali žádný papír, že mají překážky v práci a dál chodili do práce, kde uklízeli, dělali inventury nebo šli domů dříve atd. Má v tomto případě nárok na kompenzaci dle B?
  Ne, pokud konali práci, náleží zaměstnancům za dobu, kdy pracují, mzda v plném rozsahu, nikoliv náhrada mzdy. Do Programu Antivirus v takovém případě lze vstoupit pouze v případě, kdy zaměstnanci konali práci pouze po část pracovní doby a po zbytek byly zařazeni na překážku v práci. V tomto případě by zaměstnavatel mohl žádat o refundaci mzdových nákladů za vyplacenou náhradu mzdy za dobu trvání překážky v práci. Pokud zaměstnanec pracuje, nejedná se o překážku v práci.
 19. Příspěvková organizace provozuje restauraci, která není podporována žádným příspěvkem zřizovatele. Má nárok na Antivirus?
  Pokud jsou zaměstnanci odměňováni mzdou, nikoliv platem, a pokud mzdové náklady zaměstnavatele (vyplacené náhrady mezd) nejsou kryty veřejnými zdroji (příspěvkem od města), je možné žádat o příspěvek v rámci Programu Antivirus.
 20. Podnikatel byl v dluzích vůči státním organizacím, nezaplatil daň z příjmu nebo DPH nebo měl splátkové kalendáře ještě před 12. 3., tj. dlužil ještě před stavem nouze. Když si požádá podnikatel o Antivirus, bude se bezdlužnost posuzovat od stavu nouze nebo nevadí, že měl dluhy ještě před ním?
  Příspěvek v rámci programu Antivirus se zaměstnavateli poskytne bez ohledu na prokázání bezdlužnosti. Tedy bezdlužnost se vůbec nedokládá ani neposuzuje, tím ale není dotčena povinnost zaměstnavatele dluhy vůči veřejným rozpočtům uhradit.
 21. Zaměstnanec je doma a pobírá v rámci programu Antivirus 100 % mzdy a zaměstnavatel bude žádat o refundaci 80 %. Zaměstnanec si chce podat žádost o ošetřovné na dítě, kterému je 10 let a se kterým je zaměstnanec doma a hlídá ho. Má zaměstnanec nárok na ošetřovné?
  Souběh není možný, protože buď zaměstnanec pobírá mzdu – pracuje, nebo ošetřovné – je doma a stará se o dítě. Ošetřovné se vyplácí v případě, že zaměstnanec nemůže vykonávat práci z důvodu péče o dítě, které je doma kvůli uzavření školy/školky. Ošetřovné nelze vyplácet, má-li zaměstnanec ze zaměstnání, ze kterého se dávka vyplácí, nadále započitatelný příjem. Antivirus je program, který hradí zaměstnavateli část mezd pro zaměstnance. Nemůže tedy nastat souběh věcí, jsem doma z jednoho důvodu, buď pečuji o dítě, nebo jsem doma, protože jsem v karanténě/nebo je práce uzavřena usnesení vlády. O OČR se pak žádá s přiložením výkazu od zaměstnavatele, kde je uvedeno např: údaje o dnech, ve kterých měl zaměstnanec v průběhu měsíce, kdy pečoval o dítě, vykonávat zaměstnání / naplánované směny. Tento údaj je zásadní pro posouzení, zda má nárok na výplatu ošetřovného, neboť tento nárok nevzniká, pokud by se dávka měla vyplácet jen za dny pracovního klidu; údaje o dnech, ve kterých zaměstnanec pracoval. Upozorňujeme, že je třeba uvést i dny, ve kterých zaměstnanec čerpal dovolenou či mu náležela náhrada mzdy z jiného důvodu (tyto dny se kladou naroveň výkonu práce).
 22. Pokud provozovna od 27. 4. otevře, bude se na ni vztahovat ještě program ANTIVIRUS?
  Příspěvek poskytovaný v rámci Programu Antivirus je účelově určený na částečnou kompenzaci náhrad mezd. Ty zaměstnavatel zaměstnanci vyplácí za dobu trvání překážek v práci. Pakliže budou zaměstnanci vykonávat práci v plném rozsahu, zaměstnavatel již nebude moci nárokovat příspěvek. V případě, že však zaměstnavatel nebude i po obnovení provozu schopen zaměstnancům přidělit práci ve sjednaném rozsahu a bude jim po zbývající část pracovní doby, kdy budou trvat překážky v práci, vyplácet nadále náhradu mzdy, může žádat o příspěvek v režimu B. Pokud po 27. 4. dojde k plnému obnovení provozu a zaměstnanci budou vykonávat práci v plném rozsahu své pracovní doby, nevznikne výdaj, na nějž lze příspěvek poskytnout. Zaměstnavatel bude vyplácet pouze mzdu. V případě, že dojde k částečnému obnovení provozu, bude možné žádat o refundaci nákladů vzniklých za dobu trvání překážky v práci, nicméně v tomto případě již jen v režimu B, jelikož důvodem omezení již nebude nařízení vlády ale hospodářské problémy.
 23. Je potřeba doložit notářsky ověřenou plnou moc k zastupování pro účely programu Antivirus?
  Pro účely podání žádosti/uzavření dohody a předložení vyúčtování není nutné dodávat ověřenou plnou moc.
 24. Cukrárna se 4 zaměstnanci do konce března prodávala přes okénko. V dubnu pak uzavřela provozovnu a nyní zvažuje na poslední týden v dubnu opět otevřít v omezeném režimu. Má za poslední březnové týdny nárok na Antivirus B? Má za část dubna, kdy měla zavřeno, nárok na Antivirus A a na zbytek měsíce, kdy opět otevře, na Antivirus B?
  Pokud do konce března byla cukrárna v omezeném provozu, je rozhodné, zda zaměstnanci pobírali mzdu, nebo náhradu mzdy. Pokud byl omezen provoz, jelikož se významně omezila poptávka po jím produkovaných výrobcích či poskytovaných službách, jedná se o tzv. částečnou nezaměstnanost, podle § 209 ZP, kdy je zaměstnavatel zaměstnanci povinen vyplácet náhradu mzdy minimálně ve výši 60 % jeho průměrného výdělku. K tomu však musí mít zmocnění v podobě dohody s odborovou organizací anebo vnitřního předpisu. Pak má za toto období nárok na Antivirus B a kompenzaci části z vyplacené náhrady mzdy.
  Jestliže došlo v březnu k omezení provozu z důvodu krizových opatření vlády nebo mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví, a z tohoto důvodu zaměstnavatel zařadil část zaměstnanců na jiné překážky v práci podle § 208 ZP, nebo takovéto překážky v práci trvaly po část pracovní doby zaměstnanců (např. výdejové okénko bylo otevřeno pouze po část pracovní doby a zbývající část byli zaměstnanci na překážce v práci), může zaměstnavatel nárokovat příspěvek rovněž v režimu A.
  Následně v dubnu záleží, zda došlo k uzavření a oznámení zaměstnancům překážky na straně zaměstnavatele dle § 208 ZP. Pokud by bylo vyplaceno 100 % náhrady mzdy, vzniká za tu část dubna, kdy bylo zavřeno, nárok na Antivirus A, neboť došlo k uzavření či omezení provozu v důsledku krizových opatření nebo mimořádných opatření vydaných vládou, Ministerstva zdravotnictví.
  Je lhostejno, zda byla provozovna úplně uzavřena či pouze částečně a prodej byl uskutečňován výdejovým okénkem. Zaměstnavatel nemůže nárokovat náklady na mzdy zaměstnanců za dobu, kdy konali práci. Režim A může zaměstnavatel nárokovat po dobu platnosti příslušných krizových opatření nebo mimořádných opatření vlády.
 25. Platí program Antivirus i pro firmy, jejíž zaměstnanci vykonají práci v zahraničí a musí poté do karantény?
  Ano, v tom případě platí program A: v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku.
 26. Může zaměstnavatel požádat o 80% náhradu mzdy (program antivirus), i v případě zaměstnanců, kteří čerpali nařízenou dovolenou?
  Náhrada mzdy za dovolenou není uznatelným nákladem pro účely čerpání příspěvku z programu Antivirus.
 27. Lze čerpat Antivirus na agenturní zaměstnance?
  Ano. Zaměstnavatel může při splnění podmínek programu čerpat příspěvek také na agenturní zaměstnance.
 28. Lázeňské zařízení s výlučně zahraniční klientelou (bez smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami) vzhledem k uzavřeným hranicím nemá žádnou klientelu. Musí v tomto případě otevřít, když nepřijímá klienty od zdravotních pojišťoven? Jaký typ podpory se na ně bude vztahovat?
  Lázně nemusí otevřít, je to jejich podnikatelské rozhodnutí. Uvolněním provozu lázní se jim umožnilo znovu otevřít. V případě, že dojde k částečnému obnovení provozu, bude možné žádat o refundaci nákladů vzniklých za dobu trvání překážky v práci, na základě které zaměstnavatel ponechá zaměstnance doma na překážkách. V tomto případě vzniká nárok na Antivirus B.
 29. Může lázeňské zařízení, které nemá uzavřenou smlouvu s pojišťovnou čerpat z programu Antivirus (režim A) i za měsíc duben, tj. včetně 27. – 30. dubna?
  Předmět podnikání není pro účely čerpání příspěvku z programu Antivirus rozhodující. Žádat může každý zaměstnavatel, kterému vznikly příslušné překážky v práci, a z tohoto důvodu nemůže svým zaměstnancům přidělovat práci. Pokud v měsíci dubnu byl provoz lázeňského zařízení omezen nebo uzavřen z důvodu krizových opatření vlády nebo mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví či jiného orgánu ochrany veřejného zdraví, potom lze za uvedené dny v dubnu čerpat příspěvek na náhradu mzdy v režimu A. Pokud by v uvedených dnech byla překážka v práci způsobena omezením poptávky po službách, pak se jedná o režim B.
 30. Může firma (momentálně čerpá Antivirus A) zažádat o Antivirus B, když od 11. 5. může otevřít, ačkoliv eviduje minimální poptávku? Lze tedy do 10. 5. žádat o Antivirus A a od 11. 5. Antivirus B?
  Ano. Mezi režimy lze v průběhu poskytování podpory přecházet, dle důvodu vzniku překážky v práci.
 31. Firma žádala o Antivirus, obdržela datovou schránkou vyhodnocení, že dohoda může být uzavřena, ale ptají se, jakým způsobem ji uzavřít či zda uzavřena je již tímto vyrozuměním.
  Dohoda je uzavřena zasláním podepsané dohody ze strany Úřadu práce České republiky zpět zaměstnavateli do datové schránky.

Zpět na obsah konkrétních dotazů

6.   Pracovněprávní problematika

 1. Jsem podnikatel a chci desinfekci pro své zaměstnance, kam se mám obrátit? Jak ji reálně dostanu?
  Pro poptávku ochranných prostředků, desinfekce lze využít stránky Spojujeme Česko, kde lze poptat potřebné prostředky pomocí platformy CoVpoint. Rovněž je možné oslovit některou ze společností vyrábějících dezinfekci dle receptury WHO. Více informací na webu MPO.
 2. Kdy bude vypláceno zaměstnanecké ošetřovné?
  Výplata dávky hotově na poště, nebo na bankovní účet – by měla proběhnout nejpozději do měsíce následujícího po dni, kdy úřad sociálního zabezpečení doklad pro nárok na výplatu dávky obdržel. Doporučujeme se sledovat stránky Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz
 3. Jak postupovat v případě, kdy zaměstnanec má rodinného příslušníka v karanténě?
  Pro osobu sdílející domácnost s povinnou, nebo nakaženou osobou není karanténa automaticky povinná. Je pak na domluvě s lékařem a zaměstnavatelem. Pokud možno si vyčleňte samostatný pokoj a od ostatních členů rodiny se izolujte. A opět pro vás i ostatní členy domácnosti platí zvýšená hygienická pravidla pro všechny členy domácnosti a používání ochranných pomůcek. Zároveň je třeba udržovat bezpečnou vzdálenost a zamezit fyzickému kontaktu. Doporučená je v případě karantény důsledná izolace od ostatních lidí, včetně rodiny. Nejlépe využít jednolůžkový pokoj se samostatným WC a koupelnou a důsledně dodržovat zavírání dveří v domácnosti.
 4. Zaměstnance odmítá nastoupit do práce z důvodu obav z nákazy
  Odmítnutí výkonu práce (zákoníku práce) platí pro všechny zaměstnance bez rozdílu věku. Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance. V takovém případě, kdy by byla práce odmítnuta za splnění všech třech kritérií, by byla posuzována adekvátnost, důvodnost, bezprostřednost a přiměřenost takového jednání v porovnání se všemi okolnostmi dané situace. Zákon neposkytuje ochranu zaměstnanci, který by tak učinil nedůvodně, tedy účelově. Doporučujeme se obrátit na stránky Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz
 5. Jaká je forma kompenzace pro osoby, kterým byla zrušena práce na DPČ?
  Po skončení DPČ nebo DPP je možné se hned následující den evidovat na ÚP ČR. Komunikace s úřadem probíhá elektronicky, žádost o zprostředkování zaměstnání a žádost o podporu v nezaměstnanosti jsou na webu MPSV. Obě žádosti je třeba vyplnit a zaslat ÚP ČR v místě trvalého pobytu. Bližší informace k tomu, jak se evidovat, jak postupovat, co je vše potřeba jsou na webu MPSV a ÚP ČR. Pro poskytování podpory v nezaměstnanosti musí být splněna podmínka získání doby důchodového pojištění zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností v délce nejméně 12 měsíců před zařazením do evidence ÚP ČR. Pokud by nevznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, doporučujeme kontaktovat ÚP ČR telefonicky nebo elektronicky a projednat možnost poskytnutí dávky hmotné nouze.
  Lidé pracující na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), kteří jsou účastníky nemocenského pojištění (tzv. pojištěná dohoda), a bylo jim kvůli koronaviru znemožněno pracovat, obdrží státní podporu. Žádat budou moci o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. března do 8. června 2020.
 6. Co mám dělat v případě, že mi neplatí zaměstnavatel?
  Zaměstnanec může na základě § 56 odst. 1 písm. b) zákoníku práce pracovní poměr okamžitě zrušit, pokud mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu/plat nebo náhradu mzdy/platu nebo jakoukoliv jejich část do 15 dní po uplynutí období splatnosti (např. výplatu za leden do 15. března). Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby (tj. zpravidla za 2 měsíce).
 7. Kam se obrátit o pomoc v případě nedostatku finančních prostředků na živobytí?
  Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem nedostatku prostředků ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP). Týká se to i rodičů dětí do 10 let, jež s nimi zůstanou doma na tzv. ošetřovném kvůli současné situaci kolem koronaviru. Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná. Úřad práce ČR může dávku poskytnout klientovi, jehož sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci.
 8. Jak postupovat v případě, že náboženské vyznání zakazuje nošení ochranných prostředků?
  Povinnost nosit prostředky ochrany dýchacích cest je stanovena pro všechny stejně s výjimkami uvedenými v Mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví.
 9. Co dělat v případě, že mám dítě starší 13 let a nevztahuje se na mě již ošetřovné?
  Pokud se jedná o dítě starší 10 let se specifickými potřebami, kdy je skutečně nezbytně nutné, aby o něj zaměstnanec pečoval, jedná se o nepojmenovanou důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance ve smyslu § 199 zákoníku práce. Zaměstnavatel tedy musí bez dalšího omluvit na nezbytnou dobu absenci zaměstnance. Podle § 206 odst. 2 zákoníku práce je zaměstnanec povinen překážku v práci prokázat zaměstnavateli. Zaměstnanec by tedy měl zaměstnavateli předložit „potvrzení o uzavření školského/dětského zařízení“ a dále doporučujeme předložit ze strany zaměstnance zaměstnavateli „čestné prohlášení“, ve kterém zaměstnanec specifikuje nezbytnost osobní péče o dítě se specifickými potřebami, která nemůže být poskytnuta jinou osobou. Ošetřovné, ani náhrada mzdy/platu za dobu trvání překážky v práci v těchto případech zaměstnanci nepřísluší, nicméně není vyloučeno, aby se zaměstnavatel odchýlil ve prospěch zaměstnance od zákona a právo na náhradu v určitém rozsahu přiznal nad rámec zákona.
 10. Má rodič nárok na ošetřovné v případě docházky dítěte do soukromé školky?
  Čerpat ošetřovné člena rodiny (OČR) má právo i rodič dítěte, které navštěvuje soukromou mateřskou školu.
 11. Jak probíhá platba za zaměstnance, kterému není přidělena práce a musí zůstat doma?
  Při uzavření provozu v důsledku mimořádných opatření se dle § 208 zákoníku práce jedná o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy/platu ve výši průměrného výdělku. Dle schváleného programu podpory zaměstnanosti ANTIVIRUS bude zaměstnavatelům, kteří museli uzavřít svou provozovnu na základě nařízení vlády, platba uhrazena z 80 % státem.
 12. Lze propustit zaměstnance a po zlepšení situace opět zaměstnat?
  Zaměstnanec není povinen dohodu o rozvázání pracovního poměru uzavřít. Takovéto „řešení“ se z pohledu zaměstnance nejeví výhodné. Při uzavření provozu v důsledku mimořádných opatření se dle § 208 zákoníku práce jedná o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy/platu ve výši průměrného výdělku. Dle schváleného programu podpory zaměstnanosti ANTIVIRUS bude zaměstnavatelům, kteří museli uzavřít svou provozovnu na základě nařízení vlády, platba uhrazena z 80 % státem. Je-li pracovní poměr ukončen dohodou, může se nezaměstnaná osoba evidovat na základě žádosti o zprostředkování zaměstnání na úřadu práce. Ohledně způsobu podání této žádosti doporučujeme rovněž sledovat stránky www.uradprace.cz s aktuálními informacemi. Pokud jde o výši podpory v nezaměstnanosti, pak tato je v případě, že zaměstnanec ukončí zaměstnání bez vážného důvodu sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, nižší, a to 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku. Jinak činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku.
 13. Pokud má některý zaměstnanec prokázaný koronavirus, půjde do karantény celé pracoviště, nebo třeba jenom jeho směna?
  Není nutno, aby celá firma musela jít do karantény. Doporučujeme nicméně konzultovat s krajskou hygienickou stanicí.
 14. Montážní technik pracující pro firmu, jejíž činnost nebyla v průběhu omezujících opatření nijak zasažena, dostal výplatní pásku, kde mu zaměstnavatel i přes to, že pracoval na plný úvazek a celý měsíc, vyúčtoval za měsíc březen 100 % mzdy po dobu 10 dnů a po zbývající březnové dny pouze 80 % mzdy. Je nějaká možnost jak situaci řešit a kam se obrátit?
  Mzda se podle § 109 odst. 1 zákoníku práce poskytuje za vykonanou práci. Mzda, tedy její výše a podmínky poskytování, se podle § 113 odst. 1 zákoníku práce sjednává smlouvou (pracovní, kolektivní či jinou), stanovuje vnitřním předpisem zaměstnavatele nebo ji určuje zaměstnavatel mzdovým výměrem. Podle § 113 odst. 3 zákoníku práce musí být mzda sjednána, stanovena či určena před započetím výkonu práce, za který má příslušet. Mzdu tedy nelze v žádném případě měnit se zpětnou účinností; zaměstnanci musí být vždy (dopředu) známy podmínky, za kterých bude práci vykonávat.
  V případě, že má zaměstnanec podezření na porušení právních předpisů ze strany zaměstnavatele, lze se obrátit s podnětem na Státní úřad inspekce práce, resp. na podřízené oblastní inspektoráty práce. K provedení kontroly lze podat podnět, a to i prostřednictvím webového formuláře. Bližší informace k obsahu podnětu ke kontrole jsou uvedeny na webových stránkách Státního úřadu inspekce práce.
  Mezi oprávnění orgánů inspekce práce patří v souladu s ust. § 5 odst. 1 písm. k) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, i poskytování základních informací a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek zaměstnavatelům a zaměstnancům, a to bezúplatně. Poradenství je poskytováno v úředních hodinách, které se mohou u jednotlivých oblastních inspektorátů lišit.
  V současné době nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 je osobní poskytování poradenství omezeno, nicméně od 20. 4. byly obnoveny úřední hodiny a poskytování poradenství je umožněno v sídle oblastních inspektorátů. Současně je možné se obrátit na příslušný oblastní inspektorát práce telefonicky či emailem.
  Obecně pak lze uvést, že jestliže zaměstnanec odpracoval v měsíci březnu „pracoval na celý úvazek a celý měsíc“, navíc v oboru, jehož provoz nebyl v době nouzového stavu omezen, je zaměstnavatel povinen mu poskytnout mzdu, a to v celém rozsahu  (viz ust. § 38 odst. 1 v návaznosti na ust. § 141 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) za vykonanou práci.
 15. Zaměstnanec prodejny oblečení, která je zavřená, je doma a pobírá v rámci programu Antivirus 100 % náhrady mzdy a zaměstnavatel bude žádat o refundaci 80 %. Zaměstnanec si chce podat žádost o ošetřovné na dítě, kterému je 10 let a se kterým je zaměstnanec doma a hlídá ho. Má zaměstnanec nárok na ošetřovné?
  Souběh není možný, protože buď zaměstnanec pobírá mzdu – pracuje, nebo ošetřovné – je doma a stará se o dítě. Ošetřovné se vyplácí v případě, že zaměstnanec nemůže vykonávat práci z důvodu péče o dítě, které je doma kvůli uzavření školy/školky. Ošetřovné nelze vyplácet, má-li zaměstnanec ze zaměstnání, ze kterého se dávka vyplácí, nadále započitatelný příjem. Antivirus je program, který hradí zaměstnavateli část mezd pro zaměstnance. Nemůže tedy nastat souběh věcí, jsem doma z jednoho důvodu, buď pečuji o dítě, nebo jsem doma, protože jsem v karanténě/nebo je práce uzavřena usnesení vlády. O OČR se pak žádá s přiložením výkazu od zaměstnavatele, kde je uvedeno např: údaje o dnech, ve kterých měl zaměstnanec v průběhu měsíce, kdy pečoval o dítě, vykonávat zaměstnání / naplánované směny. Tento údaj je zásadní pro posouzení, zda má nárok na výplatu ošetřovného, neboť tento nárok nevzniká, pokud by se dávka měla vyplácet jen za dny pracovního klidu; údaje o dnech, ve kterých zaměstnanec pracoval. Upozorňujeme, že je třeba uvést i dny, ve kterých zaměstnanec čerpal dovolenou či mu náležela náhrada mzdy z jiného důvodu (tyto dny se kladou naroveň výkonu práce).
 16. Slovenská pracovnice pro firmu v ČR je v povinné karanténě a doktorka ji vystavila neschopenku a přitom dostává plnou mzdu za home office od zaměstnavatele. Doktorka tvrdí, že nemocenská má přednost před plnou mzdou, zaměstnavatel opak. Jak by měla postupovat?
  Pokud při nařízené karanténě zaměstnanec dodrží všechna stanovená omezení a jeho zdravotní stav tomu nebrání, je možné, aby se se zaměstnavatelem dohodl na výkonu práce z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele (home office). Takovému zaměstnanci náleží za vykonanou práci mzda nebo plat, a proto mu nenáleží za dobu výkonu práce v době prvních 14 dnů karantény výplata náhrady mzdy nebo platu, případně od 15. dne jejího trvání nepřísluší výplata nemocenské. Pokud je zaměstnanec na neschopence, může zaměstnavatel požádat o Antivirus – režim A, zaměstnanec pak pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku, příspěvek zaměstnavatelům ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy.
 17. Mají zaměstnanci ZUŠ právo nenastoupit do práce, když odbory se hájí tím, že dle zákoníku práce nemají podmínky, které by zajistili bezpečnost na pracovišti? Odbory tvrdí, že ve školství je zvýšené riziko přenosu nákazy.
  Rozvolňování ve školství je navrženo tak, aby představovalo co nejmenší riziko jak pro žáky, tak pro pedagogický sbor. V tomto případě záleží na ZUŠ, protože za BOZP vždy odpovídá zaměstnavatel a při nezajištění podmínek BOZP se on vystavuje možnému postihu. Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob (nutno posuzovat adekvátnost, důvodnost a bezprostřednost odmítnutí, aby bylo v souladu se zákonem).
 18. Provozovatel nákupního centra uzavřel v rámci prostoru užívání sprch pro zaměstnance, ti však žádají jejich otevření, neboť se nejedná o sportoviště. Je možno používat zázemí včetně sprch pouze pro zaměstnance obchodu?
  Ano, pokud se jedná o sprchy pro zaměstnance, je možné je používat. Zákaz využívání sprch je pouze v prostorách pro širokou veřejnost, tedy na sportovištích. Zaměstnavatel je však povinen zajistit bezpečné pracovní podmínky. Jelikož jsou sprchy pro větší množství osob z epidemiologického hlediska vysoce nebezpečné, pak považujeme jednání zaměstnavatele za odůvodnitelné.

Zpět na obsah konkrétních dotazů

7.   Ostatní

 1. Je nutné oděvy po vyzkoušení osobou v kabince uložit do karantény, jak je nařízeno pro zboží reklamované?
  Mimořádné opatření MZ neuvádí povinnost uložit oblečení do karantény po každém jednotlivém vyzkoušení v kabince. Tato povinnost je stanovena pouze pro reklamace/vrácení zboží zákazníkem.
 2. Smí zákazníci zlatnictví zkoušet zboží, pokud obsluha po každém vyzkoušení zboží desinfikuje ultrazvukem?
  Žádná omezení na zkoušení šperků vydána nebyla, takže je zcela na uvážení provozovatele, jaký postup zvolí. Doporučuje se dezinfekce rukou zákazníka i obsluhy, vhodná je i dezinfekce zboží, neboť se virus na kovech drží poměrně dlouhou dobu.
 3. Jak funguje odkládání splátek úvěrů?
  Zákon se vztahuje na spotřebitele i podnikatele, kteří úvěr sjednali a čerpali před 26. 3. 2020. Týká se úvěrů zajištěných nemovitostí, poskytnutých stavební spořitelnou a určených k nabytí nemovitosti, výstavbě nemovitosti, úhradě převodu družstevního podílu v družstvu, nabytí účasti na právnické osobě k získání práva užívání bytu/domu, změně stavby nebo jejímu připojení k veřejným sítím, úhradě nákladů spojených se získáním nebo splacení úvěru k výše uvedeným účelům. Zákon stanoví ochranou dobu, která trvá od prvního dne prvního kalendářního měsíce následujícího po dni, v němž úvěrujícímu došlo oznámení úvěrovaného, že má v úmyslu využít ochrannou dobu. Ochranná doba, v které dlužník nemusí splácet úvěr a o kterou se prodlužuje délka zajištění úvěru, trvá 6, nebo 3 měsíce, přičemž standardně se bude nastavovat do 31. října, ale pokud dlužník uvede, že ji chce jen do 31. července, bude se na něj vztahovat tato kratší ochranná doba. Věřiteli vzniká právo na úrok, který se v případě fyzických osob dále neúročí a platí se až po splacení jistiny a dříve sjednaných úroků (tj. vše splatí a nakonec doplatí tento úrok, nesjednají-li si jinak). V případě právnických osob se úrok platí v průběhu ochranné doby. Úvěrové moratorium se nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry, operativní leasing nebo úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu. Otázky týkající se spotřebitelských úvěrů je nutné směřovat na Finanční správu.
 4. Lze v rámci odkladu splátek požádat i o odklad splátek operativního leasingu, nebo se vztahuje jen na spotřebitelské úvěry, půjčky a hypotéky?
  Odložit splátky operativního leasingu nelze. Zákon č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií covid-19 se nepoužije mj. na nájem věci nebo leasing, u něhož není sjednána povinnost koupě předmětu smlouvy nebo jiná možnost nabytí vlastnického práva po uplynutí určité doby.
 5. OSVČ se s bankou snažila vyjednat pozastavené splátek úvěru. Splátky jí byly pozastaveny na 3 měsíce s tím, že od měsíce dalšího OSVČ vzrostly úroky do roku 2027. Nejedná se o neférové jednání banky?
  Banky jsou podmínkami moratoria vázány až od doby účinnosti zákona. Pokud tedy žadatel požádal o pozastavení splátek před účinností zákona, nejedná se o odložení splátek podle moratoria. Detaily o moratoriu na webu MF ČR.
 6. Jaká jsou pravidla pro odložení plateb za nájemné?
  Odložení nájmu/pachtu prostor sloužících k podnikání:
  –– Pronajímatel nemůže v ochranné době (období od 27. dubna 2020 do konce roku 2020) nájem jednostranně ukončit pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného, pokud prodlení nastalo
  ––– a) v rozhodné době (období od 12. března do skončení MO při pandemii, max. do 30. června) a
  ––– b) v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti
  –– Nájemce pronajímateli do patnácti dnů ode dne, kdy nastalo první prodlení s placením nájemného, doloží listiny osvědčující splnění podmínek podle písm. b).
  –– Pronajímatel může poté, co pominuly okolnosti podle písm. b), ne dříve než skončí nouzový stav, požadovat zrušení nájmu, nelze-li po něm požadovat, aby neplacení nájmu snášel.
  –– Neuhradí-li nájemce do konce roku všechny pohledávky na nájemném, má pronajímatel právo vypovědět nájem, výpovědní doba činí 5 dní. Pronajímatel má toto právo i tehdy, prohlásí-li nájemce, že tyto dluhy na nájemném ani v ochranné době neuhradí.
  –– Zanikne-li či skončí nájem před uplynutím ochranné doby, je nájemce povinen uhradit všechny pohledávky, které se staly splatnými v rozhodné době, do 30 dnů od zániku či skončení nájmu.
  –– Pronajímatel však i nadále může ukončit nájem z jiných důvodů.
  Odložení nájmu prostor sloužících k bydlení
  –– Pronajímatel nemůže v ochranné době (období od 27. dubna 2020 do konce roku 2020) nájem jednostranně ukončit pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného, pokud prodlení nastalo
  ––– a) v rozhodné době (období od 12. března do skončení MO při pandemii, max. do 31. července) a
  ––– b) v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo řádnou úhradu nájemného
  –– Nájemce pronajímateli bez zbytečného odkladu doloží okolnosti prodlení podle písm. b), potvrzením od příslušného ÚP ČR, kterému pro vystavení potvrzení musí nájemce doložit podklady, které budou dostupné u ÚP.
  –– Pronajímatel může poté, co pominuly okolnosti podle písm. b), ne dříve než skončí nouzový stav, požadovat zrušení nájmu, nelze-li po něm požadovat, aby neplacení nájmu snášel, pokud by např. v jeho důsledku neměl peníze na výživu vlastní či výživu jiné osoby.
  –– Neuhradí-li nájemce do konce roku všechny pohledávky na nájemném, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby.
  –– Pronajímatel však i nadále může ukončit nájem z jiných důvodů.
 7. Týká se ochrana proti výpovědi z důvodu neplacení nájmu rovněž nájmu za pozemek, na kterém nájemce podniká?
  Ano, zák. č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání se použije také na pacht, je-li podstatnou částí předmětu pachtu prostor sloužící podnikání.
 8. Jaké jsou podmínky stornování vstupenek na kulturní akce?
  Podmínky stanoví zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí. Aplikuje se na kulturní festivaly, přehlídky a obdobné kulturní akce s předpokládaným termínem konání do 31. října 2020.
  Ochranná doba
  –– Zákon stanoví ochrannou dobu, o kterou se odkládá povinnost pořadatele kulturní akce k vrácení uhrazeného vstupného za kulturní akci, které bylo uhrazeno před nabytím účinnosti zákona.
  –– Ochranná doba se počítá ode dne oznámení pořadatele o zrušení kulturní akce prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků a končí dnem 31. října 2021, neskončí-li podle zákona dříve.
  –– Je stanovena výjimka pro zdravotně postižené, nezaměstnané v evidenci ÚP, osoby těhotné, čerpající MD/RD, osoby starší 65 let, rodiče samoživitele pečující o nezaopatřené dítě. U těchto osob ochranná doba končí, pokud takový zákazník požádá pořadatele o vrácení vstupného.
  Poukaz na kulturní akci
  –– Zákazník může do 31. března 2021 požádat pořadatele o poukaz na kulturní akci, přičemž pořadatel je povinen poukaz vydat nejméně v hodnotě uhrazeného vstupného.
  –– Poukaz je platný po dobu trvání ochranné doby, tj. do 31. října 2021.
  –– Pořadatel vydá zákazníkovi poukaz v listinné podobě; v elektronické podobě je možné poukaz zákazníkovi vydat, jestliže byla původní smlouva uzavřena prostředky komunikace na dálku nebo s tím zákazník vyslovil souhlas.
  –– Po dobu trvání ochranné doby pořadatel nabídne zákazníkovi náhradní kulturní akci. Pořadatel nesmí požadovat od zákazníka nad rámec poukazu doplacení případného rozdílu v ceně vstupného oproti původní smlouvě.
  Konec ochranné doby
  –– Nevydá-li pořadatel zákazníkovi poukaz do 1 měsíce od jeho žádosti.
  –– Nenabídne-li pořadatel zákazníkovi do 6 měsíců od vydání poukazu náhradní kulturní akci s termínem konání do 31. října 2021.
  –– Pokud zákazník poukaz v ochranné době nevyužije a požádá o to, má pořadatel povinnost vrátit mu veškeré uhrazené platby nejpozději do 14 dnů od skončení ochranné doby, tzn. do 14. listopadu 2021.
 9. Je nějak regulován nebo omezen dovoz zdravotnických prostředků do ČR?
  Aby se vyřešil nedostatek OOP a zdravotnických prostředků potřebných v souvislosti se šířením koronavirové nákazy COVID-19, pokud jsou OOP a zdravotnické prostředky bez označení CE určeny ke vstupu na trh EU, měly by příslušné orgány dozoru nad trhem dané výrobky vyhodnotit, a pokud se zjistí, že jsou v souladu se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými v příslušných právních předpisech, měly by uvedené orgány přijmout opatření umožňující uvedení takových OOP a zdravotnických prostředků na trh Unie po omezenou dobu nebo po dobu, během níž oznámený subjekt provádí postup posuzování shody.
  Více informací lze nalézt na následujících internetových stránkách Celní správy: https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/ochrana-spolecnosti-a-zivotniho-prostredi/aktuality/Stranky/17032020_dovozOOP.aspx
 10. Jak postupovat v případě dovozu zdravotnických prostředků (roušek) do ČR roušky přes Německo, případně na koho se obrátit?
  Některé země EU začaly uplatňovat zákaz „vývozu“ ochranných osobních pomůcek (ochranné brýle, obličejové štíty, roušky, respirátory třídy FFP2 a FFP3, ochranné oděvy a obleky, ochranné rukavice kategorie III) do jiných států EU, které jsou zásadní pro zabránění šíření koronaviru.
  Pokud budete dovážet takovéto zboží ze zemí mimo EU a zboží je převáženo přes jiný členský stát EU, doporučujeme nechat si ve státě EU propustit zboží do režimu tranzitu a finální celní řízení (propuštění do volného oběhu) provést až v České republice.
  Z celního hlediska sice existuje možnost propustit zboží do volného oběhu v jakékoli zemi EU, přes kterou je zboží dopravováno, nicméně pak bude muset tato země uplatnit zákaz přepravy („vývozu“) ze svého území. V takovém případě se tedy vystavíte nebezpečí, že příslušné celní orgány již nedovolí převoz tohoto zboží do České republiky. Z tohoto důvodu doporučujeme, jak je uvedeno výše, zboží propustit do režimu tranzitu. Objevily se rovněž obavy, že Celní správa ČR bude zmíněné zboží při „dovozu“ zajišťovat a nebude je propouštět. K této záležitosti naleznete více informací na stránce https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/ochrana-spolecnosti-a-zivotniho-prostredi/aktuality/Stranky/17032020_dovozOOP.aspx
  WCO zpracovala seznam států a jejich dočasných národních opatření ve vývozu a v dovozu osobních ochranných prostředků, zdravotnického či lékařského materiálu souvisejících s pandemií COVID-19.
  – Export – http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/list-of-countries-coronavirus.aspx
  – Import – http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/temporary-import-support-measures-adopted-by-members.aspx
 11. Je zapotřebí nějaká povolenka, dovozní licence na nákup z Číny a následný prodej ochranných obleků a zdravotnického materiálu související s koronavirem na území ČR a ostatních evropských zemí, potažmo celého světa?
  Ano, dovozní licence je potřeba, více viz stránky Celní správy ČR. Náležitosti týkající se nákupu, nabídky, poptávky zdravotnických potřeb směřovat na CzechInvest, na healtechsupport@czechinvest.org.
 12. Jaké jsou podmínky stornování zájezdů?
  Od 24. dubna je účinný zák. č. 185/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu. Aplikuje se na zájezdy s termínem zahájení od 20. února 2020 do 31. srpna 2020. 

Ochranná doba

 • Zákon stanoví ochranou dobu, o kterou se odkládá vrácení plateb uhrazených zákazníkem za zájezd, dojde-li k odstoupení od smlouvy o tomto zájezdu.
 • Ochranná doba se počítá ode dne doručení poukazu na zájezd zákazníkovi do 31. srpna 2021.
 • Je stanovena výjimka pro zdravotně postižené, nezaměstnané v evidenci ÚP, osoby těhotné, čerpající MD/RD, osoby starší 65 let, rodiče samoživitele pečující o nezaopatřené dítě, zaměstnance, který ke dni doručení oznámení pořadatele o využití ochranné doby nemohl po dobu nejméně 30 dnů konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele podle § 208 a 209 zákoníku práce, školy a školská zařízení
 •  U těchto osob ochranná doba končí oznámením zákazníka o odmítnutí poukazu na zájezd.

Poukaz na zájezd

 • Pokud chce pořadatel využít ochrannou dobu, oznámí to písemně zákazníkovi a vystaví mu poukaz na zájezd nejméně v hodnotě veškerých plateb uhrazených zákazníkem. Poukaz na zájezd je platný do 31. srpna 2021.
 • Pořadatel předá zákazníkovi poukaz na zájezd v listinné podobě; v elektronické podobě je možné poukaz na zájezd zákazníkovi předat, jestliže byla původní smlouva o zájezdu uzavřena prostředky komunikace na dálku nebo s tím zákazník vyslovil souhlas.
 • Poukaz musí být zajištěn stejně jako klasická dovolená pro případ úpadku pořadatele zájezdu.
 • Zákazníci, kteří jsou součástí výše uvedených výjimek, můžou poukaz odmítnout a současně pořadateli vrátit dříve vydaný poukaz na zájezd.

Náhradní zájezd

 • Po dobu trvání ochranné doby na žádost zákazníka pořadatel nabídne zákazníkovi náhradní zájezd stejné nebo vyšší jakosti.
 • Je-li navrhovaný náhradní zájezd stejné jakosti, nesmí pořadatel požadovat od zákazníka nad rámec poukazu na zájezd doplacení případného rozdílu v ceně oproti původní smlouvě o zájezdu. Je-li navrhovaný náhradní zájezd vyšší jakosti, je zákazník povinen zaplatit rozdíl v ceně jen tehdy, jestliže pořadatel zákazníkovi nabídl současně také zájezd stejné jakosti a zákazník této nabídky nevyužil.

Konec ochranné doby

 • Ochranná doba končí, jestliže pořadatel nenabídl zákazníkovi náhradní zájezd do 30 dnů ode dne, kdy zákazník požádal pořadatele o nabídku náhradního zájezdu.
 • Peněžitý dluh pořadatele, jehož plnění bylo odloženo po dobu trvání ochranné doby, se považuje za splněný využitím poukazu na zájezd k úhradě ceny náhradního zájezdu, která není nižší než peněžní částka odpovídající hodnotě veškerých plateb uhrazených zákazníkem za původní zájezd.
 • Pokud zákazník nepožádá pořadatele o náhradní zájezd nebo nevyužije nabídky pořadatele k uzavření smlouvy o zájezdu, vrátí pořadatel zákazníkovi veškeré uhrazené platby nejpozději do 14 dnů od skončení ochranné doby, tzn. do 14. září 2021.

Odstupné (mimo výše uvedený režim, v případě, že má zákazník např. sociální a finanční potíže, nebo obavy cestovat)

 • Pokud zákazník od smlouvy odstoupil na základě standardního režimu (§ 2533 občanského zákoníku) a zaplatil odstupné (storno poplatky), může pořadatele do 3 měsíců zažádat o poukaz na zájezd v hodnotě min. 10 % zaplaceného odstupného. Poukaz na zájezd bude moci zákazník využít k úplné nebo částečné úhradě ceny náhradního zájezdu. Takový poukaz vydá pořadatel do 14 dnů ode dne, kdy zákazník požádal pořadatele o vydání poukazu na zájezd.
 • Takový poukaz má platnost min. 12 měsíců od svého vydání.
 • Na takový poukaz se neuplatní ustanovení o ochranné době a poukazu na zájezd s výjimkou povinnosti pořadatele vydat zákazníkovi poukaz na zájezd v listinné/elektronické podobě a tento poukaz zajistit pro případ úpadku pořadatele.

Práva spotřebitelů

 • Informační materiál týkající se práv spotřebitelů v oblasti zájezdů a dalších služeb cestovního ruchu v době koronaviru shrnuje web České obchodní inspekce.
 1. Cestovní kancelář CK – zájezd o 10 lidech, který se měl uskutečnit v červnu, přičemž část osob je v rizikové skupině 65+. Zaplatili si rezervaci, teď se jim ozvala cestovní kancelář, že voucher jim vystaví pouze po doplacení zálohy, a to na příští rok, a že pokud nezaplatí, tak je dá k soudu. Vzhledem k tomu, že část osob je v rizikové skupině, chtěli by spíše vrátit peníze. Jak mají postupovat?
  Zejména záleží na tom, kdo je uveden jako objednatel/zákazník celého zájezdu v cestovní smlouvě. Pokud je objednatelem chráněná osoba – v tomto případě osoba 65+, pak by CK dle zákona č. 185/2020 Sb. (tzv. „Lex Voucher“) měla vrátit peníze.
  Smlouva o zájezdu bývá často uzavřena ve prospěch více zákazníků. V tomto případě jeden zákazník (objednatel) vystupuje zpravidla jako smluvní strana, přičemž smlouvu o zájezdu uzavírá také ve prospěch dalších osob (spolucestujících), které na jejím základě mají právo čerpat služby cestovního ruchu. Ochranná doba tedy má účinky jen vůči tomu zákazníkovi, kterému vznikl nárok na vrácení plateb za zájezd. Tímto zákazníkem je zpravidla ten zákazník, který je stranou smlouvy o zájezdu a za zájezd uhradil jeho cenu. Pokud takový zákazník spadá do jedné ze zvláště chráněných skupin, může poukaz odmítnout jako celek a cestovní kancelář by mu měla celou finanční částku, na níž by měl jinak právo, vyplatit bez zbytečného odkladu v penězích.
  Cestovní kanceláře jsou povinny s odbornou péčí sledovat vývoj toho, zda a jak jsou zaváděny a naopak uvolňovány restrikce pro cestování do jednotlivých nabízených destinací.
  Požadavek na doplacení plné ceny zájezdu při vědomí, že zájezd nebude možné uskutečnit, je podle názoru ministerstva nejen jednáním v rozporu s dobrými mravy, ale mohl by být klasifikován jako nekalá obchodní praktika podle zákona o ochraně spotřebitele, tím spíše v případě, že cestovní kancelář požaduje doplatek zájezdu od zákazníka, který má právo ochrannou dobu odmítnout a cestovní kancelář již předem informoval, že tohoto práva využije.
  V souvislosti s nabytím účinnosti Lex Voucher byla připravena pro cestovní kanceláře a profesní asociace metodická informace, ve které na výše uvedenou skutečnost MMR výslovně upozorňuje (bod č. 4). Nejen tato metodická informace, ale i další dokumenty, které zákazníkům pomohou se v současné situaci orientovat, je také dostupná webu MMR. Vzhledem k tomu, že shora uvedená metodická informace již byla rozeslána všem zainteresovaným subjektům, doporučujeme se v uvedené věci na cestovní kancelář opakovaně obrátit.

Zpět na obsah konkrétních dotazů

Dotazy jsou průběžně doplňovány a odpovědi zpřesňovány!
Číslování dotazů je pouze orientační a pro interní potřeby.

Rychlý odkaz sem: BusinessInfo.cz/faq

Ošetřovné: Základní informace k ošetřovnému pro OSVČ za červenošetřovné pro OSVČ za květen ošetřovné pro OSVČ za duben

Cestování: Veškeré informace jsou přehledně zpracovány na webu Ministerstva vnitra, na které je možno se obrátit s konkrétními dotazy a podrobné informace o cestování jsou k dispozici rovněž na webu Ministerstva zahraničních věcí.

Zpět na začátek

Metodika výpočtu velikosti prodejní plochy provozoven do 2500 m2
a obchodních center do 5000 m

Co je prodejní plochou?
Pojem „prodejní plocha“ je definován v příloze I prováděcího nařízení Komise (ES) č. 250/2009, jako odhadnutá velikost povrchové plochy (v m2) části provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj.:

 • celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností,
 • plocha zabraná prodejními pulty a výklady,
 • plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači.

Do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory!

Provozovna maloobchodního prodeje
Dle krizového opatření vlády je umožněno prodejní plochu provozovny, která je i větší než 2500 m2, zmenšit na požadovanou velikost vytýčením (postačují např. ohraničovací (bezpečnostní) pásky), s výjimkou provozoven umístěných v nákupních centrech s prodejní plochou nad 5000 m2, nedisponují-li samostatným vchodem z venkovních prostor.

Plocha obchodního centra
Neuplatní se možnost umělého zmenšení plochy páskami, jako u jednotlivých provozoven. Za prodejní plochu obchodního centra se tak považuje souhrn všech prodejních ploch jednotlivých provozoven maloobchodního prodeje, tj. všech veřejnosti přístupných ploch. Ani do této prodejní plochy OC se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory.

Uzavřením části obchodního centra nad 5000 m2 sice provozovatel zmenší prodejní plochu z celkové výměry obchodního centra pod 5000 m2, ale zároveň tímto obchází přijaté výjimky pro uvolnění provozu maloobchodního prodeje po 27. dubnu. Obdobně tomu je v případě, kdy by disponovalo první patro např. 4 zvláštními vchody a po vstupu do každého z vchodů by dále bylo umožněno navštívit pouze jednu určenou provozovnu maloobchodního prodeje, která dosud nebyla explicitní výjimkou ze zákazu.

Provozovny v obchodním centru s prodejní plochou nad 5000 m2 tak nemají umožněno otevřít, i kdyby jejich prodejní plocha byla menší než 2500 m2, s výjimkou provozoven se samostatným vchodem zvenčí a dále např. obchodů s potravinami, lékáren a dalších maloobchodních prodejen dříve explicitně otevřených, které mohou být otevřeny i v obchodních centrech s prodejní plochou nad 5000 m2 bez ohledu na výměru prodejní plochy.

Zpět na začátek

Upozornění pro ostatní média přebírající informace z této stránky!

Upozorněte prosím své čtenáře, že Vámi převzatý obsah je platný JEN k určitému datu a času. Aktuální znění je k dispozici vždy na této stránce!
Adresa na tento dokument je: www.businessinfo.cz/faq.

 • Nové dotazy jsou průběžně doplňovány.
 • Odpovědi jsou také upravovány podle nových nařízení Vlády ČR či Ministerstva zdravotnictví ČR.
 • Dále dochází ke zpřesňování některých odpovědí. Vzhledem k unikátnosti situace nelze předem předjímat všehny možné kombinace podnikatelských situací a problémů.

Děkujeme za pochopení a spolupráci, redakce BusinesInfo.cz

Pravidelné novinky e-mailem