Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně aktuálních opatření proti šíření koronaviru

(Aktualizováno 26. 5. 2020) Odpovědi odborných pracovníků ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva dopravy, agentur CzechTrade, CzechInvest a dalších organizací na dotazy podnikatelů položených prostřednictvím speciální informační linky. S provozem callcentra pomáhají i dobrovolníci z řad veřejnosti.

Na stránce naleznete nejčastější otázky a odpovědi členěné do 3 okruhů podle míry detailu:

Jak na to?

 • V dokumentu lze vyhledávat pomocí klávesové zkratky Ctrl+F a do políčka zadat klíčové slovo, které hledáte, např. „restaurace“, „papírnictví“ a pod. Doporučujeme zkoušet více variant, např. zadávat kořeny slov („kadeř“ ze slova „kladeřnictví“), protože skloňování slov vyhledávání komplikuje.
 • Vyzkoušejte také našeho CHATBOTA! Červená ikona či okénko vpravo dole na této stránce. Je opravdu chytrý a má velké množství aktuálních informací.
 • Pokud odpověď na vaši otázku nenajdete, využijte prosím Expertní informační linku pro živnostníky a podnikatele na telefonním čísle 224 854 444.

Doporučujeme použít vyhledávání na stránce (Ctrl+F).

Dotazy jsou průběžně doplňovány a odpovědi zpřesňovány!

Další informace

www.businessinfo.cz/koronavirus

Čestné prohlášení – dočasně nahrazující zdravotní průkaz a zdravotní způsobilost

Obecné informace k povoleným provozovnám, poskytování služeb:

 • Pravidla uplatnitelná na všechny provozovny
  • aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech od sebe, než jsou 2 metry, a to včetně řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 metry mezi zákazníky,
  • umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
  • zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně
  • povinná ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (zaměstnanec i zákazník).
  • dezinfikovat nákupní košíky a vozíky po každém použití a kliky nebo madla dveří alespoň jednou za hodinu,
  • je možné zkoušet oblečení a obuv po předchozí dezinfekci rukou
  • při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům
 • Pravidla pro farmářské a ostatní venkovní trhy a tržiště:
  • neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci,
  • zajistit odstupy mezi stánky, stolky neb jinými prodejními místy nejméně 2 m,
  • aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup nejméně 2 m,
  • umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
  • prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů nebo zkoušení oblečení na místě.
 • Pravidla pro maloobchodní prodejny potravin se samoobslužným prodejem
  • poskytovat bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček),
  • v případě prodeje nebaleného pečiva zajistit, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob a prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny,
 • Pravidla pro holičství a kadeřnictví
  • holič nebo kadeřník (dále jen „holič“) při výkonu své práce používá zdvojenou ochranu dýchacích cest (tato podmínka bude zmírněna a postačí jen jeden prostředek ochrany dýchacích cest)
  • mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 m, stejně jako mezi holičem a jeho zákazníkem jsou od ostatních holičů a jejich zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2 m,
  • v případě, že holič nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny holičství nebo kadeřnictví,
  • v provozovně holičství nebo kadeřnictví jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
  • na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
  • před začátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby a při přechodu k jinému zákazníkovi si holič vždy dezinfikuje ruce prostředkem s virucidním účinkem a pokud používá rukavice, vymění si rukavice a mezitím si dezinfikuje ruce,
  • povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých kadeřnických pomůcek,
  • podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně
 • Pravidla pro služby manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a pedologie
  • osoba poskytující tuto službu při výkonu své práce používá zdvojenou ochranu dýchacích cest, vedle roušky apod. také ochranný štít,
  • mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 m, stejně jako mezi osobou poskytující tuto službu a jejím zákazníkem jsou od ostatních osob poskytujících tuto službu a jejich zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2 m,
  • v případě, že osoba poskytující tuto službu nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny,
  • v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
  • na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
  • povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých pomůcek,
  • podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
  • osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice (s výjimkou masáží), které vymění u každého zákazníka a mezitím provede dezinfekci rukou prostředkem s virucidním účinkem,
  • před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekce rukou,
  • před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u zákazníka
 • Pravidla pro služby, při kterých je porušována integrita kůže
  • u vstupu do provozovny je zajištěna dezinfekce rukou pro zákazníky,
  • pokud má provozovna čekárnu, zákazník je (kromě svého doprovodu) usazen tak, aby mezi ním a dalšími zákazníky byl rozestup alespoň 2 metry,
  • zákazník je v průběhu výkonu bez doprovodu, s výjimkou přítomnosti zákonného zástupce u nezletilých,
  • pokud v místnosti pracuje více pracovníků současně, jsou jednotlivá pracoviště oddělená plentou,
  • křeslo/lehátko je po každém zákazníkovi vydezinfikováno.
 • Omezení přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 23:00 hod. a 6:00 hod., s výjimkou:
  • provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních),
  • prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),
 • Konzumace potravin včetně nápojů na veřejnosti
  • Je možná v místě jejich prodeje pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě se vzdálit za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejního okénka apod. alespoň 10 metrů.
 • Pravidla pro provoz provozovny stravovacích služeb
  • zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
  • venkovní prostory provozovny jsou uspořádány tak, aby sedící zákazníci ve kterékoliv části nebyli ve vzdálenosti kratší než 1,5 metru od kolemjdoucích osob, ledaže venkovní prostory provozovny od okolí dělí pevná bariéra bránící šíření kapének z dýchacích cest,
  • provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny,
  • při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
  • provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech provozovny udržovali povinný odstup,
  • dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny zákazníků,
  • v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí alespoň každé 2 hodiny,
  • zákazník nemá povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů u stolu,
  • v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění covid-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny,
  • provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření
 • Pravidla pro provoz ubytovacích zařízení
  • provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 2 metry,
  • při vstupu do prostor ubytovacího zařízení a na záchodech je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
  • provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech udržovali povinný odstup,
  • pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
  • jsou k dispozici materiály s informacemi pro zákazníky s vysvětlením platných protiepidemických opatření,
  • před ubytováním nového zákazníka se na pokoji provede dezinfekce všech kontaktních ploch, předmětů, které jsou hosty používány (např. telefon, dálkové ovládání televize), koupelny a záchodu.
 • Pravidla pro provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2
  • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
  • následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníky a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
  • provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),
  • je realizován režimový plán úklidu, kterým bude upraven režim úklidu, dezinfekce, případně dekontaminací společných prostor na základě odborného doporučení místně příslušné krajské hygienické stanice,
  • je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.,
  • u každého vstupu pro zákazníky a zaměstnance do obchodního centra je zajištěna možnost dezinfekce rukou,
  • ve všech prodejnách a jiných provozovnách je zajištěna možnost dezinfekce rukou alespoň v prostoru každé pokladny nebo pokladní zóny,
  • platební terminály jsou pravidelně dezinfikovány,
  • použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy shromažďování osob,
  • u vchodu do každé provozovny je umístěno viditelné označení pokynu dodržování odstupu osob 2 metry od sebe v prostoru provozovny,
  • provozovatel zajistí školení pracovníků s cílem zajistit a ověřit znalosti o opatřeních, příznacích nemoci a prevenci šíření nákazy včetně ochrany návštěvníků a pracovníků,
  • provozovatel zajistí pro návštěvníky a další osoby v nákupním centru možnost odstranění osobních ochranných prostředků (roušky, rukavice apod.) do směsného odpadu,
  • dětské koutky a podobné služby nejsou provozovány

Co je prodejní plochou a jak se počítá plocha obchodního centra je uvedeno v Metodice výpočtu velikosti prodejní plochy provozoven do 2500 m2 a obchodních center do 5000 m2

 • Provádění služeb v domácnostech
  • Doporučujeme všem poskytovatelům služeb u klienta např. servis, oprava důležitého zařízení, ověřit předem, zda klient či některá další osoba v domácnosti není v karanténě, tak aby nedocházelo k porušení karantény a z toho vyplývajících důsledků.
 • Pravidla pro knihovny
  • zajistit, aby pracovníci knihoven nosili rukavice při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
  • u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny.

Zpět na začátek

Informace ke kulturním a společenským aktivitám

Jsou povoleny divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí nepřesahující ve stejný čas 300 osob. Toto omezení se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona.

 • Pravidla pro všechny hromadné akce (venkovní i vnitřní)
  • účast nejvýše ve stejný čas 300 osob,
  • je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
  • je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.
 • Pravidla pro provoz muzeí, galerií a dalších podobných zařízení
  • v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 300 osob a zároveň se nachází nejvýše 1 návštěvník na 10 m2 prostor přístupných návštěvníkům,
  • mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 m, s výjimkou členů domácnosti,
  • návštěvník u vstupu provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředky zajistí provozovatel zařízení.
 • Pravidla pro provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů
  • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na diváky a další osoby, aby je dodržovali,
  • následující pokyny jsou sdělovány divákům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, plátnech apod.,
  • v hledišti je nejvýše 300 diváků,
  • v případě míst pro sezení s pevně umístěnými sedadly diváci sedí jen v každé druhé řadě a v takové řadě diváci sedí tak, že mohou sedět vždy nejvýše dvě osoby vedle sebe a od jiných osob je bude oddělovat alespoň jedno volné sedadlo,
  • mimo hlediště je zamezeno sedět na místech jinak určených k sezení,
  • v případě míst pro sezení bez pevně umístěných sedadel diváci sedí tak, že společně sedí nejvýše ve dvojicích a od jiných osob je odděluje vzdálenost alespoň 1,5 m,
  • mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 m,
  • v řadě osob čekajících na prodej vstupenek jsou řazeni zákazníci s odstupy alespoň 2 m a jsou vyzýváni informačními letáky k dodržování tohoto odstupu a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
  • ve vstupním prostoru a na záchodech jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
  • neprodávají a nekonzumují se žádné potraviny včetně nápojů,
  • před zahájením představení apod. je celý prostor určený pro diváky dezinfikován, průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel, pultů atd.), denní úklid se provádí dezinfekčními přípravky s virucidními účinky, a to v souladu s případnými dalšími doporučeními místně příslušné krajské hygienické stanice.
 • Pravidla pro provoz zoologických zahrad, botanických zahrad, arboret apod.
  • počet návštěvníků bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 150 osob na jeden hektar plochy zařízení,
  • provozovatel zajistí zvýšenou dezinfekci areálu, zamezení kontaktu návštěvníků a zaměstnanců pečujících o zvířata,
  • provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci osob, např. pokladny, vstupní brány, dětská hřiště, prostory před záchody, odpočinkové zóny, atrakce, občerstvovací zóny apod.
 • Pravidla pro provoz hradů, zámků a podobných kulturních památek
  • v případě venkovních prostor:
   • počet návštěvníků bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 150 osob na jeden hektar plochy zařízení,
   • provozovatel zajistí zvýšenou dezinfekci areálu,
   • provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci osob, např. pokladny, vstupní brány, prostory před záchody, odpočinkové zóny, atrakce, občerstvovací zóny apod.,
  • v případě vnitřních prostor:
   • v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 300 osob a zároveň se nachází nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům,
   • mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
   • je zajištěna dezinfekce rukou pro personál i návštěvníky,
   • pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce.

Zpět na začátek

Informace k volnočasovým aktivitám

 • Pravidla pro organizovaný trénink nebo zápas sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti
  • na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 300 osob,
  • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,
  • sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
  • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
  • po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.
 • Pravidla pro provoz vnitřních sportovišť
  • omezit přítomnost zákazníků tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry s výjimkou oddělených organizovaných aktivit nebo skupin,
  • zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,
  • průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
  • zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
  • klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,
  • upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor,
  • zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob jednu skříňku,
  • ve sprchách zajistit co největší možné odstupy,
  • zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně,
  • průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází (pravidelný úklid a dezinfekce),
  • zajistit úklid každý den a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu,
  • instruovat zákazníky, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum.
 • Pravidla pro přírodní a umělá koupaliště (vnitřní i venkovní)
  • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
  • provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci osob,
  • v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 300 osob a zároveň se nachází nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům,
  • mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
  • je zajištěna dezinfekce rukou pro personál i návštěvníky,
  • pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
  • u vstupu na koupaliště a na dalších viditelných místech provozovatel zveřejní základní pokyny pro chování návštěvníků,
  • vodní atrakce, u kterých v důsledku proudící vody dochází k nechtěnému kontaktu návštěvníků, zejména typu divoká řeka, houpací bazén, vlnové atrakce apod., a parní lázně nejsou provozovány,
  • všechny prostory, v nichž se budou v rámci kurzů plavání pro kojence a batolata pohybovat rodiče s dětmi, včetně ploch, které přicházejí do styku s dětmi, jsou před každou výukovou hodinou vydezinfikovány,
  • hračky a pomůcky používané v bazénu, okraje van a bazénů určených pro koupání kojenců a batolat jsou dezinfikovány a následně opláchnuty pitnou vodou před každou výukovou hodinou,
  • návštěvníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapánek, při pobytu ve vodě,
  • v případě venkovních koupališť návštěvníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapánek, při pobytu na lehátku, podložce apod., jsou-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby, s výjimkou členů domácnosti.
 • Pravidla pro sauny
  • zákazník provede dezinfekci rukou před vstupem,
  • sauna je nastavena na min. 70 °C,
  • parní sauny nejsou provozovány,
  • mezi zákazníky je rozestup alespoň 1,5 metru ve všech prostorách včetně šaten, přímo v saunách pak jsou alespoň 4 m3 na zákazníka,
  • dezinfekce a papírové utěrky jsou k dispozici pro zákazníky ve všech prostorách,
  • provozovatel provádí zvýšenou frekvenci kontrol saun a dodržování opatření,
  • provádí se pravidelná dezinfekce míst ploch, kterých se dotýkají ruce,
  • všechno prádlo se dezinfikuje varem (prostěradla, ručníky, roušky),
  • neprovádí se saunové ceremoniály, při kterých dochází k víření vzduchu,
  • neprovozují se ledové studny a krystalické ochlazení,
  • pracovníci si pravidelně dezinfikují ruce,
  • provádí se 100% výměna vzduchu pomocí vzduchotechniky,
  • provádí se intenzivní čištění a dezinfekce virucidními prostředky všech prostor každý den po uzavření provozu nad rámec standardního čištění,
  • zákazníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapánek, při pobytu v sauně,
  • používají se pouze individuální stavebně oddělené sprchy, součástí každé sprchy je dávkovač s dezinfekčním mýdlem.

Zpět na začátek

Informace k organizaci svateb, bohoslužeb a křtin

 • Pravidla pro sňatečné obřady
  • účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než 300 osob,
  • snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
  • účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob,
  • po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek, tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství.
 • Pravidla pro bohoslužby, svatby a křtiny
  • bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 300 osob,
  • v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
  • účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
  • účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
  • v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,
  • duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
  • délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,
  • bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
  • je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor; stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

Zpět na začátek

MPO a MZ připravili informační leták pro všechny nově otevřené obchody a provozovny.
Vyvěšením letáku splní požadavky bodu 2 vládního usnesení č. 420, z 17. 4. 2020.

Leták A4 „Jak se chovat při nákupu“ ke stažení

Zdravotnické potřeby, ochranné pomůcky

Podmínky uvolňování opatření od 25. května

Přehled omezení v 1 dokumentu

Archiv omezení:
Archiv omezení DO 10. 5. v PDF
Archiv omezení DO 24. 5. v PDF

ODPOVĚDI NA KONKRÉTNÍ DOTAZY

Poznámka: Číslování dotazů je pouze orientační a pro interní potřeby.

Doporučujeme použít vyhledávání na stránce (Ctrl+F).

1.   Opatření na podporu podnikání

Informace ke kompenzačnímu bonusu pro OSVČ (PĚTADVACÍTKA, 25)

 1. Kdy budou spuštěny bezúročné půjčky pro živnostníky a podnikatele? A budou se poskytovat OSVČ nějaké finanční kompenzace v návaznosti na současnou situaci?
  Program COVID I byl spuštěn již od 16. 3. 2020, aktuálně je příjem žádostí pozastaven. Ve čtvrtek 2. 4. 2020 byl spuštěn program COVID II, informace na stránkách ČMZRB. První kolo záručního programu COVID II, stejně jako program COVID Praha byly naplněny. Na webu ČMZRB jsou zvěřejněny podrobnosti k programu COVID III, který se uplatní na úvěry, které jsou sjednány do 31. prosince 2020. Podnikatelé a firmy do 250 zaměstnanců tak získají ručení za provozní úvěry až do výše 90 % z úvěru. Podniky s 250 až 500 zaměstnanci pak získají ručení za provozní úvěry až do výše 80 % z úvěru. Maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč.
  Další opatření pro OSVČ – Covid nájem, ošetřovné, finanční příspěvek pro OSVČ v karanténě/ošetřování člena rodiny. Jde o obdobu ošetřovného u zaměstnanců a platí i pro živnostníky, kteří pečují o děti mladší 13 let za podmínky, že ošetřovné již nečerpá druhý člen rodiny. Vyplácet se bude jako dotace na základě žádosti, která obsahuje čestné prohlášení více viz 2. Ošetřovné pro OSVČ. Rovněž je možno žádat o kompenzační bonus poskytovaný MF v rámci „Záchranného programu Pětadvacítka pro OSVČ“. Konkrétní situace, týkající se kompenzačního bonusu je možné řešit i s infolinkou Finanční správy: 225 092 392.
 2. Když zaměstnavatel nemá prostředky na vyplacení mzdy, co má dělat?
  MPSV připravilo program ANTIVIRUS. Další podpora státu je realizována prostřednictvím drobných podnikatelských úlev; patří sem posunutí termínu daňového přiznání, možnost opožděného výkazu DPH, zrušení správních poplatků, posunutí 3. a 4. vlny EET..
 3. Od jakého data platí pozastavení povinnosti evidovat tržby v EET?
  Elektronická evidence tržeb (EET) bude pozastavena po dobu trvání nouzového stavu a následujících třech měsíců. Znamená to, že žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována. Vláda rovněž předložila návrh, kterým se povinnost pro všechny vlny pozastavuje do konce roku 2020.
 4. EET povinnost byla pozastavena. Jakou formu dokladu má tedy obchodník nyní vydávat?
  Zákon č. 137/2020 Sb. pozastavuje evidenci EET do ukončení nouzového stavu. Aktuálně se projednává prodloužení pozastavení této povinnosti do konce roku 2020. To však nemění nic na povinnost prodejce vydávat kupujícím daňový doklad, požádá-li o to kupující. Formu takového dokladu si daňový subjekt zvolí dle svých technických možností. Obdobné dotazy doporučujeme směřovat na Finanční správu.
 5. Jak se bude platit DPH?
  Daňoví poplatníci nemusí podat v termínu kontrolní hlášení k DPH, přičemž pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení budou řešeny následovně: Bez výzvy správce daně bude automaticky prominuta pokuta v hodnotě 1.000 Kč vzniklá za období od 1. 3. do 31. 7. 2020. Ostatní pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení či daňového přiznání budou promíjeny na individuální žádost poplatníka z důvodů souvisejících s koronavirem.
 6. Mám jako OSVČ nárok na odpuštění záloh na důchodové pojištění i v případě, kdy mám možnost provozovat živnost, ale z důvodu nedostatku zdrojů musím zavřít?
  Stát na půl roku odpustí všem živnostníkům platby povinného důchodového pojištění, a to zpětně od března do srpna 2020.
 7. Jak probíhá podpora výrobců zdravotnických věcí?
  MPO poskytuje podnikatelům dvě formy dotace:
  Program Technologie COVID 19 – dotace na výrobu zdravotnických prostředků, alokace 300 mil. Kč.
  – výdaje bude možné uplatnit již od 1. 2. 2020
  – žádosti je možné podávat od 27. 4. 2020
  – příjemce MSP
  – míra podpory 50 %
  – výše podpory 250 tis. Kč – 20 mil. Kč
  – územní dimenze: celá ČR mimo NUTS 2 Praha
  – zjednodušený model hodnocení (pouze binární kritéria)
  Program Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19. Cílená podpora vyvinutí nových řešení pro COVID-19, alokace 300 mil. Kč
  – žádosti je možné podávat v týdnu od 2. 4. 2020
  – maximální výše podpory až do 5 mil. Kč (dle výzvy)
  – trvání programu max. 2 roky nebo do odvolání a vyčerpání alokace
  Více informací najdete na webu MPO.
 8. Připravují se podpůrné programy pro velké podniky?
  Vláda rozšířila alokaci na záruky pro velké společnosti prostřednictvím programu Covid plus poskytovaný EGAP, a to na výši 330 mld. Kč. EGAP by měla v budoucnu zajišťovat rovněž úvěry nejen exportním, ale také výrobním a obchodním firmám. Více informací na https://www.egap.cz/
 9. Jak má postupovat OSVČ, která je v insolvenci?
  Jde-li o otázky týkající se sociální pomoci, kontaktujte prosím MPSV, případně ČSSZ. Dotazy týkající se daní obdržíte na webu MF. Jde-li o ošetřovné pro OSVČ, pak příjemcem podpory nemůže být OSVČ, pokud ke dni podání žádosti podnik, respektive podnikatelská aktivita OSVČ splňuje podmínky insolvenčního zákona pro zahájení kolektivního úpadkového řízení.
 10. Uvažuje se o náhradě fixních nákladů živnostníkům?
  K úhradě fixních (provozních) výdajů slouží program bezúročných půjček COVID I, COVID II a COVID Praha, které byly naplněny. V půlce května budou zveřejněny informace k novému programu COVID III. Více informací najdete na www.cmzrb.cz. O náhradách fixních nákladů stát v současné době neuvažuje, podnikatelé však mohou využít zapojení do program ANTIVIRUS (náhrada nákladů spojených s úhradou mezd či nemocenské zaměstnanců). Jsou jim také odsunuty daňové povinnosti a odpuštěny platby na sociálním a zdravotním pojištění.
 11. Jak mám postupovat, pokud jsem jako OSVČ ukončil činnost? Mohu si činnosti znovu obnovit a mít tak nárok na podporu?
  Pokud došlo k přerušení či zrušení živnosti, je nutné k jejímu obnovení kontaktovat živnostenský úřad a živnostenské oprávnění obnovit či jej znovu ohlásit. Odpuštění minimálních plateb za sociální a zdravotní pojištění se vztahuje na všechny OSVČ. Ostatní podpůrné programy se řídí svými nastavenými kritérii.
 12. Může OSVČ, která jen na několik dní v důsledku epidemie přerušila živnost, a zaregistrovala na ÚP, žádat MF o kompenzační bonus?
  Ano, je možné žádat o kompenzační bonus, bude vyplacena poměrná část bonusu za dobu, kdy žadatel nebyl registrován na ÚP. Konkrétní situace, týkající se daní či kompenzačního bonusu je vhodné směřovat na infolinku Finanční správy. Daňoví metodici posoudí situaci a získají od tazatele další důležité informace o jeho situaci, aby posouzení vůbec bylo možné.
 13. Jak je to s hlavní činností OSVČ v případě, že je to 1. nebo 2. stupeň invalidity? Je to i v tomto případě vedlejší činnost?
  Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší mj., pokud OSVČ měla nárok na výplatu invalidního důchodu i pro invaliditu 1. a 2. stupně. Aby se však takové osobě započítala doba podnikání pro účely výpočtu budoucího starobního důchodu, musí platit pojistné na důchodové pojištění, a to buď ze zákona (její daňový základ v kalendářním roce dosáhl stanovené rozhodné částky), nebo pokud se k důchodovému pojištění na kalendářní rok sama přihlásí.
 14. Hudebnice, OSVČ hlavní činnost, vedlejší příjem – zaměstnání z pedagogické činnosti. MF (pod tlakem) od dubna změnilo pravidla, že příjemcem “25” mohou být nově i lidé s příjmy z pedagogického zaměstnání. Dotaz je, zda může nárokovat “25” i za březen? Za duben určitě může.
  Pedagogický pracovník si kompenzační bonus může nárokovat zpětně za celé kompenzační období, tj. včetně března.
 15. Pán provozuje lesnickou činnost (těžba, zpracování dřeva), která byla a je velmi omezena. Může také požádat o kompenzační bonus?
  Pokud byla činnost OSVČ dotčena epidemií koronaviru či vládními opatřeními, a OSVČ tuto skutečnost doloží čestným prohlášením, které je součástí formuláře žádosti, může žádat o kompenzační bonus.
 16. Bude existovat nějaká podpora pro OSVČ, kteří budou Covid krizí zasaženi i po 8. červnu?
  I nadále platí, že OSVČ mají odpuštěny zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

Zpět na obsah konkrétních dotazů

2.   COVID nájemné (výzva bude zveřejněna po notifikaci EK v řádech dnů)

Základní informace o programu COVID nájemné

 1. Co je myšleno pod pojmem spřízněné osoby?
  Za spřízněnou osobu se považuje jakákoli osoba (fyzická či právnická), která je k příjemci podpory, resp. i jeho statutárnímu orgánu (či alespoň jednomu členu kolektivního statutárního orgánu/ alespoň jednomu statutárnímu zástupci), osobou blízkou a/nebo s ním ekonomicky propojenou osobou. Za ekonomicky propojenou osobu se považuje subjekt, který:
  – příjemce podpory přímo nebo nepřímo ovládá, a to za předpokladu, že jde o osobu, jenž je pro takovou osobu významná;
  – osobu, která má na příjemci přímý finanční podíl, a to za předpokladu, že taková osoba má na příjemce podpory významný vliv a že onen podíl u příjemce podpory je pro takovou osobu významný;
  – osobu, která je příjemce podpory přímo nebo nepřímo ovládána;
  – osobu, u níž příjemce podpory nebo osoba spřízněná s příjemcem podpory podle předcházejícího písm. c) má přímý finanční podíl, který příjemci podpory či takové spřízněné osobě umožňuje vykonávat na onen subjekt významný vliv, přičemž tento podíl je pro příjemce podpory nebo takovou spřízněnou osobu významný; a
  – subjekt, který je spolu s příjemcem podpory společně ovládán (dále jen „sesterský subjekt“), a to za předpokladu, že sesterský subjekt i příjemce podpory jsou významné pro osobu, která je oba ovládá.
  Pro potřeby tohoto Programu se nicméně okruh spřízněných osob rozšiřuje i o veškeré subjekty, které jsou propojeny prostřednictvím fyzické osoby či skupiny fyzických osob jednajících společně, bez ohledu na to, zda „svou činnost nebo část své činnosti vykonávají na stejném relevantním trhu nebo na sousedních trzích“ (viz čl. 3 odst. 3 přílohy č. 1 nařízení (ES) č. 800/2008, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Bude se program Covid – nájemné vztahovat i na provozovny, které byly uzavřeny z důvodu nařízené karantény zaměstnanců?
  Ne, o Covid – nájemné mohou žádat pouze podnikatelé, jímž byla provozovna uzavřena.
 3. Bude možné uplatnit žádost i na pronájem obchodu s čokoládou v OC, který byl opatřeními zasažen stejně jako ostatní provozovny?
  Obchody s potravinami během krize uzavřeny nebyly. Program se uplatní pouze na provozovny, které alespoň po část doby musely být uzavřeny.
 4. Bude se program vztahovat pouze na nájem anebo i na služby v rámci nájemného?
  Program se vztahuje na nájem. Platby za služby (elektřina, voda, plyn, úklid, bezpečnostní agentura apod.) hradí nájemce standardně.
 5. Je pronajímatel povinen snížit nájem o 30 %?
  Není. V tomto případě ale nájemce nemá nárok na dotaci od státu. Podmínkou refundace 50 % nájemného je uzavření dodatku k nájemní smlouvě, v němž si nájemce s pronajímatelem sjednají 30% slevu na nájemném za období duben – červen 2020.
 6. okud pronajímatel nabídne větší slevu nájmu než požadovaných 30 %, bude v tomto případě možné žádat o dotaci menší než 50 %?
  Ano, sleva na nájemném musí být alespoň 30 %.
 7. Pronajímatel poskytne nájemci slevu. Bude pronajímatel za tuto slevu nějakým způsobem od státu kompenzován nebo dotaci obdrží pouze nájemce?
  Pronajímatel nebude kompenzován státem, dotace je určena nájemci.
 8. Zapsaný spolek pořádá kulturní akce s občerstvením, má i povoleno zprostředkování obchodu a služeb. Jsou v nájmu od obce v kulturní centru. Bude se na ně vztahovat Covid nájemné?
  Ano, měl by se na ně vztahovat program COVID-Nájem za předpokladu slevy alespoň 30 % od pronajímatele (obce) a úhrady alespoň 50 % nájemného. Důležitou podmínkou je také povinnost uzavřít provozovnu v rozhodném období 13. března až 30. června 2020, která byla stanovena krizovým opatřením Vlády ČR.
 9. Nájemce platí nájemné na ruku a má doklad o platbě od pronajímatele. Postačuje tento doklad nebo musí žadatel doložit výpis z účtu?
  Jednou z podmínek poskytnutí podpory je uhrazení alespoň 50 % z měsíčního nájemného žadatelem o podporu za období měsíců duben, květen a červen roku 2020 způsobem a v termínu obvyklém dle platné nájemní smlouvy, anebo do skončení nájemní smlouvy, pokud k němu dojde před 30. 6. 2020. Došlo-li k odložení plateb nájemného žadatelem o podporu na základě zák. č. 210/2020 Sb., nebo dohodou mezi žadatelem o podporu a pronajímatelem, považuje se podmínka věty první za splněnou, dojde-li k uhrazení alespoň 50 % z měsíčního nájemného žadatelem o podporu za období duben, květen a červen roku 2020 nejpozději den před podáním žádosti o poskytnutí dotace. Forma transakce není pro způsobilost žadatele relevantní.
 10. Apartmánový dům pronajímá celý dům s byty, součástí je také recepce. Má nárok na dotaci?
  Podpora Programu se vztahuje pouze na provozovny podle § 17 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou určeny k prodeji zboží nebo poskytování služeb. Obdobně se za provozovnu pro účely tohoto Programu považují prostory, které jsou určeny k prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě jiných zákonů (např. provozování svobodného povolání). Za poskytování služeb zákazníkům se pro účely tohoto Programu nepovažuje nájem či podnájem provozovny.
 11. Musí být již prokazatelně zaplaceno za duben, květen, červen, nebo stačí příslib, že bude zaplaceno? Pokud bylo zaplaceno plné nájemné za duben a pak poskytnutá sleva – bude mít žadatel nárok na dotaci? Pronajímatel zvažuje snížení nájemného jen na část dotovaného období.
  Platba nájemného musí být provedena před podáním žádosti. Sleva musí být poskytnuta na celé období duben až červen.
  Podmínky pro poskytnutí dotace jsou:
  a) Poskytnutí slevy pronajímatelem ve výši alespoň 30 % z ceny nájmu na období měsíců dubna, května a června roku 2020. (Přípustné je, že byla před podáním žádosti uzavřena dohoda či dodatek nájemní smlouvy mezi pronajímatelem a žadatelem o podporu.) V případě podpory podle bodu 5 e) tohoto programu tato podmínka neplatí.
  b) Uhrazení alespoň 50 % z měsíčního nájemného žadatelem o podporu za období měsíců duben, květen a červen roku 2020 způsobem a v termínu obvyklém dle platné nájemní smlouvy, anebo do skončení nájemní smlouvy, pokud k němu dojde před 30. 6. 2020. Došlo-li k odložení plateb nájemného žadatelem o podporu na základě zák. č. 210/2020 Sb., nebo dohodou mezi žadatelem o podporu a pronajímatelem, považuje se podmínka věty první za splněnou, dojde-li k uhrazení alespoň 50 % z měsíčního nájemného žadatelem o podporu za období duben, květen a červen roku 2020 nejpozději den před podáním žádosti o poskytnutí dotace.
 12. Stravovací zařízení se rozhodlo otevřít výdejové okénko, čímž si zajistilo během krizového opatření alespoň část běžných tržeb. Mají nárok na dotaci?
  Ano, na dotaci z programu Covid-nájemné mají nárok také stravovací zařízení, která se rozhodla provozovat výdejová okénka.
 13. Podnikatel má nájemní smlouvu na více provozoven na stejné adrese. Má možnost žádat jako celek, nebo pouze dle příslušného využití jednotlivých prostor?
  Žadatel podává jednu žádost na jednu provozovnu. Přihlíží se k využití jednotlivých prostor, zda podnikatelská činnost byla pozastavena krizovým opatřením Vlády ČR. Způsobilým žadatelem je takový žadatel, kterému byl v důsledku přijatých mimořádných opatření v souvislosti s pandemií onemocnění covid-19 zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020.

Zpět na obsah konkrétních dotazů

3.   Ošetřovné pro OSVČ

Základní informace k ošetřovnému pro OSVČ

 1. Jaké jsou hlavní rozdíly výzvy ošetřovné pro OSVČ na duben ve srovnání s březnovou výzvou?
  Žádosti bude možné poslat pouze vlastní datovou schránkou a poštou (posílejte prosím doporučeně). Na potvrzení o uzavření školy či zařízení musí být uvedeno jméno a příjmení dítěte, popř. osoby a datum od kdy je uzavřeno. Dotace byla navýšena na 500 Kč/den, tj. v dubnu na 15 000 Kč. Formulář bude zveřejněn na webu MPO. Počítá se také s prodloužením programu do 30. června.
 2. Co mám udělat pro správné vyhodnocení žádosti?
  Je nutné si přečíst Výzvu. Žádosti jsou hodnoceny průběžně, v případě zjištění nesprávných údajů nebo přílohy je vyzván žadatel k doplnění datovou schránkou nebo emailem, což prodlužuje hodnocení. Důležité je proto pečlivě zkontrolovat všechny údaje, které žadatel uvádí do žádosti a také doložit správně přílohy. Neposílejte žádost vícekrát, podání více žádostí komplikuje a prodlužuje hodnotící proces.
 3. Za jak dlouho dostanu dotaci za duben proplacenou?
  Vzhledem k vysokému počtu žádostí je třeba počítat, že vyřízení žádosti potrvá více než 14 dní od doručení, případě doplnění se proces prodlužuje.
 4. OSVČ chce požádat o ošetřovné na dítě. Současně chce ale i využit odložení podání daňového přiznání. Součástí žádosti o ošetřovné je ovšem i prohlášení, že nemá vůči finančnímu úřadu nedoplatky a to právě odložením podání daňového přiznání má. Jak má postupovat, aby si o ošetřovné mohla požádat?
  Odložení podání daňového přiznání bylo schváleno generálním pardonem ministryně financí. Na žadatele se tak nepohlíží jako na osobu, který by měla vůči finančnímu úřadu nedoplatky. Ano, obecně osoba, která má povolené splátky, či odklad je bezdlužná.
 5. V případě, že by školka/dětská skupina znovu otevřela a ostatní školy by byly stále zavřené.  Rodiče se bojí nákazy. Může rodič OSVČ zůstat s dítětem doma a pobírat dále ošetřovné?
  Podmínkou nároku na ošetřovné pro OSVČ je faktické uzavření školského či jiného zařízení. Pokud bude otevřeno, není nezbytné, aby bylo o dítě postaráno doma. I když jsou obavy odůvodněné, nárok se v tomto případě neuplatní. Programem “Ošetřovné” pro OSVČ jsou primárně řešeny důsledky vyplývající ze zavřených školských a jiných školských zařízení v ČR.
 6. Má babička nárok na ošetřovné když je OSVČ na hlavní činnost a stará se o 4,5letou vnučku.  Matka dítěte je zdravotnice a chodí do práce. Babička není důchodkyní a je s dcerou ve společné domácnosti. Matka je samoživitelka.
  Ano, pokud je babička OSVČ hlavní a matka nečerpá jiné ošetřovné na to samé dítě.
 7. Vztahuje se nárok na ošetřovné OSVČ i na advokáty? Formulář pro IČO není v tom případě funkční.
  Ošetřovné pro OSVČ poskytované přes MPO je určeno pouze pro OSVČ na hlavní činnost. Výkonem samostatné výdělečné činnosti se rozumí mj. výkon jiné činnosti konané výdělečně na základě oprávnění podle zvláštních předpisů. Více na stránkách MPO. Podnikání/živnostenské podnikání/ Ošetřovné pro OSVČ – výzva I. Do formuláře lze uvést DIČ.
 8. OSVČ má spolupracující osobu (manželku). Může ona žádat o ošetřovné?
  Pokud je spolupracující osoba na hlavní činnost tak ano, pokud však má ošetřovné ze zaměstnaneckého poměru, tak ne.
 9. OSVČ pobírá příspěvek na péči na jedno dítě (7 let), jde o první stupeň závislosti. Může podat žádost o ošetřovné na další dvě děti (10 a 13 let)?
  Jelikož je pobírán příspěvek na péči v prvním stupni, není možné o ošetřovné na další dvě děti žádat.
 10. Kdo může žádat o ošetřovné v případě střídavé péče? Který z rodičů a na základě kterých kritérií.
  U rozvedených rodičů v případě střídavé péče o dítě stanovené rozhodnutím soudu může rodič při splnění podmínek nároku čerpat ošetřovné za dny, ve kterých o dítě pečuje. Ošetřovné se zaměstnanci i dotace ošetřovné pro OSVČ poskytují za jednotlivé dny, kdy měl rodič dítě ve své péči. Po tuto dobu nemá nárok na ošetřovné druhý rodič. Ke střídání a pobírání dávky nemůže dojít v rámci jednoho kalendářního dne (např. by si rodič-OSVČ nahlásil ½ dne a další ½ zaměstnanec). Střídání rodičů se zaznamenává do předepsaného tiskopisu dostupného na www.cssz.cz, na kterém rodiče uvedou dny, během kterých se o dítě každý z nich staral. Střídají-li se v péči o dítě osoby (rodiče) žijící společně s dítětem v jedné domácnosti, platí pro nárok na ošetřovné obdobné podmínky jako v případě rozvedených rodičů. O ošetřovné z nemocenského pojištění nemusí žádat pouze rodič, ale jakákoli osoba, která žije s dítětem ve společné domácnosti (např. babička).
 11. Jaký formulář je nutné přiložit k žádosti za účelem potvrzení o uzavření školského zařízení?
  Dokládá se: doklad/potvrzení o uzavření školského/dětského zařízení (školy) či zařízení poskytující sociální služby – originál/prostá kopie. Formuláře nejsou standardizované, forma není stanovena. Může se jednat o e-mail školy či dopis potvrzující, že došlo k zavření školského/dětského/sociálního zařízení. Je také možno použít formulář pro zaměstnanecké ošetřovné.
 12. Jak technicky zadat osobu spolupracující, která by chtěla zažádat, ale nabízí jim to pouze IČO manžela či manželky?
  Osoba může uvést DIČ, ale musí ostatní údaje vyplnit ručně.
 13. Žádost o ošetřovné pro OSVČ, vyplňují se tam všechny děti, nebo pouze to na které se čerpá?
  Všechny děti uvést, potvrzení pouze u těch, které chodí do školy či jiného zařízení.
 14. OSVČ by ráda přerušila čerpání rodičovské dovolené a stala se tak OSVČ na hlavní činnost. Bude mít nárok na ošetřovné?
  Pokud se stará o dítě, se kterým byla OSVČ doma, tj. i před uzavřením škol / školek / jiných školských zařízení dítě takové zařízení nenavštěvovalo, pak nárok na ošetřovné nemá. Pokud dítě chodilo do školky, ta se zavřela a OSVČ pobírala rodičovskou, pak také nemá nárok na ošetřovné. Primárním účelem “Ošetřovného” pro OSVČ je, aby byly podpořeny rodiny s dětmi, které jsou aktuálně doma a nepobírají žádné dávky jako například: rodičovský příspěvek, peněžitou pomoc v mateřství, nemocenskou nebo jinou obdobnou dávku.
 15. OSVČ měla v péči svou neteř, protože bratr byl karanténě s druhým dítětem a bude žádat na druhé dítě. Může žádat o ošetřovné?
  Pokud už bylo žádáno na jedno dítě, nelze žádat na druhé, ošetřovné se vyplácí pouze jedenkrát. Primárním účelem “Ošetřovného” pro OSVČ je, aby byly podpořeny rodiny s dětmi, které jsou aktuálně doma a nepobírají žádné dávky jako například: rodičovský příspěvek, peněžitou pomoc v mateřství, nemocenskou, ošetřovné na jedno z dětí nebo jinou obdobnou dávku.
 16. Jakým způsobem lze žádost opravit, když je uvedeno špatné DIČ, nebo jiný povinný údaj (např. číslo účtu)? Je nutné znovu žádost vyplnit?
  Ano, je nutné uvést, k jaké žádosti se oprava váže (QR kód, jméno, příjmení, IČ, DIČ, kontaktní údaje).
 17. OSVČ podala emailem vyplněný formulář Ošetřovné. Následně přišel email z podatelny Na Františku, že její žádost byla přijata na podatelnu, načež za půl hodiny přišla další zpráva, že byla žádost bez přečtení zrušena. Kam se obrátit?
  Pokud podatelna MPO odmítne podání, odesílá zároveň e-mail se zprávou, že z technických důvodů nebylo přijato (nevhodný formát souboru; nečitelnost; chybějící text i přílohy, není možné otevřít odkaz na internet, kde je soubor nahraný apod.). Doporučujeme žadateli podat žádost, vč příloh znovu jedním ze způsobů popsaných ve výzvě (datovou schránkou nebo poštou).
 18. Muž OSVČ má dítě navštěvující mateřskou školku. Jeho manželka porodila další dítě a byla několik dní v porodnici. Muž musel být doma s druhým dítětem, jelikož školka je zavřená. Má na tyto dny nárok na ošetřovné?
  Ano, OSVČ si může požádat za tu dobu, kdy byla manželka v porodnici.
 19. OSVČ má nedoplatky u ČSSZ a zdravotní pojišťovny, ale u jedné instituce má schválen splátkový kalendář a obou institucí má podanou žádost o prominutí. Je možné žádat o ošetřovné pro OSVČ?
  Obecně pohlížíme na osobu, která má povolené splátky, či odklad, jako na bezdlužnou, a ošetřovné přiznáváme. Nicméně pokud má podanou žádost o prominutí, má pravděpodobně stále nedoplatky. Tím pádem by ošetřovné nebylo přiděleno
 20. OSVČ pobírá ošetřovné z důvodu zavření školky. Školku chtějí otevřít, ale jen na 3 hodiny denně, což neumožňuje chodit na celý úvazek do práce a OSVČ bude stejně muset zůstat s dítětem doma. Má nárok na ošetřovné?
  Pokud dítě začne chodit do školky, byť jen na 3 hodiny denně, pak žadatelka ztrácí nárok na ošetřovné pro OSVČ. Odpověď však může být ještě modifikována v návaznosti na květnovou výzvu.
 21. Pokud má dítě jiné příjmení než rodič, má matka doložit rodný list? A pokud je doručovací adresa žadatelky (místo, kde s dětmi skutečně žije), odlišná od místa trvalého pobytu, uvádí se v žádosti doručovací adresa?
  Rodný list není povinná příloha žádosti. Do žádosti se uvádí místo trvalého pobytu. 
 22. OSVČ obdržela email od MPO, že má k ošetřovnému OSVČ doplnit doklad o uzavření školy (má syna 11 let). OSVČ chtěla od školy doklad o uzavření od 11.3.2020, ale škola takový doklad odmítla vydat s tím, že účinnost nového dotačního programu Ošetřovné pro OSVČ na děti nad 10 let byla až od 20.3.2020 a že tedy vydají doklad o uzavření školy s platností až od 20.3.2020. Postupuje škola správně?
  Škola si spletla OČR pro zaměstnance upravené zákonem a dotační program Ošetřovné pro OSVČ schválené usnesením vlády. Měla by tak vydat potvrzení o uzavření od 12.3.2020, v opačném případě způsobí žadateli škodu. 
 23. OSVČ měla dluh na sociálních odvodech. Chtěla by na konci dubna doplatit. Bude moci žádat za březen, i když v té době dluh měla? Bude to stejně u žádosti za duben?
  Bude moci žádat za dny, kdy neměl žádný závazek, tedy až následujícího dne, kdy dluh splatí. Doporučujeme k žádosti oddlužení doložit.
 24. OSVČ napsala špatně číslo účtu v žádosti o ošetřovné. Již dostala zprávu, že jí peníze byly přiznány. Jak postupovat? 
  Při vyplňování žádosti je třeba všechny údaje, vč. čísla účtu pečlivě zkontrolovat. Na webu MPO je zveřejněna informace k řešení problémů.
  Každá výzva k doplnění je trochu jiná podle toho, co má žadatel opravit či doplnit, zároveň je uveden způsob řešení. Zásadní je, aby žadatelé postupovali podle pokynů uvedených v příloze emailu, rychle opravili, zkontrolovali a správně poslali. A to i přesto, že např. již mezitím poslali přílohu apod.
 25. Jakým způsobem bude MPO postupovat v případě, že se žádost zaslaná poštou ztratila?
  O přijetí pošty se potvrzení nevydává. Sledování zásilek je dostupné zde: https://www.postaonline.cz/trackandtrace.
  MPO neodpovídá za doručení zásilek. V případě ztráty zásilky, kterou žadatel odeslal na MPO, je třeba postupovat podle reklamačních pravidel doručovatele. O výsledku hodnocení budou žadatelé informováni datovou schránkou nebo emailem, který uvedli v žádosti V případě potřeby budou vyzváni k doplnění, prosíme, průběžně kontrolujte email, který jste zadali do žádosti. Žádostí o ošetřovné pro OSVČ je velké množství, nejprve jsou zpracovány žádosti podané přes datovou schránku, potom email, a nakonec poštou – těch je nejvíce. Žádosti se nezamítají, pokud je vše v pořádku, bude dotace vyplacena, pokud něco není správně nebo chybí, bude žadatel v nejbližší době vyzván k doplnění – aktuální info.
 26. OSVČ dostala žádost zpět k doplnění podpisu, všimla si ale, že tam má špatně také adresu podnikání. Jak má postupovat? Stačí například přiložit přílohu formuláře s opravenou adresou do opravného mailu?
  Pokud mu chyba nebyla vytknuta, pak je vše v pořádku a postačí napravit chyby vytčené MPO. Na webu MPO je zveřejněna informace k řešení problémů DOPLŇOVÁNÍ A OPRAVY ŽÁDOSTÍ – BŘEZEN. Každá výzva k doplnění je trochu jiná podle toho, co má žadatel opravit či doplnit, zároveň je uveden způsob řešení. Zásadní je, aby žadatelé postupovali podle pokynů uvedených v příloze emailu, rychle opravili, zkontrolovali a správně poslali. A to i přesto, že např. již mezitím poslali přílohu apod.
 27. OSVČ zaslala žádost nejprve emailem s ověřeným podpisem. Dostala vyrozumění o odstranění nedostatků, načež poslala vše znovu již doporučenou poštou.
  Při zaslání je důležité uvést do předmětu kód začínající #. Toto potvrzení je možné zaslat emailem, vždy uvádějte také Vaše IČ a DIČ. 
 28. Pokud žadatel doplní žádost v rámci odpovědi na zaslanou emailovou výzvu s vygenerovaným jedinečným číslem, je doplnění považováno za řádné i v případě, že email nebude opatřen elektronickým podpisem?
  Obyčejným emailem bez elektronického podpisu je možné doplnit pouze chybějící doklad/potvrzení o uzavření školského/dětského zařízení (školy, školky, dětské skupiny apod.) či zařízení poskytující sociální služby, případně opravit špatně uvedené IČ nebo DIČ. Ostatní doplnění musí být učiněno datovou schránkou žadatele nebo doporučeně poštou.

Zpět na obsah konkrétních dotazů

4.   Antivirus – program ochrany zaměstnanosti

 1. Vztahuje se program Cílené podpory zaměstnanosti ANTIVIRUS jen na firmy, nebo také na OSVČ mající zaměstnance?
  Tento program je skutečně určen na podporu zaměstnancům i zaměstnavatelům, pokud má tedy OSVČ zaměstnance, může si o podporu z programu ANTIVIRUS zažádat. Pro OSVČ, kteří nemají zaměstnance, je určeno odpuštění záloh na sociální pojištění a možnost využít mimořádnou pomoc.
 2. Platí program Antivirus či jiné programy také pro chráněné dílny?
  Program ANTIVIRUS je určen zaměstnavatelům.
 3. Oční poliklinika v MS kraji orientovaná na polskou klientelu nemůže provozovat svou praxi z důvodu uzavření hranic. Má nárok na Antivirus B?
  Ano, na kliniku by se měl vztahovat program Antivirus třídy B. Nejedná se ale o omezení vstupů, ale o omezení poptávky po poskytovaných službách.
 4. Firma má dlouhodobě platební problémy. Spadá do kategorie MSP. Situace se po 12. 3. ještě zhoršila. Má vůbec právo žádat o Antivirus?
  Ano, pokud vyplatila zaměstnancům náhradu mzdy za dobu trvání překážky v práci (včetně odvodu pojistného).
 5. Má spolek platící DPH nárok na Antivirus?
  Ano, má. V rámci Programu Antivirus není právní forma žadatele rozhodná.
 6. Firma s.r.o. pořádající incomingy z Německa je aktuálně bez práce. Paní zaměstnává sama sebe – bude moct čerpat podporu z programu Antivirus? Zaměstnává i další lidi ve formě DPP – je možné i na ně čerpat nějakou podporu?
  Na pracovní poměr, který uzavře na jedné straně fyzická osoba jako statutární orgán zaměstnavatele a na straně druhé táže osoba jako zaměstnanec, není pro účely poskytování příspěvků aktivní politiky zaměstnanosti, kam spadá Program Antivir, pohlíženo jako na pracovní poměr. Zároveň jsou příspěvky poskytován výhradně na zaměstnance v pracovním poměru, nikoliv na DPP/DPČ.
 7. Zdravý zaměstnanec nebyl vpuštěn do karanténní oblasti, aby mohl být v práci. Vztahuje se na zaměstnavatele program Antivirus A nebo B?
  Ano, zaměstnavatel by měl mít nárok na režim A.
 8. Zaměstnanec skončil k 31. 3. pracovní poměr na dobu určitou a nechtěla dál pokračovat. Vztahuje se na ni Antivirus A? Může zaměstnavatel nárokovat alespoň část mzdy, když se se zaměstnanci rozloučil v půlce měsíce?
  Nikoliv, pracovní poměr musí trvat i v době, kdy zaměstnavatel podá vyúčtování. Vyúčtování podává po vyplacení mezd, tj. v kalendářním měsíci následujícím po měsíci vyúčtovávaném. Příspěvek nenáleží ani v případě, že ke dni podání vyúčtování pracovní poměr skončil nebo plyne výpovědní doba výpovědi dané zaměstnavatelem.
 9. Pracovníci nepracují celou pracovní dobu, jelikož je méně práce. Za tu dobu, co nepracují, dostávají náhradu mzdy 60 % a za tu dobu, co pracují, dostávají mzdu 100 %. Dosáhnou zaměstnavatelé na Antivirus, když budou vyplácet mzdu?
  Příspěvek se poskytuje na vyplacenou náhradu mzdy za dobu trvání stanovených překážek v práci. Samozřejmě je možné, aby zaměstnavatel kombinoval v rámci týdne či dne, nebo měsíce, výkon práce za mzdu s překážkou v práci s náhradou mzdy. Tato kombinace nevylučuje podporu v rámci Programu Antivirus. Na mzdu za vykonanou práci se ale příspěvek neposkytuje.
 10. Dosáhne na Antivirus německý zaměstnavatel, který má v ČR jednoho zaměstnance, za kterého zde v ČR platí odvody?
  Zahraniční zaměstnavatelé nejsou z podpory vyloučení, jestliže příspěvek bude poskytnut na zaměstnance v pracovním poměru zaměstnaného podle českého práva a účastného českého důchodového systému. V takovém případě se v žádosti uvede namísto IČO evidenční číslo plátce pojistného na sociální zabezpečení. V současné době se pracuje na technickém řešení zadávání do aplikace. Příspěvek ale lze poskytnout pouze na český bankovní účet.
 11. V rámci provozu klesla poptávka, a tudíž by byl nárok na Antivirus B. Zaměstnavatel vyplácí 100 % náhrady mzdy a jeho dotaz zní – dostane 60 % náhradu mzdy z vyplácených 100 %, nebo z 60 %, když má vyplácet náhradu mzdy minimálně ve výši 60 %?
  Zaměstnavatel dostane 60% náhradu mzdy z vyplácených 100 %.
 12. Polští pracovníci nemohou dorazit do práce, jelikož je z Polska do ČR už nepustí. Je jim vyplácena mzda od českého zaměstnavatele i po dobu, kdy nepracují v ČR. Zaměstnavatel se ptá, zda bude mít nárok uplatnit si tyto mzdy v rámci programu Antivirus A.
  Ne, příspěvek se poskytuje na náhradu mzdy, a to výhradně z důvodu vzniku překážky v práci spočívající buď v nařízení karantény, nebo se jedná o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele. Uvedený příklad není překážkou v práci na straně zaměstnavatele ani nařízením karantény.
 13. V rámci programu Antivirus B z důvodu omezení poptávky po službách dostane zaměstnavatel kompenzaci od státu pouze v případě, že pošle zaměstnance domů se 60 % platem? Pokud chodí do práce a mají nižší tržby, musí zaměstnavatel platit 100 % plat a náhradu od státu nedostane?
  Program Antivirus je určen pouze pro mzdovou sféru, jestliže je vyplácen plat, nárok na příspěvek nevznikne. Z Programu Antivirus rovněž nelze hradit výdaje na mzdy, ale výhradně výdaje na náhradu mezd za dobu trvání stanovených překážek v práci.
 14. Vztahuje se Antivirus na jednatele firem a na jednočlenná s.r.o.?
  V případě jednatelů, kteří jsou zaměstnanci v pracovním poměru se příspěvek poskytne jedině tehdy, jestliže pracovní smlouva nebyla na straně zaměstnavatele podepsána toutéž osobou jako na straně zaměstnance. Na takovéto pracovní poměry nelze v rámci příspěvků APZ, kam Program Antivirus náleží, poskytnout příspěvek.
 15. Ve formuláři pro podání žádosti o podporu v programu antivirus je uvedena podmínka bezdlužnosti. Musí firma prokazovat bezdlužnost – platba příspěvku by se prodloužila cca o měsíc, než finanční úřad a ČSSZ zašlou potvrzení o tom, že firma nic nedluží.
  Podmínka nutnosti doložit „bezdlužnost“ byla po dobu trvání mimořádných opatření zrušena zákonem č. 161/2020.
 16. Účetní chystá výplaty a není jí jasné, jestli má čekat na schválení dohody v programu Antivirus. Má počkat, až přijde schválená dohoda z MPSV?
  Není nutné čekat.
 17. Jak dokládat k žádosti v programu Antivirus doklady prokazující vypovězení zakázek, snížení odbytu, omezení dopravy apod.?
  Není potřeba dokládat při poskytnutí příspěvku.
 18. Firma má významný pokles poptávky v důsledku nařízení vlády, čili Antivirus B, ale ptá se – zaměstnanci nedostali žádný papír, že mají překážky v práci a dál chodili do práce, kde uklízeli, dělali inventury nebo šli domů dříve atd. Má v tomto případě nárok na kompenzaci dle B?
  Ne, pokud konali práci, náleží zaměstnancům za dobu, kdy pracují, mzda v plném rozsahu, nikoliv náhrada mzdy. Do Programu Antivirus v takovém případě lze vstoupit pouze v případě, kdy zaměstnanci konali práci pouze po část pracovní doby a po zbytek byly zařazeni na překážku v práci. V tomto případě by zaměstnavatel mohl žádat o refundaci mzdových nákladů za vyplacenou náhradu mzdy za dobu trvání překážky v práci. Pokud zaměstnanec pracuje, nejedná se o překážku v práci.
 19. Příspěvková organizace provozuje restauraci, která není podporována žádným příspěvkem zřizovatele. Má nárok na Antivirus?
  Pokud jsou zaměstnanci odměňováni mzdou, nikoliv platem, a pokud mzdové náklady zaměstnavatele (vyplacené náhrady mezd) nejsou kryty veřejnými zdroji (příspěvkem od města), je možné žádat o příspěvek v rámci Programu Antivirus.
 20. Jaké dny uvést v žádosti o Antivirus do náhrady mzdy za březen? Celkovou březnovou částku, nebo poměrnou od 12. 3. 2020?
  Výkaz vyplňuje zaměstnavatel, uvádí výši náhrad mezd vyplacených za dobu trvání překážek v práci v rozhodném období, tj. po 12. 3. 2020.
 21. Podnikatel byl v dluzích vůči státním organizacím, nezaplatil daň z příjmu nebo DPH nebo měl splátkové kalendáře ještě před 12. 3., tj. dlužil ještě před stavem nouze. Když si požádá podnikatel o Antivirus, bude se bezdlužnost posuzovat od stavu nouze nebo nevadí, že měl dluhy ještě před ním?
  Příspěvek v rámci programu Antivirus se zaměstnavateli poskytne bez ohledu na prokázání bezdlužnosti. Tedy bezdlužnost se vůbec nedokládá ani neposuzuje, tím ale není dotčena povinnost zaměstnavatele dluhy vůči veřejným rozpočtům uhradit.
 22. Zaměstnanec je doma a pobírá v rámci programu Antivirus 100 % mzdy a zaměstnavatel bude žádat o refundaci 80 %. Zaměstnanec si chce podat žádost o ošetřovné na dítě, kterému je 10 let a se kterým je zaměstnanec doma a hlídá ho. Má zaměstnanec nárok na ošetřovné?
  Souběh není možný, protože buď zaměstnanec pobírá mzdu – pracuje, nebo ošetřovné – je doma a stará se o dítě. Ošetřovné se vyplácí v případě, že zaměstnanec nemůže vykonávat práci z důvodu péče o dítě, které je doma kvůli uzavření školy/školky. Ošetřovné nelze vyplácet, má-li zaměstnanec ze zaměstnání, ze kterého se dávka vyplácí, nadále započitatelný příjem. Antivirus je program, který hradí zaměstnavateli část mezd pro zaměstnance. Nemůže tedy nastat souběh věcí, jsem doma z jednoho důvodu, buď pečuji o dítě, nebo jsem doma, protože jsem v karanténě/nebo je práce uzavřena usnesení vlády. O OČR se pak žádá s přiložením výkazu od zaměstnavatele, kde je uvedeno např: údaje o dnech, ve kterých měl zaměstnanec v průběhu měsíce, kdy pečoval o dítě, vykonávat zaměstnání / naplánované směny. Tento údaj je zásadní pro posouzení, zda má nárok na výplatu ošetřovného, neboť tento nárok nevzniká, pokud by se dávka měla vyplácet jen za dny pracovního klidu; údaje o dnech, ve kterých zaměstnanec pracoval. Upozorňujeme, že je třeba uvést i dny, ve kterých zaměstnanec čerpal dovolenou či mu náležela náhrada mzdy z jiného důvodu (tyto dny se kladou naroveň výkonu práce).
 23. Pokud provozovna od 27. 4. otevře, bude se na ni vztahovat ještě program ANTIVIRUS?
  Příspěvek poskytovaný v rámci Programu Antivirus je účelově určený na částečnou kompenzaci náhrad mezd. Ty zaměstnavatel zaměstnanci vyplácí za dobu trvání překážek v práci. Pakliže budou zaměstnanci vykonávat práci v plném rozsahu, zaměstnavatel již nebude moci nárokovat příspěvek. V případě, že však zaměstnavatel nebude i po obnovení provozu schopen zaměstnancům přidělit práci ve sjednaném rozsahu a bude jim po zbývající část pracovní doby, kdy budou trvat překážky v práci, vyplácet nadále náhradu mzdy, může žádat o příspěvek v režimu B. Pokud po 27. 4. dojde k plnému obnovení provozu a zaměstnanci budou vykonávat práci v plném rozsahu své pracovní doby, nevznikne výdaj, na nějž lze příspěvek poskytnout. Zaměstnavatel bude vyplácet pouze mzdu. V případě, že dojde k částečnému obnovení provozu, bude možné žádat o refundaci nákladů vzniklých za dobu trvání překážky v práci, nicméně v tomto případě již jen v režimu B, jelikož důvodem omezení již nebude nařízení vlády ale hospodářské problémy.
 24. Je potřeba doložit notářsky ověřenou plnou moc k zastupování pro účely programu Antivirus?
  Pro účely podání žádosti/uzavření dohody a předložení vyúčtování není nutné dodávat ověřenou plnou moc.
 25. Cukrárna se 4 zaměstnanci do konce března prodávala přes okénko. V dubnu pak uzavřela provozovnu a nyní zvažuje na poslední týden v dubnu opět otevřít v omezeném režimu. Má za poslední březnové týdny nárok na Antivirus B? Má za část dubna, kdy měla zavřeno, nárok na Antivirus A a na zbytek měsíce, kdy opět otevře, na Antivirus B?
  Pokud do konce března byla cukrárna v omezeném provozu, je rozhodné, zda zaměstnanci pobírali mzdu, nebo náhradu mzdy. Pokud byl omezen provoz, jelikož se významně omezila poptávka po jím produkovaných výrobcích či poskytovaných službách, jedná se o tzv. částečnou nezaměstnanost, podle § 209 ZP, kdy je zaměstnavatel zaměstnanci povinen vyplácet náhradu mzdy minimálně ve výši 60 % jeho průměrného výdělku. K tomu však musí mít zmocnění v podobě dohody s odborovou organizací anebo vnitřního předpisu. Pak má za toto období nárok na Antivirus B a kompenzaci části z vyplacené náhrady mzdy.
  Jestliže došlo v březnu k omezení provozu z důvodu krizových opatření vlády nebo mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví, a z tohoto důvodu zaměstnavatel zařadil část zaměstnanců na jiné překážky v práci podle § 208 ZP, nebo takovéto překážky v práci trvaly po část pracovní doby zaměstnanců (např. výdejové okénko bylo otevřeno pouze po část pracovní doby a zbývající část byli zaměstnanci na překážce v práci), může zaměstnavatel nárokovat příspěvek rovněž v režimu A.
  Následně v dubnu záleží, zda došlo k uzavření a oznámení zaměstnancům překážky na straně zaměstnavatele dle § 208 ZP. Pokud by bylo vyplaceno 100 % náhrady mzdy, vzniká za tu část dubna, kdy bylo zavřeno, nárok na Antivirus A, neboť došlo k uzavření či omezení provozu v důsledku krizových opatření nebo mimořádných opatření vydaných vládou, Ministerstva zdravotnictví.
  Je lhostejno, zda byla provozovna úplně uzavřena či pouze částečně a prodej byl uskutečňován výdejovým okénkem. Zaměstnavatel nemůže nárokovat náklady na mzdy zaměstnanců za dobu, kdy konali práci. Režim A může zaměstnavatel nárokovat po dobu platnosti příslušných krizových opatření nebo mimořádných opatření vlády.
 26. Platí program Antivirus i pro firmy, jejíž zaměstnanci vykonají práci v zahraničí a musí poté do karantény?
  Ano, v tom případě platí program A: v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku.
 27. Kdy bude zveřejněna smlouva k Antiviru k novému měsíci na stránkách MPSV?
  MPSV standardně vzory dohod nezveřejňuje. Nicméně stávající dohody, tak jak jsou formulovány, naplňují veškeré stávající podmínky programu Antivirus i po prodloužení doby uznatelnosti výdajů do 31. května 2020.
 28. Lze žádat o příspěvek z Programu Antivirus za březen ještě nyní?
  Ano lze. Za měsíc březen bude možné žádat ve všech dohodách uzavřených do konce května.
 29. Může zaměstnavatel požádat o 80% náhradu mzdy (program antivirus), i v případě zaměstnanců, kteří čerpali nařízenou dovolenou?
  Náhrada mzdy za dovolenou není uznatelným nákladem pro účely čerpání příspěvku z programu Antivirus.
 30. Lze čerpat Antivirus na agenturní zaměstnance?
  Ano. Zaměstnavatel může při splnění podmínek programu čerpat příspěvek také na agenturní zaměstnance.
 31. Lázeňské zařízení s výlučně zahraniční klientelou (bez smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami) vzhledem k uzavřeným hranicím nemá žádnou klientelu. Musí v tomto případě otevřít, když nepřijímá klienty od zdravotních pojišťoven? Jaký typ podpory se na ně bude vztahovat?
  Lázně nemusí otevřít, je to jejich podnikatelské rozhodnutí. Uvolněním provozu lázní se jim umožnilo znovu otevřít. V případě, že dojde k částečnému obnovení provozu, bude možné žádat o refundaci nákladů vzniklých za dobu trvání překážky v práci, na základě které zaměstnavatel ponechá zaměstnance doma na překážkách. V tomto případě vzniká nárok na Antivirus B.
 32. Může lázeňské zařízení, které nemá uzavřenou smlouvu s pojišťovnou čerpat z programu Antivirus (režim A) i za měsíc duben, tj. včetně 27. – 30. dubna?
  Předmět podnikání není pro účely čerpání příspěvku z programu Antivirus rozhodující. Žádat může každý zaměstnavatel, kterému vznikly příslušné překážky v práci, a z tohoto důvodu nemůže svým zaměstnancům přidělovat práci. Pokud v měsíci dubnu byl provoz lázeňského zařízení omezen nebo uzavřen z důvodu krizových opatření vlády nebo mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví či jiného orgánu ochrany veřejného zdraví, potom lze za uvedené dny v dubnu čerpat příspěvek na náhradu mzdy v režimu A. Pokud by v uvedených dnech byla překážka v práci způsobena omezením poptávky po službách, pak se jedná o režim B.
 33. Může firma (momentálně čerpá Antivirus A) zažádat o Antivirus B, když od 11. 5. může otevřít, ačkoliv eviduje minimální poptávku? Lze tedy do 10. 5. žádat o Antivirus A a od 11. 5. Antivirus B?
  Ano. Mezi režimy lze v průběhu poskytování podpory přecházet, dle důvodu vzniku překážky v práci.
 34. Firma žádala o Antivirus, obdržela datovou schránkou vyhodnocení, že dohoda může být uzavřena, ale ptají se, jakým způsobem ji uzavřít či zda uzavřena je již tímto vyrozuměním.
  Dohoda je uzavřena zasláním podepsané dohody ze strany Úřadu práce České republiky zpět zaměstnavateli do datové schránky.

Zpět na obsah konkrétních dotazů

5.   Pracovněprávní problematika

 1. Jsem podnikatel a chci desinfekci pro své zaměstnance, kam se mám obrátit? Jak ji reálně dostanu?
  Pro poptávku ochranných prostředků, desinfekce lze využít stránky Spojujeme Česko, kde lze poptat potřebné prostředky pomocí platformy CoVpoint. Rovněž je možné oslovit některou ze společností vyrábějících dezinfekci dle receptury WHO. Více informací na webu MPO.
 2. Je možno nabrat do výroby dezinfekčních prostředků brigádníky bez vstupní lékařské prohlídky, kterou v současné době fakticky nelze zajistit?
  Bylo to možné pouze do 14. května. Čestná prohlášení nahrazující posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, uplatněná podle části II. bodu 1 písm. b) usnesení vlády ze dne 23. března 2020 č. 280, vyhlášeného pod č. 127/2020 Sb., však platí do konce nouzového stavu, tj. do 17. května.
 3. Kdy bude vypláceno zaměstnanecké ošetřovné?
  Výplata dávky hotově na poště, nebo na bankovní účet – by měla proběhnout nejpozději do měsíce následujícího po dni, kdy úřad sociálního zabezpečení doklad pro nárok na výplatu dávky obdržel. Doporučujeme se sledovat stránky Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz
 4. Jak postupovat v případě, kdy zaměstnanec má rodinného příslušníka v karanténě?
  Pro osobu sdílející domácnost s povinnou, nebo nakaženou osobou není karanténa automaticky povinná. Je pak na domluvě s lékařem a zaměstnavatelem. Pokud možno si vyčleňte samostatný pokoj a od ostatních členů rodiny se izolujte. A opět pro vás i ostatní členy domácnosti platí zvýšená hygienická pravidla pro všechny členy domácnosti a používání ochranných pomůcek. Zároveň je třeba udržovat bezpečnou vzdálenost a zamezit fyzickému kontaktu. Doporučená je v případě karantény důsledná izolace od ostatních lidí, včetně rodiny. Nejlépe využít jednolůžkový pokoj se samostatným WC a koupelnou a důsledně dodržovat zavírání dveří v domácnosti.
 5. Jak postupovat v případě, že nošení roušky brání v provozování pracovní činnosti (např. skláři)?
  Pokud to není nebezpečné pro výkon práce, tak je též povinnost nosit roušku či jiný ochranný prostředek dýchacích cest na pracovišti. Od 19. května je umožněna nová výjimka z obecné povinnosti nošení roušek pro těžké profese, kde je dána zátěž teplem.
 6. Jak mají žádat o ušlý zisk osoby, které se živí jako umělci – svobodné povolání, které nespadá pod živnostenský úřad?
  Ne, nemohou. Dle mimořádného opatření k maloobchodu se zákaz nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona.
 7. Zaměstnance odmítá nastoupit do práce z důvodu obav z nákazy
  Odmítnutí výkonu práce (zákoníku práce) platí pro všechny zaměstnance bez rozdílu věku. Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance. V takovém případě, kdy by byla práce odmítnuta za splnění všech třech kritérií, by byla posuzována adekvátnost, důvodnost, bezprostřednost a přiměřenost takového jednání v porovnání se všemi okolnostmi dané situace. Zákon neposkytuje ochranu zaměstnanci, který by tak učinil nedůvodně, tedy účelově. Doporučujeme se obrátit na stránky Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz
 8. Jaká je forma kompenzace pro osoby, kterým byla zrušena práce na DPČ?
  Po skončení DPČ nebo DPP je možné se hned následující den evidovat na ÚP ČR. Komunikace s úřadem probíhá elektronicky, žádost o zprostředkování zaměstnání a žádost o podporu v nezaměstnanosti jsou na webu MPSV. Obě žádosti je třeba vyplnit a zaslat ÚP ČR v místě trvalého pobytu. Bližší informace k tomu, jak se evidovat, jak postupovat, co je vše potřeba jsou na webu MPSV a ÚP ČR. Pro poskytování podpory v nezaměstnanosti musí být splněna podmínka získání doby důchodového pojištění zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností v délce nejméně 12 měsíců před zařazením do evidence ÚP ČR. Pokud by nevznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, doporučujeme kontaktovat ÚP ČR telefonicky nebo elektronicky a projednat možnost poskytnutí dávky hmotné nouze. MPO s MF však připravují podpůrná opatření i pro tuto skupinu osob. Aktuálně byla Senátem schválena novela zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, díky které bude za splnění zákonem stanoveným podmínek uznán nárok na ošetřovné ve výši 60 % (zpětně za březen) a následně 80 % (za duben – červen) i pro osoby na DPP a DPČ.
 9. Co mám dělat v případě, že mi neplatí zaměstnavatel?
  Zaměstnanec může na základě § 56 odst. 1 písm. b) zákoníku práce pracovní poměr okamžitě zrušit, pokud mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu/plat nebo náhradu mzdy/platu nebo jakoukoliv jejich část do 15 dní po uplynutí období splatnosti (např. výplatu za leden do 15. března). Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby (tj. zpravidla za 2 měsíce).
 10. Kam se obrátit o pomoc v případě nedostatku finančních prostředků na živobytí?
  Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem nedostatku prostředků ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP). Týká se to i rodičů dětí do 10 let, jež s nimi zůstanou doma na tzv. ošetřovném kvůli současné situaci kolem koronaviru. Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná. Úřad práce ČR může dávku poskytnout klientovi, jehož sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci.
 11. Jak postupovat v případě, že náboženské vyznání zakazuje nošení ochranných prostředků?
  Vláda ČR nařídila povinnost nosit ochranu úst a nosu pro všechny občany ČR všude kromě bydliště s výjimkou dětí do dvou let a řidičů motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle. Při porušení povinnosti hrozí pokuta ve výši 10 až 20 tis. Kč.
 12. Co dělat v případě, že mám dítě starší 13 let a nevztahuje se na mě již ošetřovné?
  Pokud se jedná o dítě starší 10 let se specifickými potřebami, kdy je skutečně nezbytně nutné, aby o něj zaměstnanec pečoval, jedná se o nepojmenovanou důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance ve smyslu § 199 zákoníku práce. Zaměstnavatel tedy musí bez dalšího omluvit na nezbytnou dobu absenci zaměstnance. Podle § 206 odst. 2 zákoníku práce je zaměstnanec povinen překážku v práci prokázat zaměstnavateli. Zaměstnanec by tedy měl zaměstnavateli předložit „potvrzení o uzavření školského/dětského zařízení“ a dále doporučujeme předložit ze strany zaměstnance zaměstnavateli „čestné prohlášení“, ve kterém zaměstnanec specifikuje nezbytnost osobní péče o dítě se specifickými potřebami, která nemůže být poskytnuta jinou osobou. Ošetřovné, ani náhrada mzdy/platu za dobu trvání překážky v práci v těchto případech zaměstnanci nepřísluší, nicméně není vyloučeno, aby se zaměstnavatel odchýlil ve prospěch zaměstnance od zákona a právo na náhradu v určitém rozsahu přiznal nad rámec zákona.
 13. Má zaměstnavatel povinnost zprostředkovat roušky nebo ochranné prostředky prodavačům a zaměstnancům obchodů?
  Od 19. března 2020 jsou všechny osoby povinny mít ochranný prostředek dýchacích cest na všech místech kromě svého bydliště s výjimkou dětí do dvou let a řidičů motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle. Usnesení vlády tedy přikazuje, aby občan ochranný prostředek užíval i v práci. Současně platí, že zaměstnavatel by měl své posouzení rizik přehodnotit a při přijímání opatření k minimalizaci působení rizik nejen vycházet ze všeobecných preventivních zásad (a to v tom pořadí, v jakém jsou v § 102 odst. 5 zákoníku práce uvedeny), ale též respektovat doporučení zaměstnavatelům uvedené v čl. III. Usnesení vlády ze dne 15. 3. 2020 č. 215. Za daných okolností může být k dosažení přijatelné úrovně rizika kombinovat více opatření, která jinak sama o sobě nejsou dostatečně účinná. Obecná povinnost vybavit zaměstnance rouškou dána není, vždy záleží na hodnocení rizik u konkrétních činností.
 14. Týká se přiznání daní i podnikatelů, kteří platí přes datovou schránku?
  Ano, daňové přiznání lze podat do 1. 7. 2020, pokud bude s podáním současně zaplacena daň, nebude tento postup nijak sankcionován. Využijí-li poplatníci pro podání daňového přiznání k dani z příjmů tuto možnost, pak nemusí Finanční správě nic dokládat ani prokazovat a k odpuštění sankcí, které dle zákona vznikají, dochází generálním pardonem automaticky. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem. Hlavním cílem je zamezit na finančních úřadech, resp. na poštách koncentraci fyzických osob, které nemají povinnost činit podání daňového přiznání elektronicky. Toto plošné prominutí se týká všech poplatníků, bez ohledu na to, zda mají či nemají povinnost podat daňové přiznání elektronicky.
 15. Má rodič nárok na ošetřovné v případě docházky dítěte do soukromé školky?
  Čerpat ošetřovné člena rodiny (OČR) má právo i rodič dítěte, které navštěvuje soukromou mateřskou školu.
 16. Jak probíhá platba za zaměstnance, kterému není přidělena práce a musí zůstat doma?
  Při uzavření provozu v důsledku mimořádných opatření se dle § 208 zákoníku práce jedná o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy/platu ve výši průměrného výdělku. Dle schváleného programu podpory zaměstnanosti ANTIVIRUS bude zaměstnavatelům, kteří museli uzavřít svou provozovnu na základě nařízení vlády, platba uhrazena z 80 % státem.
 17. Lze propustit zaměstnance a po zlepšení situace opět zaměstnat?
  Zaměstnanec není povinen dohodu o rozvázání pracovního poměru uzavřít. Takovéto „řešení“ se z pohledu zaměstnance nejeví výhodné. Při uzavření provozu v důsledku mimořádných opatření se dle § 208 zákoníku práce jedná o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy/platu ve výši průměrného výdělku. Dle schváleného programu podpory zaměstnanosti ANTIVIRUS bude zaměstnavatelům, kteří museli uzavřít svou provozovnu na základě nařízení vlády, platba uhrazena z 80 % státem. Je-li pracovní poměr ukončen dohodou, může se nezaměstnaná osoba evidovat na základě žádosti o zprostředkování zaměstnání na úřadu práce. Ohledně způsobu podání této žádosti doporučujeme rovněž sledovat stránky www.uradprace.cz s aktuálními informacemi. Pokud jde o výši podpory v nezaměstnanosti, pak tato je v případě, že zaměstnanec ukončí zaměstnání bez vážného důvodu sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, nižší, a to 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku. Jinak činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku.
 18. Pokud má některý zaměstnanec prokázaný koronavirus, půjde do karantény celé pracoviště, nebo třeba jenom jeho směna?
  Není nutno, aby celá firma musela jít do karantény. Doporučujeme nicméně konzultovat s krajskou hygienickou stanicí.
 19. Montážní technik pracující pro firmu, jejíž činnost nebyla v průběhu omezujících opatření nijak zasažena, dostal výplatní pásku, kde mu zaměstnavatel i přes to, že pracoval na plný úvazek a celý měsíc, vyúčtoval za měsíc březen 100 % mzdy po dobu 10 dnů a po zbývající březnové dny pouze 80 % mzdy. Je nějaká možnost jak situaci řešit a kam se obrátit?
  Mzda se podle § 109 odst. 1 zákoníku práce poskytuje za vykonanou práci. Mzda, tedy její výše a podmínky poskytování, se podle § 113 odst. 1 zákoníku práce sjednává smlouvou (pracovní, kolektivní či jinou), stanovuje vnitřním předpisem zaměstnavatele nebo ji určuje zaměstnavatel mzdovým výměrem. Podle § 113 odst. 3 zákoníku práce musí být mzda sjednána, stanovena či určena před započetím výkonu práce, za který má příslušet. Mzdu tedy nelze v žádném případě měnit se zpětnou účinností; zaměstnanci musí být vždy (dopředu) známy podmínky, za kterých bude práci vykonávat.
  V případě, že má zaměstnanec podezření na porušení právních předpisů ze strany zaměstnavatele, lze se obrátit s podnětem na Státní úřad inspekce práce, resp. na podřízené oblastní inspektoráty práce. K provedení kontroly lze podat podnět, a to i prostřednictvím webového formuláře. Bližší informace k obsahu podnětu ke kontrole jsou uvedeny na webových stránkách Státního úřadu inspekce práce.
  Mezi oprávnění orgánů inspekce práce patří v souladu s ust. § 5 odst. 1 písm. k) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, i poskytování základních informací a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek zaměstnavatelům a zaměstnancům, a to bezúplatně. Poradenství je poskytováno v úředních hodinách, které se mohou u jednotlivých oblastních inspektorátů lišit.
  V současné době nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 je osobní poskytování poradenství omezeno, nicméně od 20. 4. byly obnoveny úřední hodiny a poskytování poradenství je umožněno v sídle oblastních inspektorátů. Současně je možné se obrátit na příslušný oblastní inspektorát práce telefonicky či emailem.
  Obecně pak lze uvést, že jestliže zaměstnanec odpracoval v měsíci březnu „pracoval na celý úvazek a celý měsíc“, navíc v oboru, jehož provoz nebyl v době nouzového stavu omezen, je zaměstnavatel povinen mu poskytnout mzdu, a to v celém rozsahu  (viz ust. § 38 odst. 1 v návaznosti na ust. § 141 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) za vykonanou práci.
 20. Zaměstnanec prodejny oblečení, která je zavřená, je doma a pobírá v rámci programu Antivirus 100 % náhrady mzdy a zaměstnavatel bude žádat o refundaci 80 %. Zaměstnanec si chce podat žádost o ošetřovné na dítě, kterému je 10 let a se kterým je zaměstnanec doma a hlídá ho. Má zaměstnanec nárok na ošetřovné?
  Souběh není možný, protože buď zaměstnanec pobírá mzdu – pracuje, nebo ošetřovné – je doma a stará se o dítě. Ošetřovné se vyplácí v případě, že zaměstnanec nemůže vykonávat práci z důvodu péče o dítě, které je doma kvůli uzavření školy/školky. Ošetřovné nelze vyplácet, má-li zaměstnanec ze zaměstnání, ze kterého se dávka vyplácí, nadále započitatelný příjem. Antivirus je program, který hradí zaměstnavateli část mezd pro zaměstnance. Nemůže tedy nastat souběh věcí, jsem doma z jednoho důvodu, buď pečuji o dítě, nebo jsem doma, protože jsem v karanténě/nebo je práce uzavřena usnesení vlády. O OČR se pak žádá s přiložením výkazu od zaměstnavatele, kde je uvedeno např: údaje o dnech, ve kterých měl zaměstnanec v průběhu měsíce, kdy pečoval o dítě, vykonávat zaměstnání / naplánované směny. Tento údaj je zásadní pro posouzení, zda má nárok na výplatu ošetřovného, neboť tento nárok nevzniká, pokud by se dávka měla vyplácet jen za dny pracovního klidu; údaje o dnech, ve kterých zaměstnanec pracoval. Upozorňujeme, že je třeba uvést i dny, ve kterých zaměstnanec čerpal dovolenou či mu náležela náhrada mzdy z jiného důvodu (tyto dny se kladou naroveň výkonu práce).
 21. Slovenská pracovnice pro firmu v ČR je v povinné karanténě a doktorka ji vystavila neschopenku a přitom dostává plnou mzdu za home office od zaměstnavatele. Doktorka tvrdí, že nemocenská má přednost před plnou mzdou, zaměstnavatel opak. Jak by měla postupovat?
  Pokud při nařízené karanténě zaměstnanec dodrží všechna stanovená omezení a jeho zdravotní stav tomu nebrání, je možné, aby se se zaměstnavatelem dohodl na výkonu práce z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele (home office). Takovému zaměstnanci náleží za vykonanou práci mzda nebo plat, a proto mu nenáleží za dobu výkonu práce v době prvních 14 dnů karantény výplata náhrady mzdy nebo platu, případně od 15. dne jejího trvání nepřísluší výplata nemocenské. Pokud je zaměstnanec na neschopence, může zaměstnavatel požádat o Antivirus – režim A, zaměstnanec pak pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku, příspěvek zaměstnavatelům ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy.
 22. Mají zaměstnanci ZUŠ právo nenastoupit do práce, když odbory se hájí tím, že dle zákoníku práce nemají podmínky, které by zajistili bezpečnost na pracovišti? Odbory tvrdí, že ve školství je zvýšené riziko přenosu nákazy.
  Rozvolňování ve školství je navrženo tak, aby představovalo co nejmenší riziko jak pro žáky, tak pro pedagogický sbor. V tomto případě záleží na ZUŠ, protože za BOZP vždy odpovídá zaměstnavatel a při nezajištění podmínek BOZP se on vystavuje možnému postihu. Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob (nutno posuzovat adekvátnost, důvodnost a bezprostřednost odmítnutí, aby bylo v souladu se zákonem).
 23. Hoteliéři si stěžují, že jejich zaměstnanci nechtějí přijít do práce 14 dní před otevřením hotelů, které proběhne 25. 5. a zaměstnavatel jim platí 100 % mzdy. Jak má zaměstnavatel postupovat?
  Rozhodnutí o omezení ubytovacích služeb ještě samo o sobě neznamená, že je výkon práce zaměstnanců pracujících v těchto zařízeních bez dalšího vyloučen, když dochází k omezení přístupu veřejnosti do provozovny samé. Toto omezení ještě tak automaticky neznamená, že zaměstnavatel nemůže zaměstnanci nadále přidělovat práci v souladu s pracovní smlouvou. Pokud tedy zaměstnanci nebrání ve výkonu práce žádná překážka v práci na jeho straně (např. dočasná pracovní neschopnost, karanténa), po jejíž trvání by zaměstnavatel musel omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci, tak zaměstnavatel oprávněně požaduje po zaměstnanci výkon práce v souladu se sjednaným druhem práce v pracovní smlouvě.
 24. Provozovatel nákupního centra uzavřel v rámci prostoru užívání sprch pro zaměstnance, ti však žádají jejich otevření, neboť se nejedná o sportoviště. Je možno používat zázemí včetně sprch pouze pro zaměstnance obchodu?
  Ano, pokud se jedná o sprchy pro zaměstnance, je možné je používat. Zákaz využívání sprch je pouze v prostorách pro širokou veřejnost, tedy na sportovištích. Zaměstnavatel je však povinen zajistit bezpečné pracovní podmínky. Jelikož jsou sprchy pro větší množství osob z epidemiologického hlediska vysoce nebezpečné, pak považujeme jednání zaměstnavatele za odůvodnitelné.
 25. Rodiče z příhraničí mají školky a lékaře v Německu, čekají na otevření hranice. Když nemohou děti převážet, mají všechny ty rodiny nárok na ošetřovné, když jejich děti chodí do MŠ v Německu, které se nyní otevírají?
  Podle § 39 odst. 1 písm. b) bodu 1. zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů („ZNP“) platí, že nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o dítě mladší 10 let (podle § 3 odst. 2 zákona č. 133/2020 Sb. mladší 13 let), protože školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události.
  Uzavření zařízení, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo školy, jejímž je žákem, z nařízení příslušného orgánu ze zákonem stanovených důvodů v sobě ovšem obsahuje implicitní předpoklad, že tato škola či zařízení by byly, nebýt tohoto uzavření, pro rodiče fyzicky přístupné, tj. že dítě by jinak mohlo do školy či zařízení docházet. Uzavřením státních hranic došlo v popsaném případě ke stavu, kdy byla dítěti rozhodnutím příslušného orgánu fakticky znemožněna návštěva zařízení, v jehož péči jinak je, či školy, jejímž je žákem. Z hlediska rodiče dítěte je zde tedy situace fakticky stejná, jako by byly uzavřeny přímo tato škola či toto zařízení. Proto i v takovýchto případech je možno ošetřovné poskytnout.
 26. Pokud mateřská škola obnoví svůj provoz během měsíce května, zaniká všem rodičům (i těm, jejichž děti do MŠ nenastoupí), automaticky právo na ošetřovné na děti vyplácené MPSV? Nebo pro mateřskou školu platí stejné opatření jako pro základní školu, tzn., že pokud dítě nenastoupí k předškolnímu vzdělávání z důvodu toho, že spadá do rizikové skupiny stanovené Ministerstvem zdravotnictví, zůstává rodiči stále nárok na ošetřovné?
  Nárok na ošetřovné má i takový rodič, který své dítě do školského zařízení neumístí s ohledem na možnost ohrožení jeho zdraví nebo zdraví jiných osob, které žijí s dítětem v domácnosti, v důsledku výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 nebo z jiných vážných důvodů; za jiný vážný důvod se považuje zejména výrazné omezení kapacity nebo provozní doby zařízení pro děti nebo školy nebo nastavení omezujících režimových opatření v těchto zařízeních zavedených v souvislosti s výskytem koronaviru označovaného jako SARS CoV-2. Důvod pro neumístění dítěte v zařízení nebo škole je zaměstnanec povinen uvést na předepsaném tiskopisu.
 27. Firma v potravinářství nabrala během nouzového stavu nové zaměstnance, kteří využili pouze čestné prohlášení místo zdravotního průkazu. Do kdy je potřeba vyřídit pro nové zaměstnance zdravotní průkaz?
  Mimořádné opatření nestanovuje termín vyřízení zdravotního průkazu, nicméně předpokládá se doložení zdravotního průkazu v co nejkratším termínu.

Zpět na obsah konkrétních dotazů

6.   Přeshraniční pohyb

 • Veškeré Veškeré informace jsou přehledně zpracovány na webu Ministerstva vnitra, na které je možno se obrátit s konkrétními dotazy.
 • Pravidla pro vstup nově příchozích cizinců na území ČR, tedy bez předchozího bydliště na území ČR (od 18. 5. 2020 00:00)
 • Pravidla pro vstup (návrat) osob již pobývajících na území ČR (od 18. 5. 2020 00:00)
 • Od 11. května mohou přijet například sezónní zaměstnanci či držitelé dlouhodobých víz za účelem převzetí povolení k pobytu a klíčoví pracovníci. Od 18. května mohou přijet také klíčoví a vědečtí pracovníci a manželé a nezletilé děti cizinců s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v ČR. Při vstupu do ČR budou muset předložit potvrzení o absolvování testu na nemoc covid-19. Na území ČR mohou vstoupit pouze ti občané třetích zemí, kterým lze vydat vízum na základě žádosti na zastupitelských úřadech České republiky ve státech, jejichž opatření prováděná z důvodu pandemie onemocnění COVID-19 umožňují provádění úkonů v rámci řízení. Ministerstvo zahraničních věcí zveřejní seznam takových států na svém webu.
 • E-mailová linka pro dotazy související s cestováním za nouzového stavu: cestovani.covid19@mvcr.cz.
 • Žádosti o individuální výjimky a dotazy na cesty plánované po ukončení nouzového stavu (vyhlášen do 17. května 2020) nejsou zodpovídány. Informace k možnostem cestování z/do ČR jsou k nalezení také na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.
 • Dle usnesení vlády č. 127/2020 Sb. bylo u zahraničních pracovníků automaticky prodlouženo povolení k zaměstnání, víz k pobytu, a to na dobu 60 dní po skončení nouzového stavu.
 • Na všechny osoby vstupující na území ČR platí veškerá další platná mimořádná a krizová opatření přijatá Vládou ČR v souvislosti s epidemií COVID19.
 • Jako na občany EU se pohlíží i na občany Švýcarska, Lichtenštejnska, Norska, Islandu a Velké Británie.
 • Lékařským potvrzením o absolvování testu se rozumí doklad vydaný lékařem nebo orgánem ochrany veřejného zdraví potvrzující, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem; stáří testu nesmí být více než 4 dny; test si zajišťuje osoba na vlastní náklady. Potvrzení o absolvování testu se vypisuje na formulář, který je ke stažení na webových stránkách MV, nebo se předkládá potvrzení od lékaře, které obsahuje veškeré náležitosti uvedené na formuláři. V konkrétních uvedených případech lze absolvovat PCR test i na území a potvrzení o jeho absolvování předložit do 72 hodin od vstupu na území ČR místně příslušné krajské hygienické stanici.
 • Potvrzením z příslušné laboratoře se rozumí potvrzení, které obsahuje údaje, na základě kterých je možné jednoznačně zjistit a ověřit údaje o typu testu, jeho stáří, o laboratoři, která test provedla a skutečnost, že potvrzení skutečně vydala; stáří testu nesmí být více než 4 dny; test si zajišťuje osoba na vlastní náklady.
 • Nezbytným karanténním opatřením se rozumí zejména karanténa podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochranně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů., nebo jiný způsob omezení pohybu dle určení hygienické stanice. Nezbytné karanténní opatření uděluje krajská hygienická stanice (KHS) příslušná podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu a to na základě telefonického oznámení bezprostředně po vstupu na území ČR.
 • Omezením volného pohybu po území ČR se rozumí omezení, s výjimkou cest do zaměstnání, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, cest k lékaři, cest za účelem neodkladných úředních záležitostí, cest zpět do místa svého bydliště, pohřbů, a to po dobu 14 dnů od doby vstupu na území ČR.
 • Přeshraniční osobní hromadná doprava od 11. května – Vlaky a autobusy budou moct jezdit do zahraničí a zpět bez omezení, restrikce by tak měly zůstat pouze v letecké dopravě. Podrobnosti na webu ministerstva dopravy
 • Uvolnění pravidel pro překračování hranic od 11. května – Na vybraných hraničních přechodech, které dosud fungují pro pendlery, by měli mít nově možnost překračovat státní hranice i všichni ostatní. Zároveň se otevřou další tři přechody s Německem: Dolní Poustevna, Hřensko a Kraslice a zpřístupněny budou i železniční koridory do Německa a Rakouska. Podrobnosti na webu ministerstva dopravy
 1. Bude nějak ovlivněn obchod s dobytkem/prodej dobytka a následný převoz do zahraničí?
  Konkrétní případ je třeba konzultovat s Ministerstvem zemědělství a Státní veterinární správou. Z hlediska současné koronavirové nákazy při dodržení nyní platných nařízení není obchodování se zvířaty a tudíž i jejich přeprava ohrožena. Pouze při čekání při kontrolách na hranicích na některých přechodech je z hlediska ochrany zvířat proti jejich týrání ohrožena maximální povolená délka jejich přepravy, ale zde by mělo platit jejich přednostní odbavení, což platí i při běžných situacích. Jinak zpracovatelský masný průmysl potřebuje surovinu pro zásobování fungující obchodní sítě, která má však trochu jiné toky surovin (i masných) – omezené velkoobchodní dodávky do hromadného stravování (školní, závodní a veřejné jídelny, restaurace, hotely, rekreační a lázeňská zařízení atd.) a naopak zvýšené dodávky do maloobchodní sítě z důvodu zvýšeného domácího stravování obyvatelstva. Jedná se nejen o tuzemský masný průmysl, ale i zahraniční, kam je smluvně dodávána část tuzemské živočišné produkce – např. i mléka. Současná opatření zatím významně neomezují tuzemský ani zahraniční obchod se zvířaty.
 2. Mohu využít všechny hraniční přechody s Německem a Rakouskem, když jedu kamionem?
  Ne, jenom ty s režimem 24/7 a hraniční přechody pro pendlery. Doporučujeme sledovat stránky Ministerstva dopravy a Ministerstva vnitra.
 3. Pokud se vrátí rodinní příslušníci ze zahraničí, musí jít do karantény i jejich rodinní příslušníci, se kterými jsou na území ČR v jedné domácnosti?
  Ne. Pokud možno si vyčleňte samostatný pokoj a od ostatních členů rodiny se izolujte. A opět pro vás i ostatní členy domácnosti platí zvýšená hygienická pravidla pro všechny členy domácnosti a používání ochranných pomůcek. Zároveň je třeba udržovat bezpečnou vzdálenost a zamezit fyzickému kontaktu.
 4. Je nějak regulován nebo omezen dovoz zdravotnických prostředků do ČR?
  Aby se vyřešil nedostatek OOP a zdravotnických prostředků potřebných v souvislosti se šířením koronavirové nákazy COVID-19, pokud jsou OOP a zdravotnické prostředky bez označení CE určeny ke vstupu na trh EU, měly by příslušné orgány dozoru nad trhem dané výrobky vyhodnotit, a pokud se zjistí, že jsou v souladu se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými v příslušných právních předpisech, měly by uvedené orgány přijmout opatření umožňující uvedení takových OOP a zdravotnických prostředků na trh Unie po omezenou dobu nebo po dobu, během níž oznámený subjekt provádí postup posuzování shody.
  Více informací lze nalézt na následujících internetových stránkách Celní správy: https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/ochrana-spolecnosti-a-zivotniho-prostredi/aktuality/Stranky/17032020_dovozOOP.aspx
 5. Jak postupovat v případě dovozu zdravotnických prostředků (roušek) do ČR roušky přes Německo, případně na koho se obrátit?
  Některé země EU začaly uplatňovat zákaz „vývozu“ ochranných osobních pomůcek (ochranné brýle, obličejové štíty, roušky, respirátory třídy FFP2 a FFP3, ochranné oděvy a obleky, ochranné rukavice kategorie III) do jiných států EU, které jsou zásadní pro zabránění šíření koronaviru.
  Pokud budete dovážet takovéto zboží ze zemí mimo EU a zboží je převáženo přes jiný členský stát EU, doporučujeme nechat si ve státě EU propustit zboží do režimu tranzitu a finální celní řízení (propuštění do volného oběhu) provést až v České republice.
  Z celního hlediska sice existuje možnost propustit zboží do volného oběhu v jakékoli zemi EU, přes kterou je zboží dopravováno, nicméně pak bude muset tato země uplatnit zákaz přepravy („vývozu“) ze svého území. V takovém případě se tedy vystavíte nebezpečí, že příslušné celní orgány již nedovolí převoz tohoto zboží do České republiky. Z tohoto důvodu doporučujeme, jak je uvedeno výše, zboží propustit do režimu tranzitu. Objevily se rovněž obavy, že Celní správa ČR bude zmíněné zboží při „dovozu“ zajišťovat a nebude je propouštět. K této záležitosti naleznete více informací na stránce https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/ochrana-spolecnosti-a-zivotniho-prostredi/aktuality/Stranky/17032020_dovozOOP.aspx.
  WCO zpracovala seznam států a jejich dočasných národních opatření ve vývozu a v dovozu osobních ochranných prostředků, zdravotnického či lékařského materiálu souvisejících s pandemií COVID-19.
  – Export – http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/list-of-countries-coronavirus.aspx
  – Import – http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/temporary-import-support-measures-adopted-by-members.aspx
 6. Je zapotřebí nějaká povolenka, dovozní licence na nákup z Číny a následný prodej ochranných obleků a zdravotnického materiálu související s koronavirem na území ČR a ostatních evropských zemí, potažmo celého světa?
  Ano, dovozní licence je potřeba, více viz stránky Celní správy ČR. Náležitosti týkající se nákupu, nabídky, poptávky zdravotnických potřeb směřovat na CzechInvest, na e-mail: healtechsupport@czechinvest.org.
 7. CK – zájezd o 10 lidech, který se měl uskutečnit v červnu, přičemž část osob je v rizikové skupině 65+. Zaplatili si rezervaci, teď se jim ozvala cestovní kancelář, že voucher jim vystaví pouze po doplacení zálohy, a to na příští rok, a že pokud nezaplatí, tak je dá k soudu. Vzhledem k tomu, že část osob je v rizikové skupině, chtěli by spíše vrátit peníze. Jak mají postupovat?
  Zejména záleží na tom, kdo je uveden jako objednatel/zákazník celého zájezdu v cestovní smlouvě. Pokud je objednatelem chráněná osoba – v tomto případě osoba 65+, pak by CK dle zákona č. 185/2020 Sb. (tzv. „Lex Voucher“) měla vrátit peníze.
  Smlouva o zájezdu bývá často uzavřena ve prospěch více zákazníků. V tomto případě jeden zákazník (objednatel) vystupuje zpravidla jako smluvní strana, přičemž smlouvu o zájezdu uzavírá také ve prospěch dalších osob (spolucestujících), které na jejím základě mají právo čerpat služby cestovního ruchu. Ochranná doba tedy má účinky jen vůči tomu zákazníkovi, kterému vznikl nárok na vrácení plateb za zájezd. Tímto zákazníkem je zpravidla ten zákazník, který je stranou smlouvy o zájezdu a za zájezd uhradil jeho cenu. Pokud takový zákazník spadá do jedné ze zvláště chráněných skupin, může poukaz odmítnout jako celek a cestovní kancelář by mu měla celou finanční částku, na níž by měl jinak právo, vyplatit bez zbytečného odkladu v penězích.
  Cestovní kanceláře jsou povinny s odbornou péčí sledovat vývoj toho, zda a jak jsou zaváděny a naopak uvolňovány restrikce pro cestování do jednotlivých nabízených destinací.
  Požadavek na doplacení plné ceny zájezdu při vědomí, že zájezd nebude možné uskutečnit, je podle názoru ministerstva nejen jednáním v rozporu s dobrými mravy, ale mohl by být klasifikován jako nekalá obchodní praktika podle zákona o ochraně spotřebitele, tím spíše v případě, že cestovní kancelář požaduje doplatek zájezdu od zákazníka, který má právo ochrannou dobu odmítnout a cestovní kancelář již předem informoval, že tohoto práva využije.
  V souvislosti s nabytím účinnosti Lex Voucher byla připravena pro cestovní kanceláře a profesní asociace metodická informace, ve které na výše uvedenou skutečnost MMR výslovně upozorňuje (bod č. 4). Nejen tato metodická informace, ale i další dokumenty, které zákazníkům pomohou se v současné situaci orientovat, je také dostupná webu MMR. Vzhledem k tomu, že shora uvedená metodická informace již byla rozeslána všem zainteresovaným subjektům, doporučujeme se v uvedené věci na cestovní kancelář opakovaně obrátit.
 8. Cestovní kancelář pořádá autobusové zájezdy vč. poskytnutí stravovacích služeb pro 30 účastníků. Jsou podrobně upravená pravidla, jak přesně postupovat během zájezdu?  (obsazenost autobusu, rozestupy v restauraci).
  Nejsou. Pravidla jsou upravena pro stravovací služby. Stravování je možné do 25. května poskytovat pouze mimo provozovnu, uplatní se pak pravidla pro předzahrádky. Co se týká obsazenosti autobusu, uplatní se obecná pravidla dostatečných rozestupů, pravidelné dezinfekce autobusu apod.
 9. Jaké jsou podmínky stornování zájezdů?
  Od 24. dubna je účinný zák. č. 185/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu. Aplikuje se na zájezdy s termínem zahájení od 20. února 2020 do 31. srpna 2020.
 • Ochranná doba
  • Zákon stanoví ochranou dobu, o kterou se odkládá vrácení plateb uhrazených zákazníkem za zájezd, dojde-li k odstoupení od smlouvy o tomto zájezdu.
  • Ochranná doba se počítá ode dne doručení poukazu na zájezd zákazníkovi do 31. srpna 2021.
  • Je stanovena výjimka pro zdravotně postižené, nezaměstnané v evidenci ÚP, osoby těhotné, čerpající MD/RD, osoby starší 65 let, rodiče samoživitele pečující o nezaopatřené dítě, zaměstnance, který ke dni doručení oznámení pořadatele o využití ochranné doby nemohl po dobu nejméně 30 dnů konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele podle § 208 a 209 zákoníku práce, školy a školská zařízení
  • U těchto osob ochranná doba končí oznámením zákazníka o odmítnutí poukazu na zájezd.
 • Poukaz na zájezd
  • Pokud chce pořadatel využít ochrannou dobu, oznámí to písemně zákazníkovi a vystaví mu poukaz na zájezd nejméně v hodnotě veškerých plateb uhrazených zákazníkem. Poukaz na zájezd je platný do 31. srpna 2021.
  • Pořadatel předá zákazníkovi poukaz na zájezd v listinné podobě; v elektronické podobě je možné poukaz na zájezd zákazníkovi předat, jestliže byla původní smlouva o zájezdu uzavřena prostředky komunikace na dálku nebo s tím zákazník vyslovil souhlas.
  • Poukaz musí být zajištěn stejně jako klasická dovolená pro případ úpadku pořadatele zájezdu.
  • Zákazníci, kteří jsou součástí výše uvedených výjimek, můžou poukaz odmítnout a současně pořadateli vrátit dříve vydaný poukaz na zájezd.
 • Náhradní zájezd
  • Po dobu trvání ochranné doby na žádost zákazníka pořadatel nabídne zákazníkovi náhradní zájezd stejné nebo vyšší jakosti.
  • Je-li navrhovaný náhradní zájezd stejné jakosti, nesmí pořadatel požadovat od zákazníka nad rámec poukazu na zájezd doplacení případného rozdílu v ceně oproti původní smlouvě o zájezdu. Je-li navrhovaný náhradní zájezd vyšší jakosti, je zákazník povinen zaplatit rozdíl v ceně jen tehdy, jestliže pořadatel zákazníkovi nabídl současně také zájezd stejné jakosti a zákazník této nabídky nevyužil.
 • Konec ochranné doby
  • Ochranná doba končí, jestliže pořadatel nenabídl zákazníkovi náhradní zájezd do 30 dnů ode dne, kdy zákazník požádal pořadatele o nabídku náhradního zájezdu.
  • Peněžitý dluh pořadatele, jehož plnění bylo odloženo po dobu trvání ochranné doby, se považuje za splněný využitím poukazu na zájezd k úhradě ceny náhradního zájezdu, která není nižší než peněžní částka odpovídající hodnotě veškerých plateb uhrazených zákazníkem za původní zájezd.
  • Pokud zákazník nepožádá pořadatele o náhradní zájezd nebo nevyužije nabídky pořadatele k uzavření smlouvy o zájezdu, vrátí pořadatel zákazníkovi veškeré uhrazené platby nejpozději do 14 dnů od skončení ochranné doby, tzn. do 14. září 2021.
 • Odstupné (mimo výše uvedený režim, v případě, že má zákazník např. sociální a finanční potíže, nebo obavy cestovat)
  • Pokud zákazník od smlouvy odstoupil na základě standardního režimu (§ 2533 občanského zákoníku) a zaplatil odstupné (storno poplatky), může pořadatele do 3 měsíců zažádat o poukaz na zájezd v hodnotě min. 10 % zaplaceného odstupného. Poukaz na zájezd bude moci zákazník využít k úplné nebo částečné úhradě ceny náhradního zájezdu. Takový poukaz vydá pořadatel do 14 dnů ode dne, kdy zákazník požádal pořadatele o vydání poukazu na zájezd.
  • Takový poukaz má platnost min. 12 měsíců od svého vydání.
  • Na takový poukaz se neuplatní ustanovení o ochranné době a poukazu na zájezd s výjimkou povinnosti pořadatele vydat zákazníkovi poukaz na zájezd v listinné/elektronické podobě a tento poukaz zajistit pro případ úpadku pořadatele.

Zpět na obsah konkrétních dotazů

7.   Stravování

 1. Je možné mít otevřeno výdejní okénko rychlého občerstvení na poliklinice?
  Ano, prodej přes provizorní výdejové okénko je pro stravovací služby možný, i pro rychlé občerstvení. Nemělo by docházet ke shlukování osob. Prodejní místo musí být vybaveno pomůckami osobní hygieny. Zákaz provozu je uplatňován jen na obchodní centra s výměrou nad 5 000 m2.
 2. Mohou mít restaurace v obchodních centrech nad 5000 m2 otevřeno již 25. května?
  Ano.
 3. Provozovatel hospody se ptá, zda umělci, kteří tam budou mít produkci, musím mít test RT-PCR?
  Ano, pokud chtějí vystupovat bez roušek.
 4. Zahrádka s obsluhou – jsou nějak omezeny otevírací hodiny? Mají využívat své standardní nádobí, nebo dále jen kelímky a jednorázové nádobí?
  Otevírací doba venkovních zahrádek je omezena vyhláškou obce. Pokud ne, pak musí mít zavřeno v čase 23:00 – 06:00. Nebyl stanoven zákaz používání standardního (skleněného, porcelánového, keramického apod.) nádobí.
 5. V podmínkách pro provoz venkovních zahrádek je napsáno, že zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 m, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu. Kolik lidí může sedět u jednoho stolu? Co se rozumí pod pojmem stůl? Může být více stolů sraženo?
  Pravidla pro venkovní zahrádky nelimitují počet lidí sedících u jednoho stolu. Stolem se rozumí jeden stůl, ne sražení většího množství stolů k sobě.
 6. Restaurace v Praze každoročně provozuje předzahrádku, za kterou pravidelně odvádí poplatky. Budou letos odpuštěny? Pokud ano, musí restaurace absolvovat standardní povolovací procedury? Mění se něco i pro stánkový prodej či farmářské trhy?
  Žádné podobné centrální opatření přijato nebylo, je to na rozhodnutí konkrétních orgánů, zejména místních samospráv, které doporučujeme kontaktovat. V případě hl. m. Prahy však došlo k přijetí usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 16/1 ze dne 16. 4. 2020, díky kterému se, s ohledem na vyhlášení nouzového stavu a následných přijatých karanténních opatření, automaticky odečítá místní poplatek za užívání veřejného prostranství za umístění restauračních předzahrádek za období od 14. 3. 2020 do 31. 12. 2020 a krom toho také nájemné, a to za období od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020. Povolovací procedury pro umístění předzahrádek musí restaurace absolvovat standardním způsobem.
  Uvedeným usnesením se současně plošně promíjí místní poplatek za užívání veřejného prostranství umístěním dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb (jedná se např. o posezení před restaurací, stánkový prodej, nebo trhy) z důvodu mimořádné události. Je tedy odpuštěn poplatek dle §2, odst. 1, písm. c) vyhlášky hl. m. Prahy č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů, a to za období od 14. 3. 2020 do 31. 12. 2020. V tomto případě bude rovněž odečteno nájemné, avšak na základě žádosti jednotlivých nájemců s odkazem na snížení sazby místního poplatku na 0,- Kč.
  Již otevřená restaurace či hospoda s předzahrádkou tedy nově do konce roku nemusí hradit poplatky spojené s provozem předzahrádky. Rozhodne-li se dále restaurace či hospoda otevřít předzahrádku, kterou dosud neměla, a standardním způsobem podstoupí předepsanou proceduru hl. m. Prahy, pak poplatky spojené s jejím provozem do konce roku nemusí hradit.
 7. Platí pro kasina omezená otevírací doba?
  Žádná omezení na otevírací dobu nejsou, tudíž mohou mít otevřeno 24h. Pokud by ale v rámci kasina byl otevřen i bar, pak se otevírací doba omezuje tak, že v čase mezi 23:00 a 6:00 musí být zavřeno.
 8. Je možné, aby kuchař, který se nachází v prostředí, kde je vyšší teplota, roušku nepoužíval nebo používal nějak omezeně?
  Výjimka z povinnosti nošení ochranného prostředku dýchacích cest se uplatní od 19. května na osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osob, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté. Jedná se např. o profese v hutnictví, svářečství, sklářství apod. U kuchaře existuje zvýšené riziko kontaminace při práci s jídlem, tudíž je třeba zvýšených hygienických opatření a kuchaři roušky nosit musí.

Zpět na obsah konkrétních dotazů

8.   Další služby

 1. Jaké jsou pokyny pro knihovny?
  Knihovny musí:
  – zajistit, aby pracovníci knihoven nosili rukavice při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
  – u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny.
 2. Jaké jsou náležitosti k přepravě výstavních exponátů?
  V době nouzového stavu se zakazuje volný pohyb osob na území celé ČR a doporučuje se zachovávat odstup od ostatních osob nejméně 2 metry, využívat při platbě bezhotovostní platební styk, zajistit zvýšená hygienická opatření (dezinfekce). Doprava výrobků není omezena. Je však potřeba zvážit, zda transport tohoto materiálu je bezpodmínečně nutný vzhledem k dané situaci a zda nelze odložit na pozdější dobu.
 3. Objevují se požadavky, aby firmy na odpočet vody a elektřiny nevstupovali do domova důchodců, k seniorům, do domácností. Dá se to plošně zakázat? Je možné dále provozovat odečty energií?
  Zakázat to zcela nelze, lze však udělat tzv. samoodečet a tento odečet odevzdat distributorovi. S dotazy ohledně elektřiny se obracejte přímo na Energetický regulační úřad www.eru.cz.
 4. Může otevřít Mirakulum – venkovní areál s dětskými prvky, stánky s občerstvením? Celková venkovní plocha cca 9 ha.
  Pro max. 300 osob.
 5. Kdy může otevřít provozovna solné jeskyně?
  Solné jeskyně se mohou považovat za regenerační služby. Aktuálně tak mohou být otevřeny.
 6. Kdy může být otevřen fotoateliér? Je nutné, aby měli fotograf i osoby focené roušky?
  Fotografování v provozovně (ateliéru) je povoleno od 20. dubna. Jde-li o portrétní fotografie, či fotografie novomanželů, je možné roušku během focení sundat.
 7. Může být v provozu pozemek, který je využíván jako stání pro karavany (sezónní, víkendové), a to bez WC a umýváren?
  Od 25. května ano.
 8. Kdy budou moci otevřít poutě?
  Poutě mohou být zprovozněny pro max. 300 osob.
 9. Jak může fungovat služba odvozu vlastním vozem? Jedná se o koncesovanou živnost, nicméně není taxi službou.
  Od 25. května ano.
 10. Musí mít zákazníci kadeřnictví, masážních salonů apod. roušky?
  Ano. Povinnost nošení roušek je stanovena všem s konkrétními výjimkami stanovenými mimořádným opatřením MZ. Mezi ně zákazníci těchto služeb nepatří, čili roušky musí mít na sobě.
 11. Dvě kadeřnice mezi sebou nemají rozestup 2 m, ale necelé dva metry – je možné řešit plexisklem mezi nimi?
  Dá se předpokládat, že plexisklo by situaci vyřešilo, nicméně k dotazům, které se týkají hygienických opatření, je potřeba se obrátit na příslušnou Hygienickou stanici.
 12. Je nutné po 11. květnu oděvy po vyzkoušení osobou v kabince uložit do karantény, jak je nařízeno pro zboží reklamované?
  Mimořádné opatření MZ neuvádí povinnost uložit oblečení do karantény po každém jednotlivém vyzkoušení v kabince. Tato povinnost je stanovena pouze pro reklamace/vrácení zboží zákazníkem.

Zpět na obsah konkrétních dotazů

9.   Sportoviště

 1. Venkovní sportoviště – motokros, motokárová dráha – je někde definován maximální počet lidí na sportovišti? Například když na okruhu jezdí už 2 lidé, mohou se na ten okruh připojit další?
  Max. počet lidí na sportovišti je aktuálně stanoven na 300 osob.
 2. Kdy je možné otevřít lanové centrum a bobovou dráhu?
  Od 11. května, aktuálně pro 300 osob.
 3. Od kdy a za jakých podmínek může otevřít provozovatel paintballového a laserového venkovního hřiště?
  Tyto typy provozoven mohou otevřít 11. května, aktuálně do 300 osob. Bude však potřeba dbát na řádnou hygienu a čištění použitého vybavení.
 4. Od kdy je možné organizovat cvičení maminek s dětmi?
  Od 11. května, kdy se otevřou všechna vnitřní sportoviště.
 5. Tělovýchovná jednota (nezisková organizace) má v majetku chatu, na kterou by na konci května chtěla uspořádat výjezd za účelem členské brigády. Je toto možné?
  Výjezd spolku do prostor, které má v majetku, není současnými opatřeními nijak omezen s výjimkou maximálního počtu účastníků hromadných akcí, který je na takové akce stanoven na max. 300 osob.
 6. V mimořádném opatření MZ k vnitřním sportovištím je uvedeno, že je nutno omezit přítomnost zákazníků tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry s výjimkou oddělených organizovaných aktivit nebo skupin. Lze v případě kurzů jógy vyvodit, že v uzavřené skupině umístěné v sále u sebe cvičenci mohou být blíž než 2 metry?
  Výjimku lze takto vyložit pro sporty, kde není možné jinak zajistit 2 metrovou vzdálenost. Jde např. o kontaktní sporty, týmové sporty, tanec apod. V případě jógy a obdobných cvičení jde naopak o individuální trénink, u kterého lze jednoduše zajistit dostatečnou vzdálenost mezi jednotlivými cvičenci, proto se v takových případech výjimka z minimálně 2 metrového odstupu neuplatní a je potřeba jej dodržet.
 7. V podmínkách na organizované tréninky sportovců se uvádí, že není nutné nosit prostředky ochrany dýchacích cest. Jak lze chápat organizované tréninky? Jsou pouze tréninky profesionálních sportovců?
  Nenošení prostředků ochrany dýchacích cest se do 10. května týkalo pouze profesionálních sportovců. Od 11. května je tato možnost stanovena pro organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti, nehledě na to, zda jsou profesionálové, nebo se jedná např. o sportovní kroužek.
 8. Od pondělí 11. května se povolují školy tance. Myslí se tím i párového tance?
  Na vnitřních sportovištích musí být mezi zákazníky zajištěny rozestupy alespoň 2 metry s výjimkou oddělených organizovaných aktivit nebo skupin. Párové tance však lze považovat za oddělenou organizovanou aktivitu, proto je možno provozovat i je. V takovém případě je však nutné, aby měly páry prostředek ochrany dýchacích cest a mezi jednotlivými páry byla zajištěna dostatečná vzdálenost v tanečním sále. Doporučujeme rovněž jednotlivé páry nemíchat mezi sebou.
 9. Trampolínové centrum, kde jsou od sebe návštěvníci více než dva metry, lze uplatnit výjimku z povinnosti nošení roušek?
  Vstup na vnitřní sportoviště je povolen pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest, s výjimkou organizovaných tréninků v rámci oddělených aktivit a skupin. Cvičení na trampolínách zjevně není organizovaný trénink v rámci oddělených skupin, proto se na ně výjimka neuplatní a zákazníci roušky nosit musí.
 10. Kdy je možné otevřít zábavní park, který je v celý v interiéru a nacházejí se v něm skákací hrady, prolézačky, skluzavky, trampolíny, lezecké stěny apod.?
  Pokud provozovatel zajistí dostatečné hygienické standardy, jak tomu má být ve vnitřních sportovištích, a v jeden okamžik je v provozovně max. 300 osob, které budou dodržovat dostatečné odstupy a nosit ochranné prostředky dýchacích cest, pak je možné, aby byl otevřen. Upozorňujeme, že takovéto zařízení nemůže být otevřeno, je-li součástí nákupního centra.

Zpět na obsah konkrétních dotazů

10.     Kurzy, neškolské vzdělávání

 • Aktuálně mohou být v počtu do 300 zúčastněných osob provozovány následující kurzy a školení:
  • Kurz bezpečné jízdy
  • Individuální koučink
  • Rekvalifikační kurzy, které jsou činností autorizovaných osob, oprávněných ověřovat dosažení odborné způsobilosti vyžadované k získání osvědčení o profesní kvalifikaci podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
  • Zaměstnanecká školení
  • Kurzy z oblasti psychoterapie
  • Mateřské centrum – kurzy pro maminky s dětmi
  • Jazykové kurzy (s výjimkou jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou – ty až od 11. května pro max. 15 osob)
  • Fotografické kurzy (venkovní i vnitřní)
  • Příprava na VŠ přijímací zkoušky
  • Kreativní kurzy
  • Svářečské a jiné řemeslné zkoušky
  • Další typy kurzů – HR atd.
  • Vzdělávací kurzy na PC pro postižené
  • Mimoškolní kurzy (keramika) pro děti
  • Kurzy líčení (s dodržením pravidel pro služby manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a pedologie)
  • Školení sommelierů
 • Veškeré kurzy a školení mohou být provozovány jak v místě objednatele, tak v místě dodavatele (tj. v jeho provozovně).
 1. Soukromá školka pod 30 dětí? Kdo jim může nařídit zavřít?
  Dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, dle které se řídí i soukromé MŠ, lze provoz mateřské školy ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než jsou letní měsíce červenec a srpen. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.
 2. Musí mít roušky účastníci soukromých jazykových kurzů?
  Povinnost nošení roušek je stanovena všem s konkrétními výjimkami stanovenými mimořádným opatřením MZ. Mezi ně účastníci soukromých kurzů nepatří, čili roušky musí mít na sobě. Výjimku mají za stanovených podmínek pouze školská zařízení a vzdělávací instituce poskytující jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání nebo poskytování poradenských služeb v rámci jedné místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m.
 3. Jaká jsou hygienická pravidla pro konání mimoškolních kurzů jako školení apod.?
  Hygienická pravidla pro kurzy a školení mimo vzdělávací instituce upravené opatřeními aplikovatelnými na školská zařízení nebyla zvláště stanovena, tudíž se na ně aplikují obecná hygienická pravidla, jako jsou 2 metrové rozestupy, dezinfekce prostor, umístění dezinfekčních přípravků pro použití účastníky kurzu, používání roušek apod.

Zpět na obsah konkrétních dotazů

11.   Ostatní

 1. Jak postupovat v případě, kdy si nemůžu vyzvednout důchod?
  Zavolat na danou poštu a domluvit se na předání v souladu s pravidly uvedenými na stránce České pošty (https://www.ceskaposta.cz/omezeni-vnitrostatnich-sluzeb).
 2. Jak funguje odkládání splátek úvěrů?
  Zákon se vztahuje na spotřebitele i podnikatele, kteří úvěr sjednali a čerpali před 26. 3. 2020. Týká se úvěrů zajištěných nemovitostí, poskytnutých stavební spořitelnou a určených k nabytí nemovitosti, výstavbě nemovitosti, úhradě převodu družstevního podílu v družstvu, nabytí účasti na právnické osobě k získání práva užívání bytu/domu, změně stavby nebo jejímu připojení k veřejným sítím, úhradě nákladů spojených se získáním nebo splacení úvěru k výše uvedeným účelům. Zákon stanoví ochranou dobu, která trvá od prvního dne prvního kalendářního měsíce následujícího po dni, v němž úvěrujícímu došlo oznámení úvěrovaného, že má v úmyslu využít ochrannou dobu. Ochranná doba, v které dlužník nemusí splácet úvěr a o kterou se prodlužuje délka zajištění úvěru, trvá 6, nebo 3 měsíce, přičemž standardně se bude nastavovat do 31. října, ale pokud dlužník uvede, že ji chce jen do 31. července, bude se na něj vztahovat tato kratší ochranná doba. Věřiteli vzniká právo na úrok, který se v případě fyzických osob dále neúročí a platí se až po splacení jistiny a dříve sjednaných úroků (tj. vše splatí a nakonec doplatí tento úrok, nesjednají-li si jinak). V případě právnických osob se úrok platí v průběhu ochranné doby. Úvěrové moratorium se nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry, operativní leasing nebo úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu. Otázky týkající se spotřebitelských úvěrů je nutné směřovat na Finanční správu.
 3. Lze v rámci odkladu splátek požádat i o odklad splátek operativního leasingu, nebo se vztahuje jen na spotřebitelské úvěry, půjčky a hypotéky?
  Odložit splátky operativního leasingu nelze. Zákon č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií covid-19 se nepoužije mj. na nájem věci nebo leasing, u něhož není sjednána povinnost koupě předmětu smlouvy nebo jiná možnost nabytí vlastnického práva po uplynutí určité doby.
 4. OSVČ se s bankou snažila vyjednat pozastavené splátek úvěru. Splátky jí byly pozastaveny na 3 měsíce s tím, že od měsíce dalšího OSVČ vzrostly úroky do roku 2027. Nejedná se o neférové jednání banky?
  Banky jsou podmínkami moratoria vázány až od doby účinnosti zákona. Pokud tedy žadatel požádal o pozastavení splátek před účinností zákona, nejedná se o odložení splátek podle moratoria. Detaily o moratoriu na webu MF ČR.
 5. Je možné konat valné hromady nebo členské schůze obchodních korporací, kde se sejde větší počet lidí?
  Ano, je to možné do max. počtu 300 zúčastněných osob. To stejné platí např. pro spolky a jiné subjekty.
 6. Je možné zprovoznit venkovní atrakce (elektroauta, vláčky, skákací hrady apod.), které jsou součástí ZOO?
  Pokud provozovna zajistí hygienické standardy uplatnitelné obecně na všechny provozovny (přístup veřejnosti k dezinfekci, pravidelná dezinfekce prostor, řízení front, informování zákazníků o pravidlech apod.) a zajistí dostatečné, alespoň dvoumetrové odstupy mezi jednotlivými zákazníky, pak je možné tyto venkovní atrakce, které jsou součástí ZOO, uvést do provozu.
 7. Kdy bude možné otevřít zrcadlové bludiště pro děti (plocha cca 35 m2).
  Od 25. května.
 8. Může mít otevřena rozhledna pro veřejnost za vstupné?
  Ano, je nutné zajistit řádné hygienické podmínky (maximální počty lidí dle výměry plochy rozhledny, rozestupy 2 metry, řízení front, dezinfekce apod.).
 9. Kdy může otevřít dětská herna (vnitřní prostor)? (Prostor pronajímaný k oslavám, bez prodeje občerstvení, účastní se uzavřená skupina)
  Od 25. května, s výjimkou heren umístěných v obchodních centrech s výměrou nad 5000 m2.
 10. Je Western show společenskou akci, kterou lze podle harmonogramu pořádat od 25. května?
  Ano, max. pro 300 osob, pak se na ni budou aplikovat hygienická pravidla stanovená pro divadla a kina. Pokud by se jednalo o restauraci/hospodu, kde je doplňkově pořádána taková show, pak je možné ji pořádat s dodržením pravidel pro provozovny stravovacích služeb.
 11. Divadelní společnost se ptá, kdo všechno musí absolvovat CRP testy. Pouze herci nebo i uvaděčka? Jde o černé divadlo, někteří účinkující jsou zahaleni, musí i oni mít RT-PCR testy?
  Testy musí mít všechny osoby, které provádějí autorské dílo, nebo které účinkujících při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu, dle MO MZDR 15757/2020. Uvaděčky do této kategorie nespadají, nemusí podstoupit testy, nemají-li příznaky nemoci.
 12. Dotaz ohledně konání svatby v termínu 30. 5. do 300 osob. Zahrnuje to i pořádání hostiny v uzavřených prostorách nebo se jedná jen o samotný svatební obřad? Může být zajištěna obsluha?
  Ano, od 25. května se mohou pořádat i hostiny. V max. počtu 300 osob je pak započítána i obsluha.
 13. Je možné začít pronajímat od 25. 5. sál v obecním domě pro konání soukromých akcí do 300 osob? Jaké podmínky platí? Je možné na takových akcích podávat občerstvení?
  Ano. Je možné takový prostor pronajmout. Podmínky jsou stanoveny následující podmínky:
  − je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
  − je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.
  Je možné podávat i občerstvení.
 14. Může být otevřená venkovní střelnice? Personál tvoří min. 5 osob (dáno zákonem). Kolik zákazníků může přijít?
  Pokud jsou dodržovány podmínky pro hromadné akce, tzn. na střelnici je v jeden okamžik společně max. 300 osob, a jsou zajištěny hygienické standardy určené všem provozovnám, pak je možné otevřít. Do limitu 300 osob se počítá i personál.
 15. Pokud hudebníci během vystoupení (př. bubeník) bude mít roušku, nemusí mít v tom případě vyhotoven test na koronavirus? Platí to i v případě, že společně s nimi budou na podiu zpěváci, kteří roušku mít nebudou, ale samozřejmě budou mít vyhotoven test?
  Testy musí mít všechny osoby, které provádějí autorské dílo, nebo které účinkujících při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu, pokud využijí výjimku z obecné povinnosti jejich nošení. Pokud tak jedna osoba na sobě roušku má, nemusí být testována. Další osoby účinkující na pódiu pak roušku mít nemusí, pokud test podstoupily. Mezi oběma kategoriemi osob však doporučujeme udržovat min. vzdálenost 2 metry.
 16. Smí zákazníci zlatnictví zkoušet zboží, pokud obsluha po každém vyzkoušení zboží desinfikuje ultrazvukem?
  Žádná omezení na zkoušení šperků vydána nebyla, takže je zcela na uvážení provozovatele, jaký postup zvolí. Doporučuje se dezinfekce rukou zákazníka i obsluhy, vhodná je i dezinfekce zboží, neboť se virus na kovech drží poměrně dlouhou dobu.
 17. Od pondělí 11. května mohou být otevřeny diskotéky bez možnosti konzumace v uzavřeném prostoru? A pro kolik osob? Kdy můžou otevřít kluby?
  Kulturní, společenské, sportovní akce (max. 300 osob) jsou povoleny, nicméně tímto rozvolněním se nemůže obcházet omezená otevírací doba restauračních a obdobných provozů včetně diskoték. Pokud by se však jednalo o taneční akci, je možné ji uspořádat i s konzumací uvnitř. Kluby a bary musí mít v čase 23:00 – 06:00 zavřeno.
 18. Provozovatel nákupního centra se ptá, jak má zajistit splnění podmínky stanovené dle usnesení vlády k provozu maloobchodu, kdy má za úkol vypracovat režimový plán úklidu. Po kontaktu s několika hygienickými stanicemi mu neobdržel jasnou informaci. Jak má postupovat?
  Podle mimořádného opatření MZ k maloobchodu by krajské hygienické stanice měly vydávat odborná doporučení k režimovým plánům úklidu. Doporučujeme tak plán úklidu sestavit a zaslat jej místně příslušné krajské hygienické stanici pro potvrzení o dostatečnosti takového plánu. Pak je možné otevřít.
 19. Jak se mohou dodržovat 2m odstupy v hromadné dopravě, když takové prostředky jezdí plné lidí?
  Zajištění hygienických norem, včetně potřebných odstupů, je na individuální odpovědnosti dopravců. Mohou např. snížit kapacitu jednotlivých autobusů, příp. zvolit jiný postup, který je technicky proveditelný.
 20. Je prodej Anticovidu omezen dobou nouzového stavu, tj. po 17. květnu se nesmí prodávat?
  Výroba Anticovidu byla ukončena na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ke 30. dubnu 2020 s možností doprodat vyrobenou dezinfekci do 15. května 2020. Po vyhodnocení došlých podnětů a dalších souvisejících informací se termín – po dohodě resortu zdravotnictví s resortem průmyslu a obchodu – prodloužil do 15. srpna 2020.
 21. Mohou být v provozu dětská houpadla (dětská houpací autíčka, letadla apod. na mince) v obchodních centrech?
  Ne, nemohou, a to ani po 25. květnu. Dětské koutky a podobné služby v rámci OC nesmí být provozovány.
 22. Od kdy budou moci být otevřeny dětské koutky v OC?
  Doposud nebylo určeno, pravděpodobně v červnu podle vývoje epidemiologické situace.
 23. Jaké jsou hygienické podmínky provozu dětských heren?
  Pro dětské herny nejsou stanoveny konkrétní podmínky provozu. Je nutné nosit ochranné prostředky nosu a úst, k dispozici musí být nádoba na dezinfekci rukou, musí být dodržovány dostatečné rozestupy mezi dětmi. Nesmí však být součástí obchodního centra.
 24. Od kdy bude možné zpřístupnění jeskyní a bunkrů pro návštěvníky – skupiny vždy po max. 15 osobách, bude zajištěna desinfekce a roušky, nicméně jde o stísněné prostory s úzkými chodbami, kde nelze zajistit rozestupy?
  Je to možné od 25. května. Rozestupy mezi lidmi však musí být dodržovány. Pokud to není možné, pak budou moci otevřít až po patřičném rozvolnění MO MZ, případně to bude možné pouze pro členy společné domácnosti.
 25. Týká se ochrana proti výpovědi z důvodu neplacení nájmu rovněž nájmu za pozemek, na kterém nájemce podniká?
  Ano, zák. č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání se použije také na pacht, je-li podstatnou částí předmětu pachtu prostor sloužící podnikání.
 26. Jaká jsou pravidla pro odložení plateb za nájemné?
 • Odložení nájmu/pachtu prostor sloužících k podnikání:
  • Pronajímatel nemůže v ochranné době (období od 27. dubna 2020 do konce roku 2020) nájem jednostranně ukončit pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného, pokud prodlení nastalo
   a) v rozhodné době (období od 12. března do skončení MO při pandemii, max. do 30. června) a
   b) v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti
  • Nájemce pronajímateli do patnácti dnů ode dne, kdy nastalo první prodlení s placením nájemného, doloží listiny osvědčující splnění podmínek podle písm. b).
  • Pronajímatel může poté, co pominuly okolnosti podle písm. b), ne dříve než skončí nouzový stav, požadovat zrušení nájmu, nelze-li po něm požadovat, aby neplacení nájmu snášel.
  • Neuhradí-li nájemce do konce roku všechny pohledávky na nájemném, má pronajímatel právo vypovědět nájem, výpovědní doba činí 5 dní. Pronajímatel má toto právo i tehdy, prohlásí-li nájemce, že tyto dluhy na nájemném ani v ochranné době neuhradí.
  • Zanikne-li či skončí nájem před uplynutím ochranné doby, je nájemce povinen uhradit všechny pohledávky, které se staly splatnými v rozhodné době, do 30 dnů od zániku či skončení nájmu.
  • Pronajímatel však i nadále může ukončit nájem z jiných důvodů.
 • Odložení nájmu prostor sloužících k bydlení
  • Pronajímatel nemůže v ochranné době (období od 27. dubna 2020 do konce roku 2020) nájem jednostranně ukončit pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného, pokud prodlení nastalo
   a) v rozhodné době (období od 12. března do skončení MO při pandemii, max. do 31. července) a
   b) v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo řádnou úhradu nájemného
  • Nájemce pronajímateli bez zbytečného odkladu doloží okolnosti prodlení podle písm. b), potvrzením od příslušného ÚP ČR, kterému pro vystavení potvrzení musí nájemce doložit podklady, které budou dostupné u ÚP.
  • Pronajímatel může poté, co pominuly okolnosti podle písm. b), ne dříve než skončí nouzový stav, požadovat zrušení nájmu, nelze-li po něm požadovat, aby neplacení nájmu snášel, pokud by např. v jeho důsledku neměl peníze na výživu vlastní či výživu jiné osoby.
  • Neuhradí-li nájemce do konce roku všechny pohledávky na nájemném, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby.
  • Pronajímatel však i nadále může ukončit nájem z jiných důvodů.

Zpět na obsah konkrétních dotazů

Dotazy jsou průběžně doplňovány a odpovědi zpřesňovány!
Číslování dotazů je pouze orientační a pro interní potřeby.

Zpět na začátek

Rychlý odkaz sem: BusinessInfo.cz/faq

Metodika výpočtu velikosti prodejní plochy provozoven do 2500 m2
a obchodních center do 5000 m2

Od 27. dubna mohou být otevřeny provozovny:

 • jejichž plocha přístupná veřejnosti nepřesahuje 2 500 m2; podmínka velikosti provozovny je splněna i tehdy, pokud je v provozovně, která je větší než 2 500 m2, vymezena a vytyčena (např. ohraničovací páskou) pro veřejnost plocha nepřesahující 2 500 m2, a
 • které nejsou umístěny v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2; tato podmínka je splněna i tehdy, pokud provozovna sice je součástí nákupního centra s prodejní plochou přesahující 5 000 m2, avšak veřejnost do provozovny vstupuje pouze z venkovních prostor, nikoli z vnitřních prostor nákupního centra, a
 • nejde-li o provozovny, ve kterých dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka (např. holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra),

Co je prodejní plochou?
Pojem „prodejní plocha“ je definován v příloze I prováděcího nařízení Komise (ES) č. 250/2009, jako odhadnutá velikost povrchové plochy (v m2) části provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj.:

 • celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností,
 • plocha zabraná prodejními pulty a výklady,
 • plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači.

Do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory!

Provozovna maloobchodního prodeje
Dle krizového opatření vlády je umožněno prodejní plochu provozovny, která je i větší než 2500 m2, zmenšit na požadovanou velikost vytýčením (postačují např. ohraničovací (bezpečnostní) pásky), s výjimkou provozoven umístěných v nákupních centrech s prodejní plochou nad 5000 m2, nedisponují-li samostatným vchodem z venkovních prostor.

Plocha obchodního centra
Neuplatní se možnost umělého zmenšení plochy páskami, jako u jednotlivých provozoven. Za prodejní plochu obchodního centra se tak považuje souhrn všech prodejních ploch jednotlivých provozoven maloobchodního prodeje, tj. všech veřejnosti přístupných ploch. Ani do této prodejní plochy OC se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory.

Uzavřením části obchodního centra nad 5000 m2 sice provozovatel zmenší prodejní plochu z celkové výměry obchodního centra pod 5000 m2, ale zároveň tímto obchází přijaté výjimky pro uvolnění provozu maloobchodního prodeje po 27. dubnu. Obdobně tomu je v případě, kdy by disponovalo první patro např. 4 zvláštními vchody a po vstupu do každého z vchodů by dále bylo umožněno navštívit pouze jednu určenou provozovnu maloobchodního prodeje, která dosud nebyla explicitní výjimkou ze zákazu.

Provozovny v obchodním centru s prodejní plochou nad 5000 m2 tak nemají umožněno otevřít, i kdyby jejich prodejní plocha byla menší než 2500 m2, s výjimkou provozoven se samostatným vchodem zvenčí a dále např. obchodů s potravinami, lékáren a dalších maloobchodních prodejen dříve explicitně otevřených, které mohou být otevřeny i v obchodních centrech s prodejní plochou nad 5000 m2 bez ohledu na výměru prodejní plochy.

Zpět na začátek

Upozornění pro ostatní média přebírající informace z této stránky!

Upozorněte prosím své čtenáře, že Vámi převzatý obsah je platný JEN k určitému datu a času. Aktuální znění je k dispozici vždy na této stránce!
Adresa na tento dokument je: www.businessinfo.cz/faq.

 • Nové dotazy jsou průběžně doplňovány.
 • Odpovědi jsou také upravovány podle nových nařízení Vlády ČR či Ministerstva zdravotnictví ČR.
 • Dále dochází ke zpřesňování některých odpovědí. Vzhledem k unikátnosti situace nelze předem předjímat všehny možné kombinace podnikatelských situací a problémů.

Děkujeme za pochopení a spolupráci, redakce BusinesInfo.cz

Pravidelné novinky e-mailem