Podmínky pro organizování a financování oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) organizuje v rámci svých proexportních programů oficiální účasti českých vystavovatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí, které se řídí těmito Podmínkami. Forma a rozsah podpory se odvíjí od kategorie akce, počtu přihlášených vystavovatelů, dostupné veletržní plochy a finančních limitů MPO.

Informace pro vystavovatele – všeobecné podmínky účasti

Způsobilost pro účast:

 • Tuzemská právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba s bydlištěm v ČR a českým IČ.
 • Exponátová náplň vystavovatele představuje nabídku zboží nebo služeb výhradně české provenience tuzemských výrobců a exportérů v souladu s pravidly EU o původu zboží a odpovídá nomenklatuře dané veletržní správou.

Přihlášení k účasti:

 • Vystavovatel – žadatel o podporu v rámci české oficiální účasti je povinen zaslat na MPO originál vyplněné závazné „Přihlášky vystavovatele“ k české oficiální účasti na veletrhu do termínu stanoveného příslušným projektovým manažerem, nejpozději 2 měsíce před zahájením akce. Přihláška je ke stažení na webových stránkách MPO a na portálu BusinessInfo.cz.
 • Ve společné expozici podporované MPO vystavují pouze u MPO přihlášení a oficiálně zaevidovaní vystavovatelé. Na přihlášku adresovanou jinému subjektu (veletržní správa, navrhující asociace, realizační firma) není brán zřetel.
 • MPO si vyhrazuje právo odmítnout „Přihlášku vystavovatele“, a to buď z důvodu nedostatku výstavní plochy, přičemž o zařazení do oficiální účasti rozhoduje pořadí došlých přihlášek, nebo v případě, že vystavovatel nedodrží veškeré zde uvedené podmínky. V takovém případě si MPO vyhrazuje právo odmítnout přihlášku tohoto vystavovatele k účasti i na dalších veletrzích.
 • MPO si také vyhrazuje právo odmítnout „Přihlášku vystavovatele“ v případě, že se vystavovatel finančně nevyvázal vůči realizační firmě v rámci některé z předchozích oficiálních účastí (na základě řádné fakturace), na které jako vystavovatel participoval.

Povinnosti vystavovatele:

 • Fyzická účast pověřeného zástupce vystavovatele na české oficiální účasti na veletrhu je povinná.
 • Vystavovatel se zavazuje být přítomen na expozici po celou dobu konání veletrhu od jeho zahájení až do konce a dodržovat otevírací hodiny veletrhu.
 • Vystavovatel je povinen mít připravenou vlastní část expozice před zahájením veletrhu. Předání expozice probíhá po dohodě s realizační firmou den před otevřením veletrhu. V případě, že vystavovatel odhalí nedostatky oproti sjednané dohodě, realizační firma zajistí nápravu.
 • Vystavovatel souhlasí s poskytnutím zpětné vazby MPO týkající se přínosů plynoucích z veletržní účasti a dosažených komerčních efektů prostřednictvím vyplnění „Dotazníku pro vystavovatele“, a to jak bezprostředně po konání veletrhu (v závěru akce odevzdá dotazník projektovému manažerovi MPO, event. zašle e-mailem nejpozději 1 týden po ukončení české oficiální účasti), tak i s časovým odstupem 6 až 9 měsíců po konání veletrhu.

Další ustanovení:

 • Pokud je vystavovatel ve společném stánku se zahraničním partnerem, je na informačním pultu, panelu nebo límci této expozice uveden pouze název české firmy.
 • Pokud se již přihlášený vystavovatel z účasti odhlásí po datu uzávěrky přihlášek, či se akce nezúčastní, je povinen prokazatelně vzniklé náklady realizační firmě uhradit.
 • Pokud v důsledku stornování přihlášek vystavovatelů po termínu pro jejich podání klesne jejich počet pod stanovenou minimální mez a MPO vznikne škoda tím, že českou oficiální účast bude nuceno zrušit, může MPO vymáhat poměrnou část škody (např. částky za nákup plochy či jinak účelně vynaložených nákladů na zajištění akce) po vystavovatelích, kteří se odhlásili z účasti po datu uzávěrky přihlášek.

Doporučujeme