Pravidelné konzultace MPO v Klientském centru pro export (KCE)

Leden 2019

11. 1. 2019 – Informace pro podnikatele o podávání žádostí na Licenční správu (nevojenský materiál a kontrolní doklady pro dovoz železa, oceli a hliníku do EU)

Licenční správa je útvarem Ministerstva průmyslu a obchodu odpovědným za uplatňování licenčního režimu. Konzultace pro podnikatele se zaměří na informace o postupu při podávání žádostí v rámci zahraničního obchodu se zbraněmi a střelivem nevojenského charakteru. Dále se konzultace zaměří také na problematiku vydávání dovozních dokladů pro dovoz některých výrobků ze železa, ocele a hliníku do EU.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Jan Bezemek ze sekce zahraničního obchodu MPO.

18. 1. 2019 – Dočasné pozastavení všeobecných cel (Celní suspenze)

Pozastavení cla představuje cestu českých výrobců ke snížení nákladů na dovážené suroviny a komponenty, které se v EU nevyrábějí, nebo vyrobené množství nepokrývá poptávku. Dozvíte se, jakým způsobem podat žádost, jak proces schvalování probíhá a jakým způsobem naopak zabránit pozastavení cla v případech, kdy by mohlo poškodit vaši firmu.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Tomáš Hurych ze sekce zahraničního obchodu MPO.

25. 1. 2019 – Brexit – Velká Británie opouští Evropskou unii

K ukončení členství Spojeného království v EU dochází na základě rozhodnutí britských voličů v referendu konaném 23. 6. 2016. Žádost o aktivaci článku 50 Lisabonské smlouvy zaslala britská vláda Evropské komisi dne 29. 3. 2017. Velká Británie také stanovila pevný termín, kdy opustí Evropskou unii. Tím dnem je 29. březen 2019. Do té doby se pro naše exportéry při vývozu do Velké Británie sice nic nemění, ale termín je již nebezpečně blízko a smlouva mezi EU a UK stále není podepsaná. Co tedy bude potom?

Na Vaše dotazy bude odpovídat Mgr. Jitka Savin a Mgr. Michal Šiffner ze sekce zahraničního obchodu MPO.

zpět na začátek

Únor 2019

1. 2. 2019 – Společná obchodní politika Evropské unie

Společná obchodní politika EU vytváří právní rámec pro obchodování členských států Evropské unie s třetími (nečlenskými) zeměmi. Cílem EU v rámci společné obchodní politiky je podpora otevřeného a spravedlivého obchodu se všemi obchodními partnery. Zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu představí dlouhodobé výhody, které SOP EU dává našim exportérům.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Lenka Siekliková nebo Mgr. Zuzana Machová ze sekce zahraničního obchodu MPO.

8. 2. 2019 – Ekonomická migrace

Informace o aktuálních projektech na podporu ekonomické migrace, jejichž smyslem je především časová úspora pro zaměstnavatele a investory při získávání zejména kvalifikovaných zaměstnanců ze zahraničí na místa, která není možné obsadit v rámci českého trhu práce.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Lenka Štíplová ze sekce zahraničního obchodu MPO.

15. 2. 2019 – Státní finanční instituce pro podporu exportu

Zájemcům z řad podnikatelů budou poskytnuty informace o možnostech státní podpory jejich exportních aktivit prostřednictvím České exportní banky, a.s. (ČEB) a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP). Posláním ČEB je poskytování a financování vývozních úvěrů a dalších služeb s vývozem souvisejících. EGAP je státní úvěrová pojišťovna se zaměřením na pojišťování vývozních úvěrů proti teritoriálním a komerčním rizikům spojeným s vývozem zboží a služeb z České republiky.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Mgr. Josef Mudra nebo Ing. Petr Novák ze sekce zahraničního obchodu MPO.

22. 2. 2019 – Jak na obchod s africkými zeměmi?

Zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu představí rizika a překážky při exportu na africké trhy, se kterými musí české firmy při snaze o expanzi na tento kontinent počítat.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Michal Prokop a PhDr. Václav Hankovec ze sekce zahraničního obchodu MPO.

zpět na začátek

Březen 2019

1. 3. 2019 – Integrovaná služba pro podnikatele na vnitřním trhu EU

Integrovaná služba pro podnikatele na trhu EU se snaží odstranit řadu překážek, na které naráží naši podnikatelé vyvážející do zemí EU. Služba slučuje nástroje evropských poradenských sítí, mezi které patří Jednotná kontaktní místa (JKM), Kontaktní místo pro výrobky (ProCoP) a služba pro mimosoudní řešení sporů a problémů při jednání s úřady v členských státech EU (SOLVIT).

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Denisa Tešnarová ze sekce zahraničního obchodu MPO.

8. 3. 2019 – Jak úspěšně vyvážet do Francie a Švýcarska?

Ing. Karel Zděnovec ze sekce zahraničního obchodu MPO poskytne podrobné teritoriální informace, jaké jsou aktuálně perspektivní obory a jaké služby exportérům nabízíme. Francie je největším vývozním partnerem, se kterým nemáme společnou geografickou hranici, Švýcarsko je pak náš 14. největší obchodní partner. Švýcarsko je tradičním investorem v oblasti technologií s vyšší přidanou hodnotou a jedním z lídrů v oborech náročných po stránce výzkumně-technologické. Český průmysl zde má mezi odbornou veřejností velice dobrý zvuk a zejména naši subdodavatelé v průmyslových a energetických oborech jsou vítáni. Prosadí se zde pružnost a schopnost individuálních dodávek, zajímavý design, kvalitní a komplexní servis.

15. 3. 2019 – Prověřování zahraničních investic z důvodu bezpečnosti státu

Přímé zahraniční investice jsou pro českou ekonomiku důležitým zdrojem kapitálu. Současné trendy však přinášejí i případy některých specifických investic, které nejsou vedeny tržními motivy, a které mohou představovat ohrožení bezpečnosti a veřejného pořádku. Nyní proto probíhá široká debata, jakým nástrojem zajistit bezpečnost a veřejný pořádek tak, aby nedošlo k narušení úspěšného proinvestičního prostředí v českém hospodářství.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Mgr. Ota Šimák nebo Ing. Eva Picková ze sekce zahraničního obchodu MPO.

22. 3. 2019 – Ekonomická migrace

Informace o aktuálních projektech na podporu ekonomické migrace, jejichž smyslem je především časová úspora pro zaměstnavatele a investory při získávání zejména kvalifikovaných zaměstnanců ze zahraničí na místa, která není možné obsadit v rámci českého trhu práce.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Lenka Štíplová ze sekce zahraničního obchodu MPO.

29. 3. 2019 – Exportní potenciál Srbska a zemí západního Balkánu

Srbsko, Černá Hora, Makedonie a Albánie jsou oficiálními kandidátskými zeměmi EU. Bosna a Hercegovina a Kosovo jsou pak potenciálními kandidátskými zeměmi EU. Jednání o přistoupení k EU již v současné době probíhají s Černou Horou a se Srbskem. Cesta k plnému členství všech těchto zemí v EU však může být ještě složitá. Cílem konzultace bude vás informovat o perspektivních oborech a exportních možnostech v těchto zemích.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Roman Plevák, Ph.D. ze sekce zahraničního obchodu MPO.

zpět na začátek

Duben 2019

5. 4. 2019 – Akce, výstavy a veletrhy

Zájemcům budou poskytnuty informace o důležitých akcích, které jim mohou přinést nové obchodní příležitosti a které jim pomáhají na exportních trzích. Státní podpora exportu zahrnuje organizaci účasti na výstavách, veletrzích a dále na různých akcích podporujících export českých podnikatelů (business fóra, semináře, kulaté stoly, podnikatelské mise apod.).

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Vlastimil Janecký ze sekce zahraničního obchodu MPO.

12. 4. 2019 – Obchodování se Španělskem a specifika jeho regionů

Ing. Karel Zděnovec ze sekce zahraničního obchodu MPO poskytne informace o aktuálních perspektivních oborech a příležitostech pro naše exportéry. Španělská struktura průmyslu je nám bližší, než si mnozí myslí, a regiony jako Baskicko, Katalánsko, či další, skýtají velmi zajímavé možnosti.

26. 4. 2019 – Itálie je slibnou destinací pro české exportéry

Itálie je pro Českou republiku 6. nejvýznamnějším obchodním partnerem. Rekordní hodnoty exportu v posledních letech vypovídají o nebývalém úspěchu českých vývozců na italském trhu. Perspektivní jsou průmyslově orientované regiony severní Itálie (např. Lombardie, Benátsko či Furlánsko-Julské Benátsko), které se ekonomickým výkonem blíží vyspělým regionům Německa. V Itálii se vyplatí nejen znalost místních specifik a jazyka, ale i dobrá znalost poměrů v oblasti podnikání, promyšlený marketing a spolehlivé kontakty. V tomto roce je plánována podnikatelská mise při příležitosti znovuotevření Generálního konzulátu v Miláně (TBD).

Na Vaše dotazy bude odpovídat Dr. Tereza Valášková ze sekce zahraničního obchodu MPO.

zpět na začátek

Květen 2019

3. 5. 2019 – Aktuální stav sankčních opatření vůči Ruské federaci

Zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu Ing. Vladimír Kyncl ze sekce zahraničního obchodu bude odpovídat na Vaše dotazy týkající se stavu omezujících opatření, která zavedla Rada EU v srpnu 2014 pro vývoz do Ruské federace.

10. 5. 2019 – Jak na obchod se Severní Amerikou? Budoucnost obchodních vztahů s USA a příležitosti dohody CETA

Zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu představí dlouhodobé výhody a rizika severoamerického trhu. Zájemci z řad podnikatelů budou seznámeni s příležitostmi, které nabízí dohoda o volném obchodu mezi EU a Kanadou (CETA), která 21. září 2018 oslaví první rok svého fungování. Na rozdíl od Kanady, o jejím jižním sousedovi a jeho obchodní politice je v médiích hodně slyšet. Přijďte se informovat o budoucnosti volného obchodu s USA, uvalených clech, která se mohou dotknout Vašeho byznysu, a politických jednání, která se mezi EU a USA vedou.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Dan Macek M.A. ze sekce zahraničního obchodu MPO.

17. 5. 2019 – Novinky v oblasti volného pohybu služeb na vnitřním trhu EU

Vnitřní trh Evropské unie tvoří území všech členských států EU. Cílem vnitřního trhu je existence prostoru, ve kterém platí čtyři základní svobody, a to volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Zatímco volný pohyb zboží je v EU v podstatě bezproblémový, nemohou naši exportéři na evropském trhu služeb stále ještě plně využít jeho potenciál, protože tomu přes všechna uplatňovaná pravidla stále brání řada nejrůznějších překážek.

Na dotazy o novinkách v této oblasti bude odpovídat Mgr. et Mgr. Jan Poruba ze sekce zahraničního obchodu MPO.

24. 5. 2019 – Jak se prosadit na trzích Jordánska a Libanonu

Jordánské hášimovské království a Libanonská republika představují díky svému stabilnímu podnikatelskému prostředí vstupní body do širšího regionu Blízkého východu. V návaznosti na první zasedání Česko-jordánské Společné komise pro hospodářskou spolupráci, které se konalo v únoru tohoto roku v Ammánu, a nedávnou návštěvu libanonského ministra zahraničních věcí v Praze se obchodní a ekonomické vztahy s těmito perspektivními zeměmi upevňují. Zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu poskytne informace o současném ekonomickém vývoji v Jordánsku a Libanonu a představí obchodní a investiční příležitosti, které současný jordánský a libanonský trh nabízí.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Michal Prokop ze sekce zahraničního obchodu MPO.

31. 5. 2019 – Informace pro podnikatele o podávání žádostí na Licenční správu (vojenský materiál)

Licenční správa je útvarem Ministerstva průmyslu a obchodu odpovědným za uplatňování licenčního režimu. Konzultace pro podnikatele se zaměří na informace o postupu při podávání žádostí v souvislosti se zahraničním obchodem s vojenským materiálem.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Roman Samiec ze sekce zahraničního obchodu MPO.

zpět na začátek

Červen 2019

7. 6. 2019 – Jak exportovat do Turecka

Turecko leží na samé hranici Evropské unie a díky svému ekonomickému potenciálu je významným partnerem pro český export mimo EU. Cílem konzultace bude informovat Vás o perspektivních oborech a možnostech spolupráce českých a tureckých firem.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Jozef Herceg ze sekce zahraničního obchodu MPO.

14. 6. 2019 – Ruské regiony a specifika při obchodování s nimi

Ruská federace je zemí, kam směřuje druhý největší objem českého exportu mimo EU, a to i přes omezení stávajících sankčních opatření EU a restrikce ruské strany. Většina aktivit je tradičně spojena zejména s Moskvou a Petrohradem. Zajímavý potenciál, a ne zcela využitý, však mají i další regiony Ruské federace.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Vladimír Kyncl ze sekce zahraničního obchodu MPO.

21. 6. 2019 – Zlepšování obchodních vztahů s Kubou

Na Kubě mají české výrobky stále dobré jméno. Tato politicky dlouho izolovaná země se otevřela mezinárodnímu obchodu a jistě lze navázat na historickou tradici a spolupráci. Specialista MPO poskytne zájemcům z řad podnikatelů informace o aktuálním stavu podnikatelského prostředí a mezinárodních vztahů, situaci v regionu, podmínkách pro rozvoj vzájemných obchodních styků a možnostech podpory individuálních projektů.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Martina Jeníčková ze sekce zahraničního obchodu MPO.

zpět na začátek

Září 2019

6. 9. 2019 – Integrovaná služba pro podnikatele na vnitřním trhu EU

Integrovaná služba pro podnikatele na trhu EU se snaží odstranit řadu překážek, na které naráží naši podnikatelé vyvážející do zemí EU. Služba slučuje nástroje evropských poradenských sítí, mezi které patří Jednotná kontaktní místa (JKM), Kontaktní místo pro výrobky (ProCoP) a služba pro mimosoudní řešení sporů a problémů při jednání s úřady v členských státech EU (SOLVIT).

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Denisa Tešnarová ze sekce zahraničního obchodu MPO.

13. a 20. 9. 2019 – Brexit – Velká Británie opouští Evropskou unii

S novým britským premiérem Borisem Johnsonem se výrazně zvýšila pravděpodobnost No-Deal Brexitu, tedy ukončení členství Spojeného království v EU bez jakékoliv dohody. Nynější termín odchodu z Evropské unie je stanoven na 31. října 2019. Co po tomto termínu čeká naše exportéry, pokud skutečně dojde k tvrdému brexitu a Velká Británie odejde bez dohody?

Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Lenka Fořtová a Mgr. Jitka Savin nebo Mgr. Michal Šiffner ze sekce zahraničního obchodu MPO.

27. 9. 2019 – Společná obchodní politika Evropské unie

Společná obchodní politika EU vytváří právní rámec pro obchodování členských států Evropské unie s třetími (nečlenskými) zeměmi. Cílem EU v rámci společné obchodní politiky je podpora otevřeného a spravedlivého obchodu se všemi obchodními partnery. Zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu představí dlouhodobé výhody, které SOP EU dává našim exportérům.

Na Vaše dotazy budou odpovídat Mgr. Jitka Valentová nebo Mgr. Zuzana Machová ze sekce zahraničního obchodu MPO.

zpět na začátek

Říjen 2019

4. 10. 2019 – Jak na obchod se Severní Amerikou? Budoucnost obchodních vztahů s USA a příležitosti dohody CETA

Zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu představí dlouhodobé výhody a rizika severoamerického trhu. Zájemci z řad podnikatelů budou seznámeni s příležitostmi, které nabízí dohoda o volném obchodu mezi EU a Kanadou (CETA), která 21. září 2019 oslaví druhý rok svého fungování. Přijďte se také informovat o možnostech obchodu s USA, uvalených clech, které by se mohly dotknout Vašeho byznysu a politických jednání, která se mezi EU a USA vedou.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Dan Macek M.A. ze sekce zahraničního obchodu MPO.

18. 10. 2019 – Brexit – Velká Británie opouští Evropskou unii

S novým britským premiérem Borisem Johnsonem se výrazně zvýšila pravděpodobnost No-Deal Brexitu, tedy ukončení členství Spojeného království v EU bez jakékoliv dohody. Nynější termín odchodu z Evropské unie je stanoven na 31. října 2019. Co po tomto termínu čeká naše exportéry, pokud skutečně dojde k tvrdému brexitu a Velká Británie odejde bez dohody?

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Lenka Fořtová a Mgr. Jitka Savin nebo Mgr. Michal Šiffner ze sekce zahraničního obchodu MPO.

25. 10. 2019 – Exportní potenciál Srbska a zemí západního Balkánu

Srbsko, Černá Hora, Severní Makedonie a Albánie jsou oficiálními kandidátskými zeměmi EU. Bosna a Hercegovina a Kosovo jsou pak potenciálními kandidátskými zeměmi EU. Jednání o přistoupení k EU již v současné době probíhají s Černou Horou a se Srbskem. Cesta k plnému členství všech těchto zemí v EU však může být ještě složitá. Cílem konzultace bude vás informovat o perspektivních oborech a exportních možnostech v těchto zemích.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Roman Plevák, Ph.D. ze sekce zahraničního obchodu MPO.

zpět na začátek

Listopad 2019

1. 11.2019 – Aktuální stav sankčních opatření vůči Ruské federaci

Zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu Ing. Vladimír Kyncl ze sekce zahraničního obchodu bude odpovídat na Vaše dotazy týkající se stavu omezujících opatření, která zavedla Rada EU v srpnu 2014 pro vývoz do Ruské federace.

8. 11. 2019 – Integrovaná služba pro podnikatele na vnitřním trhu EU

Integrovaná služba pro podnikatele na trhu EU se snaží odstranit řadu překážek, na které naráží naši podnikatelé vyvážející do zemí EU. Služba slučuje nástroje evropských poradenských sítí, mezi které patří Jednotná kontaktní místa (JKM), Kontaktní místo pro výrobky (ProCoP) a služba pro mimosoudní řešení sporů a problémů při jednání s úřady v členských státech EU (SOLVIT).

Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Denisa Tešnarová ze sekce zahraničního obchodu MPO.

15. 11. 2019 – Novinky v oblasti volného pohybu služeb na vnitřním trhu EU

Vnitřní trh Evropské unie tvoří území všech členských států EU. Cílem vnitřního trhu je existence prostoru, ve kterém platí čtyři základní svobody, a to volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Zatímco volný pohyb zboží je v EU v podstatě bezproblémový, nemohou naši exportéři na evropském trhu služeb stále ještě plně využít jeho potenciál, protože tomu přes všechna uplatňovaná pravidla stále brání řada nejrůznějších překážek.

Na dotazy o novinkách v této oblasti bude odpovídat Mgr. et Mgr. Jan Poruba ze sekce zahraničního obchodu MPO.

22. 11. 2019 – Prověřování zahraničních investic z důvodu bezpečnosti státu

Přímé zahraniční investice jsou pro českou ekonomiku důležitým zdrojem kapitálu. Současné trendy však přinášejí i případy některých specifických investic, které nejsou vedeny tržními motivy a které mohou představovat ohrožení bezpečnosti a veřejného pořádku. Nyní proto probíhá široká debata, jakým nástrojem zajistit bezpečnost a veřejný pořádek tak, aby nedošlo k narušení úspěšného proinvestičního prostředí v českém hospodářství.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Mgr. Ota Šimák ze sekce zahraničního obchodu MPO.

29. 11. 2019 – Ruské regiony a specifika při obchodování s nimi

Ruská federace je zemí, kam směřuje druhý největší objem českého exportu mimo EU, a to i přes omezení stávajících sankčních opatření EU a restrikce ruské strany. Většina aktivit je tradičně spojena zejména s Moskvou a Petrohradem. Zajímavý potenciál, a ne zcela využitý, však mají i další regiony Ruské federace.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Vladimír Kyncl ze sekce zahraničního obchodu MPO.

zpět na začátek

Prosinec 2019

6. 12. 2019 – Jak se prosadit na trzích Jordánska a Libanonu

Jordánské hášimovské království a Libanonská republika představují díky svému stabilnímu podnikatelskému prostředí vstupní body do širšího regionu Blízkého východu. V návaznosti na první zasedání Česko-jordánské společné komise pro hospodářskou spolupráci, které se konalo v únoru tohoto roku v Ammánu, a nedávnou návštěvu libanonského ministra zahraničních věcí v Praze se obchodní a ekonomické vztahy s těmito perspektivními zeměmi upevňují. Zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu poskytne informace o současném ekonomickém vývoji v Jordánsku a Libanonu a představí obchodní a investiční příležitosti, které současný jordánský a libanonský trh nabízí.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Michal Prokop ze sekce zahraničního obchodu MPO.

13. 12. 2019 – Exportní destinace Ukrajina

Ukrajina je považována za jednu z nejbohatších zemí Evropy, pokud jde o rozmanitost a množství nerostných surovin. Na první pohled disponuje vším, co by mohlo být základnou pro ekonomický rozvoj – výhodnou polohou mezi Evropou a Asií, nevyužitým obchodním a investičním potenciálem, velkými zásobami nerostného bohatství, úrodnou půdou a vzdělanou a levnou pracovní silou. Je členem WTO a Východního partnerství, aktivně spolupracuje s MMF a EBRD. Ukrajina patří v rámci zemí východní Evropy k významným a tradičním obchodně-ekonomickým partnerům ČR. V rámci celkového obratu zahraničního obchodu se umisťuje okolo 20. příčky. České firmy si nicméně z důvodů dlouhotrvající krize kladou otázky, jak si poradit s nízkou poptávkou na ukrajinském trhu, s nestandardními obchodními praktikami či špatnou platební morálkou.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Mgr. Jakub Mareš ze sekce zahraničního obchodu MPO.

20. 12. 2019 – Jak na obchod se Severní Amerikou? Budoucnost obchodních vztahů s USA a příležitosti dohody CETA

Zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu představí dlouhodobé výhody a rizika severoamerického trhu. Zájemci z řad podnikatelů budou seznámeni s příležitostmi, které nabízí dohoda o volném obchodu mezi EU a Kanadou (CETA), která 21. září 2019 oslavila druhý rok svého fungování. Přijďte se také informovat o možnostech obchodu s USA, uvalených clech, které by se mohly dotknout Vašeho byznysu a politických jednání, která se mezi EU a USA vedou.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Dan Macek M.A. ze sekce zahraničního obchodu MPO.

zpět na začátek