Pravidelné konzultace MPO v Klientském centru pro export (KCE)

Plán pátečních konzultací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) v Klientském centru pro export.

Pravidelné bezplatné konzultace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v Klientském centru pro export se konají vždy v pátek od 10 do 12 hodin v sídle agentury CzechTrade, Dittrichova 21, Praha 2. Konzultace jsou příležitostí pro české podnikatele, kteří chtějí expandovat na zahraniční trhy. Prosíme zájemce o konzultace, aby se registrovali zasláním krátkého e-mailu na adresu kcexport@businessinfo.cz. V emailu uveďte své jméno, název Vaší společnosti, Vaše kontaktní údaje (e-mail a tel.) a stručně popište předmět Vašeho zájmu.

Další informace též na www.businessinfo.cz/kce

Konzultace konané v roce 2020

Archiv akcí uskutečněných v KCE v: roce 2019  –  roce 2018roce 2017roce 2016

Červen 2020

5. 6. 2020 – Exportní destinace Ukrajina

Ukrajina je považována za jednu z nejbohatších zemí Evropy, pokud jde o rozmanitost a množství nerostných surovin. V rámci států východní Evropy patří tato země k významným a tradičním obchodně-ekonomickým partnerům ČR. České firmy si nicméně z důvodů dlouhotrvající krize kladou otázky, jak si poradit s nízkou poptávkou na ukrajinském trhu, s nestandardními obchodními praktikami či špatnou platební morálkou.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Mgr. Jakub Mareš ze sekce zahraničního obchodu MPO.

12. 6. 2020 – Aktuální stav sankčních opatření vůči Ruské federaci

Zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu Mgr. Veronika Jelínková ze sekce zahraničního obchodu bude odpovídat na Vaše dotazy týkající se stavu omezujících opatření, která zavedla Rada EU v srpnu 2014 pro vývoz do Ruské federace.

19. 6. 2020 – Brexit – Velká Británie opustila Evropskou unii

Velká Británie již není členem Evropské unie, ale do konce roku 2020 platí tzv. Přechodné období. Jakými pravidly se řídí zahraniční obchod do této ostrovní země po tuto dobu a jakou podobu budou mít obchodní pravidla po roce 2020?

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Mgr. Kateřina Myslivcová ze sekce EU a zahraničního obchodu MPO.

Zpět na začátek

Květen 2020

15. 5. 2020 – Monitoring a konzultace nové evropské legislativy

Podobně jako jsou v ČR parlamentem přijímány prostřednictvím zákonů nová pravidla s dopadem na podnikatele na českém trhu, tak i na evropské úrovni probíhá prakticky neustále proces, jehož výsledkem jsou nová nařízení, rozhodnutí a směrnice platná pro celou Evropskou unii. Jak tento proces funguje? Kde dohledat aktuální informace? A jak výsledek jednání ovlivnit, aby co nejlépe odpovídal potřebám českých exportérů?

Na Vaše dotazy bude odpovídat Mgr. Martin Bednář, LL.M. ze sekce EU a zahraničního obchodu MPO.

22. 5. 2020 – Brexit – Velká Británie opustila Evropskou unii

Velká Británie již není členem Evropské unie, ale do konce roku 2020 platí tzv. Přechodné období. Jakými pravidly se řídí zahraniční obchod do této ostrovní země po tuto dobu a jakou podobu budou mít obchodní pravidla po roce 2020?

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Mgr. Kateřina Myslivcová ze sekce EU a zahraničního obchodu MPO.

29. 5. 2020 – Akce, výstavy a veletrhy

Zájemcům budou poskytnuty informace o důležitých akcích, které jim mohou přinést nové obchodní příležitosti a které jim pomáhají na exportních trzích. Státní podpora exportu zahrnuje organizaci účasti na výstavách, veletrzích a dále na různých akcích podporujících export českých podnikatelů (business fóra, semináře, kulaté stoly, podnikatelské mise apod.).

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Vlastimil Janecký ze sekce zahraničního obchodu MPO.

Zpět na začátek

Duben 2020

3. 4. 2020 – Státní finanční instituce pro podporu exportu

Zájemcům z řad podnikatelů budou poskytnuty informace o možnostech státní podpory jejich exportních aktivit prostřednictvím České exportní banky, a.s. (ČEB) a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP). Posláním ČEB je poskytování a financování vývozních úvěrů a dalších služeb s vývozem souvisejících. EGAP je státní úvěrová pojišťovna se zaměřením na pojišťování vývozních úvěrů proti teritoriálním a komerčním rizikům spojeným s vývozem zboží a služeb z České republiky.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Petr Novák ze sekce zahraničního obchodu MPO.

17. 4. 2020 – Ochranná opatření obchodu

Zástupce MPO bude se zástupci českého byznysu konzultovat aktuální vývoj v oblasti nástrojů na ochranu obchodu, které působí proti nekalým obchodním praktikám, které mohou ovlivnit fungování a obchodní vztahy českých podniků. Informace budou podány mj. o dopadech safeguardových opatření a souvisejících protiopatření, která byla v USA a EU uložena na některé dovozy.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Patricie Polnická ze sekce zahraničního obchodu MPO.

24. 4. 2020 – Ekonomická migrace

Informace o aktuálních projektech na podporu ekonomické migrace, jejichž smyslem je především časová úspora pro zaměstnavatele a investory při získávání zejména kvalifikovaných zaměstnanců ze zahraničí na místa, která není možné obsadit v rámci českého trhu práce.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Mgr. Veronika Kubíková ze sekce zahraničního obchodu MPO.

Zpět na začátek

Březen 2020

6. 3. 2020 – Jak exportovat do Turecka

Turecko leží na samé hranici Evropské unie a díky svému ekonomickému potenciálu je významným partnerem pro český export mimo EU. Cílem konzultace bude vás informovat o perspektivních oborech a možnostech spolupráce českých a tureckých firem.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Maroš Guoth ze sekce zahraničního obchodu MPO.

13. 3. 2020 – Zlepšování obchodních vztahů s Kubou

Na Kubě mají české výrobky stále dobré jméno. V této politicky dlouho izolované zemi lze jistě navázat na historickou tradici a spolupráci. Specialista MPO poskytne zájemcům z řad podnikatelů informace o aktuálním stavu podnikatelského prostředí a mezinárodních vztahů, situaci v regionu, podmínkách pro rozvoj vzájemných obchodních styků a možnostech podpory individuálních projektů.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Martina Jeníčková ze sekce zahraničního obchodu MPO.

20. 3. 2020 – Obchodování se Španělskem a specifika jeho regionů

Ing. Karel Zděnovec ze sekce zahraničního obchodu MPO poskytne informace o aktuálních perspektivních oborech a příležitostech pro naše exportéry. Španělská struktura průmyslu je nám bližší, než si mnozí myslí, a regiony jako Baskicko, Katalánsko, či další, skýtají velmi zajímavé možnosti.

27. 3. 2020 – Informace pro podnikatele o podávání žádostí na Licenční správu (nevojenský materiál a kontrolní doklady pro dovoz železa, oceli a hliníku do EU)

Licenční správa je útvarem Ministerstva průmyslu a obchodu odpovědným za uplatňování licenčního režimu. Konzultace pro podnikatele se zaměří na informace o postupu při podávání žádostí v rámci zahraničního obchodu se zbraněmi a střelivem nevojenského charakteru. Dále se konzultace zaměří také na problematiku vydávání dovozních dokladů pro dovoz některých výrobků ze železa, ocele a hliníku do EU.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Jan Bezemek ze sekce zahraničního obchodu MPO.

Zpět na začátek

Únor 2020

7. 2. 2020 – Zahraniční rozvojová spolupráce ČR, projekty programu Aid For Trade v gesci MPO

Zájemcům z řad podnikatelů budou poskytnuty informace o programu Aid For Trade, který je v gesci MPO. Seznámeni budou se smyslem a podstatou programu, s náplní jednotlivých projektů, způsobem vzniku, teritoriálním zaměření atd. Součástí bude též vysvětlení možnosti participovat v tomto programu a účastnit se jako možný budoucí realizátor konkrétních projektů.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Vilém Pardubský ze sekce zahraničního obchodu MPO.

14. 2. 2020 – Jak úspěšně vyvážet do Francie a Švýcarska?

Ing. Karel Zděnovec ze sekce zahraničního obchodu MPO poskytne podrobné teritoriální informace, jaké jsou aktuálně perspektivní obory a jaké služby exportérům nabízíme. Francie je největším vývozním partnerem, se kterým nemáme společnou geografickou hranici, Švýcarsko je pak náš 14. největší obchodní partner. Švýcarsko je tradičním investorem v oblasti technologií s vyšší přidanou hodnotou a jedním z lídrů v oborech náročných po stránce výzkumně-technologické. Český průmysl zde má mezi odbornou veřejností velice dobrý zvuk a zejména naši subdodavatelé v průmyslových a energetických oborech jsou vítáni. Prosadí se zde pružnost a schopnost individuálních dodávek, zajímavý design, kvalitní a komplexní servis.

21. 2. 2020 – Státy Východního partnerství a jejich ekonomický potenciál

Východní partnerství je společnou iniciativou Evropské komise, členských států EU a 6 východoevropských států, jež tvoří dvě skupiny zemí. Státy, které mají s EU uzavřenou Dohodu o přidružení vč. Prohloubené komplexní dohody o volném obchodu DCFTA (Ukrajina, Moldavsko a Gruzie) a země bez této dohody (Bělorusko, Arménie a Ázerbájdžán). V roce 2020 MPO organizuje exportně zaměřenou konferenci zaměřenou na energetiku a dopravní infrastrukturu. Pro obchodování s těmito zeměmi je nutné dodržovat určitá specifika, ale Česká republika si zde stále udržuje pověst spolehlivého dodavatele velmi kvalitních výrobků.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Mgr. Klára Vácová ze sekce zahraničního obchodu MPO.

28. 2. 2020 – Jak na obchod s africkými zeměmi?

Zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu představí rizika a překážky při exportu na africké trhy, se kterými musí české firmy při snaze o expanzi na tento kontinent počítat.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Andrea Heverlová, MBA ze sekce zahraničního obchodu MPO.

Zpět na začátek

Leden 2020

10. 1. 2020 – Státní finanční instituce pro podporu exportu

Zájemcům z řad podnikatelů budou poskytnuty informace o možnostech státní podpory jejich exportních aktivit prostřednictvím České exportní banky, a.s. (ČEB) a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP). Posláním ČEB je poskytování a financování vývozních úvěrů a dalších služeb s vývozem souvisejících. EGAP je státní úvěrová pojišťovna se zaměřením na pojišťování vývozních úvěrů proti teritoriálním a komerčním rizikům spojeným s vývozem zboží a služeb z České republiky.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Mgr. Josef Mudra nebo Ing. Petr Novák ze sekce zahraničního obchodu MPO.

17. 1. 2020 – Brexit – Velká Británie opouští Evropskou unii

Britské předčasné volby, které se konaly 12. prosince 2019, jasně vyhrála Konzervativní strana premiéra Borise Johnsona. Velká Británie proto velmi pravděpodobně vystoupí z Evropské unie 31. ledna 2020. Pokud se tak stane, začne ve Velké Británii platit přechodné období, které by mělo skončit 31. prosince 2020. Jakými pravidly se bude řídit zahraniční obchod do této ostrovní země po tuto dobu a jakou podobu budou mít obchodní pravidla po roce 2020?

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Lenka Fořtová a Mgr. Jitka Savin ze sekce zahraničního obchodu MPO.

24. 1. 2020 – Akce, výstavy a veletrhy

Zájemcům budou poskytnuty informace o důležitých akcích, které jim mohou přinést nové obchodní příležitosti a které jim pomáhají na exportních trzích. Státní podpora exportu zahrnuje organizaci účasti na výstavách, veletrzích a dále na různých akcích podporujících export českých podnikatelů (business fóra, semináře, kulaté stoly, podnikatelské mise apod.).

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Vlastimil Janecký ze sekce zahraničního obchodu MPO.

31. 1. 2020 – Dočasné pozastavení všeobecných cel (Celní suspenze)

Pozastavení cla představuje cestu českých výrobců ke snížení nákladů na dovážené suroviny a komponenty, které se v EU nevyrábějí, nebo vyrobené množství nepokrývá poptávku. Dozvíte se, jakým způsobem podat žádost, jak proces schvalování probíhá a jakým způsobem naopak zabránit pozastavení cla v případech, kdy by mohlo poškodit vaši firmu.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Tomáš Hurych ze sekce zahraničního obchodu MPO.

Archiv akcí uskutečněných v KCE v: roce 2019roce 2018roce 2017roce 2016

Zpět na začátek

Doporučujeme