Pravidelné konzultace MPO v Klientském centru pro export (KCE)

Leden 2018

12. 1. 2018 – Novinky v oblasti volného pohybu služeb na vnitřním trhu EU

Vnitřní trh Evropské Unie tvoří území všech členských států EU. Cílem vnitřního trhu je existence prostoru, ve kterém platí čtyři základní svobody, a to volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Zatímco volný pohyb zboží je v EU v podstatě bezproblémový, nemohou naši exportéři na evropském trhu služeb stále ještě plně využít jeho potenciál, protože tomu přes všechna uplatňovaná pravidla stále brání řada nejrůznějších překážek.

Na dotazy o novinkách v této oblasti bude odpovídat Mgr. et Mgr. Jan Poruba ze sekce Evropské unie a zahraničního obchodu MPO.

19. 1. 2018 – Brexit – Velká Británie opouští Evropskou unii

K ukončení členství Spojeného království v EU dochází na základě rozhodnutí britských voličů v referendu konaném 23. 6. 2016. Žádost o aktivaci článku 50 Lisabonské smlouvy zaslala britská vláda Evropské komisi dne 29. 3. 2017. Velká Británie také stanovila pevný termín, kdy opustí Evropskou unii. Tím dnem je 29. březen 2019. Do té doby se pro naše exportéry při vývozu do Velké Británie nic nemění. Ovšem co bude potom?

Na Vaše dotazy bude odpovídat paní Mgr. Jitka Savin ze sekce Evropské unie a zahraničního obchodu MPO.

26. 1. 2018 – Jak úspěšně vyvážet do Francie a Švýcarska?

Zájemcům budou poskytnuty podrobné teritoriální informace, jaké jsou aktuálně perspektivní obory a jaké služby exportérům nabízíme. Francie patří k tradičním obchodním partnerům ČR, je po Německu druhou největší evropskou ekonomikou a střídá se s Velkou Británií na pozici lídra mezi největšími vývozním partnery, se kterými nemáme společnou geografickou hranici. Švýcarsko je pak náš 14. největší obchodní partner, je tradičním investorem v oblasti technologií s vyšší přidanou hodnotou a jedním z lídrů v oborech náročných po stránce výzkumně-technologické. České firmy mají určitě šanci se v obou zemích prosadit. Český průmysl zde má mezi odbornou veřejností velice dobrý zvuk a zejména naši subdodavatelé v průmyslových a energetických oborech jsou zde velmi vítáni. Je však třeba nesázet pouze na cenu, ale je třeba se zaměřit i na další aspekty, jakými jsou například design, pružnost a individuálnost dodávek, kvalitní komplexní servis apod.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Karel Zděnovec ze sekce Evropské unie a zahraničního obchodu MPO.

Únor 2018

2. 2. 2018 – Státní finanční instituce pro podporu exportu

Zájemcům z řad podnikatelů budou poskytnuty informace o možnostech státní podpory jejich exportních aktivit prostřednictvím České exportní banky, a.s. (ČEB) a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP). Posláním ČEB je poskytování a financování vývozních úvěrů a dalších služeb s vývozem souvisejících. EGAP je státní úvěrová pojišťovna se zaměřením na pojišťování vývozních úvěrů proti teritoriálním a komerčním rizikům spojeným s vývozem zboží a služeb z České republiky.

2. 2. 2018 – Zahraniční rozvojová spolupráce ČR, projekty programu Aid For Trade v gesci MPO

Zájemcům z řad podnikatelů budou rovněž poskytnuty informace o programu Aid For Trade, který je v gesci MPO. Seznámeni budou se smyslem a podstatou programu, s náplní jednotlivých projektů, způsobem vzniku, teritoriálním zaměření atd. Součástí bude též vysvětlení možnosti participovat v tomto programu a účastnit se jako možný budoucí realizátor konkrétních projektů.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Mgr. Josef Mudra ze sekce Evropské unie a zahraničního obchodu MPO.

Obě konzultace spolu souvisí, proto proběhne společná konzultace obou témat v jednom termínu.

9. 2. 2018 – Ekonomická migrace

Informace o aktuálních projektech na podporu ekonomické migrace, jejichž smyslem je především časová úspora pro zaměstnavatele a investory při získávání zejména kvalifikovaných zaměstnanců ze zahraničí na místa, která není možné obsadit v rámci českého trhu práce.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Mgr. Tomáš Kozárek ze sekce Evropské unie a zahraničního obchodu MPO.

16. 2. 2018 – Informace pro podnikatele o podávání žádostí na Licenční správu (zboží dvojího použití)

Licenční správa je útvarem Ministerstva průmyslu a obchodu odpovědným za uplatňování licenčního režimu. Konzultace pro podnikatele se zaměří na informace o postupu při podávání žádostí o vývozní povolení a také informace související s vývozem zboží dvojího použití do zemí, na které jsou uplatňována omezující opatření (např. do Íránu po uvolnění sankcí, do KLDR nebo Ruské federace).

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Svatopluk Leitgeb ze sekce Evropské unie a zahraničního obchodu MPO.

23. 2. 2018 – Akce, výstavy a veletrhy

Zájemcům budou poskytnuty informace o důležitých akcích, které jim mohou přinést nové obchodní příležitosti a které jim pomáhají na exportních trzích. Státní podpora exportu zahrnuje organizaci účasti na výstavách, veletrzích a dále na různých akcích podporujících export českých podnikatelů (business fóra, semináře, kulaté stoly, podnikatelské mise apod.).

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Vladimír Bomberovič ze sekce Evropské unie a zahraničního obchodu MPO.

Březen 2018

2. 3. 2018 – Zahraniční rozvojová spolupráce ČR, projekty programu Aid For Trade v gesci MPO

Zájemcům z řad podnikatelů budou poskytnuty informace o programu Aid For Trade, který je v gesci MPO. Seznámeni budou se smyslem a podstatou programu, s náplní jednotlivých projektů, způsobem vzniku, teritoriálním zaměřením atd. Součástí bude též vysvětlení možnosti participovat v tomto programu a účastnit se jako možný budoucí realizátor konkrétních projektů.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Vilém Pardubský ze sekce Evropské unie a zahraničního obchodu MPO.

9. 3. 2018 – Dočasné pozastavení všeobecných cel (Celní suspenze)

Pozastavení cla představuje cestu českých výrobců ke snížení nákladů na dovážené suroviny a komponenty, které se v EU nevyrábějí, nebo vyrobené množství nepokrývá poptávku. Dozvíte se, jakým způsobem podat žádost, jak proces schvalování probíhá a jakým způsobem naopak zabránit pozastavení cla v případech, kdy by mohlo poškodit vaši firmu.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Tomáš Hurych ze sekce Evropské unie a zahraničního obchodu MPO.

16. 3. 2018 – Problematika dumpingových dovozů ze třetích zemí

Zástupce MPO bude se zástupci českého byznysu konzultovat aktuální změny v systému nástrojů na ochranu před nekalými obchodními praktikami některých dovozců. Systémové změny mohou ovlivnit fungování a obchodní vztahy českých podniků, které vyrábějí, obchodují nebo pro svoji výrobu používají produkty dovážené za dumpingové ceny.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Mgr. Ota Šimák ze sekce Evropské unie a zahraničního obchodu MPO.

23. 3. 2018 – Jak na obchod se Severní Amerikou? Jaká je budoucnost obchodních dohod s USA a Kanadou?

Zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu představí dlouhodobé výhody a rizika na severoamerickém trhu a stávající překážky, se kterými musejí české firmy při vstupu na toto teritorium počítat. Zájemci z řad podnikatelů budou seznámeni se změnami dle dohody o volném obchodu mezi EU a Kanadou (CETA). Dále budou exportéři informováni o aktuálním stavu vyjednávání o dohodě o volném obchodu mezi EU a USA (TTIP).

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Lenka Fořtová ze sekce Evropské unie a zahraničního obchodu MPO.

zpět na začátek

Duben 2018

6. 4. 2018 – Novinky v oblasti volného pohybu služeb na vnitřním trhu EU

Vnitřní trh Evropské Unie tvoří území všech členských států EU. Cílem vnitřního trhu je existence prostoru, ve kterém platí čtyři základní svobody, a to volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Zatímco volný pohyb zboží je v EU v podstatě bezproblémový, nemohou naši exportéři na evropském trhu služeb stále ještě plně využít jeho potenciál, protože tomu přes všechna uplatňovaná pravidla stále brání řada nejrůznějších překážek.

Na dotazy o novinkách v této oblasti bude odpovídat Mgr. et Mgr. Jan Poruba ze sekce Evropské unie a zahraničního obchodu MPO.

13. 4. 2018 – Jak na obchod s africkými zeměmi?

Zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu představí rizika a překážky při exportu na africké trhy, se kterými musí české firmy při snaze o expanzi na tento kontinent počítat.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Michal Prokop ze sekce Evropské unie a zahraničního obchodu MPO.

20. 4. 2018 – Ekonomická migrace

Informace o aktuálních projektech na podporu ekonomické migrace, jejichž smyslem je především časová úspora pro zaměstnavatele a investory při získávání zejména kvalifikovaných zaměstnanců ze zahraničí na místa, která není možné obsadit v rámci českého trhu práce.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Mgr. Tomáš Kozárek ze sekce Evropské unie a zahraničního obchodu MPO.

27. 4. 2018 – Integrovaná služba pro podnikatele na vnitřním trhu EU

Integrovaná služba pro podnikatele na trhu EU se snaží odstranit řadu překážek, na které naráží naši podnikatelé vyvážející do zemí EU. Služba slučuje nástroje evropských poradenských sítí, mezi které patří Jednotná kontaktní místa (JKM), Kontaktní místo pro výrobky (ProCoP) a služba pro mimosoudní řešení sporů a problémů při jednání s úřady v členských státech EU (SOLVIT).

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Denisa Tešnarová ze sekce Evropské unie a zahraničního obchodu MPO.

Květen 2018

4. 5. 2018 – Brexit – Velká Británie opouští Evropskou unii

K ukončení členství Spojeného království v EU dochází na základě rozhodnutí britských voličů v referendu konaném 23.6.2016. Žádost o aktivaci článku 50 Lisabonské smlouvy zaslala britská vláda Evropské komisi dne 29.3.2017. Velká Británie také stanovila pevný termín, kdy opustí Evropskou unii. Tím dnem je 29. březen 2019. Do té doby se pro naše exportéry při vývozu do Velké Británie nic nemění. Ovšem co bude potom?

Na Vaše dotazy bude odpovídat paní Mgr. Jitka Savin ze sekce Evropské unie a zahraničního obchodu MPO.

11. 5. 2018 – Jak úspěšně vyvážet do Francie a Švýcarska?

Zájemcům budou poskytnuty podrobné teritoriální informace, jaké jsou aktuálně perspektivní obory a jaké služby exportérům nabízíme. Francie patří k tradičním obchodním partnerům ČR, je po Německu druhou největší evropskou ekonomikou a střídá se s Velkou Británií na pozici lídra mezi největšími vývozním partnery, se kterými nemáme společnou geografickou hranici. Švýcarsko je pak náš 14. největší obchodní partner, je tradičním investorem v oblasti technologií s vyšší přidanou hodnotou a jedním z lídrů v oborech náročných po stránce výzkumně-technologické. České firmy mají určitě šanci se v obou zemích prosadit. Český průmysl zde má mezi odbornou veřejností velice dobrý zvuk a zejména naši subdodavatelé v průmyslových a energetických oborech jsou zde velmi vítáni. Je však třeba nesázet pouze na cenu, ale je třeba se zaměřit i na další aspekty, jakými jsou například design, pružnost a individuálnost dodávek, kvalitní komplexní servis apod.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Karel Zděnovec ze sekce Evropské unie a zahraničního obchodu MPO.

18. 5. 2018 – Státní finanční instituce pro podporu exportu

Zájemcům z řad podnikatelů budou poskytnuty informace o možnostech státní podpory jejich exportních aktivit prostřednictvím České exportní banky, a.s. (ČEB) a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP). Posláním ČEB je poskytování a financování vývozních úvěrů a dalších služeb s vývozem souvisejících. EGAP je státní úvěrová pojišťovna se zaměřením na pojišťování vývozních úvěrů proti teritoriálním a komerčním rizikům spojeným s vývozem zboží a služeb z České republiky.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Mgr. Josef Mudra ze sekce Evropské unie a zahraničního obchodu MPO.

25. 5. 2018 – Zlepšování obchodních vztahů s Kubou

Na Kubě mají české výrobky stále dobré jméno. Tato politicky dlouho izolované země se otevřela mezinárodnímu obchodu a jistě lze navázat na historickou tradici a spolupráci. Specialista MPO poskytne zájemcům z řad podnikatelů informace o aktuálním stavu podnikatelského prostředí a mezinárodních vztahů, situaci v regionu, podmínkách pro rozvoj vzájemných obchodních styků a možnostech podpory individuálních projektů.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Martina Jeníčková ze sekce Evropské unie a zahraničního obchodu MPO.

Červen 2018

1. 6. 2018 – Problematika dumpingových dovozů ze třetích zemí

Zástupce MPO bude se zástupci českého byznysu konzultovat aktuální změny v systému nástrojů na ochranu před nekalými obchodními praktikami některých dovozců. Systémové změny mohou ovlivnit fungování a obchodní vztahy českých podniků, které vyrábějí, obchodují nebo pro svoji výrobu používají produkty dovážené za dumpingové ceny.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Mgr. Ota Šimák ze sekce Evropské unie a zahraničního obchodu MPO.

8. 6. 2018 – Společná obchodní politika Evropské unie

Společná obchodní politika EU vytváří právní rámec pro obchodování členských států Evropské unie s třetími (nečlenskými) zeměmi. Cílem EU v rámci společné obchodní politiky je podpora otevřeného a spravedlivého obchodu se všemi obchodními partnery. Zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu představí dlouhodobé výhody, které SOP EU dává našim exportérům.

Na Vaše dotazy budou odpovídat Ing. Lenka Siekliková a Mgr. Zuzana Machová ze sekce Evropské unie a zahraničního obchodu MPO.

15. 6. 2018 – Aktuální stav sankčních opatření vůči Ruské federaci

Zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu Ing. Vladimír Kyncl ze sekce Evropské unie a zahraničního obchodu bude odpovídat na Vaše dotazy týkající se stavu omezujících opatření, která zavedla Rada EU v srpnu 2014 pro vývoz do Ruské federace.

27. a 28. 6. 2018 – Konzultace s ekonomickými diplomaty působícími na zahraničních zastupitelských úřadech, řediteli regionálních center a vedoucími zahraničních kanceláří agentury CzechTrade

Jako každý rok i letos organizuje Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvem zemědělství ČR a agenturou CzechTrade konzultace s ekonomickými diplomaty působícími na našich zahraničních zastupitelských úřadech a řediteli regionálních center a vedoucími zahraničních kanceláří agentury CzechTrade. Během této významné a jedinečné akce máte možnost prokonzultovat vaše exportní plány s našimi obchodními experty, působícími přímo v daném teritoriu. Tyto konzultace se konají ve dnech 27. a 28. června 2018.

Řádná registrace na tyto konzultace se připravuje a bude včas zpřístupněna na webových stránkách Svazu průmyslu a dopravy ČR. V uvedených dnech budou přítomni také zástupci Klientského centra pro export, kde pro případnou konzultaci registrace není nutná.

Z těchto důvodů také nejsou vyhlášeny páteční konzultace v Klientském centru pro export ve dnech 22. a 29. června 2018.

Září 2018

7. 9. 2018 – Jak na obchod se Severní Amerikou? Budoucnost obchodních vztahů s USA a příležitosti dohody CETA

Zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu představí dlouhodobé výhody a rizika severoamerického trhu. Zájemci z řad podnikatelů budou seznámeni s příležitostmi, které nabízí dohoda o volném obchodu mezi EU a Kanadou (CETA), která 21. září 2018 oslaví první rok svého fungování. Na rozdíl od Kanady, o jejím jižním sousedovi a jeho obchodní politice je v médiích hodně slyšet. Přijďte se informovat o budoucnosti volného obchodu s USA, uvalených clech, které se mohou dotknout Vašeho byznysu, a politických jednání, která se mezi EU a USA vedou.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Lenka Fořtová ze sekce zahraničního obchodu MPO.

14. 9. 2018 – Jak na obchod s africkými zeměmi?

Zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu představí rizika a překážky při exportu na africké trhy, se kterými musí české firmy při snaze o expanzi na tento kontinent počítat.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Michal Prokop a PhDr. Václav Hankovec ze sekce zahraničního obchodu MPO.

21. 9. 2018 – Státní finanční instituce pro podporu exportu

Zájemcům z řad podnikatelů budou poskytnuty informace o možnostech státní podpory jejich exportních aktivit prostřednictvím České exportní banky, a.s. (ČEB) a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP). Posláním ČEB je poskytování a financování vývozních úvěrů a dalších služeb s vývozem souvisejících. EGAP je státní úvěrová pojišťovna se zaměřením na pojišťování vývozních úvěrů proti teritoriálním a komerčním rizikům spojeným s vývozem zboží a služeb z České republiky.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Mgr. Josef Mudra ze sekce zahraničního obchodu MPO.

Říjen 2018

12. 10. 2018 – Novinky v oblasti volného pohybu služeb na vnitřním trhu EU

Vnitřní trh Evropské Unie tvoří území všech členských států EU. Cílem vnitřního trhu je existence prostoru, ve kterém platí čtyři základní svobody, a to volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Zatímco volný pohyb zboží je v EU v podstatě bezproblémový, nemohou naši exportéři na evropském trhu služeb stále ještě plně využít jeho potenciál, protože tomu přes všechna uplatňovaná pravidla stále brání řada nejrůznějších překážek.

Na dotazy o novinkách v této oblasti bude odpovídat Mgr. et Mgr. Jan Poruba ze sekce zahraničního obchodu MPO.

19. 10. 2018 – Jak na obchod se Severní Amerikou? Budoucnost obchodních vztahů s USA a příležitosti dohody CETA

Zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu představí dlouhodobé výhody a rizika severoamerického trhu. Zájemci z řad podnikatelů budou seznámeni s příležitostmi, které nabízí dohoda o volném obchodu mezi EU a Kanadou (CETA), která 21. září 2018 oslaví první rok svého fungování. Na rozdíl od Kanady, o jejím jižním sousedovi a jeho obchodní politice je v médiích hodně slyšet. Přijďte se informovat o budoucnosti volného obchodu s USA, uvalených clech, které se mohou dotknout Vašeho byznysu, a politických jednání, která se mezi EU a USA vedou.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Lenka Fořtová ze sekce zahraničního obchodu MPO.

26. 10. 2018 – Ekonomická migrace

Informace o aktuálních projektech na podporu ekonomické migrace, jejichž smyslem je především časová úspora pro zaměstnavatele a investory při získávání zejména kvalifikovaných zaměstnanců ze zahraničí na místa, která není možné obsadit v rámci českého trhu práce.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Mgr. Tomáš Kozárek ze sekce zahraničního obchodu MPO.

Listopad 2018

2. 11. 2018 – Zahraniční rozvojová spolupráce ČR, projekty programu Aid For Trade v gesci MPO

Zájemcům z řad podnikatelů budou poskytnuty informace o programu Aid For Trade, který je v gesci MPO. Seznámeni budou se smyslem a podstatou programu, s náplní jednotlivých projektů, způsobem vzniku, teritoriálním zaměřením atd. Součástí bude též vysvětlení možnosti participovat v tomto programu a účastnit se jako možný budoucí realizátor konkrétních projektů.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Vilém Pardubský ze sekce zahraničního obchodu MPO.

9. 11. 2018 – Brexit – Velká Británie opouští Evropskou unii

K ukončení členství Spojeného království v EU dochází na základě rozhodnutí britských voličů v referendu konaném 23. 6. 2016. Žádost o aktivaci článku 50 Lisabonské smlouvy zaslala britská vláda Evropské komisi dne 29. 3. 2017. Velká Británie také stanovila pevný termín, kdy opustí Evropskou unii. Tím dnem je 29. březen 2019. Do té doby se pro naše exportéry při vývozu do Velké Británie sice nic nemění, ale termín je již nebezpečně blízko a smlouva mezi EU a UK je stále v nedohlednu. Co tedy bude potom?

Na Vaše dotazy bude odpovídat paní Mgr. Jitka Savin a Mgr. Michal Šiffner ze sekce zahraničního obchodu MPO.

16. 11. 2018 – Jak na obchod s africkými zeměmi?

Zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu představí rizika a překážky při exportu na africké trhy, se kterými musí české firmy při snaze o expanzi na tento kontinent počítat.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Michal Prokop a PhDr. Václav Hankovec ze sekce zahraničního obchodu MPO.

23. 11. 2018 – Aktuální stav sankčních opatření vůči Ruské federaci

Zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu Ing. Vladimír Kyncl ze sekce zahraničního obchodu bude odpovídat na Vaše dotazy týkající se stavu omezujících opatření, která zavedla Rada EU v srpnu 2014 pro vývoz do Ruské federace.

30. 11. 2018 – Jak na obchod se Severní Amerikou? Budoucnost obchodních vztahů s USA a příležitosti dohody CETA

Zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu představí dlouhodobé výhody a rizika severoamerického trhu. Zájemci z řad podnikatelů budou seznámeni s příležitostmi, které nabízí dohoda o volném obchodu mezi EU a Kanadou (CETA), která 21. září 2018 oslaví první rok svého fungování. Na rozdíl od Kanady, o jejím jižním sousedovi a jeho obchodní politice je v médiích hodně slyšet. Přijďte se informovat o budoucnosti volného obchodu s USA, uvalených clech, které se mohou dotknout Vašeho byznysu, a politických jednání, která se mezi EU a USA vedou.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Lenka Fořtová ze sekce zahraničního obchodu MPO.

zpět na začátek

Prosinec 2018

7. 12. 2018 – Zlepšování obchodních vztahů s Kubou

Na Kubě mají české výrobky stále dobré jméno. Tato politicky dlouho izolované země se otevřela mezinárodnímu obchodu a jistě lze navázat na historickou tradici a spolupráci. Specialista MPO poskytne zájemcům z řad podnikatelů informace o aktuálním stavu podnikatelského prostředí a mezinárodních vztahů, situaci v regionu, podmínkách pro rozvoj vzájemných obchodních styků a možnostech podpory individuálních projektů.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Ing. Martina Jeníčková ze sekce zahraničního obchodu MPO.

14. 12. 2018 – Ekonomická migrace

Informace o aktuálních projektech na podporu ekonomické migrace, jejichž smyslem je především časová úspora pro zaměstnavatele a investory při získávání zejména kvalifikovaných zaměstnanců ze zahraničí na místa, která není možné obsadit v rámci českého trhu práce.

Na Vaše dotazy bude odpovídat Lenka Štíplová ze sekce zahraničního obchodu MPO.

zpět na začátek