Střední Amerika se i přes rostoucí počet případů vrací k normálu

Středoamerické státy v květnu započaly postupné uvolňování jednotlivých opatření a startování ekonomiky. Zahájení ekonomické činnosti však zpomalil nárůst nových případů, nicméně jednotlivé městě od svých předešlých plánů neustupují. Regionu pomáhá Středoamerická banka pro hospodářskou integraci – přislíbila finanční podpora 350 milionů USD na nákup vakcíny a vytvořila záruční fond ve výši 28,1 milionu USD na podporu obnovy mikro, malých a středních podniků. Krize také výrazně urychlila digitalizaci podniků v regionu – až 80 % dotazovaných středoamerických generálních ředitelů uspíšilo zavádění nových digitálních obchodních modelů.

Vývoj situace ve vybraných státech a v Karibiku:

Honduras

Zahájení ekonomické činnosti

Prvním sektorem, které zahájilo svou činnost, bylo zemědělství – stěžejní odvětví, na jehož podporu stát vyčlenil 3,7 mil. USD a přislíbil vytvoření nových pracovních míst. Následně bylo obnoveno stavebnictví a spuštěna výroba. Zahájení ekonomických aktivit řídí multisektorový orgán, který je složen ze zástupců soukromého a veřejného sektoru, církví, akademické obce apod. První vlna reaktivace ekonomiky byla spuštěna 8. července s omezenou kapacitou pracovní síly v podnicích. Ke 29. červenci multisektorový orgán přinutil vládu k tomu, aby téměř celá země vstoupila do fáze 1, která i nadále v zemi přetrvává. Od 20. září do 4. října je uvolněn pohyb osob na základě čísla v občanském průkazu, čímž se má zvýšit obchodní činnost v zemi.

Finanční pomoc malým a středním podnikatelům

Od vypuknutí pandemie Honduras poskytnul finanční pomoc a různé úlevy pro malé a střední podniky, která se soustřeďuje na stěžejní honduraská odvětví (zemědělství a turistický ruch). Aktuálně je stále pro podniky k dispozici podnikatelský fond záruk na úvěry. Fond disponuje 100 miliony USD. Malé a střední podniky mají dále možnost využít podporu online prodeje, který podporuje Kolaa, platforma digitálního marketingu.

Mezinárodní půjčky pro Honduras

Centrální banka Hondurasu přijala balíček měnových politik s cílem uvolnit 465,5 mil. USD. Země získala úvěr Světové banky v hodnotě 119 miliónů USD na posílení finančního a institucionálního rámce Hondurasu; úvěr 200 milionů USD od Středoamerické banky pro hospodářskou integraci a MMF vyplatil zemi 143 milionů USD; v neposlední řadě došlo na přelomu července a srpna ke schválení řadě dalších půjček od multilaterálních organizací v celkové výši než 109 milionů USD.

Vláda s podporou Meziamerické rozvojové banky v červnu spustila tzv. cenovou observatoř, jejíž úlohou je dohlížet na nákupy provedené během pandemie. Cílem je zajištění přiměřené ceny zboží nakoupeného honduraskou vládou. Informace o nákupech jsou veřejnosti zpřístupněny prostřednictvím online portálu.

Ve snaze zabránit dalšímu oslabení ekonomiky se vládě podařilo v zemi udržet mezinárodní společnost na pěstování banánů Chiquita brands, jejíž působení je stěžejní zejména pro severní oblasti Hondurasu. Společnost přislíbila pokračovat v pěstování banánů na 3500 ha, což zahrnuje 11 farem a 4000 pracovních míst. Firma aktuálně usiluje o zefektivnění logistické sítě. Ředitelka Národní investiční rady Hondurasu, také usiluje o zvýšení konkurenčních výhod země za účelem lákání většího množství zahraničních investic.

Ekonomický vývoj v Hondurasu

Navzdory snahám Hondurasu zmírnit ekonomické dopady pandemie červnové prognózy ukazují, že se ekonomika státu v roce 2020 propadne o 5,8 %. V prvním čtvrtletí došlo ke snížení ekonomiky o 1,3 %. Poklesla i výše rodinných remitencí zaslaných do Hondurasu. Dosud v roce 2020 činily 3,2 miliardy USD, což je o 2,8 % méně než 3,3 miliardy USD ve stejném období roku 2019. V první polovině letošního roku ve srovnání se stejným obdobím roku předchozího zaznamenal pokles i dovoz ropy, a to konkrétně o 40 %. Stalo se tak v důsledku snížení poptávky způsobeném pandemií covid-19. Dluh Hondurasu vzrostl na 10,83 miliardy USD. V absolutních číslech se dluh zvýšil o 19,9 % ve srovnání s 9,03 miliardy USD v prvních šesti měsících minulého roku. Veřejný dluh představuje 37,1 % HDP.

Podmínky vstupu do země

Dne 19. června vstoupil v platnost čtyřfázový plán opětovného otevření letišť. Vláda Hondurasu nakonec vyhlásila obnovení domácích (10. srpna) i mezinárodních letů (17. srpna). Pro přicházející cizince platí, že kromě vyplnění epidemiologického průzkumu musí předložit negativní molekulární test, nebo negativní výsledek rychlotestu provedený do 72 hodin před příjezdem do Hondurasu. Cestující, kteří tyto požadavky nesplní, budou vyšetřeni zdravotnickým personálem na letištích.

K 21. září Honduras evidoval 71 616 nakažených a 2184 obětí.

Zpět na začátek

Salvador

Uvolňování ekonomiky, rozpory mezi prezidentem a kongresem pokračují

Po více než měsíčních sporech mezi kongresem a prezidentem Bukelem byla 16. června vydaná vyhláška o ukončení karantény, jenž obsahuje pětifázový plán opětovného otevření ekonomiky naplánované do 20. srpna. Nejvyšší soud však 7. srpna prohlásil vyhlášku 32 za protiústavní, neboť omezuje lidská práva, což vyvolalo novou vlnu neshod mezi prezidentem a kongresem. V Salvadoru 24. srpna došlo k opětovnému otevření ekonomiky i navzdory chybějícímu právnímu rámci – absence regulace znovuotevření ekonomiky a rozvržení fází zahájení jednotlivých ekonomických aktivit. Přetrvávající konflikt mezi prezidentem a kongresem vedl dokonce k varování ze strany USA o omezení pomoci Salvadoru.

Navzdory institucionálním bitvám však podle průzkumu CID-Gallup až 80 % obyvatel Salvadoru považuje pandemické řízení vlády za „velmi dobré“ a dalších 15 % za „dobré.“

Finanční úlevy pro běžné obyvatelstvo a podnikatele

Byl vytvořen seznam příjemců příspěvků ve výši 300 USD, jenž je určen zejména pro rodiny podnikající v neformálním sektoru (cca 1,5 milionu obyvatel). Vláda také vydala přechodný zákon týkající se daňových úlev a možnosti rozložení platby daní. Dle ministra financí byl výběr daní snížen o 448 milionů dolarů.

Banka Banco Agrícola začala podporovat TiendaCercaSV: jedná se o digitální platformu, která umožňuje realizaci finančních transakcí mezi spotřebiteli a malými podniky (např. obchody a jídelny) prostřednictvím QR kódů. Platformu využívá zhruba 17 000 mikropodnikatelů. Salvadorská hypotekární banka zase vyzývá mikro a malé podniky, aby se připojily k bankovnímu systému, a získaly tak přístup k podnikatelským půjčkám s úrokovou sazbou mezi 7 až 13 %.

Zahraniční pomoc pro Salvador

Salvador finančně podpořilo hned několik mezinárodních institucí: Světová banka (WB) schválila této středoamerické zemi půjčku ve výši 20 milionů USD, Meziamerická rozvojová banka (BID) pak dokonce ve výši 250 milionů USD. Účelem tohoto financování je podpořit podpůrná opatření zaměřená na zmírnění zdravotní krize a zároveň snížit fiskální deficit, zaměřit se na investice do oblastí důležité pro oživení hospodářství a udržení konkurenceschopné transparentní ekonomiky.

Ministerstvo financí vyjednává se Středoamerickou bankou pro hospodářskou integraci další dvě půjčky v celkové výši 600 milionů USD. Peníze mají sloužit na aktivaci ekonomiky, zajištění zaměstnanosti a podporu mikro, malých a středních podniků. Ke 28. srpnu byla schválena půjčka ve výši 250 milionů USD.

Predikce ekonomického vývoje

Dle MMF se letos ekonomika Salvadoru propadne o 5,4 % HDP. Dle pozdějších červnových odhadů bývalého prezidenta Centrální rezervní banky, Mauricia Choussy, pandemie letos povede k poklesu HDP o 9,1 % a ke ztrátě 200 000 formálních pracovních míst. Hrozí i zvýšení počtu Salvadořanů žijících v extrémní chudobě z 30 na 50 %. Salvador na konci srpna ale ohlásil pomalé zotavení, které ale může trvat až 4 roky. Pouze v restauračním sektoru bylo zavřeno nejméně 30 % podniků a bylo zrušeno 40 000 pracovních míst.

Podmínky vstupu do země

Hranice jsou uzavřeny od 16. března pro všechny zahraniční návštěvníky s výjimkou diplomatů. Ke 4. září bylo znovuotevřené mezinárodní letiště San Óscar Romero, zatím jen pro tranzitní lety. Od 19. září by mělo letiště začít přijímat i pasažéry, kteří cestují přímo do Salvadoru. Očekává se, že 4. října bude již letecká doprava fungovat na 100 %.

Dne 21. září počet nakažených dosáhl 27 798 případů a je registrováno 812 obětí.

Zpět na začátek

Guatemala

Postupné otevírání ekonomických aktivit a finanční podpora obyvatel v nouzi

Od 14. června, kdy se počet potvrzených případů zvýšil nad 300 za den, omezil prezident Giammattei pohyb osob a odsunul zahájení na neurčito. Epidemiologický semafor se spustil 27. července, což znamená zahájení činnosti pro většinu podniků. Aktuálně je v červené zóně celkem 206 obcí, co představuje 59 % země. Dalších 85 je v oranžové a ostatních 49 v žluté zóně.

Finanční podpora státu – obyčejní obyvatelé a MSMEs

V letošním roce stát vyčlení na řešení aktuální krize celkem 3,6 % HDP, což odpovídá přibližně 19,8 mld. quetzalů (63,035 mld. korun). Kongres také schválil navýšení rozpočtu o celkem 8,8 mld. quetzalů (asi 28,016 mld. korun), který je financován dvěma zahraničními půjčkami. 

Dále byl schválen Zákon o hospodářské záchraně rodin ochromených důsledky šíření covid-19 s cílem kompenzovat ekonomický dopad sanitárních opatření, které byla vláda nucena přijmout. Zde je směřováno 11 mld. quetzalů (35,2 mld. korun) a zahrnuje Fond pro podporu MSMEsFond na ochranu zaměstnání, aj. 

Vláda také přijala program Mipymes proveedoras del estado (MSMEs, dodavatelé státu), který podnikatelům umožní vstoupit mezi oficiální státní dodavatele a dále mohou navázat kontakty s velkými řetězci v Guatemale a Salvadoru. Další podpora ve výši 58 mil. USD pro MSMEs přišla ze strany Středoamericke banky pro hospodářskou integraci obnovením úvěrové linky se dvěma guatemalskými finančními institucemi. Ministerstvo hospodářství dále prostřednictvím zvýhodněných půjček plánuje podpořit zemědělce v oblasti logistiky a marketingu na zahraničních trzích.

Ekonomický vývoj v Guatemale

Před současnou krizí mezinárodní organizace předpokládaly ekonomický růst pro letošní rok v rozmezí 3,1 až 4,1 %; aktuální predikce však hovoří o propadu ekonomiky o 3 %. Analytici v srpnu uvedli, že ekonomika země spadne na -3,2 %. Predikce na příští rok jsou pozitivnější a hovoří o 2,4 % kladném výkonu ekonomiky. Pokles exportu se v tomto roce předpokládá v rozmezí 6,5 až 9,5 %import pravděpodobně poklesne v rozmezí 5,5 až 8,5 %. Očekává se, že problémy s obstaráním obživy bude mít asi 3,5 milionu obyvatel. Guatemala se zařadila mezi pět latinskoamerických zemí, kde dochází k největšímu růstu cen potravin.

Dobrou zprávou však je, že obnovení hospodářské činnosti povzbuzuje podnikatele a zvyšuje důvěru v ekonomiku: index důvěry v ekonomické aktivity se v srpnu vyšplhal na 47,88 bodů, čímž se přiblížil pásmu ekonomické expanze (50 bodů). Ukazatele jako příjem z rodinných remitencí, export a veřejné výdaje vykazují lepší trend, než se předpokládalo. V červenci a srpnu příliv cizí měny z rodinných remitencí dosáhl (po poklesu v únoru, březnu a dubnu) historického maxima a podle údajů z Centrální banky Guatemaly bylo do země za poslední dva měsíce ze zahraničí posláno 2,128 miliard dolarů.

Investice do stavebnictví a infrastruktury

Byl spuštěn program na přestavbu nemocnic, navýšení nemocniční infrastruktury a nákup nemocničního zařízení, jež bude z velké části financován Mezinárodní rozvojovou bankou. Sektor stavebnictví odhaduje, že státní investice do veřejné infrastruktury mohou stimulovat aktivity v tomto odvětví a povzbudit též soukromé investice. S ohledem na rozvojové projekty byl zveřejněn návrh investic pro rok 2021, a to ve výši 2,5 miliard quetzalů (7,5 mld. korun).

Nastartování ekonomiky chce vláda dosáhnout i infrastrukturním projektem – výstavbou Mezinárodního nákladového letiště Escuintla. Jedná se o prvé nákladní letiště v regionu Střední Ameriky. Výstavba letiště bude spojená s vybudováním zóny volného obchodu, čím prezident očekává rozvoj fabrik v oblasti a jejích přímé napojení na letištní dopravu.

Podmínky vstupu do země

Prezident z důvodu růstu počtu nakažených prodloužil dne 25. srpna tzv. kalamitní stav (v překladu Estado de calamidad) o dalších 30 dní. Dne 21. září počet nakažených dosáhl 85 681 případů a bylo registrováno 3124 obětí. Vláda spustila mobilní laboratoře k detekci koronaviru, a zvýšit tak počet testování za den.

Guatemala obnovila mezinárodní lety 18. září. Cestující vstupující do země jsou však povinni prokázat se negativním testem na covid-19 ne starším než 72 hodin, nebo musí absolvovat 14denní karanténu. Ne všechny letecké společnosti zahájí lety okamžitě a řada z nich tak učiní až v říjnu.

Nikaragua

Nikaragua od začátku ignoruje doporučení WHO, a odborníci tak hovoří o tzv. epidemiologické slepotě. Ministerstvo zdravotnictví publikovalo přes 10 tisíc případů atypického zápalu plic, které nejsou testovány na covid-19, čímž se místní vláda snaží manipulovat skutečný počet nakažených.

Snižování významu pandemie a kritika ze strany mezinárodních organizací

Navzdory kritice ze strany Panamerické zdravotnické organizace a Meziamerické komise pro lidská práva, která apelovala na přijetí účinných opatření na potlačení pandemie a neporušování lidských práv, nedošlo v zemi k žádným změnám. 

K zavedení zdravotních, ekonomických a sociálních opatření ke zmírnění dopadů pandemie v zemi nepomohla ani výzva lídrů ze soukromého sektoru.

Veřejný průzkum ukazuje i nespokojenost obyvatelstva s prezidentovým způsobem řízení pandemie: cca, až 60 % ho označilo za špatné a 50 % obyvatel považuje covid-19 za nejnaléhavější problém, kterému země čelí.

Mezinárodní finanční podpora

V květnu obdržela nikaragujská vláda hospodářskou pomoc ve výši 15,3 mil. USD na zmírnění dopadu pandemie. Finanční pomoc konkrétně získala od Středoamerické banky pro hospodářskou integraci, Panamerické zdravotnické organizace a vlády Tchaj-wanu, která si tak upevňuje své vztahy ve Střední Americe. Nikaragua od zmíněných organizací také získala více než 30 000 testů na koronavirus, využití zůstává neznámé, protože vláda neuvádí celkový počet testů, které provedla.

Dne 22. června také centrální banka Nikaraguy zavedla čtyři měnová opatření, která zahrnují snížení referenční sazby země. Do ekonomiky země vložila přibližně 116 mil. dolarů.

V srpnu došlo ke schválení půjčky Meziamerickou rozvojovou bankou v celkové výši 43 milionů USD, na kterou však budou přísně dohlížet multilaterální organizace, jako je Panamerická zdravotnická organizace.

Parlament ve čtvrtek 4. září schválil půjčku ve výši 171,6 milionů USD od Středoamerické banky pro hospodářskou integraci na stavbu domů pro sociálně slabší. Stejná banka.

vyplatila zemi 9 milionů dolarů na podporu reaktivace mikro, malých a středních podniků postižených pandemií. Očekává se, že těmito zdroji přispěje k ekonomické aktivaci celkem 21 společností a navrátí práci 32,7 % zaměstnanců propuštěných od 11. března.

Světová banka nově předpovídá, že HDP země v letošním roce zaznamená pokles o 6,3 % z původně odhadovaných 4,3 %.

Podmínky vstupu do země

Vláda oficiálně uzavření hranic a leteckého spojení v zemi nenařídila. Znovuotevření mezinárodního letiště Augusto Sandino proběhlo 5. září. Letecké společnosti však z vlastní iniciativy v květnu letošního roku lety pozastavily a jejích obnovení se očekává až v říjnu. Pro vstup do země je potřeba absolvovat test na covid-19 a při příjezdu předložit negativní výsledek ne starší než 72 hodin. Cestujícím s horečkou nebo respiračními příznaky nebude vstup do země umožněn.

Dle oficiálních údajů bylo dne 21. září evidováno 4961 případů a 147 obětí. Nikaragua také registruje nejvíce úmrtí zdravotnického personálu v regionu Střední Ameriky.

Zpět na začátek

Kostarika

Kostarika započala postupné uvolňování jednotlivých restrikcí 1. května. Nicméně rostoucí počet nakažených přiměl vládu přehodnotit strategii otevírání ekonomiky: třetí fáze byla v červnu pozastavena. Nejvíce omezení přijala provincie San José, včetně hlavního města, kde byl zaznamenán nejvyšší nárůst případů.

Srpen přinesl novou strategii otevíraní země: vláda srpen rozdělila do „otevírací“ (od 1. do 9. srpna a poté znovu 22. až 30. srpna) a „zavírací“ fáze (od 10.do 21.srpna). Během otevírací fáze mohla většina komerčních podniků působit na celostátní úrovni s omezenou kapacitou. Podniky a akce s větší akumulací osob (jako jsou na příklad koncerty, kasina, bary a noční kluby) zůstávají pro veřejnost uzavřeny. Od 1. do 8. 9. byla Kostarika v tzv. přechodové fáziOd 9. září země pokročila v otevírání hospodářských činností a svěřila zvláštní odpovědnost podnikatelům a občanům za prevenci proti covid-19. Vláda rozhodnutí učinila na základě rostoucí hospodářské krize a nízké úmrtnosti na covid-19 navzdory vysokému růstu případů.

Investice do infrastruktury, stavebnictví, vodohospodářství a elektromobility

Vláda představila investice do infrastruktury a stavebnictví ve výši 5,4 mld. dolarů (výstavba dálnic, výstavba a renovace škol a nemocnic). Na podporu stavebního sektoru bylo schváleno 100% osvobození od DPH u všech stavebních projektech do 30. června 2021. Od 1. července 2021 do 30. června 2022 bude sazba představovat 4 %, následně bude do 30. června 2023 navýšena na 8 %.

Země chce podpořit tamější perspektivní sektory, kam patří i elektromobilita – zde je aktuální výstavba elektrického vlaku. Jedná se o inovativní projekt, který má vytvořit nová pracovní místa a stimulovat soukromé podnikání. Na výstavbu elektrického vlaku má Kostarika od Středoamerické banky pro hospodářskou integraci získat přibližně 550 mil. USD. Projekt má sestávat z dvojité trati o délce 85 km s 46 stanicemi (10 integračních uzlů s odlišnými druhy dopravy). Letos by mělo být spuštěno výběrové řízení otevřené i zahraničním nabídkám a v roce 2022 je v plánu zahájení výstavby. Motorem reaktivace ekonomiky bude i povolení velkých silničních infrastrukturních projektů: v plánu jsou investice do dálnic a tunelů ve výši 1,94 mld. USD.

Globální realitní společnost Everty se rozhodla rozvíjet komerční a hotelové realitní projekty po celé zemi a plánuje investovat do rozvoje nemovitostí 20 mil. USD ročně po dobu následujících 5 let. Obdobných projektů vzniká v Kostarice velká řada, neboť se tato středoamerická země řadí mezi turisticky nejatraktivnější latinskoamerické země, kde je vláda mimo jiné nakloněna na rozvíjení podnikatelských a technologických center.

Pozornost je věnována i dalšímu perspektivnímu sektoru, kterým je vodohospodářství: schválena byla ústavní reforma zaručující právo na vodu, čímž se potvrdil záměr kostarické vlády zlepšit nakládání s vodou a její distribuci na území státu.

Plány zóny volného obchodu Costa Rica green valley

Má se taky začít s výstavbou zóny volného obchodu Costa Rica green valley na západě Kostariky. Zóna bude umístěna mimo metropolitní oblast se strategickou polohou na jedné z hlavních silnic v zemi, čímž bude snadno dostupná z hlavního města a mezinárodního letiště. V byznys parku bude umístněný technologický a vědecký park s univerzitami a laboratorními klastry. Celková plocha činí 1 mil. m2 : v první fáze dojde k výstavbě 140 tis. a investice se bude pohybovat kolem 10 mil. USD.

Projekt se bude vyznačovat ekologickou efektivností v energetickém řízení, nakládání s pevným odpadem a vodními zdroji.

Důraz na turismus, potravinářský průmysl, zemědělství, zdravotnictví a environmentální rozvoj

Fond zelených měst má částkou 390 000 USD přispět k environmentálnímu rozvoji zejména větších měst. Firmy a organizace mají k dispozici nenávratné a návratné (úvěrové) financování. Finanční prostředky mají společnostem sloužit v rozvoji projektů na ochranu přírody, na boj proti změně klimatu a podporu bezpečnosti potravin. V neposlední řadě mají sloužit k výstavbě zelené architektury.

Navzdory krizi se v Kostarice daří potravinářskému průmyslu, jehož produkty zaznamenaly největší nárůst (59 %) v rámci zbožového koše.

Zemědělci byli zase podpoření virtuální platformou, která má prostřednictvím textových zpráv usnadnit nákup a prodej produktů, jako je ovoce, zelenina a maso. Všichni výrobci své výrobky mohou zaregistrovat pomocí fotografií ze svých chytrých telefonů, tabletů a počítačů. Tento režim spolupráce veřejného a soukromého sektoru by mohl pomoci k rozvoji zemědělského sektoru, potravinářského průmyslu a průmyslné výroby. Očekává se, že projekt přispěje k navýšení standardů kvality a bezpečnosti potravin a dále k identifikaci inovativních oblastí.

Za účelem snížení ztrát v cestovním ruchu, který je jedním ze stěžejních a zároveň z nejvíce postižených odvětví v zemi, byl schválen zákon, který přesunuje státní svátky v roce 2020 a 2021 na pátky. V Latinské Americe je zvykem v tzv. puentes (prodloužený víkend) vyrážet na krátké dovolené (především pak v rámci země). Tímto zákonem tak tamější vláda sleduje výrazné oživení domácího turismu.

Kostarika začala testování ventilátorů pro pacienty s covid-19, které bude v laboratoři Státní univerzity v Kostarice dokončeno během tří týdnů. Projekt je součástí Respira UCR, který podporuje vývoj a sestavení tohoto typu zařízení. Odborníci odhadují, že v říjnu zahájí sériovou výrobu 50 zařízení.

Finanční podpora a bankovní úlevy

Po vypuknutí pandemie vláda uvolnila finanční prostředky ve výši 45,9 mld. korun (asi 3 % HDP) na zmírnění následků spojených s pandemií.

Banky nadále poskytují úlevy pro své klienty: snížení úrokových sazeb podle podmínek úvěru a dlužníka, prodloužení platby jistiny a úroku tak dlouho, jak to bude nutné, mimořádné platby jistiny jsou bez sankcí, prodloužily se i úvěrové podmínky. Došlo také k největšímu snížení veřejných výdajů v historii země. Škrty odpovídají 1 % HDP a zahrnují všechna průmyslová odvětví kromě sociálních programů.

Vláda také schválila půjčku ve výši 508 milionů USD od MMF, která bude použita k posílení veřejných financí a k řešení následků pandemie.

Pomoc lokálním podnikatelům

Vláda poskytla ekonomický balíček ve výši 1,5 mld. dolarů určených na poskytnutí produktivních půjček pro mikro, malé a střední podniky napříč všemi ekonomickými oblasti. Půjčky mohou být použity pro počáteční investice, nebo na pokrytí nákladů při opětovném otevření podniku.

Pro malé a středně velké podnikatele byla spuštěna akce Business factory: jedná se o propojení podnikatelů s různými obchodními zástupci supermarketů (např. nejznámejší severoamerický prodejce Walmart) podle svého oboru podnikání a kategorie produktů.

Místní podniky podstoupily rychlý proces digitalizace (zejména v oblasti práce na dálku a e-commerce), nicméně jak upozorňují odborníci ze společnosti Instacredit, musí čelit zvýšenému počtu podvodů a kybernetických útoků.

Ekonomický vývoj v Kostarice

Světová banka předpokládá, že v roce 2020 se kostarická ekonomika sníží o 3,3 %. Kostarická centrální banka na počátku zveřejnila odhad fiskálního deficitu země až na 9,7 % HDP (v roce 2019 deficit představoval 6,96 % HDP). Nyní je ve svých predikcích mírnější a odhad se pohybuje kolem 5 % HDP. S&P Global Ratings 9. června snížilo rating pro Kostariku z B+ na B; stejným způsobem zareagovala i agentura Moody’s. Nezaměstnanost dosáhla od února do května 20,1 % (největší hodnota v historii).

Podle průzkumu je nejvíce zasaženým sektorem hotelnictví a restaurace, které hlásí pokles o 59,5 %. Dále také doprava a skladování, které zaznamenalo snížení o 27,7 %. Nejméně zasažená odvětví jsou služby ( -7,8 %), zpracovatelský průmysl (- 7,2 %), zemědělství (-1,3 %) a stavebnictví (-0,3 %).

Podmínky vstupu do země

Hranice se cestujícím z členských států EU, Kanady a Velké Británie otevřely 1. srpna a seznam zemí byl vládou rozšířen na celkem 44 zemí. Od září mají vstup na Kostariku povolen i cestující z vybraných států USA. Po příjezdu budou cestující muset předložit důkaz negativního PCR testu provedeného do 48 hodin před příjezdem do Kostariky. Turisté jsou však z velké části osvobozeni od vládních zákazů spojených s omezením pohybu. Námořní a pozemní hranice zůstávají uzavřené.

Kostarika má aktuálně 63 712 nakažených (z toho 706 úmrtí). Počet nových případů poslední dva měsíce roste nejrychleji od vypuknutí pandemie, avšak míra úmrtnosti je jedna z nejnižších v celé Americe.

Zpět na začátek

Panama

Panama představila plán na návrat k běžnému chodu společnosti

Panamská vláda vytvořila plán na úplné ekonomické znovuotevření a pozastavení omezení mobility mezi zářím a 12. říjnem. Kromě již fungujícího zemědělství, průmyslu a většiny služeb v září svůj provoz zahájily speciální ekonomické zóny, restaurace a národní letectví. Od 12. října by mělo plně fungovat i mezinárodní letiště, hotely a turistická doprava a bude zrušen noční i nedělní celodenní zákaz vycházení. Zatím není stanoveno datum obnovení konání kongresů, veletrhů, koncertů a jiných hromadných společenských akcií. Bez konkrétního data zahájení činnosti zůstávají i školy, dále kina, divadla, muzea, bary, kasina, tělocvičny apod.

Panama zahájila diskuse o budoucím zákoně o bezplatné a univerzální vakcíně proti covid-19. Privátní sektor bude mít 50% úlevu na daních na import a nákup vakcíny. Aktuálně se jedná o spolupráci s německou laboratoří CureVaca, která by měla vakcínu dodat.

Bankovní systém – stěžejní ekonomická aktivita země – poskytuje svým klientům úlevy

Více než 20 bankovních subjektů společně poskytlo automatické pozastavení plateb ze spotřebitelských úvěrů, jako jsou hypotéky na bydlení, osobní půjčky, leasingy na auta a kreditní karty. Pokud jde o komerční portfolio, banky daly klientům možnost k uvolnění podmínek. Stalo se tak poté, co byla bankám uvolněná rezerva ve výši 1,25 mld. USD. Prezident Cortizo 30. června podepsal opatření, kterým se zavádí moratorium na řadu plateb (hypoték, různých půjček a kreditních karet) do 31. prosince 2020.  

Banka Delta představuje lídra podpory pro reaktivaci malých podniků a má přístup k fondům od Meziamerické rozvojové banky. Za zvýhodněných podmínek poskytuje podnikům i financování digitální transformace. Od 3. srpna je jim také k dispozici program „Banka příležitostí“ – je určen pro nové podnikatelské nápady, dále pro podniky s činností méně než 24 měsíců a s maximálním ročním obratem 150 tisíc dolarů. Z programu by mělo mít prospěch 5 000 mikro podniků.

Panamská vláda v boji proti krizi zajistila i úvěrové linky od multilaterálních organizací ve výši 1,3 mld. USD. Od MMF obdržela bezmála 500 mil. USD a stejnou částku získala i od Světové banky (na investice do zaměstnanosti, zdraví a bezpečnosti). Posledních 300 mil. USD dostala od Meziamerické rozvojové banky pro střední a malé společnosti a zemědělský sektor. Panama byla současně i první zemí v regionu, která vstoupila na kapitálové trhy, kam také vložila svůj dluh ve výši 2,5 mld. USD. Světová banka vydala záruky na podporu půjček za 510 milionů USD od Panamské národní banky zaměřených na malé a střední podniky za účelem zmírnění dopadů pandemie covid-19.

Ekonomický vývoj v Panamě

Až 91,6 % společností zaznamenalo pokles příjmů, z peněžního hlediska dopad činil 539 mil. USD pouze pro 357 velkých, středních a malých společností, které se průzkumu zúčastnily. Ratingová agentura Moody’s předpovídá, že veřejný dluh Panamy vzroste na 53 % HDP. Pozitivní zpráva však přichází ze strany ratingové společnosti Fitch Ratings, která 5. června oznámila zlepšení dlouhodobého národního ratingu Centrální panamské banky na AAA z AA+. Agentura Moody’s ponechala Panamě hodnocení Baa1 a upravila svoji prognózu ekonomického poklesu země v letošním roce na 10 %. Dále kvůli pandemii počítá s 1% poklesem HDP. Na druhou stranu Moody’s předpokládá v roce 2021 růst HDP o 4,5 %. Agentura očekává, že panamské hospodářství se oživí díky těžebnímu průmyslu, stavebním projektům (třetí linka metra v Panama City a několik dálničních projektů), strategické pozici regionálního logistického hubu a pokračujícím investicím. Předpokládá se, že krize způsobená covid-19 zvýší míru nezaměstnanosti ze 7,1 % na 20 až 25 % a počet lidí pracujících v neformálním sektoru vzroste o 71 tisíc (navýšení o 10 %).

Dopady světové ochromení ekonomiky na chod Panamského průplavu

Jedním z hlavních příjmů pro tamější vládu představují poplatky z Panamského průplavu (tvoří asi 6 % HDP a ročně přispívá přes 1,6 miliard USD do panamské státní pokladnice).

Panamský průplav funguje od jary ve speciálním režimu pozitivně a navzdory omezení počtu pracovníků se jim daří zachovat nepřetržitý provoz a zastávat svou důležitou roli při zajišťování kontinuity globálních řetězců. Správce Panamského průplavu, však uvedl, že v dubnu a květnu se již projevily dopady krize i na lodní dopravě.

Nejvíce zasažen je segment výletních lodí, dále následuje přeprava kolejových vozidel a plynu v důsledku cen a poptávky. Správce kanálu odhaduje, že zotavení podnikání bude pomalé. Někteří analytici se však domnívají, že dopad covidu-19 na chod průplavu může být jenom přechodný.

Ratingová agentura Moody’s předpokládá, že snížení tranzitů v rámci Panamského průplavu (o 15 až 20 %) bude kompenzováno zavedením nového systému sazeb. Ačkoliv příjmy z mýtného budou ve fiskálním roce nižší, celkové příjmy Panamského průplavu za tento fiskální rok jsou odhadovány na 3,2 miliardy USD (v roce 2019 to bylo 3,1 mld. USD), k čemuž přispěla silná první polovina fiskálního roku (říjen až březen). Moody’s také uvádí, že si Panamský průplav bude schopný udržet svůj vysoký rating A1.

V červenci a srpnu došlo k opětovnému růstu tranzitů lodí. Hlášený nárůst byl z velké části způsoben zvýšením tranzitů kontejnerových lodí po trase z východního pobřeží USA do Asie.

Panama se chce dále zaměřit na zefektivnění řízení exportu: jednou z největších výzev, jíž bude čelit, je digitalizace procesů exportu. Tímto projektem chce podpořit oživení hospodářství a zefektivnit chod Panamského průplavu. Panama má možnost stát základní pro posílení digitální ekonomiky v regionu. V Panamě by mohly vznikat nové platformy digitální ekonomiky, které by byly nabízeny i ostatním zemím regionu.

Důraz na udržitelnou mobilitu, vodohospodářství, zemědělství a turistický ruch

V prvním trimestru nárůst dosáhla i produkce elektřiny (+4,5 %), 17,8 % z celkové produkce tvořila energie z obnovitelných zdrojů (téměř polovinu tvořila vodní energie). Právě v budování ekologické ekonomiky chce Panama po pandemii pokračovat: kromě obnovitelné energie se chce při vytváření nových investičních a pracovních příležitostí zaměřit na udržitelnou mobilitu, infrastrukturu, vodohospodářství (zabezpečení stálých vodních zdrojů) a zavádění technologií na snížení emisí.

Technologicky rozvíjet chce Panama i zemědělský sektor: zamýšlí investovat do zemědělství 4.0 a tradiční úkoly jako obdělávání půdy chce vykonávat prostřednictvím moderních technologií – používaní dronů a digitalizované zavlažování. V následujících 7 letech soukromý sektor tvořený producenty a podnikateli přispěje 402 miliony dolarů a stát 155 miliony dolarů.

Hoteliéři předpokládají, že obnova cestovního ruchu bude trvat déle než 24 měsíců. Na podporu turistického ruchu má Panama zavést bezplatné cestovní pojištění a chce také využít svých zdravotnických zařízení k podpoře tzv. zdravotního turismu. K podpoře turismu se přidá i Meziamerická rozvojová banka, která Panamě poskytne půjčku ve výši 100 milionů dolarů, což umožní vytvoření turistické infrastruktury mimo hlavního města, kde je naopak nadbytek nabídky pokojů. Pomoct opět rozběhnout turistický ruch chtějí i soukromé pojišťovně prostřednictvím nových cestovních pojištění kryjících onemocnění na covid-19. 

Reaktivace státních projektů

Místní podnikatelé žádají o reaktivaci všech zastavených státních projektů, jako je například výstavba čtvrtého mostu přes Panamský průplav a nemocničního města. Dále též požadují, aby měl soukromý sektor (zejména malé a střední podniky) přístup k fondům, které Meziamerická rozvojová banka schválila pro oživení panamské ekonomiky.

Již v dubnu byla schválena reaktivace výstavby mostu Binational mezi Kostarikou a Panamou. Práce pokračují na panamské straně. Dne 8. červenci vláda schválila obnovení projektu loděnice Balboa, která nabídne údržbářské služby a opravy plavidel v přístavech. Odhaduje se, že při 100% provozu loděnice bude vytvořeno více než 5 000 přímých pracovních míst (mechanici, klempíři, malíři, potápěči a svářeči). Aktuálně se diskutuje o podmínkách licitace.

Podmínky vstupu do země

Hranice byly kompletně uzavřeny pro všechny zahraniční návštěvníky 22. března a jejich znovuotevření bylo již čtyři krát odloženo. Vláda na začátku srpnu povolila kontrolované lety: pouze odlety a přílety rezidentů Panamy. Otevření vnitrostátních letů proběhne 28. září a mezinárodní lety budou spuštěny 12. října. Cestující ze zahraničí budou přijímáni jen ze zemí, kde je průběh pandemie kontrolován.

Panama aktuálně registruje 106 203 nakažených a 2257 obětí. Od 24. srpna je zrušeno omezení mobility na základě čísla OP.

Zpět na začátek

Karibská oblast

Díky včasnému uzavření ostrovů a přijetí potřebných opatření byl počet případů v mnohých malých ostrovech nízký a už v květnu již došlo k postupnému obnovení ekonomické činnosti, otevírání pláží a přípravě letišť a hotelů na příchod i zahraničních turistů.

Karibské ostrovy začínají znovu vítat zahraniční turisty

Na Bahamách se hranice turistům otevřely 1. července, v půlce června se turistům otevřel i nizozemský ostrov Svatý Martin. Na Barbadosu a Bermudách se spustily roční vízové programy pro tzv. freelancery, a návštěvníky pracující na dálku. Vízový program by měl přilákat dlouhodobé návštěvníky a ostrovy tímto způsobem usilují o podporu místní ekonomiky v boji proti ovidu-19.

Do Karibiku jako první začala létat společnost American Airlines – konkrétně pak do Antiguy a na Bahamy, do Dominikánské republiky, na Svatou Lucii, Svatý Vincent, Svatý Martin a Jamajku. Počet letů se zvýšil v srpnu. Na Barbados kromě American Airlines létá i JetBlue.

Digitalizace, stavebnictví a obnovitelná energie a zemědělství

Na ostrovech se prudce zrychlil proces digitalizace: společnosti spustily online semináře pro firmy. Digitalizaci využila i společnost Limited finance z Barbadosu, která spustila online platformu pro financování maloobchodu. Platforma má pomoct koncovým zákazníkům koupit zboží (např. počítače, online výuka), přičemž splátkový kancelář si volí sami. Avšak maloobchodníci díky podpoře ze strany Limited finance získají celou částku za prodaný produkt ihned.

Na ostrově v Svatý Kryštof a Nevis se v červnu začalo s výstavbou rekreačního parku o rozloze 11,5 ha (Pinney’s Beach). Do projektu má být investováno kolem 3 mil. USD. Britské Panenské ostrovy pro změnu zveřejnily Plán energetického přechodu: cílem je dosáhnout 100 % obnovitelné elektřiny do roku 2035 a 100 % víceúčelové energie do roku 2050.

Další ostrovy jako Grenada, Svatý Vincenc Grenadiny bojují s krizí prostřednictvím podpory místních zemědělců, kterým byly poskytnuty granty na pěstování kakaa, muškátového oříšku nebo ananasu.

Dominikánská republika, Portoriko jsou nejpostiženější oblasti, Kubě se šíření viru podařilo zastavit

Nejvíce postiženou zemí karibského regionu je Dominikánská republika, která ke 21. září registruje 108 783 nakažených a 2054 obětí. Portoriko zůstává s 42 476 případy (609 oběťmi) druhým nejvíce zasaženým ostrovem. Předtím třetí Kubě se podařilo s 5141 případy (116 obětí) šíření covidu-19 utlumit.

Na Kubě byly stanoveny priority přidělování finančních prostředků na podporu zemědělství a potravinářské výroby. Dále také vláda oznámila pokračování příprav na Národním plánu hospodářského a sociálního rozvoje do roku 2030. Od 23. srpna probíhá na Kubě prvá etapa testování a validace vakcíny proti covid-19. Druhá fáze má proběhnout v říjnu – vakcínu aplikují dobrovolníkům ve věku od 19 do 80 let. Klinické studie by měly být uzavřeny začátkem roku 2021.

Od září je ve druhé a třetí fázi znovuotevírání 13 z 15 provincií s výjimkou Havany, která je stále uzavřená (včetně barů, restaurací a pláží). Veřejná doprava je pozastavena a cestování dovnitř a ven z Havany je omezeno. Od 1. července začaly vybrané oblasti na severu ostrova přijímat i mezinárodní turisty na dovolenou all-inclusive, což vládě umožňuje izolovat turisty od místních obyvatel. Turisté jsou po příjezdu testováni a ti, u kterých testy jsou pozitivní, jsou izolováni na 14 dní. K 20. červnu vstoupila v platnost nová ekonomická opatření, mezi něž patří přijímání dolarů na většině trzích a odstranění daně uvalené na dolar. Experti očekávají pokles kubánské ekonomiky o 10 %

Dominikánská republika k 28. srpnu prodloužila výjimečný stav o dalších 45 dní. Navzdory zákazu vycházení všechny ekonomické činnosti fungují normálně (mimo bary, diskotéky a kasina). Od 1. července jsou otevřeny hranice pro mezinárodní cestovní ruch a větší hotely mohou během července naplnit své kapacity na 30 %. Od turistů se požaduje předložení negativního molekulárního testu po příchodu na ostrov. Ti, co podmínky pro vstup do země nesplní, budou otestováni na letišti. Náklady na testování ponese vláda.

Světová banka předpovídá, že státní dluh poroste o 5 % a bude tvořit 45,3 % HDP země. Státní centrální banka 3. srpna oznámila pokles ekonomiky o 8,5 % za první půlrok. Dominikánské republice byla schválena pohotovostní pomoc MMF ve výši 650 mil. USD a místní vláda schválila podporu ve výši 1,8 mil. USD pro agrární sektor (podpora produkce a pěstování).

Portoriku (po téměř úplném uvolnění restrikcí) vzhledem k nebývalému nárůstu případů vstoupily v platnost přísnější opatření. Aktuálně většina komerčních podniků, kterým byl dříve provoz povolen s minimálními omezeními, se vrátila k fungování na 25 % své kapacity, nebo byly do konce do 11. září úplně uzavřeny. Nařízeno bylo i uzavření pláží s výjimkou jejich využití pro venkovní sportovní aktivity. Cestování do Portorika se aktuálně nedoporučuje a tamější guvernérka přesunula otevření ostrova pro mezinárodní turisty na neurčito. Nadále však platí, že cestující, kteří přijedou do Portorika, musí absolvovat molekulární test, který nesmí být starší než 3 dny. Těm, kteří nesplní podmínky, bude na letišti proveden rychlotest a pozitivní případy musí podstoupit dvoutýdenní karanténu.

Zpracoval kolektiv pracovníků ZK Mexico City

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

Doporučujeme

Zahraniční kancelář CzechTrade Mexico City

Další zprávy z Ameriky

Pravidelné novinky e-mailem