Ukrajina zvýšila epidemiologické nebezpečí a zpřísnila karanténní pravidla

V souvislosti s rapidním nárůstem nových případů nemoci covid-19 a pomalým tempem očkování obyvatelstva vyhlásila Státní komise pro technologickou a ekologickou bezpečnost žlutý úroveň epidemiologického nebezpečí po celém území Ukrajiny, a to od 23. září.

Aktuální informace v souvislosti s invazí Ruska na Ukrajinu

Ilustrační fotografie | MaxxjaNe / Shutterstock.com

Ekonomické dopady

Podle Ministerstva financí Ukrajiny se inflace v červenci 2021 zvýšila až na 10,2 % a do konce r. 2021 se má udržet na stejné úrovní s tím, že se v polovině roku 2022 sníží na vládou plánovaný ukazatel (5 %). Prognóza letošního růstu HDP činí 4 %.

V důsledku karantény dochází k významnému snížení příjmů obyvatelstva a návazně snížení poptávky po všech kategoriích spotřebního zboží.

Realizace projektů, které se financují z prostředků mezinárodních finančních institucí (EBRD, Světová banka, Evropská investiční banka) bude ale probíhat dle stanovených programů. Jedná se především o různé druhy projektů v oblasti komunálního hospodářství, dopravní infrastruktury, úsporných technologií či energetiky.

CzechTrade k aktuální situaci na Ukrajině k 24. 1. 2022

V době karantény utlumila řada ukrajinských podniků svůj administrativní provoz tak, že v kancelářích drží službu jeden zaměstnanec. V případě komerčních nabídek a speciálních dotazů bývá často doporučeno směřovat veškeré informace na určitou firemní elektronickou adresu s tím, že na ně budou příslušní zaměstnanci postupně reagovat.

V době adaptivní karantény omezily všechny státní instituce úřední hodiny a veškery služby vyřizují výhradně elektronicky, v určitých případech je nutné počítat s obdržením odpovědi do měsíce a déle.

Podle komunikace se zástupci místních podniků pracují výrobní závody a továrny téměř bez omezení. Zaměstnavatelé zabezpečují personál osobními hygienickými prostředky a rovněž zajišťují přepravu mezi domem a výrobou. Bez mimořádných komplikací probíhají také polní práce a sklízení úrody.

Dodávky zboží a zařízení ukrajinským zákazníkům dle zaplacených kontraktů v době karantény probíhají bez mimořádných komplikací. Uzavírání nových objednávek ze strany ukrajinských partnerů je velmi opatrné, jelikož se ekonomická situace v zemi může nepředvídatelně zhoršit. 

Boj proti koronaviru ale pravděpodobně otevře i nové příležitosti pro ukrajinský trh v návaznosti na budoucí snahy Evropy diverzifikovat dodavatelské a výrobní řetězce. Již od roku 2016, kdy Ukrajina podepsala asociační dohodu s EU, jejíž součástí je dohoda o prohloubené zóně volného obchodu, stoupá zapojení ukrajinských výrobních kapacit, především v oblasti kovoobrábění, do výrobních řetězců evropských podniků včetně českých. Lze předpokládat, že současná situace přispějí k posílení toho trendu.

Ukrajinský parlament schválil několik zákonů na podporu daňových poplatníků v karanténním období. Dokumentem se zavádějí určité druhy daňových úlev jako dočasné zrušení daně z objektů komerčních nemovitostí a pozemků, nebudou se uplatňovat sankce a pokuty za nedodržení termínu odvedení jednotné sociální daně nebo uhrazení neplné částky. Během karantény se nebudou uplatňovat pokuty za nesplacení komunálních služeb a je zakázáno uplatňovat proceduru vystěhování občanů z bytu z důvodu nezaplacení komunálních služeb.

Ilustrační fotografie

Zpět na začátek

Vývoj koronavirové situace

Vzhledem k rapidnímu nárůstu nových případů nemoci, jejichž počet dosáhl v polovině září 6 až 8 tisíc osob denně a pomalému tempu očkování (k 26. září je na Ukrajině očkováno aspoň jednou dávkou jen 16 % obyvatelstva) schválila Státní komise pro technologickou a ekologickou bezpečnost přechod země do žluté úrovně karantény.

Na celém území Ukrajiny platí do konce roku 2021 tzv. adaptivní model karantény. Rozlišují se čtyři zóny epidemiologické situace od zelené přes žlutou, oranžovou do nejhorší červené dle počtu nových případů nakažených a volných kapacit nemocničních lůžek v regionu.

Aktuální informace k epidemiologické situaci lze najít na vládních stránkách.

Ve žlutém pásmu budou platit tato karanténní omezení:

  • zákaz pořádat hromadné akce za přítomnosti více než jedné osoby na 4 metry čtvereční plochy nebo při obsazenosti vyšší než dvě třetiny sedadel v každé místnosti;
  • maximální počet lidí u jednoho stolu ve veřejném stravovacím zařízení je omezen na 4 lidi při minimální vzdálenosti mezi stoly – 1,5 m;
  • maximální počet obsazených sedadel v kinech a dalších kulturních institucích nesmí překročit dvě třetiny celkové kapacity podniku (maximálně 50 % obsazených míst v každém jednom sále);
  • tělocvičny a fitness centra mohou fungovat výhradně za předpokladu 1 návštěvník / m2 plochy.

Omezení žluté úrovně epidemiologického nebezpečí se nebudou vztahovat na podniky a organizace, pokud všichni účastníci (návštěvníci) a nejméně 80 % personálu (pořadatele hromadné akce, stravovacího podniku, či kulturní instituce) budou mít alespoň jedno očkování nebo negativní výsledek PCR (ne starší než 72 hodin) či negativní výsledek rychlého testování.

Obecně platí povinnost nošení roušek na veřejných místech (například doprava, obchody, administrativní budovy atd.). Lidé u sebe musejí mít doklady totožnosti.

Podmínky příjezdu

Při vstupu na území Ukrajiny musejí všichni cizinci (s výjimkou občanů Indie a Ruské federace) předložit buď certifikát o plném kurzu očkování vakcínou, která je schválena Světovou zdravotnickou organizaci, nebo potvrzení o očkování jednou dávkou vakcíny, která je schválena WHO, nebo  negativní PCR test ne starší 72 hodin.

Pro volný vstup na území Ukrajiny stačí prokázat jeden z uvedených dokladů. Pokud cizinec nemůže prokázat žádný z uvedených dokladů při překročení hranice, musí si nainstalovat do mobilního telefonu aplikaci Vdoma pro sledování režimu izolace. Jakmile ale dostane negativní výsledek PCR testu z ukrajinské laboratoře, což běžně trvá 6 až 8 hodin, je automaticky z režimu izolace vyřazen.

Kromě dokladu o očkování nebo testu,  má cizinec doložit pojištění případných nákladů souvisejících s hospitalizaci a léčbou covidu-19. Na oficiálním portálu VisitUkraineToday lze sledovat aktuální podmínky vstupu na území Ukrajiny.

Upozorňujeme, že pojištění má být vystaveno ukrajinskou nebo zahraniční pojišťovnou, která má ovšem partnerskou společnost (assistance) nebo zastoupení na území Ukrajiny. Ukrajinské pojišťovny nabízejí pojištění s výslovným pokrytím nákladů souvisejících s léčbou covidu-19, které lze nakoupit online přes VisitUkraineToday.

Ilustrační fotografie

Zpět na začátek

Mezinárodní finanční podpora

Dne 9. června 2020 schválil MMF osmnáctiměsíční pohotovostní program pro Ukrajinu ve výši 3,6 miliardy SDR (přibližně 5 miliard USD) s okamžitým přidělením první tranše ve výši 2,1 miliardy dolarů.

Po přidělení první tranše byly naplánovány čtyři kontroly programu a několik dalších tranší. Tento plán ale zatím nebyl realizován.

Koncem srpna vyčlenil MMF Ukrajině tranši 2,7 miliardy amerických dolarů ve formě zvláštních práv čerpání.

Nyní probíhají konzultace mezi Ukrajinou a MMF ohledně revize pohotovostního programu. Pro pokračování programu a obdržení tranše ve  výši 2,9 miliardy dolarů musí parlament Ukrajiny schválit řadu změn v legislativě týkajících se reformy soudnictví.

Získané prostředky budou použity na financování opatření k  boji s následky pandemie v ekonomice a zdravotnictví a dále budou směřovány do státního rozpočtu k částečnému pokrytí schodku.

V červenci 2021 bylo mezi Ukrajinou a EU podepsáno memorandum a dohodu o makrofinanční pomoci od Evropské unie ve výši 1,2 miliardy eur. První tranše byla udělena Ukrajině Evropskou komisí ve výši 600 milionů eur v prosinci 2020 a byla směřována na opatření související s bojem proti covid-19.

Ilustrační fotografie

Vyčlenění druhé tranše bylo podmíněno realizací osmi konkrétních opatření, týkajících správy veřejných financí, boje proti korupci, zlepšení podnikatelského prostředí a správy státních podniků.

Jedním z klíčových požadavků EU pro získání druhé tranše finanční pomoci byla zejména reforma kvalifikační soudcovské komise a vysoké rady pro spravedlnost.

Místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis v srpnu uvedl, že Ukrajina splnila všechny základní podmínky pro získání druhé tranše. Udělená mezinárodní finanční pomoc slouží pro ekonomickou stabilizaci v zemi a vyrovnání schodku státního rozpočtu.

Oksana Antonenko, ředitelka zahraniční kanceláře CzechTrade Kyjev

Zpět na přehled situace okolo koronaviru ve světě

• Teritorium: Evropa | Ukrajina | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod